Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA İÇİN TARIM Mark Cacklerİstanbul Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümü 25 Nisan 2008 Dünya Bankası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA İÇİN TARIM Mark Cacklerİstanbul Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümü 25 Nisan 2008 Dünya Bankası"— Sunum transkripti:

1 KALKINMA İÇİN TARIM Mark Cacklerİstanbul Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümü 25 Nisan 2008 Dünya Bankası mcackler@worldbank.org

2 World Development Report 2008 2 Dünyanın yoksullarının % 75’i kırsal alanda yaşamakta ve tarımla uğraşmaktadır. 21. yüzyılda tarım, temel yoksulluğun azaltılması, ekonomik gelişme ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelecektir.

3 World Development Report 2008 3 Genel Bakış  Sürdürülebilir kalkınma için, hükümet ve finansörler önceliklerini belirlerken tarıma daha ön planda bir yer verilmelidirler.  Günümüzde tarımı kalkınma için kullanma da daha iyi fırsatlar mevcuttur.  Ancak daha önce yapılanlardan farklı olarak— uygulamada devletin, özel sektörün ve toplumun rollerinin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir.

4 World Development Report 2008 4  Tarımsal işletme sistemleri- kollektiften bireysele, kamudan özele geçiş,  Aktör odaklı- miktardan kaliteye ve piyasa isteklerine geçiş,  Devletin rolü- girdi ve çıktı tahsislerinin yönlendirilmesinden, kamu mallar/hizmetlerinin sağlanmasına ve düzenleyici çerçeveye geçiş,  Tarım politikalarının amaçları- gıda güvenliği ve sosyal hizmet sunumundan gıda güvenliği ve rekabetçiliğe geçiş,  Ülkeler arasında ve içinde heterojen yapılar. Geçiş dönemindeki ülkelerin içinde bulunduğu benzersiz bağlam

5 World Development Report 2008 5 Tarıma Dayalı ülkeler Temel olarak, Sahra Altı Afrika Arnavutluk, Moldova Geçiş Ülkeleri Temel olarak Asya, MENA (Orta Doğu ve K. Afrika) Tacikistan, Özbekistan Kentleşmiş Ülkeler Latin Amerika ve Karayipler Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Rusya, Ukrayna Tarımın Büyüme içindeki Payı 1990-2005 Kırsal Yoksulluk/toplam yoksulluk, 2002 Tarımın işlevleri üç farklı tarım dünyasında farklılık gösteriyor 0100% 80% 0 50% 20%

6 Tarımın Kalkınma Bakımından Üç Ana İşlevi 1.Tarıma dayalı ülkelerde ve geçiş dönemindeki ülkelerin kentleşmiş ve tarımsal bölgelerinde büyümeyi sağlayan ana sektördür. 2.Geçim kaynağıdır.  Gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılması 3.Doğal kaynakları daha iyi yönetmenin bir yoludur.

7 World Development Report 2008 7  GSYH büyümesi için önemli sektördür  Mali açıdan karşılanabilir gıda ve ücret rekabetçiliğine sahiptir  Güçlü büyüme bağlantıları söz konusudur 1. Erken aşamalarda genel büyüme için bir itici unsur Afrika’da artan tarımsal büyüme Başarı: Çin, Hindistan, Vietnam Başarı: Çin, Hindistan, Vietnam 2.3 3.3 3.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 1980-19901990-20002000-2005 Ortalama yıllık reel tarımsal büyüme (%)

8 World Development Report 2008 8  2,5 milyar insan tarımla ilişkili ve  800 milyon küçük tarımsal işletmeci mevcuttur.  Yoksulların %75’i kırsal alanlarda yaşıyor ve 2040 yılında yoksullar çoğunluk kırsal alanda olacaktır. Küresel aşırı yoksulluk: Günde 1,08$ -2002 Küresel Kentsel Yoksullar 287 milyon Güney Asya kırsal 407 milyon Sahra Altı Afrika kırsal 229 milyon Doğu Asya kırsal 218 milyon LAK kırsal 27 milyon ECA kırsal 5 milyon MENA kırsal 5 miyon 2. Bir Geçim Kaynağı

9 World Development Report 2008 9 Tarıma dayalı büyüme yoksulluğun azaltılmasında özellikle etkilidir Tarım dışı -2 0 2 4 6 8 En düşük23456789En yüksek Harcama ondalığı %1 GSYH Artışının Sağladığı Harcama Kazancı (%) Tarıma dayalı GSYH artışı tarım dışı kaynaklı GSYH artışı ile karşılaştırıldığında yoksulların gelirini 2-4 kat daha olumlu etkilemektedir (43 ülke). Tarıma dayalı GSYH artışı tarım dışı kaynaklı GSYH artışı ile karşılaştırıldığında yoksulların gelirini 2-4 kat daha olumlu etkilemektedir (43 ülke).

10 World Development Report 2008 10 Doğu Avrupa ve Orta Asya (ECA)’da Tarımın Özel Yönleri ECA Bölgesi tarımındaki toparlanma ile birlikte kırsal yoksullukta keskin bir düşüş meydana gelmiştir. Ancak, günümüzdeki durum bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir.

11 World Development Report 2008 11 Tarım, doğal kaynakların önemli kullanıcısıdır:  Tatlı su kaynaklarının %80’i  Arazi alanlarının %40’ı  Sera gazı emisyonlarının %21+’i Sera gazı emisyonlarına katkı Gelişmekte olan ülke tarım ve ormandan yoksun bırakma 21.4 Gelişmekte olan ülke diğer kaynaklar 15.2 Sanayileşmiş ülkeler 63.4 Başarabilir: Sürdürülebilir tarımsal işletmeler ve çevre hizmetleri (Avrupa ve Latin Amerika’daki korumalı tarım, çevre hizmetleri ödemeleri) Başarabilir: Sürdürülebilir tarımsal işletmeler ve çevre hizmetleri (Avrupa ve Latin Amerika’daki korumalı tarım, çevre hizmetleri ödemeleri) 3. Doğal Kaynakları ve Çevreyi yönetmenin bir yoludur

12 Kalkınmada Tarımı Kullanmak için daha iyi fırsatlar söz konusudur: 1.Teşvikler 2.Piyasalar 3.Yenilikler

13 World Development Report 2008 13 Tarım, tarıma dayalı ülkelerde ve geçiş ülkelerinde çok daha düşük düzeylerde “vergilendirilmeye” devam ediyor Daha iyi fırsatlar--Teşvikler

14 World Development Report 2008 14 Değişen beslenme düzenleri ̶ yüksek değerli ürünler ve geleneksel olmayan ihracatlar Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ülkelerinin ihracatı Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ülkelerinin tüketimi Et Hububat Meyve-Sebze Daha iyi fırsatlar-- Piyasalar Meyve-Sebze Et Geleneksel İhracat İhracat Değeri (1980=100) Kcal tüketim/kişi/gün (1981=100)

15 World Development Report 2008 15 Büyüyen bir ihracatçı olarak ECA Net Hububat Ticareti Büyük ölçüde yüksek gelirli ülkeler ve geçiş ülkeleri tarafından ihraç edilen tahıllar için gelişmekte olan ülkeler daha da büyük bir pazar olacaktır. Tahıl Net Ticareti -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 Yüksek Gelirli ECALACEAPSSASAMENA Milyon ton 2000 (gerçekleşen) 2030 (öngörülen)

16 World Development Report 2008 16 Nikaragua’da bozulmuş arazilerin dönüştürülmesi örneği Çevre hizmetleri için yeni piyasalar Daha iyi fırsatlar-- Piyasalar -600-500-400-300-200-1000100200300 Yıllık ürün Bozulmuş mera Düşük ağaç yoğunluğu olan doğal mera Yem depoları Düşük ağaç yoğunluğu olan ıslah edilmiş mera Yüksek ağaç yoğunluğu olan doğal mera Yüksek ağaç yoğunluğu olan ıslah edilmiş mera Net arazi kullanım değişimi (hektar) Yoksul hanehalkları Yoksul olmayan hanehalkları-

17 World Development Report 2008 17  Teknolojik yenilikler— daha fazla ilerleme, ancak yetersiz yatırım  Korumalı tarım, Bt Pamuk (GDO)  Finans, pazarlama ve yayım hizmetlerinde “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”  Kurumsal yenilikler—çoğu daha erken aşamalarda  Hava ve fiyat riski sigortası  Kırsal finansman  Daha güçlü üretici örgütleri  Kamu-özel-STK ortaklıkları Değer zincirleri, yayım, kırsal finansman Daha iyi fırsatlar--Yenilikler

18 Kalkınmada tarımı etkili olarak kullanmanın önündeki üç zorluk: 1.Daha yüksek tarımsal büyüme sağlamak 2.Daha iyi yatırımlar yoluyla uygulamalar 3.Kırsal alanda tarım-dışı yolları tanıtmak

19 World Development Report 2008 19 Mevcut küresel ticaret politikaları reel uluslararası mal fiyatlarını bastırmıştır (fiyatın yüzdesi) Mevcut küresel ticaret politikaları sebebiyle gelişmekte olan ülkelerin ticaret payı kayıpları (gelişmekte olan ülke ticaret paylarındaki yüzdelik puan kaybı) Küresel ticaret bozulmaları hala yaygın Zorluklar — Büyüme -3 -4 -5 -7 -12 -15 -21 Şeker Pirinç İşlenmiş et Buğday Diğer tahıl Süt ürünleri Yağlı tohumlar Pamuk -9 -2 -18 -21 -5 -7 -34 -27 Şeker Pirinç İşlenmiş et Buğday İri tahıllar Süt ürünleri Yağlı tohumlar Pamuk

20 World Development Report 2008 20 Üretici destek tahmini, % Ticaret bozulmalarında OECD politikalarının rolü

21 World Development Report 2008 21 Zorluklar—Büyüme  Makro politika ortamının ve kırsal yatırım ortamının desteklenmesi  Özel piyasa gelişimini desteklemek için tarım politikalarının tutarlılığı  Piyasa gelişimi için mülkiyet hakları  Devletin yeniden tanımlanan rolleri  Ana kamu malları  Düzenleme ve standartlar  Koordinasyon

22 World Development Report 2008 22 Tarıma dayalı ülkelerde tarıma ve araştırma- geliştirmeye çok az ödenek ayrılmaktadır Tarımsal GSMH /G SMH Zorluklar Ancak elde edilen kalite mevcut harcamadan daha zayıftır. Tarımda kamu harcamaları (GSYH %’si) Tarımsal Araştırmalar (GSYH %’si)

23 World Development Report 2008 23 Ana kamu mallarına yanlış ve yetersiz yatırım Özel sektör mallarına yüksek tarımsal bütçe tahsisi : Arjantin (%37), Endonezya (%43), Hindistan (%75) Özel sektör mallarına yüksek tarımsal bütçe tahsisi : Arjantin (%37), Endonezya (%43), Hindistan (%75) Zorluklar — Uygulama Sübvansiyonlar Kamu mallarına yapılan yatırımlar Tarımsal GSYH’nın yüzdesi

24 World Development Report 2008 24 Zorluklar: Kırsal ekonomide tarım dışı gelir kaynakları gelişmektedir. Me ksika : Kırsal Nüfusun gelir kaynakları Bangladeş: Kırsal Nüfusun gelir kaynakları

25 World Development Report 2008 25  Temel unsurlar  Daha yoksul bölgeler  Sinerji; tarım, kırsal tarım dışı, küçük kasabalar  Piyasa odaklı, yerel, katılımcı planlama  Kurumsal  Yerel yönetişim, Kamu-Özel Ortaklıkları  Yatırımlar  Altyapı, teknik yardımlar  Teşvikler  Destekleyici ortam—yatırım ortamı  Rekabetçi eşleştirme hibeleri  Yenilikçilik ve iş geliştirme hizmetleri  Örnekler  Sao Francisco Vadisi, Brezilya; AB destek programları Bölgesel yaklaşımlar yoluyla kırsal alanda tarım dışı kalkınma

26 World Development Report 2008 26 ECA için bir Politika Gündeminin Temel Unsurları  Politika Amaçları  Tarımın rekabetçiliğinin arttırılması;  Kırsal tarım dışı gelir artışının ve nüfusun tarımdan çıkışının teşvik edilmesi;  Tarım ile ilgili temel politika konuları  Kırsal yatırım ortamının ve makroekonomik istikrarın iyileştirilmesi; Politika değişimlerinin ve politika geri dönüşlerinin doğurduğu risklerin azaltılması  Kurumların desteklenmesi (örneğin kredi, arazi mülkiyet hakları) ve altyapının geliştirilmesi;  AB de dahil olmak üzere piyasalara erişimin geliştirilmesi; Gıda güvenliği, standartlar, sertifikasyon Bölgesel ticaretin önündeki engellerin ve ticarete olan olumsuz etkilerinin azaltılması  Tarımdan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması;  Kırsal alanda tarım dışı ve bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi.

27 World Development Report 2008 27 “Mevcut sorunlar” ile ilgili WDR-Rapordaki tavsiyeler  DOHA ilerlemeli– gelişmekte olan ülkelerdeki geçiş- transitional sorunlarına dikkat edilmeli,  Sübvansiyonlar kullanılabilir – piyasa gelişimi ve eşitlik konularına dikkat edilmeli,  GDO’lar yoksullar için gerçersiz bir potansiyele sahip– biyo-güvenlik konusuna dikkat edilmeli,  Fikri Mülkiyet Hakları ülkeye ve ürüne özgü özellikler dikkate alınarak tasarlanmalı — insani erişim hususuna dikkat edilmeli,  Biyo-yakıtlar önemli olacak– ancak daha üretken ve sürdürülebilir teknolojilere ihtiyaç vardır,  İklim değişimi sorunun hem adaptasyon hem azaltma bakımından acil olarak ele alınması gerekiyor.

28 World Development Report 2008 28 Dünyanın yoksullarının % 75’i kırsal alanda yaşamakta ve tarımla uğraşmaktadır. 21. yüzyılda tarım, temel yoksulluğun azaltılması, ekonomik gelişme ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelecektir. www.worldbank.org/ard www.worldbank.org/wdr2008 w w.worldbank.org/ard www.worldbank.org/wdr2008


"KALKINMA İÇİN TARIM Mark Cacklerİstanbul Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümü 25 Nisan 2008 Dünya Bankası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları