Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdurrahman MÜLAZIMOĞLU Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdurrahman MÜLAZIMOĞLU Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi 2010"— Sunum transkripti:

1 Abdurrahman MÜLAZIMOĞLU Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi 2010
MARMARİS MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTA ÖĞRETİCİLİK KURSU ATELYE VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM METODLARI Abdurrahman MÜLAZIMOĞLU Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi 2010

2 Atelye ve meslek derslerini öğretecek kimsenin 1-Mesleğini iyi bilmesi
Atelye ve Meslek derslerinin öğrenciye rahatça aktarılabilmesi için Öğretmenin önceden belirlenen bir yöntem ve belirli bir plan dahilinde öğretim yapması gerekir Atelye ve meslek derslerini öğretecek kimsenin 1-Mesleğini iyi bilmesi 2- Öğreteceği konuya en uygun öğretim metodunu seçebilmesi 3- Uygun bir eğitim ortamı hazırlaması 4- Bunları günlük bir ders planında göstermesi gerekir.

3 2- Öğretimin basamaklara ayrılması 3- Bir ders planının hazırlanması
Bu nedenle bu derste 1 - Usta öğreticide bulunması gereken niteliklerin tanıtılması 2- Öğretimin basamaklara ayrılması 3- Bir ders planının hazırlanması 4- Yalnızca beceri öğretimine uygun öğretim yöntemleri konuları bulunmaktadır.

4 Bir Afrika Deyişi Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da Kafasında tek bir düşünce vardır En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek Yoksa aslana yem olacaktır Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek, Yoksa açlıktan ölecektir. İster aslan olun, İster ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini, Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.

5 1-USTA ÖĞRETİCİNİN GÖREVLERİ
Mesleğinde gerçekten yetkin olan bir kişinin başkalarını o meslekte yetiştirmek için öğretmesi gereken hususları bilmesi , o kişinin başarılı bir usta yada usta öğretici olacağını garanti etmez. Çünkü bir mesleği öğretebilmek için öğretim metotları ismi adı altında toplanan teknikleri ,amaçları , düşünceleri ve özel becerileri de bilmek gerekir. Çünkü nelerin öğretileceğini bilmekten başka o konuları en iyi şekilde nasıl öğreteceğini de bilmesi gerekir.Başka bir deyişle bir kişinin mesleği başkalarına öğretebilmesi için önce kendisinin ikinci bir mesleği yani öğretmenlik mesleğini öğrenmesi gerekir. Anlatılan konunun öğrenci (Çırak) tarafından rahatça anlaşılması için usta öğreticinin bir öğretim planı yapması gerekir.Öğretimin bu amaçla planlanması usullerine Öğretim Metotları denir.

6 Başlıca Öğretim metotları:
Anlatım ,Soru cevap, Çizim, Gösteri ve Yaparak-yaşayarak öğretimdir. Yaptığı öğretimin başarılı olmasını isteyen bir Usta Öğretici bu yöntemlerden rastgele birini seçemez. Uygun bir seçim yapabilmesi için seçtiği yönemi nasıl kullanacağını bilmesi ve yöntemlerin her birinin çıraklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Kısaca çırağın nasıl öğrendiğini bilmesi gerekir.

7 Bir bilgi veya beceriyi basitçe öğrenciye aktarmak mümkün değildir.
Çünkü öğrenme işlevi, ancak gördüklerini ,işittiklerini ,ve okuduklarını uygulayabilmesi ile tamamlanmış olur. Çoğunlukla çırakların fark edemedikleri bu hususun usta öğretici tarafından çok iyi fark edilmesi gerekir.

8

9 A- EĞİTİM GÖREVİ 3308 sayılı kanun çırak ve kalfaların teorik ve teknik eğitimlerini okulda, pratik eğitimlerini işyerlerinde usta öğreticiler nezaretinde yaparlar denmektedir. Görüldüğü gibi çırak ve kalfaların pratik eğitimlerinden usta öğretici sorumludur. Çırağa sanatını öğretmek ve onu bütünü ile eğitmek usta öğreticinin görevidir. Usta öğreticinin başlıca eğitim görevleri şunlardır. 1-Öğretme ve öğrenme konularını , öğretim metotlarını ve tekniklerini bilir. Bunları kuramsal ve uygulamalı eğitime uygular. 2- Uygulama çalışmalarını iyi planlar. Disiplinli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. 3- İş yerinde ağırbaşlı ve olumlu davranışları ile örnek oluşturmalıdır. Çeşitli öğretim araç ve gereçlerinin hazırlanmasını ve yerinde kullanılmasını bilir. 4- İyi bir gözlemci görevini yapar ve rehberlik eder. 5- Öğretmeye devamlı arzuludur. 6- Uygulamalı ve kuramsal çalışmaları nesnel (objektif ) değerlendirir.

10 B-ÖLÇME DEĞERLENDİRME GÖREVİ:
Usta öğreticinin ana görevi , iş yerini üretim amacı ile düzenlemek,Üretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli ortam ve şartları sağlamaktır. Bu günün sanayisinde üretimi yapmak yeterli olmayıp, kaliteli ve standartlara uygun üretmekte mecburiyet haline gelmiştir.Üretilen ürünü standartlarla karşılaştırıp düzeltilmesi istenen yerlerini düzelttirebilmelidir. Kısaca iş yerinde her etkinliği değerlendirecek olan en başta gelen kişi usta öğreticidir. Çırak ve kalfaların çalışmalarını takip,başarılarını ölçmek geliştirmek, usta öğreticinin en önemli görevleri arasında yer alır. 1- Ölçme değerlendirme yapan bir usta öğretici; 2- Teknolojiyi iyi bilmelidir 3- Bir insanın nasıl öğreneceğini, becerilerini nasıl geliştireceğini bilmelidir. 4- Çırakların karşılaşacağı güçlükleri yok etmelidir. 5- Mesleğinde iş ve işlemleri en iyi şekilde yapabilmeli ve gösterebilmelidir. 6- Konusunu etkinlikle anlatabilmeli, öğrencinin ilgisini sürdürebilmelidir..

11 ORGANİZASYON VE YÖNETİM GÖREVİ:
Usta öğreticin mahiyetindeki kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için iş yerini düzenlemesine ORGANİZASYON denir. Organizasyon ve yönetim görevleri arasında ; 1-iş yerinin yapısını geliştirmek 2-Yetki ve sorumlulukları dağıtmak 3-İş birliğini geliştirmek ve bu amaçla gerekli koşulları hazırlamak 4- Görevin gereklerini personele anlatmak,başarmalarına yardımcı olmak yer alır.

12 USTA ÖĞRETİCİDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Dinamik ve başarılı bir öğretim programı için becerikli usta öğreticilerin bulunması bir zorunluluktur.Ülkemizin ulusal kalkınma planlarında ön görülen hedeflere ulaşılması için daha çok sayıda ve daha iyi eğitim görmüş usta ve kalfalara ihtiyaç vardır. Eğitim sistemimizin bütünü içersinde Mesleki ve teknik öğretime daha çok sayıda öğrencinin aktarılması planlandığı gibi mevcut çırak ve kalfalarımızı bütünü ile eğitmek, planlanan eğitim hedefinin önemli ögelerinden birini oluşturmaktadır. Usta öğreticilerimizin kendilerinden beklenilen hizmetlerden biriside, etkili ve uygulama değeri olan bir meslek eğitimi gerçekleştirmeleridir. Bu tür bir meslek eğitimi diğer zorunlu ögelerle birlikte hem kendi konusunda hem de ÖĞRETİM METOTLARINDA yetkili olan ustalarla mümkündür. Nitelikli usta öğretici, iş dünyasının istediği BİLGİ-BECERİ ve İŞ ALIŞKANLIKLARI ile kişi arasında bağlantıyı sağlar. Çırakların ihtiyaç duyduğu unsurları zamanında hızlı ve etkili bir şekilde sağlar. Usta öğreticinin başarısındaki temel ölçü ,öğretimin sonucu olan çırağın ne kadar öğrendiğidir..

13

14 1- ÖĞRETİMİ YAPILACAK KONUDA YETERLİLİK
Her hangi bir iş yerinde belirtilen hedeflere varmanın ilk şartı eğitim programını uygulayacak usta öğreticinin Sanayinin istediği bilgi beceri seviyesine sahip olmasıdır. Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi bir kısım bilgi ve becerileri geçersiz hale getirirken ,yeni bilgi ve becerileri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple sanayinin istediği insan gücünü eğitmek için usta öğreticilerin kendisini devamlı bir şekilde yenilemesi  başarılı bir öğretim için ilk ve temel zorunluluktur.      KISACA NİTELİKLİ BİR USTA ÖĞRETİCİ : a- Beceri konusunda yeterli olmalıdır. b- Teknik bilgi bakımından yeterli olmalıdır. c- Teknolojik gelişmeleri takip etmeli bunlara uyum göstermelidir.

15 2-ÖĞRETİM TEKNİKLERİNDE YETERLİLİK:
Nitelikli bir öğretmenin (usta öğretici) her dersi öğrencinin zamanını en iyi kullanacak şekilde planlaması gerekir. Usta öğreticinin öğretim tekniklerini anlaması ve bunları yeterince etkili olarak kullanabilmesi gerekir. Bu nedenle:      1-Kusursuz ve anlaşılır bir şekilde konuşması      2-Öğretilecek konuyu öğrencilerin öğrenme kapasitelerine göre organize edebilmesi      3- Önemli ve hatırda tutulması istenilen unsurların öğretim sırasında uygun bir biçimde pekiştirilmesi 4- Öğretilen konunun uygulamasını yaptırabilmesi  ve öğretimin ne ölçüde başarılı olduğunu belirlemek  ve sonraki öğretimi pekiştirmek amacıyla gerekli sınırlamaları yapabilmesi gerekir.

16 Kısaca; vasıflı bir meslek öğretmenin
1- Beceri Öğretim metotların etkili uygulayabilmesi 2- Bilgi öğretim metotlarını bilmesi  ve uygulayabilmesi 3- Öğretim metodunu fertlere ve şartlara göre değiştirebilmesi 4- Dersi planlayabilme yeteneğine sahip olması 5- Öğrencilere problem çözmede yardımcı olması gerekir.

17 3- KAYNAK BULUCULUK VE YARATICILIK
     Usta öğreticinin kaynak bulucu ve yaratıcı niteliğe sahip olması gerekir. Nitelikli bir usta öğretici ;      - Yapılacak iş konusu ile ilgili yeni bir proje      - Yeni bir araç      - Öğrenicinin başarısını daha etkili ölçmek için yeni bir yöntem geliştirebilir.

18   4-DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIĞI:
İyi bir usta öğretici, öğretim sırasında devamlı ara değerlendirmeler yapmalıdır. Çırağın istenilen hedefe uygun şekilde öğrenmede ilerleme sağlayıp sağlamadığını değerlendirmesi gerekir. Bu nedenle usta öğretici uygun sorularla öğrenmeyi test etmeli yada iş yaptırma yöntemi ile çırakları sınav etmelidir. Sınav yapmadaki asıl amaç çırakları başarılarına göre sıralamak, öğretilen konunun hangi ölçüde öğretildiğini belirlemek ve öğretmene, yeniden öğretmenin gerekli olup olmadığını göstermektir.

19 5- ÖĞRETMEYE İSTEKLİ OLMAK:
İyi bir öğretiyi meydana getiren özelliklerin en başında kişinin öğretim görevini sevmesi gelir. Öğretici programlarda tespit edilmiş olan davranış değişikliklerini kazanabilmesi için çıraklara sürekli olarak yardımcı olmalıdır. Çıraklar da meydana gelen öğrenme davranış değişiklikleri olana kadar sabırla gerekli açıklama ve gösterileri yapmalıdır.            Öğretimde istenilen sonucu sağlayabilmek için  öğretmenin ilgisinin; çırağa ne öğretildiği değil onun ne öğrendiği üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

20 6- OLUMLU İLİŞKİLER KURMADA YETERLİLİK:
         Başarılı bir Usta öğretici hem çıraklarıyla , velileriyle ve Mesleki eğitim merkezleri ile iyi ilişkiler içersinde olması öğretme ve öğrenmeyi olumlu yönde etkiler.

21 BUGÜNLÜK BU KADAR….

22 ÖĞRETİM BASAMAKLARI Öğrenme bireyseldir.öğrenci gurup içersinde bulunsun veya bulunmasın birey olarak öğrenir. Öğrenme öğrencinin sorumluluğundadır. Öğretici öğrenme için uygun koşulları yaratabilmelidir.  Öğretme bireyin öğrenmesini arttırma ve kolaylaştırma sürecidir.  Öğreticinin her faaliyeti ve davranışı bu amaca yönelik olmalıdır.Öğrenmede  etkili faktörler şunlardır:          1-Fiziksel faktörler          2-Zihni faktörler          3- Duygu faktörleri Öğretmenin meydana getirdiği fiziki,zihni ve duygu ortamı öğrencinin öğretilen konulara olumlu tepkisine imkan vermelidir.          Öğretim faaliyetleri dört temel  basamaktan meydana gelir. Öğretim bu dört basamak esas alınarak planlanabilir. Ve uygulamada bu plana genel hatları bağlı kalınabilir. 1- Hazırlık         2- Sunu         3- Uygulama         4- Denetim (Test)

23 ÖĞRETİM BASAMAKLARI 1- HAZIRLIK :
Öğretimin etkili olabilmesi için öğretim öncesi yapılması gerekenlerdir. İş yeni öğrenene başlangıçta her zaman zor gelir. Onun için işin mümkün olduğu kadar öğreten tarafından basitleştirilmesi gerekir. Bu nedenle a-     Yapılacak işin resmi seçilmeli, gerekiyorsa işin resmi geliştirilmeli b-     Bir iş için malzeme listesi hazırlanmalı ve yapılacak işin sayısına göre toplam malzeme hazırlığı yapılmalı c-     İş için gerekli ve yeterli bilgi hazırlığı yapılmalı d-    Bir önce ve daha önce aynı veya benzer işte tespit edilen hatalar dikkate alınarak yapılan hatalar tekrar gözden geçirilmelidir.

24 ÖĞRETİM BASAMAKLARI ANLATIN + GÖSTERİN + YAPIN 2- SUNU :
Öğretici dersi bu aşamada anlatır. Gösteri ve açıklamalar burada yapılır. Burada öğrencinin dikkatini dağıtıcı ayrıntılı bilgilerden kaçınılmalıdır.Öğrenci gerekli bilgiyi almış ise ve de konuya ilgi duyar ise ayrıntılı bilgileri kendisi arar ve araştırır. Öğrenci için gerçek öğrenme bu noktada başlamıştır. Bu noktada sırası ile; ANLATIN + GÖSTERİN + YAPIN                   Bu işlem basamakları sonucunda usta öğretici işin çırak tarafından anlaşıldığı ve işi tek başına yapabileceğine hazır olduğunu hissettiği an basamak tamamlanmış olur. a-     Sunu süresi en çok 15 dakika olmalıdır. b-    Yapılacak işin resmi çizilmeli ,gerekli isim ,ölçü ve açıklamalar üzerine yazılmalıdır. c-     Çırakların konuyu takip edip etmediklerini anlamak içim değişik öğrencilere sorular sorulmalıdır.

25 ÖĞRETİM BASAMAKLARI Öğretimin etkili olabilmesi öğretim öncesi yapılması gerekenlere bağlıdır. İş, yeni öğrenene başlangıçta her zaman zor gelir. Onun için işin mümkün olduğu kadar öğreten tarafından basitleştirilmesi gerekir. Bu nedenle a-     Yapılacak işin resmi seçilmeli, gerekiyorsa işin resmi geliştirilmeli b-     Bir iş için malzeme listesi hazırlanmalı ve yapılacak işin sayısına göre toplam malzeme hazırlığı yapılmalı c-     İş için gerekli ve yeterli bilgi hazırlığı yapılmalı d-    Bir önce ve daha önce aynı veya benzer işte tespit edilen hatalar dikkate alınarak yapılan hatalar tekrar gözden geçirilmelidir.

26 ÖĞRETİM BASAMAKLARI 3-UYGULAMA:
Bu bir deneme aşamasıdır. Bu bölümde öğrenci öğreticinin denetim ve teşviki altında bir işi yapmaya başlar.Öğrencinin ilk denemeleri noksan ve kusurlu olabilir. Öğretmen bu güçlükleri aşmada öğrenciye yardımcı olmalıdır.Öğrencinin bu güçlükleri yenmesi Öğrenciye gösterilmesi ve ona deneme fırsatı verilmesi ile mümkündür. Beceri öğretimde öğretilen işlemler çırak tarafından istenilen düzeye ulaşıncaya kadar yinelenmelidir. Tüm çırak ve kalfalara iş güvenliği kavramı öncelik olarak kazandırılmalı, arızalı takım, avadanlık ve makine kullandırılmamalıdır.

27 ÖĞRETİM BASAMAKLARI 4- DENETİM (TEST):
Öğretimin başarılı olduğunun gerçek kanıtı öğrencilerin kendilerinden beklenilen işleri etkili ve güvenli olarak yapabilmesidir. Denetim aşamasında öğrencinin herhangi bir yardım almadan belirli işleri yapabilmesi beklenir.           Denetimde sağlanan bilgiler hem  öğretmene hem de öğrenciye yardım eder.Bu bilgiler öğrencinin daha ileri bir öğretime hazır bulunup bulunmadığının göstergesidir. a-     Usta öğretici her işte yaptığı kontrolde çırak ve kalfa hazır bulunmalıdır. b-    Kontrol iş ile işin resminin karşılaştırılmasıdır. c-     İş üzerinde tespit edilen hatalar, iş üzerinde ilgili çırak ve kalfaya anlatılmalıdır. Meydana geliş nedeni sorulmalı bir daha olmaması için gerekli önlem alınmalıdır.

28 ÖĞRETİM BASAMAKLARI DENETİM ANKETİ: 1.   Zaman 2.   Ölçüye uygunluk, estetik 3.   Teknik kurallara uygunluk 4.   Alet, avadanlık kullanımı 5.   Güvenli çalışma alışkanlığı

29 ÖĞRETİM BASAMAKLARI DENETİM ANKETİ: 1.   Zaman 2.   Ölçüye uygunluk, estetik 3.   Teknik kurallara uygunluk 4.   Alet, avadanlık kullanımı 5.   Güvenli çalışma alışkanlığı

30 DERSİN PLANLANMASI Öğretimde önemli olan bir defada konunun öğretilmesidir. Öğrencinin kazandığı her yeni kavram, ilke ve beceri, öğretim süresinde kazanacağı diğer davranışlar için bir basamak meydana getirir. Tek bir ders öğrencinin çıkmakta olduğu bir basamaktır. Ve her basamak bir öncekine bağlıdır. Aksi takdirde bir boşluk meydana gelir. Bu nedenle çırağın yeni bir şey öğrenmesi ancak bir önceki basamağı kullanması ile mümkündür. Bu nedenle daha önceki basmaklar çıkılmadan üst basamaklara çıkılamayacağı için önce  daha kolay olan bilgiler verilmesi gerekir. Birbirini izleyen işlem basamaklarının belirli aralıklarla planlanması ve öğrenciye bu sıraya göre verilmesi gerekir.

31 DERSİN PLANLANMASI Öğretimde önemli olan bir defada konunun öğretilmesidir. Öğrencinin kazandığı her yeni kavram, ilke ve beceri, öğretim süresinde kazanacağı diğer davranışlar için bir basamak meydana getirir. Tek bir ders öğrencinin çıkmakta olduğu bir basamaktır. Ve her basamak bir öncekine bağlıdır. Aksi takdirde bir boşluk meydana gelir. Bu nedenle çırağın yeni bir şey öğrenmesi ancak bir önceki basamağı kullanması ile mümkündür. Bu nedenle daha önceki basmaklar çıkılmadan üst basamaklara çıkılamayacağı için önce  daha kolay olan bilgiler verilmesi gerekir. Birbirini izleyen işlem basamaklarının belirli aralıklarla planlanması ve öğrenciye bu sıraya göre verilmesi gerekir.

32 DERSİN BAŞLICA BÖLÜMLERİ
1-DERSİN KONUSU:Ders konusu öğretime esas olacak esas olacak unsurları açık bir biçimde belirtmelidir.Dersin başlığı konunun beceri veya bilgi dersi olup olmadığını göstermelidir. 2-AMAÇLAR:Dersteki öğretim sonucunda öğrencide oluşması gereken davranışları göstermelidir. 3-DERS ARAÇ GEREÇLERİ :Öğretim sırasında kullanılacak araç ve gereçler bu kısımda belirtilmelidir. 4-YARALANILAN KAYNAKLAR :Öğrenimde yararlanılacak her türlü basılı malzeme planda gösterilmelidir. 5- DERSE GİRİŞ:Bu kısımda dersin içeriği ana çizgilerle çırağa tanıtılır.Öğrencide öğrenme ilgisi yaratılmaya çalışılır. Ulaşılacak sonuçlar belirtilir. 6-  SUNU:Bu kısımda öğretilecek bilgi öğrenciye verilir.Yapılacak iş örnek olarak yapılır 7-UYGULAMA:Öğrenci tarafından işin yapılması 8-ÖZET:Ders konusunun temel unsurları öğrenmeyi pekiştirmek için kısaca yeniden gösterilir ve açıklanır. Fazla ayrıntıya girilmez. 9-ÖDEV:Öğrenilen konunun daha fazla uygulanması fırsatı verilir. 10-KONTROL:Amaçlanan hedefe varılıp varılmadığının kontrolüdür.

33 BECERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrenme:Yeni davranışlar kazanma veya öğretim faaliyetleri sonunda öğrenci davranışlarında meydana gelen değişikliktir. Beceriye yönelik öğrenme ve öğretim ilkeleri  1-    İşlemler birbirini tamamlayarak yeni bir işlemi meydana getirmeden önce, her işlem ayrı ayrı öğretilmeli, 2-    Öğrenci işlem basamaklarıyla işlemin bütünü arasındaki ilişkiyi gördüğü zaman daha etkili olarak öğrenir. 3-    El becerisi öğretiminin ilk basamaklarında uygulamanın uzun ve kesintisiz yapılması yerine kısa aralıkla yapılması daha etkili olur. 4-    Beceriyi tam olarak öğrenmiş kişi ,beceriyi düşünmeden yapabilir. 5-    Becerinin bilinçli olarak tekrarı öğrenmeyi geliştirir. Birden fazla duyu organına hitap etme öğretim etkinliğini arttırır.

34 İletişimde duyulan etkinlik oranları
Göz:  % 83           Kulak: % 11                                                              Burun:  % 3-5  Deri:    %1-3 Dil :     % 1

35 Öğrenme oranları                      Okuyarak: % 10                      İşiterek:     % 20                      Görerek:    %   30                      Görme- İşitme : % 50                  Görme –İşitme _ Söyleme :  % 70                      Yapma- Söyleme:  % 90

36 Öğretimde eğitim araçları
                     Bilgi yaprakları                      İşlem yaprakları                      Ödev yaprakları                      İş resimleri                      Modeller                      Levhalar                      Filimler v.b.

37 1-Anlatım: BECERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Kısaca konunun ,problemin,olayın veya oluşumun karşısındakine aktarılabilmesidir. Yararları : 1-Grup eğitiminde kolaylık sağlar 2-Kısa zamanda çok kişiye öğretim faaliyeti yapılabilir. 3-Öğretilecek konular uygun sırada düzenlenir.          Sakıncaları: 1- Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır 2-  Ezberciliği teşvik eder. 3-  Öğretilenler çabuk unutulur.

38 2-Gösteri BECERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Birden fazla duyu organına hitap etme öğretiminin  etkinliğini arttırır.Çıraklar ustanın gösteri olarak sunduğu beceriyi,eğitim araçlarını kullanarak ve önemli noktaları görerek kavrar Yararları: 1-Görme ve işitme duyu organlarını kullanır. 2- Öğretici öğretmek istediği beceriyi gösterir. 3-Anlatım metodundaki anlaşılamayan gözlenebilir hale gelir. Sakıncaları:          1-Eğitim ortamı gösteriye uygun olmalıdır.          2-Her ortamda her konuyla ilgili gösteri yapılamaz.

39 3-Soru- Cevap BECERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Usta öğretici bildiklerini öğrenciye yazılı,sözlü,resimli,üç boyutlu v.b. araçlar yardımı ile  gösterir.Bu faaliyet anında bazı soruların öğretici ve öğrenci tarafından sorulması ve cevaplanması gerekir. Yararları: 1-Öğrencilerin konuya karşı ilgileri en üst noktadadır. 2- Soru sorma ve cevap alma ,konuyu tekrar etmek için iyi bir fırsattır.                                                                                                     Sakıncaları: 1-Öğretici konusuna iyice hakim olmalı 2-Soru sorma işi uzarsa sıkıcı olabilir. 3-Soru sorma şekli ve zamanı korkutucu olabilir.

40 4- Deney Yöntemi: BECERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Kazandırılmak istenen beceri davranışlarının en uygun kazandırılabileceği yöntemdir. Örneğin kör bir testere ile ağacı keserken ortaya çıkabilecek aksaklıklar uygulamalı olarak gösterilebilir. Aynı işlemler keskin bir testere ile yapılarak aradaki fark inandırıcı bir şekilde öğrenciye gösterilir. Yararları: 1- Öğrencilerin yaşantıları yolu ile öğrenmelerine fırsat verir. 2-Teknolojinin geliştirdiği ilke ve kanunlar denenerek kanıtlandığı için öğrencilerin teknolojiye olan güvenleri artar. Sakıncaları: 1-Öğretici konuyu çok iyi bilmelidir. 2-Öğretici,deneyi en uygun şartlar altında yapmak mecburiyetindedir. 3-Deney sonuçları geliştirilmiş teknolojik bilgilere uygun olarak çıkmaz ise öğrencilerde şüphe başlayabilir.

41 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ UYGULARKEN : 1- Konunun dışına taşmayınız.
2- Yalın bir dil kullanınız. 3- Uygun öğretim yöntemini seçiniz. 4- Yeri geldikçe uygun örnekler veriniz. 5- Gerektiği yerde eğitim aracı kullanınız. 6- Öğrencilere soru sorma imkanı veriniz. 7- Öğrencilere sorularınızı yerinde ve zamanında sorunuz. 8-  Deney sonuçlarına gerçeklik kazandırınız. 9-  Güvenlik kurallarına gerçeklik kazandırınız. 10- Malzemenin en uygun şekilde seçilmesini ve ekonomik olmasını sağlayınız. 11- Beceri eğitimi yaptırılırken ,öğrencinin alet ve avadanlıkları en uygun şekilde seçmesini ve yerinde kullanmasını sağlayınız. 12- Beceri eğitimi yaptırılırken ,önemli davranışları alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olunuz. 13-     Meslek hastalıkları konusunda öğrencileri bilinçlendiriniz.  

42 İŞ VERMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Gelişme çağındaki çırakların psikolojik yapıları dikkate alınmalıdır. Çırak öğrenciler genel olarak şu ortak özellikleri gösterirler; 1-Aktiflik: Bu yaşlardaki gençler, hemen bir şeyler yapma isteği içindedirler. Hareketsiz kalmak istemezler, öğrendiklerini hemen uygulamak ve gerçekleştirmek eğilimi   ağır basar. 2-Gerçekçilik:  Yaşam karşısında duygusaldırlar,usta, işçi ve benzerinin yaptığı gerçek işleri yapmak isterler.yaptıklarının bir işe yaramasını isterler. 3-Ataklık ve Dikkatlilik: Çevresindeki olaylara karşı aşırı ilgi duyma kontrol etme ve katılma isteği üst seviyededir. İşletmelerdeki işlerde sürekli NE,NASIL,NİÇİN sorularını sorar ve mantıklı cevaplar beklerler.

43 İŞ VERMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4-Etkilenebilirlik :  Öğrenme isteği ve bilinci çok yüksektir. AĞAÇ YAŞ İKEN EĞİLİR sözünü bu yaş grubunun eğitiminde en uygun dönem olduğunun güzel bir ifadesidir. Bu dönemde meslek eğitiminde konular mutlaka  mesleği destekleyici nitelikte anlatılmalıdır. İstenmeyen öğrenmelerin oluşmaması için özel bir çaba harcanmalıdır. Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız SEVGİ VE İLGİ OLMALIDIR.

44 DERS SONU……


"Abdurrahman MÜLAZIMOĞLU Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları