Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 1 Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar. Bölüm 12  Giriş Organik Kimya  Organik kimya karbon bileşikleri kimyasıdır  İnsan vücudunun büyük bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 1 Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar. Bölüm 12  Giriş Organik Kimya  Organik kimya karbon bileşikleri kimyasıdır  İnsan vücudunun büyük bir."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 1 Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar

2 Bölüm 12  Giriş Organik Kimya  Organik kimya karbon bileşikleri kimyasıdır  İnsan vücudunun büyük bir kısmı organik bileşiklerden oluşur  Organik kimya ilaç üretimindede önemli rol oynamaktadır

3 Bölüm 13  Yapısal teori İki Temel Başlıktan Oluşur  Organik bileşiklerdeki elementlerin atomları belirli sayıda bağlar oluşturabilir.Bu bağ oluşturabilme ölçüsüne değerlik denir  Bir karbon atomu değerliklerinden birini yada daha fazlasını diğer karbon atomlarıyla bağ yapmakta kullanabilir

4 Bölüm 14 İzomerler  Aynı molekül formülüne sahip farklı bileşiklerdir  İzomerlerin birçok çeşitleri vardır  Örnek  Moleküler formülü C 2 H 6 O olan iki bileşik farklı özelliklere sahip olduklarindan birbirinden belirgin bir şekilde farklı olan bileşiklerdir  Bu bileşikler bu nedenle bir diğerinin izomeri olarak sınıflandırılır  İki izomerin erime ve kaynama noktalari farklıdır

5 Bölüm 15 Yapı İzomerleri Yapı İzomeri Bir İzomer Tipidir  Farklılıklari, aynı molekül formülüne sahip olup, bağlanabilirliklerinin farkından kaynaklanir  Genellikle fiziksel özellik(erime noktasi kaynama noktasi yoğunluk) ve kimyasal özellikleri farklılık gösterir

6 Bölüm 16 Moleküllerin 3 boyutlu yapısı  Atomlarin uzayda nasıl düzenlendigini bilme gereği onlarin biribirine bağlanma sıralanmasi bilgisiyle birlikte organik kimyayı anlamanın temelini oluşturur  Wan’t Hoff ve Le Bel 1874 yılında yapısal formülleri 3 boyutlu hale getirmiştir.Örneğin metandaki karbon atomunun 4 bağının düzgün bir dörtyüzlünün köşelerine yönelecek şekilde olacağını ve karbon atomunun merkezde olacağını öne sürmüştür

7 Bölüm 17  Kimyasal Bağlar: Oktet Kuralı Oktet Kuralı  Atomlar bir asal gazın elektron konfigürasyonunu oluşturmak için bağlar oluştururlar (çünkü asal gazların elektronik konfigurasyonlari değişmezlik özelliğine sahiptir)  Soygazlarin elektron dizilişine sahip olmayan atomlar buna ulaşmak için elektron verirler  Atomlar oktete ulaşmak için kovalent bağ oluştururlar

8 Bölüm 18 Elektronegatiflik  Bir atomun elektronlari çekebilme becerisinin ölçüsüdür  Periyodik tabloda yatay sıralarda soldan sağa gidildikçe, dikey kolonlarda aşağıdan yukari çıkıldıkça elektronegatiflik artar  Flor en fazla elektro negatifliğe sahip elementtir buda yük yoğunluğundan kaynaklanir

9 Bölüm 19 İyonik Bağlar  Atomlar elektron kazanarak yada kaybederek iyon adı verilen parçacıklar oluştururlar »Bir iyonik bağ, zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim gücüdür »Böyle iyonların bir kaynağı oldukça farklı elektro negatifliklere sahip atomlar arasındaki tepkimedir  Örnek  Lityum elektronegatifliği çok düşük olan tipik bir metaldir  Flor ise bütün elementlerden daha fazla elektro negatiflige sahip bir ametaldir  Lityum atomunun bir elektron kaybetmesiyle lityum katyonu; flor atomunun elektron kazanmasıyla flor anyonu oluşur

10 Bölüm 110

11 Bölüm 111

12 Bölüm 112

13 Bölüm 113

14 Bölüm 114  Kovalent Bağ Elektro negatiflikleri aynı yada yakın olan iki yada daha fazla atom tepkime verirse tam bir elektron aktarımı olmaz Bu durumlarda atomlar soygaz yapısına elektron paylaşarak ulaşırlar  Atomlar arasında kovalent bağlar oluşur ve oluşan ürünlere moleküller denir  Moleküller elektron- nokta formülleriyle yada daha kolay olarak herbiri atomlar tarafından paylaşılan elektron çiftini belirten çizgilerle gösterilir

15 Bölüm 115

16 Bölüm 116

17 Bölüm 117

18 Bölüm 118

19 Bölüm 119

20 Bölüm 120

21 Bölüm 121

22 Bölüm 122

23 Bölüm 123

24 Bölüm 124

25 Bölüm 125

26 Bölüm 126

27 Bölüm 127  Lewis Yapılarının Yazılması  Bir atmoun değerlik elektronlarının sayısı, atomun periyodik çizelgedeki grup numarasına eşittir  Karbon 4A grubundadır 4 değerlik elektronu vardır  Hidrojen 1A grubundadır 1 değerlik elektronu vardır  Oksijen 6A grubundadır 6 değerlik elektronu vardır  Azot 5A grubundadır 5 değerlik elektronu vardır  Elektron paylaşan yada aktaran herbir atoma periyodik çizelgede aynı yatay sıradaki soyagazın elektron dizilişini veririz  Örneğin hidrojen atomuna 2 elektron veririz, böylelikle ona helyum yapısını vermiş oluruz  Eğer yapı bir iyonsa elektron katarak yada çıkararak dogru yükü veririrz

28 Bölüm 128 Örnekler  Klorat iyonu(ClO 3 - ) için lewis yapısını yazınız  Bütün atomların toplam değerlik elektronu sayısını, iyona bir negatif yük verecek fazladan elektron ekleyerek buluruz  Klor atomuyla 3 oksijen atomu arasında bağ oluşturmak için 3 çift elektron kullanırız  Sonra 20 elektronu her bir atoma 1 oktet sağlayacak şekilde çiftler halinde dağıtırız

29 Bölüm 129  Gerekli olduğu durumlarda soygaz atomlarının elektron dizilişini sağlamak için çiftli bağlar kullanırız.Karbonat iyonu buna örnektir  Organik moleküller olan eten (C 2 H 4 ) ve etin (C 2 H 2 ) sırasıyla ikili ve üçlü bağlara sahiptir

30 Bölüm 130  Oktet Kuralının İstisnalari  Periyodik çizelgenin ikinci periyodundaki elementlerin en fazla dört bağı(etrafında 8 elektronları) olabilir.Bu elementlerin bağ yapacak 2 elektronları vardır.  Her bir orbital 2 elektron içerebildiğinden bu orbitalleri toplam 8 elektron doldurur  Örnek: BF 3  Üçüncü periyot ve sonraki elementlerin bağ oluşturacak d orbitalleri vardır.Bunlar değerlik kabuklarında sekizden fazla elektron bulundurabilir 4 ten fazla bağ yaparlar. Örneğin: PCl 5 ve SF 6

31 Bölüm 131  Formal Yük  Atomdaki pozitif veye negatif yükler formal yükü oluşturur  Formal yüklerin toplamı molekül veya iyonun toplam yüküne eşittir  Nötr serbest bir atomun değerlik elektronlarindan o atomun bağli haldeki değerlik elektronlarini çıkararak herbir atomun formal yükünü buluruz  Bağlı haldeki atomlarin elektronlarını paylaştırma yoluyla belirleriz

32 Bölüm 132 Örnekler  Amonyum iyonu Nitrat İyonu (NO 3 ) -

33 Bölüm 133  Moleküllerin net elektrik yükleri yoktur  Moleküller nötr olarak tanımlanmıştır  Bu nedenle bir molekülü oluşturan atomlarin herbirinin formal yükleri toplamı 0 dır.

34 Bölüm 134  Rezonans  Tek bir lewis yapısı kesin bir şekilde molekülün doğru yapısını temsil etmez  Karbonat iyonunu göz önüne alalım 1-3 gibi üç farklı eşdeğer yapı yazılır  Bu yapıların herbiri soygaz elektron düzenindedir ve bir yapı diğerine elektronların yerini değiştirerek dönüşebilir

35 Bölüm 135  Rezonans yapılar, gerçek molekül yada iyon yapıları değildir.Bunlar teoride olan sanal yapılardır  Gerçekte var olan karbonat iyonunu rezonans teorisinde bu 3 sanal rezonans yapının bir melezi olarak görürüz  Rezonans yapılarını yazarken sanal olduklarını gerçek olmadıklarını belirtmek için aralarını iki uçlu ok koyarız  Doğru yapı tüm 3 yapının (ortalama) bir melezidir

36 Bölüm 136  Yapıdaki bağlar çizgiler ve kesik çizgiler halinde gösterilmiştir.  Bu bağların birli bağ ile ikili bağ arasında olduğunu gösterir  Elektrostatik potansiyel haritasında daha fazla negatif yüklü bölgeler kırmızıyı, daha fazla pozitif yüklü bölgeler, maviye kayan renklerle gösterilir

37 Bölüm 137  Şekilde metanın orbital melezleşmesi sonucunda oluşan düzgün dörtyüzlü geometrisi açıkca görülür  a.İçteki koyu yüzey elektron yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeyi gösterir  b.Metanı çubuk ve top modelini gösterir  c. Bu yapı metanın çizimini gösterir

38 Bölüm 138 Etanın Yapısı (C 2 H 6 ):  Etanın bağ açıları düzgün dörtyüzlüdür  Etan için uygun model sp 3 melezleşmiş karbon atomlarıyla gösterilir

39 Bölüm 139  Aşağıdaki yapıda orbital melezleşmesi sonucu oluşmuş düzgün dörtyüzlü yapı açıkca görülür  a. İçteki koyu yüzey yüksek elektron yoğunluğu olan bölgeyi gösterir  b.Etanın çubuk ve top modelini gösterir  c. Bu yapı etanın çizimini gösterir

40 Bölüm 140 Cis-Trans İzomerisi  Aynı molekül formülüne sahip farklı bileşikleridr  Bu izomerde atomların bağlanışları aynı fakat dizilişleri farklıdır  Bu tür izomerlere stereoizomer denir  İki aynı grubun aynı tarafta olduğu izomerleri, cis olarak belirtiriz  İki aynı grubun farklı tarafta olduğu izomerler, trans olarak bilinir  İkili bağın karbon atomlarından biri aynı 2 grubu içeriyorsa, cis- trans izomerisi mümkün değildir

41 Bölüm 141  Etinin (Asetilen) Yapısı:  Üç elektron çiftini ortaklaşan, bu nedenlede üçlü bağ ile bağlı olan 2 karbon atomuna sahip hidrokarbonlara alkin denir  En basit 2 alkin etin ve propindir  Asetilen atomları doğrusal düzenlenmiştir.Etin molekülünün bağ açıları 180 derecedir.

42 Bölüm 142 Etin,Eten ve Etanın Bağ Uzunlukları  S karakteri büyük olan karbon orbitallerinin, C-H bağları daha kısadır  Karbon-karbon üçlü bağı, karbon-karbon ikili bağından kısadır  Etinini karbon-hidrojen bağları, eteninkinden kısadır  Etenin karbon-hidrojen bağları, etanınkinden kısadır  Etinin sp orbitalleri 50% s karakterindedir ve en kısa C-H bağlarını oluşturur  Etanın sp 3 orbitalleri 25% s karakterindedir ve en uzun C-H bağlarını oluşturur

43 Bölüm 143  Moleküler Geometri: Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtmesi(VSEPR) Modeli  Moleküllerin geometrisini tahmin etmek için basit bir teoridir  Vsper kuramının uygulanışı:  Merkez atomu 2 yada daha fazla atom veya gruba kovalent bağ ile bağlı olan molekülleri ele alırız  Merkez atomunun bütün değerlik elektron çiftlerini  Elektron çiftleri birbirini iter, bağlayıcı olamayan çiftler arasındaki itme, bağlayıcı çiftler arasındakinden daha fazladır  Molekül geometrisine bağlayıcı olan ve olmayan bütün elektron çiftleri, göz önüne alınarak ulaşılır

44 Bölüm 144 Metan  Metanın değerlik kabuğu, 4 çift bağlayıcı elektron içerir  Düzgün dörtyüzlü yapıdaki herhangi bir atomun bağ açıları, 109.5 o’ dir  Metan molekülü düzgün dörtyüzlü yapıya sahiptir

45 Bölüm 145 Amonyak  Amonyakta, 3 çift bağlayıcı elektron, birde bağlayıcı olmayan çift vardır  Amonyak molekülünün şekli üçgen piramittir  Bağ açıları, düzgün dörtyüzlü bağ açısına, 109.5 o ye çok yakın bir değer olan 107 o ’dir

46 Bölüm 146 Su  2 bağlayıcı, 2 bağlayıcı olamayan elektron çifti içerir  Su molekülü düzgündörtyüzlü yapıdadır  Su molekülünün bağ açıları 105 o’ dir.  Bağlayıcı olamayan çiftlerin, bağlayıcı çiftlerden daha büyük olması nedeniyle, tam bir düzgün dörtyüzlü değildir

47 Bölüm 147 Bor Triflorür  Üçgen düzlemsel yapıdadır. Bağ açıları 120 o ’dir »Üç elektron, 3 flor atomuyla ortaklaşmıştır Berilyum Hidrür  Doğrusal geometri oluşturur. Bağ açısı 180 o ’dir

48 Bölüm 148 Karbon Dioksit  Doğrusal yapıdadır ve bağ açıları 180 o ’dir  Karbondioksitin merkezi karbon atomu, herbir oksijen atomuna ikili bağ ile bağlanmıştır

49 Bölüm 149  Yapı Formüllerinin Gösterilmesi  Nokta yapısı, bütün değerlik elektronlarını gösterir ancak yazılması dikkat gerektirir  Çizgi formülleri ve diğer formüller, daha elverişli olduklarından onları kullanırız

50 Bölüm 150 Çizgi Yapı Formülleri  Birli bağlarla birbirine bağlanan atomlar, bu birli bağlar etrafında nisbeten serbestçe dönebilir  Aşağıdaki yapıların hepsi eşdeğerdir ve hepsi propil alkolün formülleridir  Bu formüllerde bağ açıları 109.5 o değil 90 o olduğuna dikkat ediniz  Yazdığımız bu yapı formülleri, moleküllerin gerçek şekillerini gösteren formüller olmayıp, atomların birbirine bağlanma sırasını belirtirler  Yapı izomerleri:  Yapı izomerlerinin bağlanma sıraları farklıdır  İzopropil alkol

51 Bölüm 151 Sıkıştırılmış Yapı Formülleri  Bir karbon atomuna bağlı hidrojenler, bu karbon atomundan sonra hemen yanına yazılır  Tamamı sıkıştırılmış formüllerde,karbona bağlı atomların hepsi, karbondan hemen sonra hidrojenden başlanarak yan yana yazılır

52 Bölüm 152 Çizgi Bağ Formülleri  Sadece karbon iskeletini gösterdiği için, kolaylık sağlar  Karbon atomlarının değerlerini tamamlamak için, gerekli hidrojen atomları var olmasına rağmen bunları yazmayız.Diğer atomlar(O,Cl,N) yazılır  İki yada daha çok çizginin buluştuğu yerler, çizgilerin uçları başka atom belirtilmedikçe karbon atomunu gösterir

53 Bölüm 153  Çizgi bağ formülleri çoğunlukla halkalı bileşikler için kullanılır  Çizgi-bağ formüllerinde çoklu bağlarda gösterilir

54 Bölüm 154 Üç Boyutlu Formüller  Üç boyutlu formüller, molekülün şekli hakkında bilgi gereksinimi olduğunda kullanılır  Düzgün dörtyüzlü atomlar için, kağıt düzleminde olan iki bağı aralarında yaklaşık 109 derece olarak çizdiğimize, üç boyutluluğu sağlamak içinde kama ve kesikli kama şeklindeki bağları, kağıt üzerinde birbirine yakın olarak çizdiğimize dikkat edin  Üçgen düzlemsel atomları ya bütün bağları 120 derecelik açıyla ayrılmış şekilde aynı kağıt düzleminde,yada üç bağdan biri kağıt düzleminde biri önde biri arkada olacak şekilde gösteririrz  Doğrusal bağlı atomları göstermenin en güzel yolu, bütün bağları kağıt düzlemine çizmektir

55 Bölüm 155

56 Bölüm 156

57 Bölüm 157

58 Bölüm 158

59 Bölüm 159

60 Bölüm 160

61 Bölüm 161

62 Bölüm 162

63 Bölüm 163

64 Bölüm 164

65 Bölüm 165

66 Bölüm 166

67 Bölüm 167

68 Bölüm 168

69 Bölüm 169

70 Bölüm 170

71 Bölüm 171

72 Bölüm 172

73 Bölüm 173

74 Bölüm 174

75 Bölüm 175

76 Bölüm 176

77 Bölüm 177 Atomların Elektronik Konfigurasyonları ve Terimlerin Açıklanması:  Aufbau prensibi: Orbitaller en düşük enerjiliden başlayarak doldurulurlar  Pauli dışlama kuralı: Herbir orbitale elektron spinleri eşleşmiş en fazla 2 elektron yerleşebilir  Hund kuralı: Eşit enerjili orbitallerin herbirine,spini eşleşmemiş bir elektronu herbir dejenere orbitalde 1 elektron olacak şekilde yerleştiririz Bazı İkinci Sıra Elementlerin Elektron Dizilişleri

78 Bölüm 178  Metan ve Etanın Yapısı: Sp 3 Hibritleşmesi  S ve p orbitalleri tek başlarına alındıklarında, metanın 4 değerlikli düzgün dörtyüzlü karbon atomu için, uygun model oluşturmazlar  Orbital melezleşmesi bu konuya açıklık getirir  S ve p orbitallerinin dalga fonksiyonlarının yeni orbitaller için dalga fonksiyonları elde etme amacıyla biraraya getirildiği matematiksel yaklaşım  Karbon atomunun değerlik elektronları 2s ve 2p elektronlarıdır

79 Bölüm 179  Metanın melez atomik orbitalleri, karbonun 2s orbitaliyle, üç 2p orbitalinin dalga fonksiyonunun birleşmesiyle elde edilir  Dört orbital dört orbitalle melezleştirildiği zaman sonuç;  Her yeni orbitalin bir bölümü s, 3 bölümü p karaktere sahiptir  Dört özdeş orbital bir dört yüzlü yapı oluşturur  Metanın melezleşmesinde bir kısım karakterin s orbitalinden 3 kısım karakterinini p orbitalinden geldiğini göstermek için sp 3 orbitalleri denir  Her yeni molekül orbital 2 elektrona sahiptir

80 Bölüm 180

81 Bölüm 181  sp 3 orbitalinin pozitif lobu hidrojenin pozitif 1s orbitaliyle örtüşerek karbon-hidrojen bağının bağlayıcı molekül orbitalini oluşturur  Sp 3 orbitalinin pozitif lobu büyük ve uzaya yayılmış olduğundan bununla hidrojenin 1s orbitalinin örtüşmesi büyüktür  Oluşan karbon-hidrojen bağı oldukça kuvvetlidir

82 Bölüm 182  Şekilde metanın orbital melezleşmesi sonucunda oluşan düzgün dörtyüzlü geometrisi açıkca görülür  a.İçteki koyu yüzey elektron yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeyi gösterir  b.Metanı çubuk ve top modelini gösterir  c. Bu yapı metanın çizimini gösterir

83 Bölüm 183 Etanın Yapısı (C 2 H 6 ):  Etanın bağ açıları düzgün dörtyüzlüdür  Etan için uygun model sp 3 melezleşmiş karbon atomlarıyla gösterilir

84 Bölüm 184  Aşağıdaki yapıda orbital melezleşmesi sonucu oluşmuş düzgün dörtyüzlü yapı açıkca görülür  a. İçteki koyu yüzey yüksek elektron yoğunluğu olan bölgeyi gösterir  b.Etanın çubuk ve top modelini gösterir  c. Bu yapı etanın çizimini gösterir

85 Bölüm 185  Etenin Yapısı (Etilen) : Sp 2 Hibritleşmesi  Eten (C 2 H 2 ) bir alkendir  Molekülleri karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlara alken denir  Molekül geometrisi trigonal planar’dır  Etenin atomlarının düzlemi kağıda diktir  Kesikli kamalı bağlar düzlemde kağıdın arkasına doğru, koyu kamalı bağlar kağıdın önüne doğru yönelmiştir  Aralarında yaklaşık 120 derecelik açı vardır

86 Bölüm 186  Şekilde 2s ve 2p orbitalleri melezleşmiştir  Bir 2p orbitali melezleşmemiş olarak kalır  Her bir sp 2 melez orbitaline 1 elektron kalan 2p orbitalinede 1 elektron yerleşir  Melezleşme sonucu oluşan 3 sp 2 orbitali eşkenar bir üçgenin kenarlarına yönelmiştir  Karbonun melezleşmemiş p orbitali sp 2 melez orbitallerinin oluşturduğu üçgene dik olarak bulunur

87 Bölüm 187  İki sp 2 melezleşmiş karbon atomu, her birinden birer sp 2 orbitalinin örtüşmesiyle aralarında bir  bağı oluşur  Karbon atomlarının kalan sp 2 orbitalleri 4 hidrojen atomunun 1s orbitalleriyle örtüşerek  bağlarını oluşturur  P orbitallerinin örtüşmesi pi(  bağı diye bilinen bir tür kovalent bağ oluşturur  Bu 5 bağda etenin 12 bağlayıcı ektronunun 10’u bulunur ve bunlara  bağ iskeleti denir  Kalan 2 bağlayıcı elektron, herbir karbon atomunun p orbitalinde bulunur

88 Bölüm 188  Etinin (Asetilen) Yapısı: Sp Hibritleşmesi  Üç elektron çiftini ortaklaşan, bu nedenlede üçlü bağ ile bağlı olan 2 karbon atomuna sahip hidrokarbonlara alkin denir  En basit 2 alkin etin ve propindir  Asetilen atomları doğrusal düzenlenmiştir.Etin molekülünün bağ açıları 180 derecedir.

89 Bölüm 189  Etindeki karbonlar sp melezleşmesi yapar  Karbonun 2s orbitali ve bir 2p orbitali 2sp orbitali oluşturulmak için melezleştirilir  Kalan 2p orbitali melezleşmez  Sp melez orbitallerinin büyük pozitif loblarının biribirine göre 180 derece açıyla yönlendiği görülür  Melezleşmemiş 2p orbitali,sp orbitallerinin merkezinden geçen eksene dik olarak bulunur

90 Bölüm 190  İki karbon atomu, sp orbitallerini bir sigma bağı oluşturmak için örtüştürür  Kalan 2 sp orbitali, herbir karbonda hidrojen atomlarıyla örtüşerek 2 C-H sigma bağı oluştururlar  Herbir karbon atomundaki 2 p orbitali 2  bağı oluşturmak için yanayana örtüşür  Bunlar üçlü bağın diğer ikili bağını oluşturur

91 Bölüm 191  a. Etindeki pi bağını oluşturan 2 çift p orbitalini şematik olarak açıklayan ve sigma bağ iskeletini gösteren etinin yapısı  b. Etinin hesaplanmış, pi molekül orbitallerini gösteren yapısı  c. File şeklinde gösterilen yüzey,etindeki elektron yoğunluğunun ulaşabileceği yaklaşık sınırı gösterir

92 Bölüm 192 Etin,Eten ve Etanın Bağ Uzunlukları  S karakteri büyük olan karbon orbitallerinin, C-H bağları daha kısadır  Karbon-karbon üçlü bağı, karbon-karbon ikili bağından kısadır  Etinini karbon-hidrojen bağları, eteninkinden kısadır  Etenin karbon-hidrojen bağları, etanınkinden kısadır  Etinin sp orbitalleri 50% s karakterindedir ve en kısa C-H bağlarını oluşturur  Etanın sp 3 orbitalleri 25% s karakterindedir ve en uzun C-H bağlarını oluşturur


"Bölüm 1 Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar. Bölüm 12  Giriş Organik Kimya  Organik kimya karbon bileşikleri kimyasıdır  İnsan vücudunun büyük bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları