Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Madenlerde iş güvenliği en öncelikli unsur ve yükümlülüktür…..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Madenlerde iş güvenliği en öncelikli unsur ve yükümlülüktür….."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Madenlerde iş güvenliği en öncelikli unsur ve yükümlülüktür…..

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 MİGEM tarafından yapılan denetimler sonucu “işletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde 6 aya kadar süre verilmesi” 3213 sayılı Maden Kanununun 29. maddesinde öngörülmüştür. 2010 yılında çıkarılan 5995 sayılı Kanunla 3213 sayılı Kanunun 29. maddesine “İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” İbaresi eklenmiştir. Eylül 2014 de Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "EK MADDE 1 – (1) İşveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için; a) Yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlamak zorundadır. DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER

16

17 Programlı teftişler süresince, Yeraltı çalışmalarının en az iki bağımsız yol ile yeryüzüne bağlanmamış olması, Merkezi gaz izleme sistemlerinin kurulmamış olması, Havalandırmanın yeterliliği ve sürekliliğini sağlayacak önlemlerin eksik olması (yedek enerji kaynağı ve yedek havalandırma grubu), Yer altında alev sızdırmaz ekipmanların dışında ekipmanların kullanılması ve ocak ağzının toprak kayması/su baskını olabilecek şekilde açılmış olması gibi durumlarla karşılaşılmış ve bu mevzuata aykırılıkların karşılaşıldığı işyerlerinde kapatma uygulanmıştır. Bu başlıklar, kapatmaya esas olan mevzuata aykırılıkların büyük bir kısmını kapsamaktadır. DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER KAYNAK : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

18 Programlı teftişler süresince, Pek çok bölgede, özellikle damarın ince, üretimin az ve işletmenin küçük çaplı olduğu ocaklarda kömür damarı içinden kılavuz bacalar sürülerek oldukça ilkel metotlarla üretim yapıldığı görülmektedir. Bu durumda, doğal koşulların yanı sıra ekonomik gerekçeler ile uzun yıllardır madencilik yapılan bölgelerdeki yerleşik alışkanlıkların etkisinin olduğu düşünülmektedir. Teftişlerde yapılan tespitler değerlendirildiğinde, üretimin ileri teknolojiyle ve planlı biçimde yapılması ile üretimden bağımsız profesyonel bir organizasyonun olmasının iş güvenliği koşullarının iyileşmesinde önemli olduğu sonucu çıkmaktadır. DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER KAYNAK : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

19 Programlı teftişler süresince, İlk aşamada merkezi gaz izleme sistemlerinin kurulması, alev sızdırmaz ekipman kullanımının sağlanması gibi iyileştirmelerin yapıldığı bazı işyerlerinde ikinci aşamada bu iyileştirmeleri etkisiz kılan uygulamalar görülmüştür. Buna ek olarak, ilk aşamada giderildiği düşünülen mevzuata aykırılıkların ikinci aşamada tekrar ortaya çıkabildiği görülmüş, hatta yakın zamanda kapatmanın kaldırılması kararı uygulanan işyerinde yeniden kapatmaya esas noksan husus tespiti yapıldığı durumlar olmuştur. Bu durum, madenciliğin doğası gereği sürekli olarak değişen koşulları düşünülerek, kalıcı olacak bir anlayış çerçevesinde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasının önemini ortaya koymaktadır. DENETLEMEYE YETKİLİ MERCİLER KAYNAK : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

20 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin İşverenin Genel Yükümlülüğü başlıklı 5 inci maddesi uyarınca “İşveren çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.” 1.İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır. (PROJE UYGUN MU?) 2.İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır. (TEKNİK VE DAİMİ NEZARETÇİLER VE İSG UZMANI) 3.Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. (EHLİHETLİ İŞÇİLER) 4.Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır. (İSG DÖKÜMANLARI) 5.18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak tatbikatlar yapılır. (ACİL KURTARMA VE İLK YARDIM PLANLARI)

21 İlk Yardım ve Kurtarma Planı

22 Bir yeraltı kömür işletmesinde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından bulunması birinci derecede zaruri olan (olmazsa olmaz) şartlar; Yeraltı ocağını yer üstüne bağlayan en az iki ayrı yolun olması (nefeslik ve kaçamak bağlantısının açık olması); Kontrol ve degaj sondajlarının usulüne uygun olarak yapılması, Ocakta mutlaka uygun bir havalandırma sisteminin olması, Ocağın genel havalandırmasının cebri olarak fanlarla yapılması, Üretim panosunda havalandırmanın yönünün aşağıdan yukarıya doğru olması;

23 Bir yeraltı kömür işletmesinde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından bulunması birinci derecede zaruri olan (olmazsa olmaz) şartlar; Yeraltı çalışma ortamında oksijen, metan, CO ve CO2 gazlarının belirlenen limitler içinde olması, Bu gazların ölçümünün ayarları yapılmış, sağlıklı ölçüm yapma kabiliyetine sahip cihazlarla sürekli ölçülmesi; Yer altı kömür ocaklarında kullanılan bütün elektrikli cihaz ve aletlerin alev sızdırmaz (anti-grizu, ex-proof) olması ve bu özelliklerini koruyup korumadıklarının uygun surelerle test edilmesi; Ocağın genel tahkimatının (desandre, rekup lağımı, taban yolu, ayak tahkimatı vs.) ve bırakılacak topukların arazi yapısına uygun ve ocak şartlarına göre yeterli olması

24

25

26 2010 yılında çıkarılan 5995 sayılı Kanunla 3213 sayılı Kanunun 29. maddesine “İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” İbaresi eklenmiştir.

27

28 Entegre İSG Yönetim Sistemi

29

30

31

32

33 Kaynak:

34

35

36 ÖNERİ-1 Madencilik Sektörü Mesleki Tehlikelerin Önlenmesi Üst Konseyi: Bu konsey devlet, işçi ve işveren temsilcilerinden ve uzmanlardan(akademisyenler) oluşacak ulusal bir organ olup, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların koordine edilerek görüş alışverişinde bulunacağı bir platform olacaktır. Sekretaryası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmelidir. Konsey bünyesinde bir daimi komite ile birlikte ayrıca ekipman ve işletme, tehlikeli maddeler, meslek hastalıkları, iş hekimliği ve onaylanmış kuruluşlar (OSGB v.b.) konularında uzmanlaşmış özel komiteler bulunması gerekmektedir.

37 ÖNERİ-2 Ulusal Madencilik İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa oluşturacakları bu enstitü’de madencilik ile ilgili işletmelerin ve tesislerin, ürün, atık ve ekipmanlarının ve üretim yöntemi ve proseslerinin teknik yönlerini dikkate alarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için araştırma, analiz ve test ve metodolojilerinin belirlenmesi, madencilik faaliyetleri ile ilgili önemli tehlikelerin önlenmesi, madencilik işletmelerinde olası fiziksel, kimyasal ve biyolojik maruziyet risklerinin ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme metodoloji ve prosedürlerinin teknik standardizasyonu; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği temel sorunları ile ilgili analiz ve öneriler; iş güvenliği konularında araştırma projeleri, AB mevzuatı ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak kuruluşların ve laboratuarların sertifikasyonu, kişisel koruyucu donanımlar, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri oluşturacağı taşra teşkilatları ile verebilecektir.

38 ÖNERİ-3 Kömür madenciliği konusunda ihtisaslaşmış Üniversitelerin Maden Bölümleri ile ruhsat sahibi kamu kurumları arasında işbirliği yapılarak “Kontrol ve Denetim Protokolü” kapsamlı denetim ve performans izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması. Projelerin iş güvenliği ve rezerv tüketim kaybı açısından da özellikle havza tipi kömür sahalarında mutlaka Üniversite onayından da geçirilme zorunluluğu getirilmelidir. Havza nitelikli çok işletmeli kömür sahalarındaki rezervlerin optimal değerlendirme koşulları ve projelerin teknik açıdan ve güvenlik açısından uygunluğu mutlaka detaylı olarak incelenmesi gereken bir husustur. MİGEM’in iş yükü ve taşra teşkilatının olmaması nedeniyle tüm projeleri gereken koşullarda incelemesi fiiliyatta mümkün olamamaktadır. ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ…..

39 ÖNERİ-4 İş müfettişlerinin programlı denetimleri ile MİGEM tarafından yılda en az 1 denetim her iki kuruluşça ortak gerçekleştirilmelidir. MİGEM ce onaylanmış güncel projelerin yerinde tetkiki ile iş müfettişlerinin denetimleri eş güdüm içerisinde yapılmasında yarar görülmektedir.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 TEŞEKKÜRLER…..


"Madenlerde iş güvenliği en öncelikli unsur ve yükümlülüktür….." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları