Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM AKI Ş I  İŞLETMELERİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ BİLGİ İHTİYACINI ARTTIRAN ETKENLER  PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ (PBS)REKLAM  PBS ALT SİSTEMLERİ  PAZARLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM AKI Ş I  İŞLETMELERİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ BİLGİ İHTİYACINI ARTTIRAN ETKENLER  PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ (PBS)REKLAM  PBS ALT SİSTEMLERİ  PAZARLAMA."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM AKI Ş I  İŞLETMELERİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ BİLGİ İHTİYACINI ARTTIRAN ETKENLER  PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ (PBS)REKLAM  PBS ALT SİSTEMLERİ  PAZARLAMA ARAŞTIRMASI  PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İLE PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  KALİTATİF (NİTELİKSEL) VE KANTİTATİF (NİCELİKSEL) ARAŞTIRMALAR

3 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Bir işletme doğru kararları almak ve bunları başarı ile uygulamak, pazarlama dış çevresini tanımak ve kendi güçlü ve zayıf yönleri ile pazardaki mevcut fırsat ve tehditleri kendine en çok faydayı sağlayacak şekilde ilişkilendirebilmek için yeterli derecede pazarlama bilgisine sahip olmalıdır

4 İŞLETMELERİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ BİLGİ İHTİYACINI ARTTIRAN ETKENLER  Firmaların ulusal ya da uluslar arası ölçeğe ulaşmaları  Alıcıların artan gelirleri bu doğrultuda seçici olmaları  Satıcıların daha karmaşık pazarlama teknikleri uygulamaları  Karşı karşıya oldukları artan rekabet  Günümüzün çabuk değişen çevresel dinamikleri

5 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İLE PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  Pazarlama bilgi sistemi planlama ve kontrol amacıyla sürekli bir bilgi akışıyla uğraşırken pazarlama araştırması özel bir amaca hizmete eder.  PBS, problemlerin önlenmesi ile ilgilenirken pazarlama araştırması problemlerin çözülmesi ile ilişkilidir.  PBS iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanırken, pazarlama araştırması genel olarak örgütün dış kaynaklarını kullanır.  Pazarlama araştırması PBS’nin elemanlarından biridir.  Pazarlama araştırmasında elde edilen bilgiler PBS’de daha sonraki kullanımlar için depolanır.

6 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ (PBS) (1) Pazarlama karar vericileri için gerekli, açık bilginin düzenli ve sürekli bir biçimde toplanması, sıralanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, dağıtılması için geliştirilmiş yöntemler ve metotlardır

7 İşletme İçi Raporlama Sistemi Bilgi Analizi Pazarlama İstihbaratıPazarlama Araştırması Bilgi İhtiyacının değerlendirilme si Bilginin Dağıtımı ve Kullanımı Pazarlama Yöneticileri ve Diğer Bilgi Kullanıcıları AnalizPlanlamaYürütme-UygulamaKontrol Pazarlama Çevresi Hedef PazarlarPazarlama KanallarıRakipler Kamuoyu Makro Çevresel Güçler

8 Pazarlama bilgi sistemine duyulan ihtiyacın artmasının önemli nedenleri İşletmelerin uluslararası pazarlara açılma zorunluluğu Tüketici ihtiyaçlarından tüketici isteklerine geçiş ve rekabetin küreselleşmesi Fiyat dışı rekabetin giderek öneminin artması Ürün hayat seyrindeki kısalmalardan kaynaklanan daha hızlı ve kısa sürede tepki verme gereği Karmaşıklaşan ve kapsam olarak genişleyen pazarlama faaliyetleri Azalan hammadde ve kaynakların daha ekonomik ve etkin kullanılma zorunluluğu Artan ürün tercihleri sonrasında müşterileri memnun etmenin giderek zorlaşması

9 PBS ALT SİSTEMLERİ  İşletme içi raporlama sistemi  Pazar izleme bilgileri  Pazarlama araştırması  Pazarlama karar destek sistemi

10 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Özel bir pazarlama sorunu için Pazarlama araştırması işletmenin karşılaştığı verilerin toplanması, analizi ve bulguların raporlanmasıyla oluşan sistematik bir tasarımdır

11 PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ ÖZELLİKLERİ Pazarlama araştırması sistematik bir süreçtir Pazarlama araştırmasında, bilgi elde etme metodunun tarafsız ve nesneldir Pazarlama araştırması sürecinde, veriler araştırma süreciyle anlam kazanır ve bilgi haline dönüşür Bilginin, pazarlama araştırması sürecinde bir amaç için toplanır

12 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI PAZARLAMA ARAŞTIRMASINI ETKİLEYEN ETKENLER Sınırlı bütçeler Bilgi teknolojilerinin gelişimi İşletmelerin pazarlama araştırmasına bakış açıları

13 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SÜRECİ Araştırma dizaynı ve maliyetleri gösteren araştırma önerisi hazırlamak Keşfedici araştırma gerçekleştirme Soru kağıdını hazırlama Örneklemi seçme Araştırma metodu seçme Veri toplama ve analizi yapma Rapor hazırlama

14 Kotler ve Armstrong’a göre pazarlama araştırmasının aşamaları Problemi ve Araştırma Amaçlarını Tanımlama Araştırma Planını Geliştirme Verileri Toplama Verilerin tasnifi, analizi ve yorumu Araştırma raporunu hazırlama

15 Problemin ve Araştırma Amaçlarının Tanımlanması Problemin ve araştırma amaçlarının belirlenmesi pazarlama araştırma sürecinin en zor basamaklarından biridir. Yönetici, spesifik nedenler ortada olmasa da eğer bir şeyler ters giderse bunu bilmek zorundadır. Dolayısı ile pazarlama yöneticisi ve araştırmacı arasındaki iletişimsizlik gerçek problemin belirlenmesi yerine problem semptomlarının belirlenmesine neden olur.

16 Pazarlama Araştırması Örnekleri Problemin Tanımlanması Araştırmaları Pazar potansiyeli, pazar payı, işletme ya da ürün imajı, pazar özellikleri, satış analizi, iş trendleri konularında Problem Çözme Araştırmaları Bölümlendirme,ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım konularında

17 Araştırma Planının Geliştirilmesi Araştırma planında, var olan bilgilerin kaynakları ve spesifik araştırma yaklaşımları, örnekleme planları, veri toplama yöntemleri ve araştırmacıların yeni bilgilere ulaşmalarını sağlayacak araştırma araçları konuları üzerinde durulmalıdır.

18 Verilerin Toplanması İkincil veri kaynakları Veri Kaynakları Birincil veri kaynakları İşletme içi İşletme kayıtları, İşletme içi ağ sistemi, Raporlar, Pazarlama Bilgi Sistemi, İnsanlar, Satışlar,Maliyetler İşletme dışı Internet, Kütüphaneler, Hükümetler, Ticari Birlikler, Üniversiteler, Özel araştırma işletmeleri Gözlem Sorgulamaa Derinlemesine ve odak grup görüşmeleri, delphi tekniği, online, mail, telefon, yüzyüze anketler, deney yöntemi Araçlar (Video, Scanner, vb.); websitesi analizi; kişisel yaklaşımlar

19 İkincil Veriler İkincil veri, daha önce başka bir amaç için toplanmış hazır bilgilerden ibarettir. Avantajları: Çabuk elde edilirler Maliyeti çok düşüktür Dezavantajları: Genel olarak tüm ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamazlar. Bilgiler eski, taraflı ya da toplanma amaçları farklı olabilir Kavram tanımlarında değişiklikler olabilir Farklı ölçüm birimleri kullanılabilir Verinin doğruluğunu test edecek bilgiler mevcut değildir

20 Birincil Veriler Birincil veri kaynakları işletmelerin bilgi almak üzere doğrudan başvurdukları kaynaklardır. Yapılacak bir pazarlama araştırması sonuçlarının işletme yönetimleri tarafından doğru yorumlanabilmesi için aynı konuda yapılmış olan araştırmalarla karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için, farklı pazarlarda yapılan birincil kaynak araştırmalarının birbirleri ile aynı temelde benzerliği veya eşitliği gerekmektedir.

21 Araştırma Teknikleri Keşfedici Tanımlayıcı nedensel

22 KeşfediciTanımlayıcıNedensel HedefFikir keşfetme Pazar özelliklerini ya da fonksiyonlarını tanımlama Sebep sonuç ilişkilerini belirleme ÖzellikEsnek, çok yönlü Önceden planlanmış ve yapılandırılmış dizayn Bir ya da daha fazla bağımsız değişkenin kullanılması Diğer değişkenlerin kontrolü Metotİkincil veri Niteliksel araştırma Gözlemsel araştırma, anket, ikincil veri, niceliksel araştırma Deney TEMEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

23 Araştırma Yöntemleri Kalitatif (Niteliksel) Yöntemler Kantitatif (Niceliksel) Yöntemler

24 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI  Grup tartışmaları  Derinlemesine görüşme  Projektif teknikler  Elektronik görüşme  Grup tartışmaları  Derinlemesine görüşme  Projektif teknikler  Elektronik görüşme

25 Birincil Verileri Elde Etme Yöntemleri Gözlem Deney Anket Yüz yüze mülakat Telefonla mülakat Posta yoluyla ya da araştırmacının kendisinin yaptığı anketler Çevrim–içi anket yönteminde

26 Araştırmada Kullanılan Ölçekler Nominal ölçek Sıralı (ordinal) ölçek Aralıklı (interval) ölçek Oransal ölçek

27 Ölçekleme teknikleri Ölçekleme Teknikleri Ölçekleme Teknikleri Karşılaştırmalı Teknikler *Sıralama *İkili karşılaştırma *Sabit toplam *Q Tekniği Karşılaştırmalı Teknikler *Sıralama *İkili karşılaştırma *Sabit toplam *Q Tekniği Karşılaştırmasız Teknikler *Thurstone Ölçeği *Likert Ölçeği *Anlamsal farklılaştırma *Davranışsal Eğilim Ölçeği Karşılaştırmasız Teknikler *Thurstone Ölçeği *Likert Ölçeği *Anlamsal farklılaştırma *Davranışsal Eğilim Ölçeği

28 Araştırma hataları Sistematik hatalar Cevap vermeme hatası Cevap hatası –Bilerek yanıltma –Bilmeyerek yanlış cevaplama »Herşeye evet deme hatası »Uç nokta hatası » Görüşmeci hatası » Etkide kalma hatası »Sosyal beğenilirlik hatası Yönetsel hatalar Veri süreçleme hatası Örneklem seçme hatası Mülakatçı hatası Mülakatçı aldatmasıdır

29 Örnekleme Süreci Ana Kitlenin Tanımlanması Örnekleme Çerçevesinin Belirlenmesi Örneklem Yönteminin Seçimi Veri Toplama Örneklem Hacminin Belirlenmesi Özel Durumların Kontrol Edilmesi

30 Örnekleme Yöntemleri Tesadüfi Örnekleme Tesadüfi Olmayan Örnekleme Tesadüfi Olmayan Örnekleme Basit Tesadüfi Örnekleme Sistematik Örnekleme Kartopu Örnekleme Kolayda Örnekleme Tabakalı (Katmanlı) Örnekleme Kümelere Göre Örnekleme Yargısal Örnekleme Kota Örnekleme

31 Verilerin Analizi ve Yorumlanması Pazarlama araştırma sürecinde hedef cevaplayıcılardan elde edilen veri ve bilgilerin analiz edilebilmesi için, tüm verilerin sayısallaştırılarak kodlanmalıdır. Verilerin tasnifi ve bilgisayar ortamına girişinden sonra, verilerin çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulması gerekmektedir. Veri analizi süreci pazarlama araştırmasının uzmanlık gerektiren bir diğer önemli aşamasıdır. Bu nedenle bu aşamada, incelenecek başlıca değişkenler, değişkenleri ölçmek için kullanılacak yöntemler ve toplanan verileri anlamlı kılmak için uygulanacak analizleri içeren veri analizi planı hazırlanmalıdır.

32 Verilerin Analizi ve Yorumlanması (2) Veri analizi, betimleyici seviyede (ortalama, standart sapma) analizlerin dışında; – tek değişkenli ve –çok değişkenli olmak üzere iki temel başlığa ayrılmaktadır. Tek değişkenli teknikler; – parametrik ve –parametrik olmayan testler olmak üzere ikiye ayrılır. Parametrik testler, parametrik olmayan testlere göre her zaman daha güçlü ve duyarlı sonuçlar verdiği için öncelikli olarak bu testlerin kullanılması tercih edilir.

33 Verilerin Analizi ve Yorumlanması (2) Çok değişkenli teknikler ise pazar dilimlerinde yer alan hedef tüketicilerin demografik ve psikografik özelliklerinin yanı sıra yasal yapı, rekabet durumu, ekonomik koşullar, teknolojik olanaklar gibi pek çok değişkeni dikkate alarak, değişkenler arasındaki ilişkileri tatminkar bir seviyede test etmeye imkan veren gerçekçi sonuçlar üreten bir analiz yöntemidir. Çok değişkenli tekniklerde bağımlı ve bağımsız olmak üzere temel olarak ikiye ayrılmaktadır.

34 Araştırma Raporunun Hazırlanması Başlık İçindekiler Özet Giriş Literatür Yöntem Veri Analizi ve Bulgular-Sonuç Yorum ve tartışma Araştırmanın kısıtları Kaynakça Ekler


"SUNUM AKI Ş I  İŞLETMELERİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ BİLGİ İHTİYACINI ARTTIRAN ETKENLER  PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ (PBS)REKLAM  PBS ALT SİSTEMLERİ  PAZARLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları