Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tuzak nöropati, sıkışma sendromu ya da kompresyon nöropatisi, periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca değişik dar alanlar veya tünellerde farklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tuzak nöropati, sıkışma sendromu ya da kompresyon nöropatisi, periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca değişik dar alanlar veya tünellerde farklı."— Sunum transkripti:

1

2  Tuzak nöropati, sıkışma sendromu ya da kompresyon nöropatisi, periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca değişik dar alanlar veya tünellerde farklı sebeplere bağlı olarak sıkışmasıdır.

3  Çeşitli sebeplerle anatomik tünellerden geçen periferik sinirler akut olarak ya da yavaş yavaş ilerleyerek kronik bir şekilde kompresyona uğrayabilirler.

4  Ödem  Normal anatomik alanların içeriğinin artması  Anatominin bozulması  Yanlış ekstremite pozisyonu gibi faktörler lokal basıncı arttırarak sinirlerin sıkışmasına neden olmaktadır.

5 1. Travma 2. Anatomik Anomaliler 3. Tümörler 4. Sinovit 5. Endokrin ve Metabolik Hastalıklar (Diabetes mellitus, miksödem, tiroid malfonksiyonu, akromegali, gut, kondrokalsinozis… vb)

6  Periferik sinirin motor, duyusal veya sempatik aksonlarının değişik derecelerdeki etkilenimine bağlı olarak semptomlar değişir.  Erken dönemde lokal kompresyonun neticesi kısmi veya tam duyusal ve motor kayıp olur, Wallerian dejenerasyon başlamamıştır.  Durum devam ederse kompresyon hattının distalindeki aksonlarda Wallerian dejenerasyon başlar.

7  Metabolik iletim bloğu: Sadece intranöral mikrosirkülasyonu bozan bir kompresyon vardır. Yapısal bir bozukluk yoktur. Sorun ortadan kaldırılınca sinir iletimi kısa sürede normale döner.  Nörapraksi: Myelin kılıfının lokal hasarı vardır. Aksonal yapı devam eder. Üç ay içinde kompresyon ortadan kaldırılırsa spontan geri dönüşlüdür.  Aksonotmezis: Aksonlar yırtılmıştır ama endonöral kılıf (Schwann hücreleri ve bazal lamina) korunur. Cerrahi genellikle gerekmez.  Nörotmezis: Endonöral kılıf, perinöryum veya epinöryumun tamamının veya çoğunun devamlılığının bozulduğu ileri derece kompresyondur. Tam iyileşme için cerrahi müdahale gerekir.

8  Radial sinir Brakiyel Pleksus’un posterior kordunun major devamı olup C5-T1 spinal köklerinden oluşur.

9  Humerusta spiral oluktan çıkarken trisepsin lateral başı  Frohse kemeri  Yüzeyel radial dal

10  Meslek  Uygun olmayan pozisyon  Uzamış turnike uygulaması  Kırık sonrası iyileşme dokusu

11  Humerus 1/3 orta-distal birleşim yerinde sinir lateral intermüsküler septumu delip anteriora çıkarken sıkışır.

12  Hafif sıkışmalarda duyu dermatomunda (dirsek laterali,önkol dorsali ve elin dorsoradiali) his kusuru ve ağrı olur.  Sinirin lateral intermüsküler septumu delip anteriora çıktığı yerde (hiatus) Tinel bulgusu (+) olur.

13  Hafif kas gücü kaybı olabilir. İleri derece sıkışmalarda duyu bulgularına ek olarak radial sinir innervasyonlu kaslarda kısmi veya tam paralizi olabilir.  Triseps kası lezyon üzerinde kaldığı için korunmuştur.

14  Posterior interosseöz sinirin önkol proksimalinde süpinatör kasa girerken oluşan sıkışma nöropatisidir.  Posterior interosseöz sinirin innerve ettiği supinatör kasın, önkoldaki ekstansör kasların ve parmak ekstansörlerinin akut veya ilerleyici yavaş paralizisidir.  Sinir dirsek kapsülünün önünde, Frohse kemerinin altında, kemere yaklaşırken veya supinatör kas içinde sıkışabilir.

15

16  El bileği dorsifleksiyon yapar ama hafif radial deviasyonda olur  Başparmak dahil parmak metakarpofalangeal eklemlerinden aktif ekstansiyon olmaz.  Duyu defisiti yoktur.

17  EMG tanıyı destekler.  Ekstansör indisis kasında uzamış motor latans veya yanıt yokluğu  Triceps, brakiyoradialis, eks. karpiradialis longus ve brevis dışındaki tüm radial inervasyonlu kaslarda denervasyon

18  Radial sinirin duyu dalı olan bu sinirin dirsek seviyesinde sıkışmasına Wartenberg sendromu denir.  Klinik olarak radial sinir duyu alanında (elin dorsal kısmı) his kusuru vardır.  Tedavisi konservatiftir.

19  Median sinir lateral ve medial kordlardan dallar alarak oluşur. (C5-T1)

20  Bisipital aponöroz  Pronator teres kası  Sublimis geçidi  Karpal tünel

21  Median sinirin majör dalı olan anterior interösseöz sinirin sıkışma nöropatisidir.  Hasta tipik olarak başparmak ve işaret parmağı ile daire yerine üçgen oluşturur.  Sinir, median sinirden ayrıldığı proksimal önkol bölgesinde değişik tendinöz, vasküler, bursal ve aberran kaslar nedeni ile sıkışabilir.

22  Anterior interosseöz sinir

23  Tipik olarak proksimal önkol volarında ağrı  Fleksor pollicis longusta paralizi  İşaret parmağının fleksor digitorum profundus kasında paralizi  Pronator quadratus’da paralizi

24  Hasta tipik olarak başparmak ve işaret parmağı ile daire yerine üçgen oluşturur.

25  Bu sinir sadece motor olduğu için hastada duyu kaybı yoktur ve tenar kaslar korunmuştur.  EMG tanıda yardımcıdır. Ant. interosseöz sinir inervasyonlu kaslarda denervasyon görülebilir.

26  Pronator teres kası altında median sinirin sıkışması sonucu oluşan klinik bir tablodur.  Etiyoloji çoğunlukla pronator teres kası ile superfisiyal fleksor kaslar arasında uzanan fibröz bantlardır.

27

28

29 Semptomlar:  Önkolun volar yüzünde ağrı, yanma, parestezi  Dirençli pronasyonla semptomların artması  Pronator kas üzerinde hassasiyet  Dirsekte median sinirde pozitif Tinnel testi

30  Tanı genellikle klinik ile konulur.  EMG tanıya yardımcı olabilir ancak genellikle normaldir.

31  Struther sendromu olarak da bilinen bu sendrom, bireylerin yaklaşık %2 sinde humerus medial kenarında bulunan suprakondiler spurun bizzat kendisi yahut fraktürü ile median sinirin kompresyonuna sebep olması ile oluşur.  Humerusun suprakondiler ucu ile medial epikondil arasındaki bant olan Struther ligamenti de aynı tabloya yol açabilir.

32

33  Klinik tablo median sinirin proksimal nöropatisi ile aynıdır.  Tipik olarak hastada ellerini yumruk yapması istendiğinde yemin eli oluşur.  Tutulan tarafta işaret ve orta parmağın MKF eklemleri fleksiyonda iken, proksimal ve distal interfalangial eklemler ekstansiyondadır.  Teşhis spurun palpasyonu yahut direk grafide gösterilmesi ile konur.

34  Brakiyel pleksusta medial kordun devamını oluşturur.

35  Kübital tünel  Guyon kanalı

36  Ulnar sinirin dirsek seviyesindeki tuzaklanmasıdır.  Sinirin medial epikondilin arkasındaki kübital tünelden geçerken oluşan sıkışma sendromudur.

37

38 Etiyoloji:  Gangliyon  Yumuşak doku tümörleri  Artrit  Kırıklar  Kronik minör travmalar

39 Semptomlar:  Ulnar sinir duyu alanında (4 ve 5. parmak) hipoestezi, ağrı  El kaslarında ve ulnar sinir inervasyonlu kaslarda güçsüzlük (fl. Dig. Profundus,fl. Carpiulnaris… gibi)  Elde pençeleşme

40 Tanı:  Dirsekte Tinnel bulgusu +  Tardi ? - Kubital Tünel Sendromu ?  EMG (kısa segment stimulasyon)

41  El bileğinde Guyon kanalı denilen lokalizasyonda ulnar sinirin sıkışmasıdır.  Guyon kanalı psiform ve hamat kemikleri boyunca seyreder.  Klinik tablo lokalizasyona göre 4 çeşittir.

42

43 1. Guyon kanalı içinde ya da proksimalinde sıkışma sonucu tüm ulnar inervasyonlu kaslarda zayıflık ve duyu defisiti olması  EMG de duyu iletimi anormaldir.

44 2. Guyon kanalının hemen distalinde sinirin basıya uğraması ile duyu defisiti olmaksızın tüm ulnar inervasyonlu kaslarda zayıflık olması

45 3. Derin motor dal hipotenar kasları inerve ettikten sonra sinirin basıya uğraması ile duyu defisiti olmaksızın sadece ulnar inervasyonlu elin intresek kaslarında zayıflık olması

46 4. Sadece yüzeyel terminal duyu dalının basıya uğraması sonucu kas güçsüzlüğü olmaksızın sadece duyu defisiti olması  EMG de duyu iletimi anormaldir.

47  İlk üç lezyonda tipik olarak “pençe el” deformitesi gözlenir.  Yine motor defisit sebebi ile “Froment Bulgusu“ vardır.

48  Pençe eli

49  Froment bulgusu

50  Guyon kanalında kompresyon genel olarak nadirdir.  En sık tip 2 ve 3 lezyon görülür.  En sık nedeni kronik tekrarlayan mikrotravmalardır (baston, koltuk değneği.. Vb kullanımı gibi)  Gangliyon, tümör, kırıklar daha nadir görülen diğer sebeplerdir.

51 HumerusDirsekÖnkolBilek Proksimal Radial Sinir Kompresyonu Suprakondiler Spur Sendromu Kübital Tünel Sendromu Anterior İnterosseöz Sinir Sendromu Pronator Teres Sendromu Posterior İnterosseöz Sinir Sendromu Karpal Tünel Sendromu Guyon Kanalı Sendromu

52  Periferik Sinir Lezyonları Özel S., Öken Ö. in; Tıbbi Rehabilitasyon editör: Hasan Oğuz 2004 s:665  Periferik Nöropati Thomas A., Felsenthal G. in;Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ilkeler ve uyguamalar 2007 editor: Joel A. DeLisa s:895-910  Common Etiologies for Hand and Wrist Pain Chapter 44 Carrie R. Swigart. İn; Kelleys Textbook Of Rheumatology 8thEdition  Neal P. Anatomy of Nerve Entrapment Sites in the Upper Quarter- J HAND THER. 2005;18:216–229.  Gudemez E. Compression Neuropathies in the Upper Extremity- Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 5-12  Manske PR. Compression of the radial nerve by the triceps muscle- J Bone Joint Surg Am. 1977;59:835–6  Surangi L. Median nerve compression by Struthers ligament.-J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1983;46:1047–9  Spinner M. The arcade of Frohse and its relationship to posterior interosseous nerve paralysis. J Bone Joint Surg Br.1968;50:809–12  Çelik Y. Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies in a Turkish Patient (HNPP):A RareCause of Entrapment Neuropathies in Young Adults Turkish Neurosurgery 2008, Vol: 18, No: 1, 82-84  Gürbüz H. Pronator Teres Sendromu- Acta Orthop Traumatol Turc 31: 378-381, 1997

53 Teşekkürler …


" Tuzak nöropati, sıkışma sendromu ya da kompresyon nöropatisi, periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca değişik dar alanlar veya tünellerde farklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları