Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EXCHANGE EXCHANGE “ SEÇIM SONRASI YAPILACAKLAR ” ULUSLARARASI İ L İŞ K İ LER OF İ S İ EKIM 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EXCHANGE EXCHANGE “ SEÇIM SONRASI YAPILACAKLAR ” ULUSLARARASI İ L İŞ K İ LER OF İ S İ EKIM 2010."— Sunum transkripti:

1 EXCHANGE EXCHANGE “ SEÇIM SONRASI YAPILACAKLAR ” ULUSLARARASI İ L İŞ K İ LER OF İ S İ EKIM 2010

2 E XCHANGE S EÇIM S ONRASı S ÜRECI : B İ REYSEL TAK İ P ED İ LMES İ GEREKEN SÜREÇLER Seçilen üniversite ile ileti ş im ve ba ş vuru a ş amaları (üniversite & yurt/konaklama) Vize Ba ş vuru Süreci, Pasaport ve Seyahat-Sa ğ lık Sigortası Seyahatin Planlanması Finansal Planlama SU İ LE TAK İ P ED İ LMES İ GEREKEN SÜREÇLER Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i Sözle ş mesi ECTS Ö ğ renim Anla ş ması Erasmus Hibe ve SU Burs Ödemeleri Erasmus Ö ğ renci Beyannamesi

3 SEÇ İ LEN ÜN İ VERS İ TE İ LE İ LET İŞİ M: Kar ş ı kurum ile ilk ileti ş imin kurulmu ş olması mutlaka U İ O’ya haber verilmesi İ leti ş im henüz kurulmamı ş sa mutlaka U İ O’ya haber verilmesi (Ba ş vuru prosedürlerini tamamladı ğ ınız halde email almadıysanız ve makul sürede e- maillerinize dönü ş alamadıysanız..) Gidece ğ iniz okuldan gelen bilgilere göre YA DA gidece ğ iniz okulun websitesinde bulmu ş oldu ğ unuz bilgiler do ğ rultusunda ba ş vuru i ş lemlerinin ba ş latılması. Ba ş vuru son tarihlerini mutlaka takip edin.. Gerekli evrakların son tarih dikkate alınarak kar ş ı kuruma gönderilmesi (ba ş vuru formu, yurt ba ş vuru formu, kar ş ı kurum ö ğ renim anla ş ması, vs)

4 S EÇILEN ÜNIVERSITE BA Ş VURU FORMU : Ba ş vuru formunda istenen ileti ş im bilgileri için a ş a ğ ıdaki bilgileri kullanın: Departmental Coordinator: De ğ i ş im Danı ş manınızın ileti ş im bilgileri yazılacak Institutional Coordinator/International Relations Office: Name: E. Burak Arıkan Phone: 0090 216 483 9246 Fax: 0090 216 483 9715 E-mail: suoutgoing@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Erasmus kodu: TR ISTANBU 20

5 V IZE BA Ş VURU SÜRECI : Pasaport: U İ O’dan alınan harç muafiyet dilekçesi ile ücretsiz olarak 1 yıl süreli olarak çıkartılabilir/uzatılabilir. Bunun için size gönderece ğ imiz online formu verilen Son Tarihe kadar doldurmanız gerekiyor Gerekli belgeler: Harç dilekçesi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 3-4 adet foto ğ raf ve ba ş vuru formu ( İ lçe Emniyet Müd’den temin edilecek) ile, en yakın İ lçe Emniyet Müdürlü ğ üne yapaca ğ ınız ba ş vuru sonucu 1-2 i ş günü içerisinde pasaportunuzu çıkartabilir, uzatabilirsiniz.

6 V IZE BA Ş VURU SÜRECI :  Turistik vizeler geçerli de ğ ildir, mutlaka ö ğ renci vizesine ba ş vurulmalıdır!!! Genel Ba ş vuru Ko ş ulları Ülkeden ülkeye de ğ i ş mektedir. Vize verilmesi 1 ay ile 4 ay arası sürebilmektedir: Ba ş vuru için acele edin! Partner kurumdan ‘Kabul Mektubu’ gönderilmesinin takibini yapın. Ö ğ renci tarafından ş ahsen ba ş vurulmalıdır. Norve ç i ç in Ankara ’ dan ba ş vuru gerekmektedir. Ba ş vuru ü creti: 25 ile 100 Euro arasında de ğ i ş mektedir.

7 V IZE BA Ş VURU SÜRECI :  Genel olarak istenen belgeler: Orijinal Kabul mektubu, Öğ renci Belgesi, SU ’ den konsoloslu ğ a hitaben yazılmı ş Erasmus kabul/hibe dilekçesi, Vize ba ş vuru formu, 1 adet foto ğ raf, En az 1 yıllık geçerlilik süresi kalmı ş olan pasaport, seyahat sigortası. (SU’daki AkSigorta yurtdı ş ında geçerli de ğ ildir!)  Seyahat Sigortası: Yaptırılması zorunludur. Ço ğ u ülkenin vize ba ş vurusu için de gerekmektedir. (SU’daki AkSigorta yurtdı ş ında geçerli de ğ ildir!)  İ stenebilen Di ğ er belgeler: Do ğ um Sertifikası (Formül A adıyla nüfus müdürlüklerinden alınabilir), uçak bilet rezervasyonu, kayıt konfirmasyonu, yurtdı ş ında bulunulacak süreyi kar ş ılayacak kadar hesabınız bulundu ğ unu gösteren banka hesap cüzdanı ya da Banka yazısı. *** Tam olarak istenen belgeler Ö ğ renci tarafından konsolosluklardan ö ğ renilmelidir.

8 S EYAHATIN P LANLANMASı : Bilet: Uygun seyahat yolları ara ş tırılmalı (özellikle charter seferleri ve tren) ve akademik takvime göre dönemin ba ş lamasından önce gidecek ş ekilde gerekli rezervasyonlar yaptırılmalıdır. Seyahat tarihi: Gidece ğ iniz okul, SU’daki finalleriniz bitmeden ba ş lıyorsa: 1) SU’daki ders hocanızla görü ş erek size özel erken tarihe çekilmi ş final sınavı isteyebilirsiniz; ya da 2) Gidece ğ iniz üniversite ile görü ş erek, geç gelmenizin mümkün olup olmadı ğ ını sorabilirsiniz

9 F INANSAL P LANLAMA : Gidilecek ülkedeki ya ş am ko ş ulları ara ş tırılmalıdır (Daha önce de ğ i ş ime katılan SU ö ğ rencileri ile görü ş ebilirsiniz- İ leti ş im bilgilerine ula ş mak için lütfen suoutgoing adresine email atın!) Vize ve bilet masrafları Hollanda’ya gidecekler için 500€ oturma izni bedeli Depozitolar, konaklama ücreti Gidilen ülkede sa ğ lık sigortası masrafları

10 ECTS Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı (ÖA) ECTS: European Credits Transfer System ECTS, akademik tanınma, garantili kredi ve not transferini güvence altına alarak de ğ i ş imi kolayla ş tırması amacıyla uygulanır ÖA, De ğ i ş im Programı’nın temel aracı, ders kayıt belgesidir 3 taraflı (ö ğ renci, gönderen kurum, partner kurum) bir taahhütname olan ÖA, De ğ i ş im Programı’nın temel aracı, ders kayıt belgesidir. Her iki kurumdan yetkili ki ş ilerin onayları zorunludur. Esnek yapılıdır, onaylanmak ko ş uluyla de ğ i ş iklik mümkündür (add/drop zamanı) Onaylanan bir ÖA’nın onaylandı ğ ı haliyle uygulanması zorunludur (notların sisteme geçmesi)

11 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı DOLDURULMASı VE ONAYLANMASı S ORUMLULUK : Ö Ğ RENCI 1. Adım: Ö ğ renci kar ş ı kurumda alaca ğ ı dersleri belirler Kurumun web sitesine bakın Websitesinde yoksa mutlaka kurumun uluslararası ofisinden açılacak dersler listesini isteyin Daha önce de ğ i ş ime katılmı ş ö ğ rencilerin aldıkları dersler (websitemizden eri ş ilebilir) örnek te ş kil edebilir Problem ya ş arsanız U İ O’ya haber verin ortalama 30 ECTS en az 24 ECTS Ulusal Ajans tarafından her de ğ i ş im ö ğ rencisinin ortalama 30 ECTS alması önerilir. Bir dönemde en az 24 ECTS alınması zorunludur! En fazla alınabilecek kredi: Alınan derslerin SU türünden kredi kar ş ılıkları SU'da bir dönemde alınabilen kredi yükünden fazla olamaz- 20 SU kredisi (Mezuniyet durumumdaki ö ğ renciler için 21) 2. Adım: Ders listesini syllabusları ile beraber De ğ i ş im Programı Danı ş manı’na sunar

12 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı DOLDURULMASı VE ONAYLANMASı S ORUMLULUK : Ö Ğ RENCI ( DEVAM..) 3. Adım: Onay alınan dersleri, online ortamda, SU’ya ait Ö ğ renim Anla ş ması (ÖA) üzerinde doldurup, önce kendi imzalayıp sonra De ğ i ş im Programı Danı ş manı’na imzalatır. ÖA kesinlikle online ortamda dolmalı, elde doldurulmamalıdır! SU’ya ait ÖA e-maille sizlere gönderilecektir ve websayfamızda da bulunmaktadır. İ mzalanmı ş olarak gelen orijinal kopya kadar Uluslararası İ li ş kiler Ofisi’ne teslim edilir. (Ö ğ renci bir kopyasını mutlaka saklamalıdır) Örnek : Doldurulmu ş ÖA ilk sayfa & ÖA add/drop sayfası Link: http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?p=224http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?p=224 Ö ğ renim anla ş ması örne ğ i sizlere emaille de iletilecektir

13 DE ĞİŞİ M DANI Ş MANININ TEMEL SORUMLULUKLARI: Ö ğ rencinin de ğ i ş im programı için gidece ğ i kurumun seçiminde gerekti ğ inde ö ğ renciye destek olmak, açılan dersleri incelemek Ö ğ renci yerle ş tirildikten sonra alaca ğ ı derslerin belirlenmesinde ö ğ renciye yardımcı olmak, derslerin SU kredi kar ş ılıklarını ve SU’da sayılacak ders cinsini belirlemek (Ö ğ rencinin mezuniyet kriterleri ve derslerin ECTS kredileri dikkate alınarak) ÖA’yı onaylamak- imzalamak Ö ğ renci de ğ i ş ime gittikten sonra ÖA’da yapılacak de ğ i ş iklikleri onaylamak-imzalamak Ö ğ renci de ğ i ş imdeyken ya ş ayabilece ğ i akademik sorunlarda ö ğ renciye destek olmak

14 DE ĞİŞİ M PROGRAMI DANI Ş MANLARI: FASS CULT: Hülya Adak ECON: İ nci Gümü ş SPS: I ş ık Özel VACD: Erda ğ Aksel MAN: Ronan de Kervenoael FENS COMPUTER SCIENCE: Hüsnü Yenigün, Yücel Saygın ELECTRIC ENGINEERING: Cem Öztürk MECHATRONIC: Kür ş at Ş endur MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING: Güvenç Ş ahin MATERIAL SCIENCE: Mehmet Yıldız BIOLOGY: Hikmet Budak D İ KKAT! SU’da hangi bölümde kayıtlı iseniz ya da hangi bölümü deklare edeceksiniz o bölümün De ğ i ş im Danı ş manı’na gitmeniz gerekiyor. (örn. Üretim Sistemleri bölümünde olan bir ö ğ renci İş letme anla ş ması ile gidecek olsa dahi, ÖA’sını kendi programındaki danı ş manı Güvenç Ş ahin’e onaylatmalıdır)

15 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı U İ O VE FAKÜLTE S ORUMLULUKLARı Tüm ÖA'lar, U İ O tarafından, Fakültelere sunulur ÖA’lar Fakülte Yönetim Kurulları (FYK) tarafından onaylanır Onaylanan ÖA’ların elektronik kopyası, U İ O tarafından kar ş ı kuruma imzalanması için gönderilir İ mzalanıp U İ O’ya gönderilen ÖA’lar ö ğ renciye gönderilir - Kar ş ı kurum tarafından imzalanıp UIO’ya geri gönderilmeyen ÖA sahiplerine haber verilir - Bu ÖA’ların kar ş ı kurum tarafından imza takibini ö ğ renci, üniversiteye gitti ğ i zaman yaparak, ÖA’sını imzalatıp, e-mail yoluyla U İ O’ya geri gönderir

16 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı -ADD-DROP SAYFASı Ö Ğ RENCI SORUMLULUKLARı Ö ğ renci partner kuruma gitti ğ i zaman ÖA ilk sayfada belirtmi ş oldu ğ u derslerde de ğ i ş iklikler yapmak isteyebilir. Bu durumda a ş a ğ ıdaki i ş lemler takip edilmelidir: Ö ğ renci yapaca ğ ı de ğ i ş ikliklerden SU’daki De ğ i ş im Danı ş manı’nı e-mail ile haberdar eder, syllabuslarını e-mail yoluyla gönderir Almak istedi ğ i yeni dersler için SU kredi denkliklerini De ğ i ş im Danı ş manı’ndan ö ğ renir Dersleri tam olarak belirledikten sonra online ortamda, ÖA’nın 2. sayfası olan add/drop sayfasını doldurur Doldururken Dikkate edilmesi gereken hususlar: Bıraktı ğ ınız ve yeni aldı ğ ınız derslerin her birini ayrı ayrı add- drop sayfasında belirtmeniz gerekir İ lk sayfada alınan ve bırakılmayacak olan derslerin add/drop sayfasına yeniden yazılmaması gerekir

17 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı -ADD-DROP SAYFASı Ö Ğ RENCI SORUMLULUKLARı Ö ğ renci, doldurmu ş oldu ğ u ÖA’sını kendisi imzaladıktan sonra gitmi ş oldu ğ u üniversitedeki bölüm ve kurum koordinatörlerine imzalatır ve mühürletir. Onaylanan ve scan edilen ÖA’yı verilen son tarihe kadar e-mail yoluyla U İ O’ya gönderir. (Faks kabul edilmiyor) ÖNEML İ HATIRLATMA: De ğ i ş im süresince alınan dersler için geriye dönük herhangi bir i ş lem yapılamamaktadır ( Ba ş ka bir dersin yerine saydırılması vs)

18 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı - ADD-DROP SAYFASı /U İ O/F AKÜLTE U İ O, ÖA’larını SU’daki De ğ i ş im Danı ş manları’na göndererek imzalanmalarını sa ğ lar İ mzalanan ÖA’lar U İ O tarafından fakülte onayına sunulur FYK tarafından onaylanan anla ş malar taranarak tek tek ö ğ rencilere gönderilir (saklanmalıdır)  Bu ş ekilde add/drop sayfası ile beraber onaylanan ÖA’lar bir daha de ğ i ş tirilmemektedir! Ders notlarınız SU sisteme bu ÖA üzerinden girilece ğ inden add/drop sayfası son derece dikkatli doldurulmalıdır.

19 Ö Ğ RENIM A NLA Ş MASı ÖNEML İ NOKTALAR !!!! De ğ i ş im Danı ş manları, alınan dersleri SU kredisine çevirirken, tam sayı, ya da buçuklu olarak çevirmelidir (örn, 2.5, 3, 4, 5.5, vs). 3.2, 2.7 gibi kredi denklikleri olamaz! ÖA’da dersleri mutlaka kodları ile yazın, aksi taktirde not giri ş lerinde sorunlar ya ş anmaktadır ÖA’da imzalanması gerekli hiçbir alan bo ş kalmamalıdır (ö ğ renci- SU-partner kurum) Mezuniyet kriterlerinize dikkat! Sorumluluk ö ğ renciye ait. Örn: Üniversite derslerini tamamlamadıysanız mezun olamazsınız. Dolayısıyla döndü ğ ünüzde bu dersleri tamamlamaya yetecek kadar zamanınız oldu ğ undan emin olmalısınız. CIP 101 dersi Güz ve Bahar dönemlerinde kayıtlı olmanız gereken bir senelik bir derstir. Bu dersi tamamlamak için tam bir akademik yıla ihtiyaç duyaca ğ ınızı da hatırlatmak isteriz. 4. Sınıfta de ğ i ş ime giden MDBF Ö ğ rencileri: 4. Sınıfta de ğ i ş ime giden MDBF Ö ğ rencileri: ENS 491, ENS 492 gibi bitirme derslerini de ğ i ş im döneminde alacak ö ğ rencilerin bu bilgiyi mutlaka Ö ğ renim Anla ş maları üzerinde belirtmeleri gerekiyor. Belirtilmedi ğ i takdirde mezuniyet ş artları tamamlanmamı ş sayılaca ğ ından bu bilginin ÖA’nızda oldu ğ undan mutlaka emin olun !

20 Ö Ğ RENIM ANLA Ş MASı HATıRLATMALAR De ğ i ş im döneminizde hem SU hem de partner kurum ö ğ renim anla ş malarının takibini yapmalısınız. SU Ö Ğ REN İ M ANLA Ş MASI = DE ĞİŞİ M DÖNEM İ DERS KAYIT BELGES İ SU Ö ğ renim Anla ş ması ders kayıt belgesi niteli ğ inde oldu ğ undan yapılan yönlendirmelere uyun ve verilen son tarihlere kadar belge i ş lemlerinizi tamamlayın. Derslerinde de ğ i ş iklik yapmayan ö ğ renciler için ö ğ renim anla ş ması ilk sayfanın onayının tamamlanması, de ğ i ş iklik yapan ö ğ renciler için ise ÖA’nın her iki sayfasının (ilk sayfa ve add/drop sayfası) doldurulup onaylanması gerekmektedir.

21 S ON T ARIHLER (D EADLINES ) Ö ğ renim Anla ş ması - İ lk Sayfa (Gitmeden önce IRO’ya belge teslim tarihi) 15 Kasım Tüm ö ğ renciler için: 15 Kasım Ö ğ renim Anla ş ması - İ lk Sayfa (De ğ i ş imde iken-tüm onayları tamamlanan ÖA’yı emaille IRO’ya gönderme son tarihi) 1 Mart Almanya’ya giden ö ğ renciler için: 1 Nisan Ö ğ renim Anla ş ması-Add/drop Sayfası: 15 Nisan Almanya’ya giden ö ğ renciler için: 15 Haziran Transkriptin Gülin Karahüseyino ğ lu’na gönderilmesi için son tarih: 30 Temmuz Bahar’da giden tüm ö ğ renciler için: 30 Temmuz ÖNEML İ NOT: Son tarihlerden sonra iletilen Ö ğ renim Anla ş maları hiçbir ş ekilde kabul edilmeyecektir !

22 P ARTNER K URUMDA A LıNACAK D ERSLER - N OTLANDıRMA Dikkat Edilecek Hususlar: Dersleri veren ö ğ retim üyelerinden (mümkünse) ECTS notu verilmesinin istenmesi SU’da sayılamayan Pass/Fail notu verilen derslerin kesinlikle alınmaması veya bu dersleri veren ö ğ retim üyelerinden pass/fail yerine ECTS notu verilmesinin istenmesi Aldı ğ ınız Notlar SU’ya Nasıl Çevrilecek? ECTS SU A (Best %10) A B (Next %25) A- C (Next %30) B D (Next %25) C E (Next %10) D FX (Fail) I F (Fail) F

23 P ARTNER KURUMDAN GELEN T RANSCRIPT : Transkriptin not giri ş inin yapılabilmesi için Ö ğ renci Kaynakları’ndan Gülin Karahüseyino ğ lu’na (gulink@sabanciuniv.edu) teslim edilmesi gereklidir Notlar mutlaka zamanında SU’ya ula ş malıdır. Partner önden e-maille transcript kopyasını gönderebilir ama orijinalleri olmadan not giri ş i yapılamadı ğ ından orijinal transkriptin SU’ya ula ş tı ğ ından emin olun. (Belge ofisimize iletilirse sizleri emaille bilgilendiriyoruz) Transcript takibinden tamamen ö ğ renci sorumludur. Transcript’in mümkünse İ ngilizce olarak gönderilmesini isteyin, mümkün de ğ ilse ders isimlerini İ ngilizce’ye çeviren bilgi notunu ÖK’ya iletin.

24 P ARTNER KURUMDAN GELEN T RANSCRIPT : ÖNEML İ NOT!! ÖA’daki ve transcriptteki dersler (kodlar) birbiriyle birebir e ş le ş melidir: ÖA’da olup transkriptte görünmeyen dersler sisteme F olarak i ş lenir Transkriptte görünüp ÖA ilk ya da add/drop sayfasında bulunmayan dersler sisteme i ş lenemez Notlar SU sisteme girildikten sonra ÖA üzerinde geriye dönük i ş lem yapılamaz (Kredi ya da ders havuzu de ğ i ş imi) Ö ğ renciler De ğ i ş im Dönemi bittikten sonra hiçbir ş ekilde ne partner kurumda ne de SU’da make-up sınavı alamazlar !!! Tüm make-up sınavları ö ğ renci partner kurumdayken/ dönem bitmeden ve notları/transcripti SU’ya gönderilmeden alınmalıdır.

25 E RASMUS H IBELERI : Avrupa Komisyonu tarafından Ulusal Ajans ve Üniversite kanalıyla de ğ i ş ime katılan ö ğ rencilere, bu de ğ i ş imden kaynaklanan ek maliyetlerin kar ş ılanması maksadıyla verilen destektir. Miktarlar ülkelerin pahalılık endeksine göre hesaplanmı ş tır. 2010-2011 Akademik Yılı için hibe da ğ ılımı yandaki gibidir: Çek Cumhuriyeti 420Slovak Cumhuriyeti 373 Letonya 365 Estonya 365Avusturya 463 Portekiz 395 İngiltere 540Belçika 429 Romanya 322 Yunanistan 407Bulgaristan 300İsveç 493 Macaristan 403 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 382 Slovenya 386 İrlanda 523Danimarka 596 İspanya 438 İtalya 480Almanya 425 Polonya 403 Litvanya 326Fransa 497 Hollanda 468 Lüksemburg 429Finlandiya 515 Malta 365

26 E RASMUS H IBE Ö DEMELERI : Hibe ödemesi yapılması için, Erasmus Ö ğ renci Sözle ş mesi’nin gerekti ğ i gibi doldururup U İ O’ya teslim edilmesi gerekir Ö ğ renci hibe almaya hak kazanmı ş sa ve sözle ş mesinde banka bilgilerini iletmemi ş se kendine ait Akbank Euro hesabı açtırarak U İ O’ya bu bilgileri e-mail ile gönderir (suoutgoing@sabanciuniv.edu – Konu: Hesap Bilgileri) IBAN numarasının verilmesi çok önemli !!!suoutgoing@sabanciuniv.edu SU’da yurt bursu olan ö ğ renciler ayrıca Akbank TL hesabı açtırarak U İ O’yu bilgilendirmelidir Hibe almayan Erasmus ö ğ rencileri için : Sonradan hibe alma ihtimaline kar ş ılık yurtdı ş ına çıkmadan Akbank Euro hesap bilgilerini bize iletirlerse hibe çıkması durumunda hibe ödemeleri yurtdı ş ındayken yapılabilir.

27 E RASMUS H IBE Ö DEMELERI : Hibeler 5 aylık süre üzerinden, %80’i pe ş in; geri kalan %20’si ö ğ renci döndükten; Katılım Belgesini ve de ğ i ş im raporunu teslim ettikten sonra verilecektir. %20’lik tam ödemenin yapılması için Katılım Belgesinin en az 5 ayı kapsaması gereklidir. (5aydan fazla kalacaklar için kalı ş tarihine denk gelen ödeme yapılacaktır. 4 aydan az kalan ö ğ rencilerin eksik kalınan süre için hibe iadesi yapmaları gerekmektedir.) için hibe iadesi yapmaları gerekmektedir.) Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin a ş a ğ ıdaki tabloda gösterilen kar ş ılı ğ ına denk gelen miktarda hibe verilir. 1-3 gün- 0 € 4-10 gün arası- ¼ aylık hibe- 11-17 gün arası- ½ aylık hibe 18-24 gün arası- ¾ aylık hibe 25 gün ve fazlası- Tam aylık hibe

28 SU B URS Ö DEMELERI : Lisans ö ğ rencisinin SÜ'den aylık veya dönemlik olarak aldı ğ ı nakit bursu varsa bu ödeme kesilmez SÜ' deki burs ödemeleri ile ilgili yönerge ve prosedürler çerçevesinde devam eder SÜ'den yurt bursu alan lisans ö ğ rencilerinin bir dönemlik yurt bursu tutarları ö ğ renci yurt dı ş ına gitmeden önce nakden ö ğ renciye ödenir Yüksek Lisans ö ğ rencilerinin çalı ş ma kar ş ılı ğ ı aldıkları burslar devam etmez, de ğ i ş im süresi boyunca dondurulur

29 E RASMUS S TUDENT C HARTER : Neler Beklemelisiniz? Gitmeden önce elinizde 3 tarafca imzalanmı ş bir ÖA olması hakkı ÖA'da belirtilen dersleri (onaylandıkları ve açıldıkları takdirde) alma hakkı Ö ğ renim, kayıt ücreti ödememe hakkı SU'den aldı ğ ınız bursun devam ettirilmesi hakkı Aldı ğ ınız ders, kredi ve notların SÜ'ye oldu ğ u gibi transfer edilmesi hakkı Di ğ er ö ğ rencilerin faydalandı ğ ı gibi kütüphane, bilgisayar labaratuarı ve di ğ er imkanlardan e ş it ş artlarda faydalanma hakkı) Dönem sonunda size aldı ğ ınız dersleri, ECTS kredi ve notlarını gösteren bir transkript verilmesi hakkınızı koruyun! Dönem sonunda size aldı ğ ınız dersleri, ECTS kredi ve notlarını gösteren bir transkript verilmesi hakkınızı koruyun! Neler Yapmalısınız? ÖA'da belirtilen çalı ş ma programına uyma sorumlulu ğ u, Gitti ğ iniz üniversitenin kural ve prosedürlerine uyum sorumlulu ğ u, Belirtilen sürenin (1 dönem) tamamını, sınav ve ders ile ilgili di ğ er zorunluluklarını yerine getirerek gitti ğ iniz üniversitede geçirme sorumlulu ğ u, Döndükten sonra Erasmus Raporu doldurma sorumlulu ğ unuzu unutmayın!

30 M UHTEMEL P ROBLEMLER & Ç ÖZÜMLER : Akademik Problemler: Akademik sorunlarınızda önce mutlaka oradaki akademik danı ş manınıza, olmazsa sonra ikili anla ş mada ismi bulunan ö ğ retim üyesine, sonra da SÜ'deki de ğ i ş im danı ş manınıza bilgi verin. ÖA'da belirtilen dersin açılmaması, ya da bir sebeple o dersi alamamanız durumunda panik olmayın! O ders yerine açılan dersleri ve di ğ er bölümlerde açılan derslerini inceleyin, De ğ i ş im Danı ş manınızdan ve U İ O’dan destek isteyin. Daha önce de ğ i ş ime katılmı ş arkada ş larınızla temasa geçin.

31 Ö NEMLI B ELGELER Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i Sözle ş mesi * Ö ğ renim Anla ş ması * Katılım Sertifikası * Final Raporu (IRO tarafından online form gönderilir) * Websitemizden yüklenebilir: http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?p=224 http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?p=224

32 M UHTEMEL P ROBLEMLER & Ç ÖZÜMLER : Akademik Olmayan Problemler: Olası problemler: Yurt ile ilgili problemler, maddi sorunlar, önyargı & ayırımcılık İ lk yapmanız gereken ailenizi aramak olmamalı. Sorunu do ğ ru bir ş ekilde de ğ erlendirin ve öncelikle kendi ba ş ınıza çözmeye çalı ş ın. Çözemezseniz gitti ğ iniz üniversitedeki Uluslararası ili ş kiler Ofisi'nden yardım isteyin. Yine de çözülmezse bize bilgi verin (Ancak bizim müdahale gücümüz sınırlı olacaktır, unutmayın!) Herhangi bir kaza, ya da polisiye durumda derhal ş ehrinizde (ya da yakın ş ehirlerdeki) Türk Konsoloslu ğ u'nu ve bizi bilgilendirin.

33 D I Ğ ER H USUSLAR : Giden ö ğ renciler de ğ i ş im süresi için yeni teknoloji ücretini öderler ve dizüstü bilgisayarlarını sınırlı destek ve sigorta olana ğ ı ile yurtdı ş ına götürürler. Ö ğ renim ücreti muafiyeti olmayan ö ğ renciler ö ğ renim ücretini SU'ya ödemeye devam ederler. Bahar dönemine kadar not ortalaması 2.0’nin altına dü ş ürülmemelidir: Ortalamanın dü ş mesi durumunda ö ğ renci de ğ i ş ime katılamaz! Ekim ayı içerisinde YBF dekanı Nakiye Boyacıgiller tarafından verilecek oryantasyon amaçlı bir seminere katılım zorunludur.

34 L ÜTFEN.. E-maillerinizi düzenli olarak takip edin, sizinle tüm ileti ş imimiz e-mail üzerinden olacaktır U İ O tarafından verilen “son tarih”lere uymaya özen gösterin İ çwebdeki duyuruları düzenli olarak takip edin, mezuniyet ba ş vuruları, ders kayıtları (Proje 302..gibi), burs ba ş vuruları, yurt ba ş vuruları gibi konularda de ğ i ş im ö ğ rencilerine özel bir bilgilendirme yapılmamaktadır Burs ba ş vurularını kaçırmamanız ve önko ş ullu dersleri alabilmeniz için transkriptinizin partner kurum tarafından zamanında gönderilmesini sa ğ layın

35 İ LET İŞİ M: De ğ i ş im Programları web sitesi: http://myweb.sabanciuniv.edu/iro/?page_id=29 Uluslararası İ li ş kiler Ofisi: E-mail: Mesajlarınızı sadece suoutgoing@sabanciuniv.edu adresine gönderin.suoutgoing@sabanciuniv.edu Seda Sözügeçer Tel: +90 216 483 9100 Fax:+90 216 483 9715

36 SORULARINIZ? Te ş ekkürler..


"EXCHANGE EXCHANGE “ SEÇIM SONRASI YAPILACAKLAR ” ULUSLARARASI İ L İŞ K İ LER OF İ S İ EKIM 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları