Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : Niyazi ÖZGÜR Kimya Yüksek Mühendisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : Niyazi ÖZGÜR Kimya Yüksek Mühendisi"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : Niyazi ÖZGÜR Kimya Yüksek Mühendisi
Petrol Mühendisleri Odası Chamber of Petroleum Engineers TAŞIT ARAÇLARINDA LPG KULLANILMASI VE OTOGAZ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT Hazırlayan : Niyazi ÖZGÜR Kimya Yüksek Mühendisi

2 Ülkemizde ve Dünyada Otogaz tüketimi ve otogaz istasyonu sayıları
LPG taşıtlarda yakıt emisyonu değerlerinin az olması ve ekonomik oluşu nedeniyle tercih edilmektedir. Ülkemizde ise 2,5 milyon civarında araçta LPG kullanılmaktadır. 1 Eylül-2010 itibariyle EPDK’dan 8528 firma LPG Otogaz Bayilik Lisansı almıştır. 2005 yılında tüketilen ton LPG’nın tonu, 2006 yılında ise, tüketilen ton LPG’nın tonu, yılında ise, ton LPG’nın tonu(%56,91) 2008 yılında ton LPG’nın tonu(%61,02), 2009 yılında ise tüketilen ton LPG nin tonu(%63,67) otogaz LPG olarak tüketilmiştir. Dünya da 20 milyon civarında otogazlı araç ve 2008 yılı itibariyle otogaz istasyonu bulunmaktadır. Dünya otogaz tüketimi 2008 yılında bin tondur. En fazla otogaz tüketimi G. Kore’ye bin ton aittir. Türkiye iseG Kore nin ardından ikinci sıradadır. Japonya ve Polonyaise 3. ve 4. sıradadır. Ayrıca Avustralya, İngiltere, Meksika,İtalya ve Hollanda da yaygın olarak otogaz kullanılmaktadır.

3 13.03.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.

4 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Yönetmelikleri
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

5 LPG NEDİR? Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını, İfade eder. Dünyada üretilen LPG’ nin %65 ‘i doğal gaz kuyularından çıkan bütan ve propanın doğal gazdan yani metandan ayrıştırılması ile % 35 ‘i de ham petrolün rafine edilmesi suretiyle elde edilmektedir.

6 Otogaz istasyonu nedir?
Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri, Otogaz LPG faaliyeti : Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini, Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi

7 Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar
LPG’nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalâtı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur.

8 5307sayılı Kanuna göre faaliyette bulunanlar;
Ticarî ve teknik mevzuata uygun davranmak, Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak, Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek, tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmek, Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmak, Faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek,

9 5307 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunanlar;
12 nci maddenin birinci fıkrasına göre Kurumca belirlenen usûl ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, 5 inci maddedeki hükümleri yerine getirmek ve Kurumca istendiğinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre gerekli bilgi, belge ve numuneleri vermek, tutanakları imzalamak ve görevlilerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek, Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirmek, Piyasa faaliyetlerinde, teknik düzenlemelere uygun LPG sağlamak, Dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurmak, Aslî faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmak, Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanımak, farklı şartlar uygulamamak, İle yükümlüdür. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz.

10 Dağıtım Dağıtıcılar (ülkemizde Eylül itibariyle 63 LPG dağıtım şirketi bulunmaktadır.), otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum tesisini işletmeye almak zorundadır. Ayrıca Eylül 2010 itibariyle LPG Sektöründe ; 81 LPG Depolama Lisansı 40 LPG Taşıma Lisansı 10 LPG Tüpü İmalatı Lisansı 115 LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı lisansı almış firma bulunmaktadır.

11 Dağıtıcıların Yükümlülüğü
Dağıtıcılar(Dağıtım Şirketleri) otogaz LPG faaliyeti yaparken; 1) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, 2) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak, 3) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak, 4) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak, 5) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek, İle yükümlüdür.

12 Otogaz Bayilerinin Yükümlülükleri
Otogaz bayileri, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Otogaz bayileri; 1) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak, 2) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, 4) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak, 5) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak, 6) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak, İle yükümlüdür.

13 Otogaz İstasyonları Kuruluşu
Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı, parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir. Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez. Dağıtıcılar ve bayiler kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.

14 Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat
Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile düzenleyecekleri belge ve tutacakları kayıt düzenlerine ilişkin özel usûl ve esaslar belirleyebilir.

15 Sigorta , Sorumlu Müdür Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırılması zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında bulundurulacak sorumlu müdürün yetki, sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

16 Eğitim LPG piyasasında görev yapacak; sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)’a bağlı ilgili meslek odası tarafından eğitime tâbi tutulurlar.

17 İdarî para cezaları 12 ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli.
Aşağıdaki haller birinci derece kusur sayılarak sorumluları hakkında 200 BİN TL idarî para cezası verilir.(2010 yılı için TL) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli ikinci derece kusur sayılarak sorumlular hakkında 50 BİN TL idarî para cezası uygulanır.(2010 yılı için TL) Ceza miktarı 2010 yılı için TL arasında değişmektedir.

18 Yaptırımlar Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

19 Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler 7’ nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara iki yıl içinde uygun hale getirilir.(Bu süre tarihinde sona erdi.)

20 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi : 20/6/2006 Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.” (Geçici Lisans verilen 333 otogaz istasyonun lisansları 2007 yılı sonunda EPDK tarafından iptal edilmiştir.)

21 Lisans Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir.

22 LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesi ve 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları ile birlikte lisans bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge Kuruma sunulur.

23 Lisansların sona ermesi ve iptali
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde,iptal edilir.

24 LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG’nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar. LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler. LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.

25 LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
a) Otogaz LPG’nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek, b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak, diğer dağıtıcılardan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek, d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak, e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüp dolumunda kullanılan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,

26 f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak, g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak, h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak ile yükümlüdürler.

27 Bildirimler Bildirimler, bildirim yükümlüsü lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya bildirim yükümlüsü lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile, aksi belirtilmedikçe Kurum tarafından belirlenen bildirim formları kullanılarak, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılır. Oluşuma bağlı bildirimlerden tavan fiyat bildirimi dışındaki bildirimler Kuruma yazılı olarak yapılır. Bildirim yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul Kararı ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir.

28 Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan bilgilere ilişkin yapılacak düzeltmeler “Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı” ile yapılır. Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı; dönemsel olarak yapılan bildirimlerde ilgili mevzuatta belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisinde, oluşuma bağlı bildirimlerde ise bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 7 gün içerisinde yapılır. “Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi” bu süre kısıtlarına tabi değildir. Kuruma yapılacak bildirimler, bildirim yükümlüleri tarafından, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır. Yapılacak bildirimlerde Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları"nda yer alan "Bildirim Formları" içeriği esas alınır.”

29 Yıllık Bildirimler Yıllık bildirimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişiler sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili olarak, içerisinde bulunulan yıla ilişkin "Pazarlama Projeksiyonu"nu Şubat ayının son gününe kadar Kuruma bildirir. 2) Katılma Payı Bildirimi; Rafinerici, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri tarafından bir önceki takvim yılına ilişkin olarak her yıl mayıs ayının son gününe kadar “Katılma Payı Bildirimi” yapılır. Katılma payı sıfır olarak belirlenen lisans sahipleri katılma payı bildiriminde bulunmaz. 3) Sonuç Raporları Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren “Sonuç Raporları Bildirimi”ni her yıl Ocak ayının son gününe kadar Kuruma bildirir. 4) Gelir Bildirimi; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği sıvılaştırılmış petrol gazlarıyla ilgili olarak Rafinerici Lisansı sahiplerince, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, “Gelir Bildirimi” her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapılır.

30 Üçer aylık bildirimler
Üçer aylık bildirimler; 1. çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. çeyrek (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık) dönemlerine ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) son gününe kadar aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 1) Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişiler tarafından sıvılaştırılmış petrol gazları ile ilgili olarak, üçer aylık dönemlere ait "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Bildirimi" dönemi takip eden ayın son gününe kadar yapılır. Bildirimlerde varsa yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklaması yapılır. 2) Toptan LPG Ticareti Bildirimi: LPG Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, faaliyetleri süresince diğer dağıtıcı firmalardan yapılan sıvılaştırılmış petrol gazları alış ve satış miktarlarını gösterecek şekilde, dağıtıcılar ve ürün bazında, üçer aylık dönemlere ait "Toptan LPG Ticareti Bildirimi" dönemi takip eden ayın son gününe kadar yapılır.

31 Aylık Bildirimler Aylık bildirimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 1) Stok Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 2) İthalat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 3) İhracat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 4) LPG Dağıtım Tavan Fiyat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır. 5) LPG Depo Satış Tavan Fiyat Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılır.

32 Aylık Bildirimler 6) İller Bazında Satış Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları satış miktarlarını iller ve ürün bazında içerecek şekilde yapılır. 7) Bayi Hareketleri Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin otogaz bayii hareketlerini içerecek şekilde yapılır. 8) LPG Ticareti Bildirimi; Rafinerici Lisansı sahibi tüzel kişilerce her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları üretim, alış ve satış miktarlarını dağıtıcılar ve ürün bazında içerecek şekilde yapılır. Bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan dönemsel bildirimlerde bu durum belirtilir ve çalışılan süre, dönem olarak kabul edilir.”

33 Oluşuma bağlı bildirimler
Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde öngörülen bildirimleri yapmakla yükümlüdür: a) Lisans sahipleri faaliyete başlamaları hâlinde "Faaliyete Başlama Bildirimi" ve faaliyeti bırakmaları hâlinde "Faaliyeti Bırakma Bildirimi" yapar. b) Tip Sözleşme Bildirimi: Lisans sahipleri esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Tip Sözleşme" ve değişiklik hâlinde "Tip Sözleşme Beyanı" yer alır. c) Önemli Olay Bildirimi: Lisans sahipleri kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar ederek tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Önemli Olay Beyanı" yer alır. d) Kullanım Bildirimi: Dağıtıcılar, kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirimde bulunur.

34 Sigorta Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.

35 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT
4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesinde işyerlerinin Kurma İzni, tesis kurulduktan sonra da İşletme Belgesi almasına ilişkin hüküm yer almaktadır 3194 SAYILI İMAR KANUNU LPG otogaz istasyonlarının 3194 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Yapı Ruhsatiyesi, 30 uncu maddesine göre de Yapı Kullanma İzin Belgesi almaları gerekmektedir. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 2872 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince tesislerinde yıkama işlemi yapan otogaz istasyonlarının Deşarj İzin Belgesi almaları gerekmektedir.

36 Sigortacılık Kanunu 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU
5684 sayılı Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır sayılı kanunla yürürlükten kaldırılan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa göre yayımlanan Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliğinde; “Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, bu maddelerin doğrudan neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.” yer almaktadır. LPG otogaz istasyonlarının ilgili tebliğ hükümleri gereğince Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

37 3516 sayılı Kanun ve İşyeri Açma Ruhsatı
3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU 3516 sayılı Kanun gereğince benzin, motorin, gaz yağı, sıvı makine yağları ve LPG’ nin hacim itibariyle ölçülmesinde kullanılan ölçek, sayaç ve dispenserlerin muayenesi, ayarlanması ve damgalanması işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulunca, 2005/9207 Karar Sayısı ile tarihinde kararlaştırılan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektedir.

38 İşyeri Açma Ruhsatı Nereden Alınır?
Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında İl Özel İdaresi; Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde Büyükşehir Belediyesi ya da Büyükşehir İlçe veya İlk Kademe Belediyesi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye; Organize sanayi bölgesi sınırları içinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğidir. İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müsseseler 30 ton ve altında Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz İkmal İstasyonları ve Tüp Depolama Tesisleri, yer almaktadır.

39 İşyeri Açma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
LPG otogaz istasyonlarının Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alabilmeleri için istenilen başlıca belgeler şunlardır: 1-İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurma İzni, tesis kurulduktan sonra da İşletme Belgesi, 2-İmar Kanunu gereğince Yapı Ruhsatiyesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3-Karayolu kenarındaki tesisler için Geçiş Yolu İzin Belgesi, 4-Yangın güvenliği için İtfaiye Raporu, 5-Emisyon İzin Belgesi,( tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan HKK Yönetmeliği ile otogaz istasyonları depoları 100m³ ten küçük oldukları için zorunlu değildir.) 6-Deşarj İzin Belgesi, 7-Sorumlu Müdür Sözleşmesi, 8-TS standardına göre Hizmet Yeterlilik Belgesi, 9-Sağlık koruma bandı mesafesi plan örneği.

40 ARAÇLARIN İMAL TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmeliğin 119 uncu maddesinde LPG kullanacak araçların tadilatına ilişkin hususlar yer almaktadır. Yakıt sistemi tadilatı Seri İmalat ve Montaj: Üretici firmalar, araçların yanma sistemlerinde alternatif yakıt olarak Likit Petrol Gazı (LPG) kullanılmak üzere TSE-ECE-R67 regülasyonunun, araçların yanma sistemlerinde Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) kullanılmak üzere de ECE-R 269 regülasyonunu dikkate alarak, Bakanlıkça belirlenen teknik esaslara göre İmalat Yeterlilik Belgesi alacaklardır.

41 Araçlarda LPG Kullanılması
Münferit Tadilat: Araçların LPG dönüşümlerinde TSE- ECE- R 67 regülasyonu, CNG dönüşümlerinde ise ECE-R 269 ve ECE-R 279 regülasyonları dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen teknik esaslara göre yapıldığının ve uygunluğunun seri tadilatta belirtilen kuruluşlardan alınacak “Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu” ile belgelenecektir. Yakıt sistemi tadilatları Yetki Belgesi almış makine mühendislerince hazırlanan yakıt sistemi tadilatlarına ait proje ve teknik belgeler Bakanlıkça onaylanacaktır.

42 Araçlarda LPG Kullanılması
Emniyet İle İlgili Hükümler : Araçlara dönüşüm montajları; projesine uygun, eğitilmiş uzman kişilerce yapılacaktır. Dönüşümü yapılan araçların LPG’li ve CNG’li oldukları ruhsatlarına işletilecektir. Araç dönüşümü yapan kuruluşlar, dönüşüm işlerini yaptıkları işyerlerine ait Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet yeterlilik Belgesi alacaklar ve bu belgeyi İmalat Yeterlilik Belgesi almak için yapacakları müracaat sırasında Bakanlığa vereceklerdir. Bakanlıktan kendi kuruluşları adına İmalat Yeterlilik Belgesi alan firmalar, belgelerini diğer firmaların araç dönüşüm işlemlerinde kullandıkları takdirde, bu kuruluşların belgeleri iptal edilecektir.

43 Araçlarda LPG Kullanılması
Alternatif sistemle çalışan araç ait Türk Standartları Enstitüsü’nden veya Makine Mühendisleri Odası’ndan temin edilen gaz sızdırmazlık raporu, muayene istasyonlarında yapılan periyodik araç muayenesi sırasında araç sahibinden istenecektir. Yakıt dönüşümü yapılacak araçlarda eski, kullanılmış standart dışı malzemeler kullanılmayacaktır.

44 Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
Geçiş Yolu İzin Belgesi Bu yönetmelik kapsamındaki tesisler için karayoluna bağlantı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin belgesi alınması zorunludur. Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun öngördüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz. Tesis sahibince, yapı kullanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli iznin alınması zorunludur.

45 Askeri Alanlar ile kamu Kuruluşlarınca yapılan tesisler
Askeri alanlar ile kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan enerji, sulama, petrol ürünleri ve doğalgaz boru hatları gibi tesislere 2 kilometreden daha yakına yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca ilgili kuruluşun yazılı muvafakati aranır.

46 Karayolu İle Demiryolu Arasındaki Alanlara yapılacak tesisler
Karayolu ve demiryolu arasındaki alanlara yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca T.C.D.D Genel Müdürlüğü’nün yazılı muvafakati aranır. Geçiş yolu İzin Belgesi Belediye sınırları dışındaki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislerden karayoluna bağlantı yapılmak istenmesi halinde, yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluştan Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur.

47 Otogaz istasyonları Cephe Genişliği
Cephe genişliği, akaryakıt istasyonları, LPG ikmal istasyonları ile yolcu terminalleri için, iki yönlü devlet yollarında en az 75 metre, bölünmüş devlet yollarında en az 45 metre, il yollarında en az 55 metre ve diğer yolarda en az 40 metredir.

48 Geçiş Yolu İzin Belgesi
Bu yönetmelik ile Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak inşaatı bitirilen tesisler için Geçiş Yolu Ön İzin Belgesini Geçiş Yolu İzin Belgesi ile değiştirmek üzere ilgili kuruluşun Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir. İlgili kuruluşça yerinde inceleme yapıldıktan ve Yönetmelik şartlarına aykırı bir durum olmadığı tespit edildikten sonra tesise Geçiş Yolu İzin Belgesi verilir. Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir örneği de ilgili Valiliğe gönderilir.

49 Otogaz istasyonları Geri Çekme Mesafesi
Tesisler bünyesinde mevcut olan yer üstü akaryakıt,sıvılaştırılmış ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 50 metre, tesislerin ana binaları, her türlü yer altı akaryakıt,sıvılaştırılmış ve diğer tehlikeli madde depoları ve yer üstü depoların,... ve benzeri kamu ve özel yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 25 metre... ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz pompaları ve kaideleri, yükleme-boşaltma rampaları ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 5 metre mesafede olması zorunludur. Meskenlerde de, cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasında en az 5 metrelik mesafe aranır.

50 Belediye Sınırları içindeki otogaz istasyonları
Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler Bu Yönetmelikte adı geçen tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde karayolları kenarında yapılması ve açılması için, a) İlgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması, b) İlgili Belediye Başkanlığının da trafik güvenliği bakımından, bu Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamaları, zorunludur.

51 Belediye Sınırları içindeki otogaz istasyonları
Kavşak Mesafesi Belediye Sınırları İçerisindeki Tesislere İlişkin Geçiş Yollarının Kaplanması Karayolları Genel Müdürlüğünün Uygun Görüşü Cephe Genişlikleri Yapı Yaklaşma Mesafesi

52 TS 1445 1445 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TAŞIMA KURALLARI STANDARDI Bu standard, TS 55'e (Tüpler- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin- Taşınabilir- Tekrar Doldurulabilir- Çelikten, Kaynaklı- Tasarım ve İmalât’ı) ile ilgili standarda uygun dolu veya boş LPG tüplerinin tüplü taşıma araçları ile taşınmasında uygulanacak kurallar ile dökme taşıma araçları üzerine daimi olarak yerleştirilen LPG tanklarının yerleştirme ve araçlarla LPG'nin taşınması kurallarını kapsar.

53 TS 1446 TS 1446 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) DEPOLAMA KURALLARI STANDARDI Bu standard, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dökme veya TS 55 (Tüpler- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin- Taşınabilir- Tekrar Doldurulabilir- Çelikten, Kaynaklı- Tasarım ve İmalât’ı) standard ile TS 5306'ya (Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri ) standardlarına uygun tüplere doldurulmuş halde depolanması kurallarını kapsar. Diğer petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış doğal gazların ve başka gazların depolanması kurallarını kapsamaz.

54 TS 1449 TS 1449 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ‑ DOLDURMA VE BOŞALTMA KURALLARI STANDARDI Bu standard, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dökme taşıma kara araçlarına, depolama tanklarına ve tüplere (TS 55 ve TS 5306'ya uygun) doldurma ve boşaltma kurallarını kapsar. Deniz araçlarına dökme olarak doldurma ve boşaltma kurallarını ve sıvılaştırılmış doğal gazlarla yapılan işlemleri kapsamaz.

55 Otogaz LPG TS EN 589 OTOMOTİV YAKITLARI - LPG- ÖZELLİKLER VE DENEY METOTLARI STANDARDI Bu standart otomotiv yakıtı olarak piyasaya arz edilen ve kullanılan LPG’ye uygulanır tarih ve sayılı Resmi Gazete’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliği olarak yayımlanmıştır. Standartta otogaz LPG nın özellikleri; Kompozisyonu, Motor oktan sayısı, dien muhtevası, metanol, buhar basıncı, toplam kükürt, hidrojen sülfür, bakır şerit korozyonu, tortu sayısı,yağ sayısı gibi değerlere bakılmaktadır.

56 LPG Dönüşümü TS İŞ YERLERİ – KARAYOLU TAŞITLARI YAKIT SİSTEMLERİNİN, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) KULLANIMI İÇİN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPAN YERLER - GENEL KURALLAR STANDARDI İşletmecilik,fiziksel yapı,teknik donanım ve çalışanların özellikler ile ilgili genel kuralları kapsamaktadır. TS MOTORLU TAŞITLAR-YAKIT SİSTEMLERİ-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) KULLANILAN- DONANIMLAR(BÖLÜM 1) İÇİN STANDARDI TS MOTORLU TAŞITLAR-YAKIT SİSTEMLERİ-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) KULLANILAN- YERLEŞTİRİLMESİ(BÖLÜM 2) İÇİN STANDARDI

57 LPG Tankları ve Vanalar
TS TANKLAR, ÇELİKTEN, TEK CİDARLI, LPG DEPOLAMAK İÇİN (ANMA HACMİ LİTRE, YER ÜSTÜNDE KULLANILAN ) STANDARDI TS 9669 TANKLAR, ÇELİKTEN, YATAY, TEK CİDARLI, LPG DEPOLAMAK İÇİN (ANMA HACMİ LİTRE, YER ALTINDA KULLANILAN ) STANDARDI TS 9809 KÜRESEL VANALAR-YANICI GAZLAR (DOĞAL GAZ, HAVAGAZI, LPG İÇİN ) STANDARDI


"Hazırlayan : Niyazi ÖZGÜR Kimya Yüksek Mühendisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları