Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRAMMAR TEST – 2 CEVAPLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRAMMAR TEST – 2 CEVAPLARI."— Sunum transkripti:

1 GRAMMAR TEST – 2 CEVAPLARI

2 I am really tired. I think I …………………………….. to bed.
a.am going to go b.go c.went d.will go Where are you going? I …………………………….. a customer. a.will visit b.visit c.visited d.am going to visit Do you want me to help you? No thanks. Metin ………………….. me. a.will help b.is going to help c.is helping d.helps Would you prefer tea or coffee? I …………….. some coffee, please. a.will have b.have c.am having d.am going to have My father is in his room now. He …………………………….. there. a.will rest b.rest c.is resting d.rested I think yapısından sonra WILL gelir. Müşteriye yapılan ziyaretin PLANLI,haberli olması gerekir. Metin’in yardım edeceğinin söylediğine göre PLANLI Teklif cümlesi, KONUŞMA ANI, o an ne iceceğini söylüyor. O ŞİMDİ dinleniyor.

3 This is our living room. We ……………………….. tv here.
a.watched b.will watch c.watch d.are watching She ………….. a lot of brothers. They’re all old. a.has b.will have c.is having d.had Fresh bread …………………………….. very nice. a.smells b.is smelling c.will smell d.is going to smell A: Where is your mother? B: In the kitchen, she ……………….. the meal. a.tastes b.will taste c.tasted d.is tasting This cake …………………………….. delicious. a.will taste b.tastes c.is tasting d.is going to taste Oturma odasında HERZAMAN tv izleriz. HAVE fiili sahip olmak anlamında GENİŞ ZAMAN. Taze ekmek HERZAMAN mis gibi kokar. Annem ŞU AN (İS) mutfakta yemeğin tadına bakıyor. Bu kekin tadı harika.GENİŞ ZAMAN

4 I am sure it …………………………….. . a.rains b.will rain c.rained d.is raining
Karaçomak River …………………………….. through Kastamonu. a.ran b.is running c.runs d.will run Everybody here …………………………….. the questions at the moment. a.is answering b.answers c.will answer d.are answering Look at his marks. They are all bad. He …………………………….. . a.will fail b.fails c.is failing d.is going to fail We …………………………….. our last exam today. a.take b.took c.are taking d.will take I am sure yapısından sonra WILL gelir. Karaçomak Nehri HERZAMAN Kastamonu’nun içinden geçer. Herkes (tekil) ŞİMDİ soruları cevaplıyor. Notlarının hepsi kötü. KANIT, DELİL be going to. BUGÜN dediği için ŞİMDİKİ ZAMAN.

5 Shh! The baby …………………………….. .
a.sleeps b.will sleep c.is sleeping d.slept We …………………………….. swimming every day last summer. a.go b.went c.are going d.will go The film was boring. I …………………………….. like it. a.wasn’t b.am not c.don’t d.didn’t He …………………………….. there last Sunday, not today. a.be b.is c.been d.was People …………………………….. tea in Rize. a.are growing b.grow c.grew d.will grow Shh! Ünlem cümlesi ŞİMDİKİ ZAMAN. GEÇEN YAZ geçmiş zaman. WAS geçmiş zaman. BE+V1 olmaz. DIDN’T LIKE GEÇEN PAZAR geçmiş zaman FİİL 2. Rize’de insanlar HERZAMAN çay yetiştirir. GENİŞ ZAMAN

6 I …………………………….. carry the box. It is too heavy.
a.can’t b.can c.must d.have to You …………………………….. get up early tomorrow. It’s Sunday. a.mustn’t b.can’t c.needn’t d.must We …………………………….. learn a foreign language. It is necessary. a.must b.can c.have to d.don’t have to We …………………………….. talk loudly in a crowded place. a.can’t b.must c.have to d.mustn’t Look! how he is eating! He …………………………….. be very hungry. a.has to b.can’t c.need d.must Çok ağır TAŞIYAMAM. Günlerden PAZAR erken kalkmana GEREK YOK. Dil öğrenmemiz GEREKLİ, meli, malı, MUST. Kalabalık yerlerde YÜKSEK SESLE konuşMAMALI (mustn’t) yız. Bak Nasıl yemek yiyor!. Çok aç olMALI.

7 A teacher …………………………….. wear a tie at school.
a.must b.has to c.can d.need The students …………see the teacher at half past five in the dormitory. a.can b.must c.have to d.need We …………………………….. live without oxygen. a.mustn’t b.needn’t c.don’t have to d.can’t The students …………………………….. bring their books to the class. a.have to b.must c.need d.can You …………………………….. buy any eggs. We have a lot. a.must b.have to c.needn’t d.can’t Öğretmen kravat takmak ZORUNDA, Mecbur, kanun öyle. Öğrenciler yurtta yoklama vermek ZORUNDA, mecbur, kural. Oksijen(SİZ) olmadan yaşayamayız. Öğrenciler kitaplarını getirmek ZORUNDA. Bir çok yumurta var. Almana GEREK YOK.

8 We …………………………….. waste our money. We don’t have much money.
a.don’t have to b.mustn’t c.must d.can’t You …………….. forget her birthday. She loves you. a.needn’t b.mustn’t c.can d.don’t have to A person …………….. touch anything in a museum. a.must b.can c.needn’t d.mustn’t Çok paramız yok. Onu ÇARÇUR etMEMELİ yiz. Seni seviyor. Doğum gününü unutMAMALIsın. Müzede bir şeye dokunmak YASAK.

9 FARKLI OLANI İŞARETLEYİNİZ

10 FARKLI OLANI İŞARETLEYİNİZ
a.much bread b.any bread c.a little bread d.a bread a.two cars b.these cars c.no car d.any cars a.many b.some c.any d.a lot of a.runs b.opens c.singers d.reads a.no b.some c.much d.many Ekmek SAYILMAZ – a/an GELMEZ. NO dan sonra sayılabilen isim ÇOĞUL olmalı. B,C,D den sonra hem sayılan hem sayılamayan isim gelir MANY sadece SAYILABİLEN isim alır. A,B,D şıkları –s almış, FİİL. C şıkkı ise –s almış İSİM. A,C,D şıkları, olumsuz, yok demek. B şıkkı ise OLUMLU, var.

11 FARKLI OLANI İŞARETLEYİNİZ
a.can run b.can ran c.can runs d.run can a.flies b.tries c.cherries d.hurries a.not come b.isn’t come c.come not d.don’t come a.watches b.dishes c.washes d.finishes KOŞabilir. CAN RUN. A,B,D fiil –IES takısı almış. C şıkkında CHERRY isim –IES almış. Fiili olumsuz yapmak için başına DON’T yazarız. A,C,D fiil –ES takısı almış. B şıkkı isim –es takısı almış

12 FARKLI OLANI İŞARETLEYİNİZ
a.he sits b.he is sit c.he has sit d.he does sits a.are b.have c.does d.do a.ran b.cut c.saw d.came a.umbrella b.orange c.egg d.hour GENİŞ ZAMAN he, she, it fiil –s takısı alır. A,B,D çoğul. C şıkkı TEKİL. A,C,D fiilin 2.hali değişiyor. B şıkkı fiilin 2.şekli aynı Umbrella, Orange, Egg sesli hafle, Hour SESSİZ harfle başlıyor.

13 FARKLI OLANI İŞARETLEYİNİZ
a.hair b.hat c.hot d.house a.university b.hour c.egg d.apple a.can-can’t b.do-don’t c.has-hasn’t d.must-needn’t a.have to-has to b.do-does c.are-is d.have got-has got A,B,D şıkları sözcük türü İSİM. C şıkkı SIFAT. B,C,D şıkları AN alır, University A alır. Has’in olumsuzu DOESN’T HAVE dir. (HAS GOT ın olumsuzu HASN’T GOT tır.) DO-DOES yardımcı fiilleri OLUMLU CÜMLEDE kullanılmaz.


"GRAMMAR TEST – 2 CEVAPLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları