Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 18 Ocak 2007 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete 2006/11545 Bakanlar Kurulu Kararı Murat KARAAĞAÇ Strateji Geliştirme Daire Başkanı H.Ü. Senato – 1 1 / 04 / 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

3 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Amaç Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların; Taşınır malların kaydı, Taşınır malların muhafazası ve Taşınır malların kullanımı ile Yönetim hesabının verilmesi, Yönetim sorumlularıyla Sorumlular adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve Kamu idareleri arasında taşınırın bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kapsam Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınırları kapsar. Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınırlar hakkında özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. (Döner Sermayeler kapsam dışıdır.) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

5 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Dayanak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tanımlar Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, Diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi (REKTÖR), İl özel idarelerinde valiyi, Belediyelerde belediye başkanını, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tanımlar Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimi Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini, Malî hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürüten birimi, (Üniversitemizde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını) Taşınır: Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemeleri ile (B) bölümünde yer alan “Tesis, Makine ve Cihazlar”, “Taşıtlar” ve “Demirbaşlar” grupları içerisinde yer alan taşınabilir maddî duran varlıklardır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

8 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tanımlar Tüketim malzemeleri Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümün 150 hesap detayında yer alan malzemeleri, Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar, taşıtlar ile demirbaşlardır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tanımlar Tesis, makine ve cihazlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri, Taşıtlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları, Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

10 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR HESAP KODLARI TAŞINIR KAYDI Tüketim Malzemeleri (150) Demirbaşlar (255) Tesis, Makine ve Cihazlar (253) Taşıtlar (254) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

11 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tanımlar Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, XXX Taşınır hesap kodu ile XXX.XX Taşınır I. , XXX.XX.XX Taşınır II., XXX.XX.XX.XX Taşınır III., XXX.XX.XX.XX .XX Taşınır IV., XXX.XX.XX.XX.XX.XX Taşınır V. düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

12 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tanımlar Taşınır I. düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır II. düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I. düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır III. ve sonraki düzey detay kodları: II. düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınırın detaylı izlenebilmesi için kaydedileceği, iki veya daha fazla haneden oluşan detay kodlarını, Siyah Roller Kalem Taşınır Hesap Kodu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

13 Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Taşınır Konsolide Görevlisi
Aktörler Harcama Yetkilisi HARCAMA BİRİMİ Kayıt ve Kontrol Yetkilisi SAYIŞTAY Taşınır Konsolide Görevlisi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER BİRİMİ Muhasebe Yetkilisi KESİN HESAP STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

14 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama Yetkilisi Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak; edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

15 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (TKKY) Harcama Yetkilisi adına taşınırları; teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda doğrudan harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

16 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri TKKY, Harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

17 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi Dayanıklı Taşınırların
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi A – GİRİŞ İŞLEMLERİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Taşınır İstek Belgesi Defter Kayıtları Taşınır İşlem Fişi Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi 150 Kodunda kayıtlı Malzemeler Tüketim Malzemeleri Defteri 253– Kodunda Kayıtlı Malzemeler Dayanıklı Taşınırlar Defteri Kitap Alımları Kütüphane Defteri Müze Defteri Tüketim Malzemeleri; İhtiyaç sahibi birim yetkilisinin Onayını taşıyan Taş. İstek Belg. karşılığında Oda, büro, bölüm, Atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen dayanıklı taşınırlar için; Zimmet Fişi Taşıtlar Makine ve Cihazlar Demirbaş, Zimmet Fişi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

18 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınırların kaydı (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. (2) Bu çerçevede; a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

19 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TKKY Görevi (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (1) Muayene ve kabulü yapılan taşınırları teslim almak. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları teslim almak. (kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, Kullanım için taşınırların “Taşınır İstek Belgesi” ile veya “Zimmet Fişi” ile kullanıma verilmesi, Ortak kullanıma verilen taşınırlar için, “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”nin düzenlenmesi Değer tespit komisyonunun rayiç bedel belirlemesi, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

20 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TKKY Görevi (2) Taşınır yönetim cetvellerini hazırlamak, Meydana gelen istemsiz azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. Ambar sayımını yapmak, Stok kontrolünü yapmak, asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. “TKKY, Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.” STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TKKY Görevi (3) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, Ayrıca, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar, Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin, muhasebe birimine bildirilmesi, Taşınır malların değer artışının kaydı, Tüketim için Taşınırların “Taşınır İstek Belgesi”ne göre Taşınır İşlem Fişi ile çıkış işlemlerinin “ilk giren-ilk çıkar” esasına göre yapılması, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

22 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TKKY Görevi (4) Devir işlemlerinin yapılması - Başka Kurumlara bedelsiz olarak devir, - Aynı kurumun harcama birimleri arasında devir - Aynı harcama birimleri arasında devir. Çıkış - Yabancı ülkelere bağış ve yardım ile, - Satış sureti ile - Noksanlık oluşması ile - Hurdaya ayrılması ile STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Konsolide Görevlisi (TKG) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı taşınır hesaplarını konsolide ederek, taşınır hesap cetvellerini hazırlayan (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı) görevlidir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

24 Strateji Geliştirme Daire Taşınır Konsolide Görevlisi (TKG)
Taşınır Konsolide Görevlileri (TKG) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Konsolide Görevlisi (TKG) Fakülte (TKKY) Enstitü (TKKY) Yüksekokul (TKKY) Meslek YO. (TKKY) İdari Birimler (TKKY) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

25 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır Konsolide Görevlisi (TKG) Taşınırların ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibariyle taşınırların hesaplarını konsolide ederek, Taşınır Hesap Cetvelleri üzerinden Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici (Rektör) adına hazırlamakla yükümlüdür. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

26 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebe yetkilileri (MY) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması, Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol etmek. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

27 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu (1) (1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

28 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu (2) (2) Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında; a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli, b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri, c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

29 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu (3) (3) Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. (4) Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

30 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. (Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır.) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

31 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (2) - Fişin; - Birinci nüshası ödeme emri belgesine, - İkinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. - Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

32 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (3) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

33 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (4) 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

34 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (5) 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumu ile yazıcı kartuşları dolumu, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

35 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Tüketim suretiyle çıkış (1) (1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. (2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz. (4) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren - ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

36 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanım suretiyle çıkış (2) (1) Dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir. (Taşıt ve iş makineleri hariç) (2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. (3) Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine ilişkin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

37 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kullanım suretiyle çıkış (3) (4) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. Fişin ikinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. (5) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için; Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

38 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi (1) (1) Satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve dayanıklı taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

39 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi (2) (2) Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. ("150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen taşınırlar) Bunların yerine, üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II. düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

40 Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi A – GİRİŞ İŞLEMLERİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişi Harcama Birimi Girişi yapılan taşınırları Taşınır İşlem Fişini, Ödeme Emri Belgesi Ekinde Muhasebe Birimine gönderir. Tüketim malzemelerinin (150 hesabın) hesabı’nda izlenen tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Belirlenen dönemlerde çıkışı yapılan Tüketim malzemelerinin onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşleri II inci düzeyde detay kodu itibarıyla Muhasebe kayıtlarına alırlar Dayanıklı (253, 254 ve 255 hesapların) taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

41 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Dayanıklı taşınırların numaralanması (1) (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. (Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

42 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Dayanıklı taşınırların numaralanması (2) (2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan (253, 254 ve 255 Hesap Kodu); İkinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından (2007 yılı içinde ise 07); Üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur. (001 - …) D Ü Z E Y I I I I I I 07 001 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

43 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama birimi ve ambarların kodlanması (1) (1) Kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı ambarlara birer kod numarası verilir. a) Harcama birimlerine iki düzeyli ve on bir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci düzey ( ) sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal sınıflandırmadaki düzeylerini gösterir. İkinci düzey (000) üç karakterden oluşur ve (say2000i) kullanan idarelerde Bakanlıkça verilen birim kodları kullanılır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

44 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama birimi ve ambarların kodlanması (2) b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır hesap yetkililerince yapılan taşınır işlemlerinde ve düzenlenen belge ve cetvellerde bu kodlar kullanılır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

45 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama birimi ve ambarların kodlanması (3) (2) Bu kodlar taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır. (3) Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyadı ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştay’a göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştay’a bildirilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

46 TAŞINIRLARIN, BİRİM VE AMBAR KODLARI
MUHASEBE BİRİM KODU TAŞINIRLARI, BİRİM VE AMBAR KODU BİRİM / DEPO ADI I. DÜZEY II.DÜZEY III.DÜZEY KURUMSAL SINIF. HAR. BİRİM SINIF. I II III IV 06754 38 04 00 02 9 0 2 1 Rektörlük- Özel Kalem 2 Rektörlük- Eğitime İlişkin Arş. ve Gel. Hiz. 3 Rektörlük- Eğitime İlişkin Arş. ve Gel. Hiz. Öz Gelir Karşılığı 4 Rektörlük- Eğitime İlişkin Arş. ve Gel. Hiz.-Tübitak 5 Rektörlük- Eğitime İlişkin Arş. ve Gel. Hiz. AB Fonu Karşılığı 9 2 2 Genel Sekreterlik- Özel Kalem Genel Sekreterlik- Kamu Düz. ve Güv.Hiz. 03 9 0 3 Savunma Uzmanlığı 9 0 4 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı-Merkez İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı-Beytepe 05 9 0 5 Personel Dairesi Başkanlığı-Merkez Personel Dairesi Başkanlığı-Beytepe 07 9 0 7 Kütüphane ve Dökümantasyon Dai.Bşk.lığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

47 TAŞINIRLARIN, BİRİM VE AMBAR KODLARI
MUHASEBE BİRİM KODU TAŞINIRLARI, BİRİM VE AMBAR KODU BİRİM / DEPO ADI I. DÜZEY II.DÜZEY III.DÜZEY KURUMSAL SINIF. HAR. BİRİM SINIF. I II III IV 06754 38 04 02 09 9 0 9 1 Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.lığı-Merkez Genel 2 Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.lığı- Merkez Öğrenci 3 Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.lığı-B.Tepe Genel 4 Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.lığı- Beytepe Öğrenci 5 Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.lığı- Konservatuvar Öğrenci 10 2 1 1 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 11 9 1 1 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı-Merkez Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı- Beytepe 13 9 1 3 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı- Merkez Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı-Beytepe 23 9 2 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 24 9 2 4 Hukuk Müşavirliği 30 5 1 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 31 7 5 4 Halk Sağlığı Enstitüsü 32 7 2 0 Çocuk Sağlığı Enstitüsü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

48 TAŞINIRLARIN, BİRİM VE AMBAR KODLARI
MUHASEBE BİRİM KODU TAŞINIRLARI, BİRİM VE AMBAR KODU BİRİM / DEPO ADI I. DÜZEY II.DÜZEY III.DÜZEY KURUMSAL SINIF. HAR. BİRİM SINIF. I II III IV 06754 38 04 30 33 7 7 1 1 Onkoloji Enstitüsü 7 6 8 Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 5 6 1 Tıp Fakültesi 34 2 5 1 Diş Hekimliği Fakültesi 36 2 6 1 Eczacılık Fakültesi 35 3 5 1 Hemşirelik Yüksekokulu 32 7 4 4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 8 5 1 Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu 8 5 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 31 8 5 4 Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 4 1 Erişkin Hastanesi 7 5 7 İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 7 7 2 Onkoloji Hastanesi 39 2 4 1 Sağlık Merkezleri- Diğer Merkezler 40 3 0 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 45 7 7 0 Nükleer Bilimler Enstitüsü 41 43 7 1 6 Bilişim Enstitüsü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

49 TAŞINIRLARIN, BİRİM VE AMBAR KODLARI
MUHASEBE BİRİM KODU TAŞINIRLARI, BİRİM VE AMBAR KODU BİRİM / DEPO ADI I. DÜZEY II.DÜZEY III.DÜZEY KURUMSAL SINIF. HAR. BİRİM SINIF. I II III IV 06754 38 04 41 43 7 1 6 1 Bilişim Enstitüsü 42 40 3 1 1 Fen Fakültesi 4 8 1 Mühendislik Fakültesi 45 8 0 7 Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 46 8 0 3 Hacettepe Meslek Yüksekokulu 8 0 2 Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44 8 0 4 Bala Meslek Yüksekokulu Ürgüp Meslek Yüksekokulu 48 49 2 4 2 Fen Bilimleri Merkezleri- Diğer Merkezler 50 7 0 8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 52 5 8 1 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 54 5 3 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 58 3 3 1 Güzel Sanatlar Enstitüsü 51 7 6 9 Nüfus Etütleri Enstitüsü 2 9 1 Eğitim Fakültesi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

50 TAŞINIRLARIN, BİRİM VE AMBAR KODLARI
MUHASEBE BİRİM KODU TAŞINIRLARI, BİRİM VE AMBAR KODU BİRİM / DEPO ADI I. DÜZEY II.DÜZEY III.DÜZEY KURUMSAL SINIF. HAR. BİRİM SINIF. I II III IV 06754 38 04 53 52 3 7 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Beytepe 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Merkez 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-K.Ören 56 3 4 1 Güzel Sanatlar Fakültesi 57 2 7 1 Edebiyat Fakültesi 54 50 4 1 1 İletişim Fakültesi 55 7 7 9 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2 2 1 Devlet Konservatuvarı 58 7 4 3 Ev Ekonomisi Yüksekokulu 6 3 1 Yabancı Diller Yüksekokulu 8 0 1 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 60 2 4 3 Sosyal Bilimler Merkezleri ve Bölümleri- Diğer Merkezler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

51 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Yürürlük Yönetmeliğin; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) (Taşınır İşlem Fişi), (f) (Ambar Devir ve Teslim Tutanağı), (g) (Sayım Tutanağı) bentleri, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası (Değer Tespit Komisyonu), 39. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi (Kayıttan Çıkarılacak Taşınırlar) ile 31. (Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir), 36. (Dayanıklı Taşınırların Numaralandırması), 37. (Taşınır Kodları ve Detaylı Hesap Planı) maddeleri ve STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

52 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Yürürlük Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin; geçici 1. (Kodların Bildirimi), geçici 2. (Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi) ve geçici 3. (Önceki Mevzuata Göre Sonuçlandırılmış İşlemler) maddeleri yayımı tarihinde, (18/01/2007) 34. (Taşınır Yönetim Hesabı) ve 35. (Taşınır Kesin Hesabı) maddeleri 31/12/2007 tarihinde, c) Diğer maddeleri ise 1/7/2007 tarihinde, yürürlüğe girmektedir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

53 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Kodların bildirimi GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu idareleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların kod numaralarını tespit ederek Sayıştay’a bildirmek zorundadırlar STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

54 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Envanteri yapılan taşınırların muhasebe birimine bildirilmesi GEÇİCİ MADDE 2 – Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

55 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

56 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

57 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

58 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

59 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

60 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HARCAMA YETKİLERİNCE YAPILACAK İŞLER 30/06/2007 tarihine kadar fiili envanter çıkartılacak, Fiili envanter çıkarılmasında fiyatı belli olmayan taşınırlar için Komisyon kurulacak, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi atanacak, - Birimlerin ambar sayısı tespit edilecek (SGDB. ile birlikte). STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

61 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK İŞLER Taşınır kayıt programı temin etmek, (İNTERNET üzerinden işlem yapılabilecek bir program) 18/04/2007 tarihine kadar ambar kodlarını SAYIŞTAY’a bildirmek, Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında bilgilendirme ve eğitim desteği vermek, (senato ve idari birim yetkililerine) Taşınır Hesap Kodlarını oluşturmak (TKKY ile birlikte), Dayanıklı Taşınır sicil numaraları uygulamalarının alt yapısını oluşturmak (TKKY ile birlikte), Ölçü birimi standartlarını oluşturmak.(TKKY ile birlikte) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

62 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİNCE YAPILACAK İŞLER Taşınır Hesap Kodlarını oluşturmak (SGDB. ile birlikte), Dayanıklı Taşınır sicil numaraları uygulamalarının alt yapısını oluşturmak (SGDB. ile birlikte), Ölçü birimi standartları oluşturmak (SGDB. ile birlikte), Harcama Yetkililerince oluşturulacak komisyonda yer almak, - Harcama Birimlerince, 30/06/2007 tarihine kadar fiili envanterlerin çıkartılmasına yardımcı olmak. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları