Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER

2 dikey çıkış ifadesi dikey çıkış ifadesi

3 ÇİMENTO FABRİKALARI TOPLAM TESİS EMİSYON İZNİ OLAN TESİSLER
EMİSYON İZNİ OLMAYAN TESİS 47 2003 ÖNCESİ SAĞLIK BAK VE BÜYÜKŞEHİR BLD. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 6 12 29

4 ÇİMENTO FABRİKALARININ SKHKK YÖNETMELİĞİNDE YERİ
EK-8 İzne Tabi Tesisler Listesi 2.3 kapsamında Liste A yer almaktadır. EK-5 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler Üçüncü Grup Tesisler C.7’de belirtilen esaslar ile, 24 Haziran 2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği arasında imzalanan “II. Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonu” kapsamında getirilen esas ve standartlara uymak zorundadır.

5 EK-5 C.7 ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER
Atık gazlardaki toz emisyonları, Elektrikli toz filtreleri bulunmayan tesisler için 75 mg/Nm3 Elektrikli toz filtreleri bulunan tesisler için 120 mg/Nm3 10/02/1993 tarihinden sonra kurulacak tesisler ile mevcut tesislere yapılacak yeni üretim ünitesi ilaveleri için 50 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Emisyon sınır değerleri kuru baz (atık gazda su buharından ileri gelen nem çıkartılarak) ve normal şartlar (00C ve 1 atm. ) esas alınarak verilmiştir. Emisyon sınır değerleri döner fırın bacası için baca gazında % 10 hacimsel oksijen esas alınarak verilmiştir. Döner fırın yanma gazları çıkışı olan diğer bacalarda da emisyon sınır değerleri toz haricinde %10 hacimsel oksijen esas alınarak uygulanır.

6 EK-5 C.7 ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER
Klinker malzemesi kapalı hacimlerde depolanacaktır. Kış üretim dönemi fazla ürünler aynı etkiyi sağlayan tedbirlerle açıkta depolanabilir. Klinker malzemesinin kapalı hacimlerde depolanmadığı mevcut tesislerde iki (2) yıl içerisinde iş termin planları sunulması ve yatırımların 2014 yılına kadar tamamlanması halinde kapalı hacimlerde depolama ile aynı etkiyi sağlayan tedbirler alınarak açıkta depolanabilir. Çimento fırını toz emisyon konsantrasyonunu sürekli ölçüp kaydeden bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır. Klinker soğutucusu atık gazı olabildiğince tam olarak değerlendirmelidir.

7 EK-5 C.7 ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER
EK-1’in (f) paragrafındaki esaslar, taş ocağı ile ön kırıcılar arasındaki yollarda uygulanmaz. Çimento sanayi adına Bakanlığın özelliğini belirleyerek ithalat izni verdiği petrol koku kısmen veya tamamen başkasına satılmaksızın, sadece çimento fırınlarında, parça halindeki kısımları da öğütülüp kullanıma uygun hale getirilmelidir.

8 EK-5 C.7 ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER
Baca gazındaki kükürt dioksit emisyonu 300 mg/Nm3 değerini aşmamalıdır. Enerji kesilmesi ve dalgalanmaları, ani karbon monoksit yükselmeleri ile ilk ateşleme gibi zorunlu haller dışında, tesisler filtreler devre dışı iken çalıştırılmayacaktır. Değerlendirmelerde elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan sebeplerden dolayı oluşan duruşlardan sonra fırınların ve değirmenlerin tekrar devreye alınma süreleri hariç tutulacak, bu durumlar aylık raporlar halinde belgelendirilecektir.

9 EK-5 C.7 ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER
Kullanılan yakıt, hammadde, katkı maddeleri ve üretimden dolayı atık gazlarda; Toz Emisyonunda Özel Maddeler (CaO,MgO, nikel ve bileşikleri, vanadyum ve bileşikleri, krom ve bileşikleri), Kanser Yapıcı Maddeler (nikel ve bileşikleri, krom VI bileşikleri) bulunuyorsa, EK-1’de bu maddeler için belirtilen sınır değerler aşılmamalıdır. Çimento Fırını atık gazındaki azotoksit (azotdioksit cinsinden) emisyon sınır değeri Mevcut tesislerde 1300 mg/Nm3, (Yönetmeliğin yayınlanmasından önce kurulmuş veya Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tesisler) Yeni tesislerde 800 mg/Nm3, (Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra kurulacak olan tesisleri),

10 EK-5 C.7 ÇİMENTO ÜRETEN TESİSLER
Emisyon izni almış çimento fabrikalarında ek yakıt olarak atıkların yakılması veya kullanılması halinde, Bakanlığımız tarafından Lisans İzni verilen çimento fabrikaları için, Madde 13 çerçevesinde değerlendirme yapılır.

11 EK-3 Emisyonların Sürekli İzlenmesi
EK-3.2 Isıl kapasitesi 100 GJ/h (27778 kW) ve üstünde olan katı ve fueloil ile çalışan yakma sistemleri ile 10 kg/h ve üstünde toz emisyon yayan tesisler toz emisyon konsantrasyonunu ölçen yazıcılı bir ölçü cihazı ile donatılmalıdır. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gereklidir. EK-3.4 Isıl kapasitesi 36 GJ/h (10 MW) ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri; yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı (CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır.

12 EK-3 Emisyonların Sürekli İzlenmesi
EK-3.3 Gaz emisyonlarının sürekli ölçülmesi 60 kg/h Kükürt dioksit 20 kg/h Azot oksit (NO olarak verilmiştir) 5 kg/h Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri ) 50 kg/h Karbon monoksit ( Diğer Tesisler ) aşan maddeler tesiste sürekli ölçülüp kaydedilmelidir. Ölçüm değerleri en az 5 yıl muhafaza edilir.

13 BACA GAZI HIZI ( EK-4.A) Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gazı hızları; Atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey çıkışla atmosfere verilmelidir. Bu amaçla; baca kullanılmalı, anma ısıl gücü 500 kW’ın üzerindeki tesisler için, gazların bacadan çıkış hızları en az 4 m/s olmalıdır. Tesisin üretimi ve dizaynı gereği; baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanmadığı hallerde baca gazı hızı en az 3 m/s olmalıdır. Üretim Şeklinden Kaynaklanan Baca Gazları Hızı; Prosesden kaynaklanan atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey çıkışla atmosfere verilmelidir. Bu amaçla baca kullanılmalı, baca gazı hızı; cebri çekişin uygulanabildiği hallerde en az 4 m/s, prosesi gereği, baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanamadığının bilim kuruluşlarından alınacak bir raporla onaylandığı hallerde 2 m/s,

14 BACA YÜKSEKLİĞİ ( EK-4.B)
Ek-4.b.3 Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesislerde Abak kullanılarak belirlenir. Abaktan hacimsel debi değerinin (R), Q/S (kg/saat) değerini kesmediği ve abaktan baca yüksekliğinin belirlenemediği durumlarda, J’=0 ise fiili baca yüksekliğinin tabandan en az 10 m ve çatı üstünden yüksekliği ise en az 3 m olması yeterlidir. J’ değeri sıfırdan farklı ise H’ 10 alınır ve Abak kullanılarak baca yüksekliği belirlenir.

15 Asgari Baca Yüksekliği Hesabı (Abak)
Q/S H’ t d J’/H’ diyagramdan J/J’ oranı bulunur. J=J’ bulunan oran H= H’ +J düzeltilmiş baca yüksekliği

16 EK-4 Baca Yüksekliği J' m: 10 H' yarıçapındaki engebeli arazinin tesis temininden ortalama yüksekliği veya imar planına göre tespit edilmiş azami bina yüksekliklerinin 10 H' yarı çapındaki bölge içindeki tesis zeminine göre yükseklik ortalaması H= H’+J

17 SKHKK Yönetmeliği; Abak hesabında kullanılan “ S “ değerleri (Tablo 4.1) bazı parametreler için düşürülerek, yeni tesisler için geçerli olduğu belirtilmiştir. Ek-4.b.3’e; baca yüksekliğinin belirlenmesinde Abak kullanımının esas olduğu, baca yüksekliği hesabında Environmental Computing & Consulting Inc. tarafından Alman Hava Yönetmeliği (TALUFT) ile VDI 3781 standardı doğrultusunda geliştirilen PK 3781 programının referans bilgi olarak kullanılabileceği eklenmiştir.

18 EMİSYONLAR MEVCUT TESİS İÇİN S – DEĞERLERİ YENİ TESİS İÇİN S- DEĞERLERİ Havada Asılı Toz 0,2 0,08 Hidrojen klorür 0,1 Klor 0,15 0,09 Hidrojen florür ve gaz biçiminde inorganik flor bileşikleri 0,003 0,0018 Karbon monoksit 15 7,5 Kükürt dioksit 0,14 Hidrojen Sülfür 0,005 Azot dioksit

19

20

21

22

23 EK-4 Baca Yüksekliği Ek-4.a.3; prosesten kaynaklanan atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde dikey çıkışla atmosfere verilmelidir. Bacalara şapka konulmasının teknik bir zorunluluk olması durumunda, bacaya monte edilecek şapkanın bacanın bitiminden bir (1) baca çapı kadar yükseklikte olması ve atık gazların serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınması sağlanmalıdır.

24 EK-4 Baca Yüksekliği EK-4.b.4 Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği çatının en yüksek noktasından itibaren dağılımı engellemeyecek şekilde en az 1.5 m olacaktır. Ek-4.b.5 Üretim prosesi bacası olmayan, ortam tozsuzlaştırma / gazlaştırma ve malzeme geri kazanım amaçlı olarak iç ortam havasını toz tutma /gaz arıtma sisteminden filtre ederek atmosfere veren bacaların, dikey çıkışlı olmasına, bacanın ait olduğu bina yüksekliği ve atmosfere verilen emisyonların dağılım koşulları dikkate alınarak, yetkili otorite tarafından karar verilir. (stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar ) Bu bacalarda Ek-4.b.4 uygulanmaz. Bu bacalar hakkında emisyon ölçüm raporunda ve Valilik tespit raporunda ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir .

25 SKHKK YÖNETMELİĞİ EK-1 EK-1.b.2) İşlemelerde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi, (Ek-1 kapsamında çöken toz ölçümü yapılmalı) EK-1.d) Açıkta depolanan tozlu yığma malzemenin, hava kalitesi standartlarını karşılamak şartıyla açıkta depolama koşullar, EK-1.f) Tesis İçi yolların durumu, EK-1.g) Filtrelerin boşaltılması, ile ilgili esasları içermektedir.

26 Toz 10 kg/h Kükürt Dioksit 60 kg/h Azot Dioksit 40 kg/h
EK-2 TESİSLERİN HAVA KİRLENMESİNE KATKI DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ Bir işletmenin tamamından yayılan kirleticiler ; Toz kg/h Kükürt Dioksit 60 kg/h Azot Dioksit kg/h aşan emisyonlar için tesis etki alanında Hava Kirliliği Seviyesinin Ölçüm ve Tespitinin yapılması gerekmektedir. Tesis etki alanında Hava Kalitesi sınır değerlerinin sağlanması gerekir.

27 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
HKDYY tarih ve sayılı R.G. yayımlandı. ( sayılı değişiklik ) hava kalitesi sınır değerleri AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ile uyumlu hale getirilmiş ve 2014 yılına kadar geçiş süreci verilmiştir. 2014 yılına kadar yürürlükten kaldırılan HKKY Madde 6 hava kalitesi sınır değerlerinden kademeli olarak düşüşler getirilmiştir.

28 SKHKK Yönetmeliği HKDYY Ek-1A’da verilen Geçiş Dönemi Hava Kalitesi Sınır değerleri esas alınarak, 2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılarak, ( 2008 yılı hariç tutularak) HKKY Madde 6’da yer alan ancak HKDYY’de yer almayan Cd, HF, H2S, Toplam Organik Bileşikler, Çöken Toz, Çöken tozda Pb , Cd, Tl bileşikleri eklenerek, SKHKKY Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu, Tablo 2.2’de verilen değerler tarihine kadar geçerlidir tarihinden sonra ilgili mevzuata göre tekrar düzenlenecektir.

29 Parametre SO2 NO2 PM 10 CO Çöken toz YIL Sınır değer [µg/m3]
Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu Parametre Sınır değer [µg/m3] [CO mg/m3] [Çöken toz mg/m2gün] YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SO2 Saatlik 900 KVS 400* 400 370 340 310 280 250 Hedef Sınır Değer (Yıllık Aritmetik Ortalama) 60 UVS 150 60** 52 44 36 28 20 NO2 300 100* 100 94 87 81 74 67 PM 10 300* 260 220 180 140 150* 132 114 96 78 CO 30* 30 26 22 18 14 10 Çöken toz 650* 650 598 546 494 442 390 350* 350 322 294 266 238 210

30 EK-2.G HAVA KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ, HESAPLANMASI VE ÖLÇÜM SÜRESİ
Mevcut tesisin etki alanında dağılım modelleri ile, hesaplanan Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin (HKKD) en yüksek olduğu farklı inceleme alanlarında , Her bir inceleme alanında en az iki istasyon kurularak bir ay süre ile sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri yapılır. Pasif Örnekleme Metodu kullanılması halinde, HKKD en yüksek olduğu inceleme alanında 2 ay süre için en az 4 örnekleme noktası seçilir. Diğer her bir inceleme alanı için en az 2 örnekleme noktası seçilir. Çöken toz ölçümü için en az 2 ölçüm noktasında (hakim rüzgar yönü dikkate alınır) birer aylık 2 ölçüm yapılır. tarih ve 2009/19 nolu Genelge kapsamında; hava kirliliğinin yoğun olduğu diğer inceleme alanlarında da (en az iki veya daha fazla inceleme alanı), her bir inceleme alanında 2 adet pasif örnekleme tüpleri ile hava kalitesi ölçümleri yaptırılması gereklidir.

31 EK-2.G HAVA KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ, HESAPLANMASI VE ÖLÇÜM SÜRESİ
Ölçüm sonuçları UVS değerinin % 60’ından yüksek olması durumunda hava kalitesi ölçümlerinin süresi uzatılır, ölçüm süresi yetkili mercii tarafından belirlenir. Kirliliğin aylara bağlı olarak değiştiği ve arttığı bölgelerde yetkili merci tarafından ölçüm zamanı belirlenir. Örnekleme yeri ve sayısı tesisin kapasitesi ve kirletici emisyon yüküne bağlı olarak yetkili merci tarafından arttırılır. Ölçüm noktası sayısı tesis dışındaki diğer kaynakların katkılarının belirlenmesi için attırılabilir.

32 EK-2.G HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ
Gaz pasif örnekleme tüpü En az 8 noktada 2 ay süreli ölçüm Tüpler 1 ay sonra değiştirilmelidir. Havada asılı PM 1 ay sürekli 2 noktada Aynı anda 2 noktaya yerleştirilmelidir. Çöken Toz 1’ er aylık 2 noktada 2 ölçüm 1. ayın sonunda toplama kapları değiştirilmeli, yenisini takmalıdır.

33 EK-2.G HAVA KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ
Ölçüm yapan kurum/kuruluşların Akreditasyon Belgesi ölçüm yapılan parametreyi içermelidir. Belge geçerlilik süresi hava kalitesi ölçüm periyodunu kapsamalıdır. Pasif örnekleme tüplerinin analizi akredite laboratuarda yapılmalıdır.

34 ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ölçüm sonuçları SKHKKY Tablo 2.2 ile karşılaştırılır. UZUN VADELİ SINIR DEĞER (UVS) Aşılmaması gereken, bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerlerdir. KISA VADELİ SINIR DEĞER (KVS) Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının % 95`ini aşmaması gereken değerlerdir.

35 MADDE 13 İZNE TABİ TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Tesisin işletilmesinde, yakıtında, yakma sisteminde ve prosesinde yapılan değişiklik ve iyileştirmeler; Bakanlıkça emisyon ölçümü yapma konusunda yetki verilen kurum veya kuruluşlara hazırlattırılacak ek raporda belirtilir ve bu rapor emisyon raporu ile birlikte altı ay içerisinde yetkili mercie sunulur. Tesisin üretim prosesi değişmediği halde toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması, yakıt değişikliği yapılmadığı halde yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, üretim prosesi ve/veya yakıt değişikliği yapılması durumunda 8, 9 ve 10 uncu maddelerdeki esaslar uygulanır. belirtilen oranların altında kalan değişikliklerin izne tabi olup olmadığı 6 ncı madde hükümlerine göre izin veren yetkili merci tarafından karara bağlanır.

36 MADDE 18 İŞLETMENİN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE/VEYA İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ
Bir işletme transfer, kira veya satış yoluyla devredilirse ve/veya adı değiştirilirse işletme yetkilileri tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde izin vermeye yetkili mercie kapasite, proses değişikliği olup olmadığına ilişkin bilgi verilir. Emisyon iznine esas raporunun geçerlilik süresi içinde yapılan başvurularda ilave ölçüm istenmeksizin yeni emisyon izin belgesi düzenlenir. Tesiste herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde Madde 14, değişiklik yapılması halinde Madde 13 başvuru yapmak zorundadır.

37 MADDE 14- TEYİT ZORUNLULUĞU
Ek 8, Liste A’ da yer alan tesisler 2 (iki) yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. Raporun bir nüshası tesiste muhafaza edilir, bir nüshası Valiliğe sunulur ve Valilikçe değerlendirilir. Liste A’ da yer alan tesisler için emisyon ölçüm raporu, Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

38 MADDE 35 – SERA GAZLARININ AZALTILMASI
Tesis sahipleri veya işleticileri tesislerinde; üretimden, yakıt tüketiminden yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazları (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4, Nitrozoksit-N2O, Hidrofloro karbonlar-HFCs ,Perfloro karbonlar-PFCs ,Kükürt hegzaflorid SF6 ve kloro floro karbonlar CFCs) miktarlarını (ton/yıl-ton/ay) belirlemek ve alınan sera gazlarını azaltma önlemlerini açıklamakla yükümlüdür. Sera gazları ile ilgili bilgiler emisyon izin dosyasında ayrı bir bölüm olarak verilmelidir. Bu Yönetmelikte belirtilen teyit zorunluluğundan bağımsız olarak her yıl bu bilgilerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

39 Bakanlığımız tarafından,
ÇİMENTO FABRİKALARI Bakanlığımız tarafından, 28 Ekim 2005 tarihli Bakan Oluru ile emisyon izni bulunmayan ancak deneme izni alan çimento fabrikalarına deneme izni süresi içinde, petrol koku kullanılarak gerekli emisyon ölçümlerinin yapılması ve Emisyon İzin Başvuru dosyasının hazırlanması için petrol koku tahsisatı yapılmaktadır.

40 ÇİMENTO FABRİKALARI 30 Ekim 2009 tarihli ve B.18.0.ÇYG sayılı Bakanlık Oluru kapsamında; Çimento fabrikalarından emisyon izni olan, kuru bazda en fazla %8 oranında kükürt içeren petrol koku kullanma talebinde bulunan ve SKHKKY Ek-5.C ve Ek-3 gereğince sürekli ölçülen emisyon parametrelerin tesisin kurulu bulunduğu Valilik tarafından sürekli izlenen çimento fabrikalarına hava kalitesi ve baca gazı ölçümlerini içeren test yakması ölçüm raporunun hazırlanması için en fazla 6 aylık kuru bazda en fazla % 8 oranında kükürt içeren petrol koku tahsisatı yapılabilecektir.

41 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Döner Fırın gazları ölçümlerinin %10 O2 göre verilmesi, toz hariç kısmının yanlış anlaşılması ve gaz ölçüm sonuçlarının düzeltilerek toz değerinin işletme koşullarında verilmesi, Toz ölçüm değerlerinin 3 ölçümde farklı değerler olması ve sınır değerleri ortalamada sağlaması, Çimento tesislerinde Ek-1 kapsamında HCl ve HF ölçümü yapılıp, özel toz ölçümü yapılmaması, Özel toz ölçüm sonuçlarının %10 O2 oranına göre düzeltilerek verilmesi, Toz ölçüm değeri 20 mg/Nm3 değerinin altında ise özel toz ölçümü yapılmaması,

42 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Emisyon kaynağı isimlerinde sehven yanlışlık yapılması, Döner Fırında bulunan filtre cinslerinin müteaddit yazışmalarda farklı olması, Çimento Fabrikasında klinker soğutma bacasında gaz ölçümü yapılarak baca yüksekliği hesaplanması, Döner Fırın yanma gazları ve klinker soğutma gazlarının kullanımı ile ilgili bilgilerin karışık olması , Çimento tesislerinde bulunan ve akım şemalarında görülen sten ocağı ile ilgili bilgilerin dosyada yer almaması,

43 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Baca yüksekliği hesaplamalarında kullanılan emisyon değerleri ile Emisyon Raporunda yer alan ölçüm sonuçlarının birbirinden farklı değerler olması, Ek-4 kapsamında ABAK ile hesaplanmasında Q/S değerinin en yüksek olduğu kirleticinin yerine kütlesel debi değeri en yüksek olan kirleticinin esas alınması, Ek-4 kapsamında değerlendirmede J’ değerlerinin farklı verilmesi, NO göre hesaplamalarda NO değerinin 0.92’sinin alınmaması,

44 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
İlk değerlendirmede toz emisyonu yüksek çıkıp, ikinci ölçümde düşük ölçülmesi ve yapılan iyileştirmelerin belirtilmemesi, Tesiste bulunan ve ısıl gücü olmayan proses bacalarının Yönetmelik Ek-4.b.4 kapsamında değerlendirilmesinde, Emisyon Raporu ve fotoğrafların uyumsuz olması, Emisyon kaynağı fotoğraflarının çatı üstü mesafelerini gösterecek şekilde olmaması,

45 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Emisyon raporlarında sürekli ölçüm cihazı bulunması gerektiği belirtilip, tesiste bulunup bulunmadığının belirtilmemesi ; ölçüm yapılıp kaydedilen parametrelerin ölçüm noktalarının belirtilmemesi, Yanma kontrolünde CO sürekli ölçüm cihazının bulunduğunun belirtilmesi, O2’nin ve hacimsel debinin de sürekli ölçülüp ölçülmediğine ilişkin bilgi yer almaması, Ölçüp kayıt yaptığının belirtilmemesi,

46 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Ek-3 kapsamında, CO kütlesel debi değeri ile ilgili yanlış değerlendirmeler yapılması, debi değerinin proseste yakma tesisi sınırı ile karşılaştırılması, Sürekli ve düzenli ölçümlerin karıştırılması, Baca bulunmayan ve izokinetik şartların sağlanmadığı ünitelerde toz ölçümü yapılması, Hava kalitesi modelleme ve ölçüm tarihleri ile baca gazı ölçüm tarihlerinin uyumsuz olması,

47 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Geçici Madde 2 kapsamında yapılan başvurularda baca gazı ölçümü yapılıp, hava kalitesi ölçüm raporu olarak eski raporların gönderilmesi, Ek-4’e göre yeterli olmayan baca yüksekliğine göre model yapılarak, hava kalitesi ölçümlerinin yapılması, tesis etki alanının yanlış hesaplanması, Hava kalitesi ölçümlerinde pasif örnekleme tüplerinin yerleştirme tarihleri ile Yeterlilik Belgelerindeki tarihlerin uyumsuz olması,

48 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Pasif örnekleme tüpleri ile havada asılı toz ölçümü yapılması, Hava kalitesi ölçümlerinde havada asılı toz ölçümü yapılması gerektiğinde çöken toz ölçümlerinin de yapılmaması, Hava kalitesi ölçüm sonuçlarında her bir parametre için tek değer verilmesi, Hava kalitesi ölçümlerinin Yönetmelikte belirtilen asgari düzeyde yapılması, ölçümlerde mevsimsel özelliklere dikkat edilmemesi,

49 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yönetmelik Ek-5’de belirtilen sınır değerler sağlanmadan hava kalitesi ölçülmesi, Genel olarak raporlarda ifade hatalarının çok olması, Ek-3 ve Ek 2 aşılmamalı gibi ifadeler bulunması, Hava kalitesi ölçümlerinde havada asılı toz ölçümlerinin Ek-1 kapsamında yapılması,

50 T.C ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
Teşekkür Ederim


"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları