Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B OYUN CERRAHI ANATOMISI EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU:DOÇ.DR.ÖZGÜR YİĞİT DR.FULYA SAVRAN UZM.DR.SUAT BİLİCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B OYUN CERRAHI ANATOMISI EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU:DOÇ.DR.ÖZGÜR YİĞİT DR.FULYA SAVRAN UZM.DR.SUAT BİLİCİ."— Sunum transkripti:

1 B OYUN CERRAHI ANATOMISI EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU:DOÇ.DR.ÖZGÜR YİĞİT DR.FULYA SAVRAN UZM.DR.SUAT BİLİCİ

2 S UNUMUN IÇERIG I Anatomik sınırları Boyun fasyaları Boyun osteolojisi Boyun boşlukları Boyun üçgenleri Boyun kasları Boyun damarları,sinirleri ve lenf yapıları

3 SINIRLARI ÜST:mandibula alt kenarı,temporal kemik zygomatik prosesi,eksternal occipital protuberens. ALTTA:manubrium sterni,klavikula,acromi oklavikuler eklem,7.servikal vertebra spinoz procesi

4 DIŞARDAN GÖZLENEBİLEN YAPILAR

5 BOYNUN FASYA BÖLMELERİ Yüzeyel servikal fasya Derin servikal fasya Yüzeyel tabaka Orta tabaka-visseral fasya Derin tabaka-prevertebral fasya

6 BOYNUN FASYA BÖLMELERİ YÜZEYEL SERVİKAL FASYA 1.SARDIĞI YAPILAR A.PLATİSMA B.YÜZÜN MİMİK KASLARI 2.SINIRLARI A.SUPERİOR: zigoma B.İNFERİOR: klavikula

7 DERİN SERVİKAL FASYA Yüzeyel Katman (investing) SKM, trapezius Orta Katman (visseral) Tiroid Trakea Ösefagus Derin Katman (alar+prevertebral fasya) Vertebral kaslar Frenik sinir

8 YÜZEYEL TABAKA-SARAN FASYA Sardığı yapılar -trapezius,scm,strep kaslar -submandibuler ve parotid bezler -çiğneme kasları:masseter,pterygoidler,temporalis

9 O RTA TABAKA - VISSERAL FASYA Sardığı yapılar 1.farinks,larinks,trakea,özefagus 2.tiroid ve paratiroid bezler 3.buksinatör kas ve farinks konstriktör kasları 4.boyun strep kasları Sınırları

10 D ERIN TABAKA - PREVERTEBRAL VE ALAR FASYA Sardığı yapılar 1.paraspinöz kaslar 2.servikal vertebra Sınırları 1.superior:kafa tabanı 2.inferior:göğüs

11 KAROTİS KILIF FASYASI SARDIĞI YAPILAR A.a.karotis kommunis B.internal juguler ven C.nervus vagus

12 BOYUN OSTEOLOJİSİ ÜST:mandibula,kafa tabanı ARKA:1-7 boyun omurları(atlantoaksiyal eklem,atlantooksipital eklemler)

13 Ö NDE HYOID KEMIK VE LARENGEAL VE TRAKEAL KARTILAJLAR TARAFıNDAN DESTEKLENIR.

14 B OYUN BOŞLUKLARı Hiyoid kemik ile ilişkisine göre Tüm boyunu içeren Suprahiyoid Infrahiyoid  1-TÜM BOYUNDA YER ALAN BOŞLUKLAR  SÜPERFİSİYEL BOŞLUK  RETROFARİNGEAL BOŞLUK  TEHLİKELİ BOŞLUK  PREVERTEBRAL BOŞLUK  VİSSERAL VASKÜLER BOŞLUK

15 SÜPERFİSYEL VE R ETROFARINGEAL BOŞLUK

16 T EHLIKELI BOŞLUK VE PREVERTEBRAL BOŞLUK

17 V ISSERAL VASKÜLER BOŞLUK

18  2-SUPRAHYOİD BOŞLUKLAR  SUBMANDİBULER BOŞLUK  PARAFARENGEAL BOŞLUK  PERİTONSİLLER BOŞLUK  MASTİKATÖR BOŞLUK  TEMPORAL BOŞLUK  PAROTİD BOŞLUK

19 3.İ NFRAHYOID BOŞLUKLAR Parafaringeal boşluk Konnektif doku içerir.

20 B OYUN ÜÇGENLERI Anterior üçgen Posterior üçgen

21 ANTERİOR ÜÇGEN Submental Submandibuler Muskuler karotid

22 Submental üçgen Yağ Küçük kan damarları Lenf nodları

23 Submandibuler üçgen Hipoglossal sinir Fasiyal arter Fasiyal ven Submandibuler gland

24 M ARJINAL MANDIBULER SINIR

25 Muskuler üçgen  İnfrahyoid strap kaslar  Larynx,pharynx,trak ea  Tiroid bez kompleksi

26 Karotid üçgen  a.carotis  IX,X,XI,XII.kafa çifleri  ansa servikalis

27 POSTERİOR ÜÇGEN Posterior üçgen,omohyoid kasının inferior parçası ile iki üçgene ayrılır Occipital üçgen -yağ, lenf nodları -spinal aksesuar sinir -aurikularis magnus -oksipitalis minör -transvers servikal sinir - VJE Supraclavicular üçgen: brachial plexus (bp) (frenik sinir) subclavian arter (sca) subclavian ven (sv)

28 KASLAR SKM Platisma Suprahyoid kaslar İnfrahyoid kaslar Prevertebral kaslar Anterior ve lateral vertebral kaslar

29 Platisma Cerrahi önemi Deri fleplerine kan akımını sağlar Kas lifleri SKM kasına dik olarak seyreder Boyun diseksiyonunda cilt flebi bu kas ile beraber kaldırılır.

30 S TERNOKLEIDOMASTOID K AS (SKM) SKM kasının posterior kenarının orta kısmına ERB noktası denir.Bu noktadan çıkarak kasın arkasından uzanan 5 sinir vardır. 1- küçük oksipital sinir 2- aurikularis magnus 3- transvers servikal sinir 4- spinal aksesuar sinir 5- supraklavikular sinir

31

32 SUPRAHİYOİD KASLAR

33 Digastrik kas Posterior karıncık altındaki önemli yapılar EKA ve İKA Hypoglossal sinir IJV Anterior karıncık stylohyoid kas

34 mylohyoid kas geniohiyoid kas

35 İNFRAHYOİD KASLAR (STREP KASLAR) M.Sternohyoideus M.Sternothyroideus M.Thyrohyoideus M.Omohyoideus

36 O MOHYOID KAS Inferior karıncık altındaki yapılar Brakial pleksus Frenik sinir Transverse servikal arter Superior karıncık altındaki yapı IJV

37 LATERAL VERTEBRAL KASLAR Posterior skalen kas Orta skalen kas Anterior skalen kas

38 ANTERİOR VERTEBRAL KASLAR Longus koli Longus kapitis Rektus kapitis anterior Rektus kapitis lateral NOT; prevertebral fasya longus kasını örter ve onları farenks ve özofasgusdan ayırır.

39 B OYNUN DAMARLARı A. Carotis communis ; incisura thyroidea hizasında bifucartio A. Carotis interna kafa tabanına kadar dal vermeden devam eder. M. Digastricus önemli bir cerrahi rehber

40

41 C4 düzeyinde a. carotis interna a. carotis externa sinus caroticus glomus caroticus

42 B OYNUN VENLERI

43 V.jugularis interna

44 N. VAGUS

45 N. accessorius

46 Plexus cervicalis C1-4 ventral ramusları

47 Ansa cervicalis Radix superior ansa cervicalis (C1) Radix inferior ansa cervicalis (C2-3)

48 2001 A MERICAN H EAD AND N ECK S OCIETY - LENF NODU GRUPLARı I.Bölge: IA; Submental IB; Submandibular II.Bölge [üst juguler]: V. Jugularis İnterna 1/3 üst bölümü ve XI. Sinir etrafı

49 III.Bölge [orta juguler]: V. Jugularis İnterna 1/3 orta kısmı etrafı IV.Bölge [alt juguler]: V. Jugularis İnterna 1/3 alt kısmı

50 V.Bölge [arka üçgen]: XI. Sinir alt yarımı ile transvers servikal arter ve supraklavikuler lenf nodları VI.Bölge [ ön kompartman]: Boyun orta çizgisi etrafında

51 Yüzeyel Servikal Nodlar Submental Nodlar Eksternal Juguler Nodlar Anterior Juguler Nodlar L ENF SISTEMI

52 Derin Servikal Nodlar Internal Jugular Nodlar Jugulo-digastrik Nod Jugulo-omohyoid Nod

53 KAYNAKLAR --Otorinolaringoloji, Baş Ve Boyun Cerrahisi, John Jacob Ballenger, James B. Snow,2000 --Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş – Boyun Cerrahisi; Can Koç,2004 --Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş – Boyun Cerrahisi; Onur Çelik,2002 Netter : Interactive Atlas of Clinical Anatomy Clinicaly oriented anatomy Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur, A. M. R. Agur Uludağ kbb ders notları

54 TEŞEKKÜRLER


"B OYUN CERRAHI ANATOMISI EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU:DOÇ.DR.ÖZGÜR YİĞİT DR.FULYA SAVRAN UZM.DR.SUAT BİLİCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları