Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB KHK Denizli örgüt okulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB KHK Denizli örgüt okulu"— Sunum transkripti:

1 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB ÖRGÜTSEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dr. Özen Aşut ttb kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu örgüt okulu, kasım 2007, denizli TTB KHK Denizli örgüt okulu

2 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Hekimlerimiz Türkiye'de hekimler örgütlülük içinde olmasalar da özgürlükler konusunda her zaman öncü olmuşlar ve bu nedenle de sıklıkla cezalandırılmışlardır Örneğin, 1897 tarihinde Sultan Hamid'e Tıbbiye'de isyan edilmesi üzerine pek çok tıp öğrencisi ve hekim Fizan'a sürülmüştür. (Tarihe Giriş, Füsun Sayek) TTB KHK Denizli örgüt okulu

3 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Hekimlerimiz-2 Yine tıp öğrencileri , Tıbbiye’nin odunluğunda kurdukları İttihat ve Terakki Cemiyeti (1892) ile padişahlığı sarsmış, 1908'de Meşrutiyetin ilanını sağlamışlardır (Tarihe Giriş, Füsun Sayek) TTB KHK Denizli örgüt okulu

4 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TARİHÇE ETİBBA ODALARI Türkiye'de tabip odaları “Etibba Odaları” adıyla "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı kanuna dayalı olarak “Etibba Odaları Nizamnamesi” ile kurulmuşlardır 1929 yılında ilk İstanbul Etibba Odası kurulmuş ve İstanbul Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Bey tarafından düzenlenen ilk seçimde "Üçüncü mıntaka" Etibba Odası yönetim kurulu üye ve yedekleri belirlenmiştir TTB KHK Denizli örgüt okulu

5 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
1219 SAYILI KANUN Madde 15- Etibba odaları teşekkül eden mıntakalarda işbu kanuna göre Türkiye'de icrayı sanat salahiyetini haiz bilumum etibbanın odalara dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten istisnayı istilzam etmez. TTB KHK Denizli örgüt okulu

6 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
KURULUŞ Türk Tabipleri Birliği Yasası Kanun No 6023 Tarih TTB KHK Denizli örgüt okulu

7 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ortam
1953 yılında Türkiye'deki hekimlerin dağılımı Memur Asker Serbest Toplam Tabip   TTB KHK Denizli örgüt okulu

8 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ortam
22 uzmanlık dalı Toplam 3722 uzman hekim 1038'i dahiliye, * 526'sı hariciye, 403'ü nisaiye, * 294'ü çocuk uzmanı TTB KHK Denizli örgüt okulu

9 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
6023 sayılı TTB yasası Yasaya göre TTB Merkez Konseyi'nin (MK) çalışma yeri İstanbul MK, 5 hekim, 2 diş hekiminden oluşur 1953 yılında yayımlanan Sağlık dergisinin 2. sayısında "TTB Kanununun yürürlüğe girdiği ve 7 Mart 1953’te Birlik Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakıplar için 5 tabip ve 5 diş tabibinin İstanbul bölge Etibba odasında seçileceği" duyurusu yer almıştır. TTB KHK Denizli örgüt okulu

10 İlk Başkan ve tabip odaları
Yasa sonrası 22 tabip odası kuruldu TTB Merkez Konseyi Kurucu başkanı Doç. Dr. Ahmet Rasim Onat- Dahiliye Şefi TTB KHK Denizli örgüt okulu

11 6023’e göre TTB’nin Görevleri
Madde 4 a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve devletin menfaati ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak, TTB KHK Denizli örgüt okulu

12 6023’e göre TTB’nin Görevleri-2
c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalışmak,    TTB KHK Denizli örgüt okulu

13 6023’e göre TTB’nin Görevleri-3
    d)Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak,       e)Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak. TTB KHK Denizli örgüt okulu

14 Madde 28-İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:
IV-Azaların daha yüksek bir meslek kültürüne erişmeleri için:       a)Kütüphane açmaya çalışmak,       b)Azaların mesleki tekâmülleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi sağlık teşekküllerinden faydalanmaya çalışmak. TTB KHK Denizli örgüt okulu

15 Madde 28-İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır: (2)
V- Azaları memleketin sağlık meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulunmak, VI- Meslekin haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak, VII- Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek. TTB KHK Denizli örgüt okulu

16 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
14. Büyük Kongre (1965) Delegeler "Bakanlığın Türk hekiminin karşısında daima kale gibi durduğundan" yakınıp, hekimlerin dertlerinin çok olmasına karşın, Sağlık Bakanlığı'nın ilgisiz olduğunu söylediler Kongrede konuşan Prof. Dr. Rasim Adasal "profesyonel futbolcuların bile sendikası var, bizim yok, bu suçsa bizim" dedi, özlük haklarına ilgisizlikten yakındı Diyarbakır delegesi Dr. Tarık Ziya Ekinci de benzer görüşleri dile getirmiştir TTB KHK Denizli örgüt okulu

17 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
1980’li yıllarda TTB Askeri müdahale ile birlikte bazı odalar ve İstanbul Merkez Konseyi kapatıldı, tüm evraka el kondu Yönetim 141 ve 142'ye muhalefetten Diyarbakır'da yargılandı 1980 sonrası MGK'nin sağlık alanındaki çalışmalarına TTB dört temsilci gönderdi 6023 sayılı yasa 1983 yılında 65 ve 83 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2 kez değişikliğe uğradı   TTB KHK Denizli örgüt okulu

18 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
6023’te değişiklikler (1983) Merkezin Ankara'ya alınması Asker hekimlere üye olma yasağı Kamuda çalışana üye olma zorunluluğunun kaldırılması Ayrıca odaların gözetimi, idari ve mali denetimi Sağlık Bakanlığı'na verilmektedir TTB KHK Denizli örgüt okulu

19 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
MK Ankara’da 1984 yılında artık Ankara'da oturma zorunluluğu olan Merkez Konseyi üyelerini seçecek Büyük Kongre toplandı ve Merkez Konseyi seçimleri yapıldı Prof. Nusret Fişek Türk Tabipleri Birliği örgütünün 7. başkanı oldu Prof. Fişek'in kişiliği ve birikimi Merkez Konseyi çalışmalarına yansıdı TTB KHK Denizli örgüt okulu

20 Türk Tabipleri Birliği (TTB): Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesi
Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde Ülke hekimlerinin %80’i (83 bin hekim) üye Ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz (TTB web sayfası) TTB KHK Denizli örgüt okulu

21 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB MK ve tabip odaları 1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşınmıştır Hekim sayısının 100’ü aştığı 59 ilde yerel örgütlenmesi (tabip odası) vardır TTB’ye üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile olanaklıdır TTB KHK Denizli örgüt okulu

22 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB MERKEZ KURULLARI Merkez Konseyi - 11 üye Yüksek Onur Kurulu - 9 üye Denetleme Kurulu - 3 kişi TTB KHK Denizli örgüt okulu

23 Genel Yönetim Kurulu (GYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
Türk Tabipleri Birliği odaların ikişer temsilcisinin katılımı ile Genel Yönetim Kurulu (GYK) ve bu kuruldan seçilmiş 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile yerel temsiliyeti ve katılımı artırmaktadır Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez, MYK her ay toplanmaktadır TTB KHK Denizli örgüt okulu

24 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ORGANLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ( tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir) Madde 8-Merkez Konseyi, 6023 Sayılı Yasa’ya uygun olarak Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi’nce seçilen yedi kişiden oluşur ve Yasa’da belirtilen görev bölüşümünü yapar. Konsey üyeleri ayrıca, aşağıda belirtilen ve diğer çalışma alanlarına ilişkin işbölümünü kendi aralarında gerçekleştirir: TTB KHK Denizli örgüt okulu

25 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB Kolları a)Tıp Eğitimi b)Pratisyen Hekimler c)Halk Sağlığı d)İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği e)Turizm ve Sağlık f)Spor Hekimliği g)Özel Hekimlik h)Özlük Hakları TTB KHK Denizli örgüt okulu

26 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB Kolları (devam) i) İnsan Hakları j) Basın-Yayın k) Dış İlişkiler l) Tıp Etiği m) Sosyal-Kültür Etkinlikler n) Hukuk o) Tıp Öğrencileri Bu işbölümü, belirtilen alanlarda kurulmuş ya da kurulacak Kollardan sorumlu olmayı da gerektirir TTB KHK Denizli örgüt okulu

27 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB KOLLARI Kredilendirme Kurulu Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu(UDEK) Genel Pratisyenlik Enstitüsü Pratisyen Hekimler Kolu Halk Sağlığı Kolu Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Grubu İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu TTB KHK Denizli örgüt okulu

28 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB KOLLARI-2 Tıp Öğrencileri Kolu Eğitim Kolu İlaç Danışma Kurulu Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Hukuk Bürosu Etik Kurul Kuş Gribi Çalışma Grubu TTB KHK Denizli örgüt okulu

29 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
UDEK TTB, 1995 yılından beri uzmanlık eğitiminin niteliğinin artırılmasına dönük etkinliğini, uzmanlık dernekleriyle birlikte sürdürmektedir Uzmanlık dernekleri ve TTB tarafından oluşturulan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Türkiye’de yeni bir heyecan yaratmıştır Tababet Uzmanlık Tüzüğü tartışmaları-değerlendirmeleri, yeterlilik kurulları oluşturulması vb. çalışmalar yürütülmektedir TTB KHK Denizli örgüt okulu

30 Genel Pratisyenlik Enstitüsü
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (1989) Birinci Pratisyen Hekimlik Kongresi (1990) Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Çalışma Grubu (1995) Pratisyen Hekimlik Derneği (1998) TTB KHK Denizli örgüt okulu

31 Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB/GPE)
Tanım Türk Tabipleri Birliği’nin örgütsel sorumluluğunda, ilgili diğer kurumların da temsil edildiği, genel pratisyenlik meslek eğitimini vermek üzere kurulmuş iç işleyişinde özerk yapıya sahip bir kurumdur. (TTB GPE ÇalışmaYönergesi) TTB KHK Denizli örgüt okulu

32 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
GPE Kuruluşu ve İşlevi TTB GPE kuruluşu: Temmuz 1998 İşlevi: Meslek eğitim programının ve eğitici eğitimi programlarının hazırlanması genel pratisyen eğiticilerin yetiştirilmesi ve sürekli eğitimlerinin sağlanması TTB KHK Denizli örgüt okulu

33 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB Yayınları Tıp Dünyası STED Toplum ve Hekim Mesleki Sağlık ve Güvenlik Mesleksel kitaplar TTB KHK Denizli örgüt okulu

34 TTB Etkinlikleri-Kurslar
yıllarından beri düzenlenen kurslar: "Adli Hekimlik" "Olağandışı Koşullarda Hekimlik" “Spor Hekimliği” “Turizm ve Sağlık” kursları TTB KHK Denizli örgüt okulu

35 TTB Etkinlikleri-Kurslar-2
"İşyeri Hekimliği” kurslarının özel bir yeri var Bugün yalnız “İşyeri Hekimliği Sertifika kursu”nu bitiren hekimlerin "işyeri hekimi" olarak çalışma yetkisi vardır Şimdiye kadar 30 bine yakın hekime sertifika 2005 yılından beri İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği temel eğitim sertifika programı, protokol imzalayan üniversitelerle birlikte düzenlenmekte Temel ve ileri eğitimler olarak kurgulanan program, uzaktan ve yüzyüze aşamalarından oluşmakta TTB KHK Denizli örgüt okulu

36 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
İnsan Hakları TTB insan haklarının çeşitli alanlarında (yaşama hakkı, işkence, sağlık hizmetinden yararlanabilme hakkı gibi) yoğun çalışmaları bulunuyor 1997 yılında bu çalışmaları nedeniyle PHR (Physicians for Human Rights)’ın İnsan Hakları Ödülü’nü aldı TTB Türkiye’de de çok sayıda ödüle değer görüldü TTB KHK Denizli örgüt okulu

37 TTB Uluslararası İlişkileri
Dünya Tabipler Birliği üyesi Avrupa Tıp Eğitim Birliği üyesi Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Tabip Birlikleri Forumu üyesi Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS) "assosiye“ Avrupa Pratisyenler Birliği "gözlemci" üyesi TTB KHK Denizli örgüt okulu

38 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TABİP ODALARI 59 ilde tabip odası bulunmaktadır Yerel örgütlenmeler olan tabip odaları, üyelerle doğrudan ilişki içindedir Odaların teknik çalışmaları, TTB kollarının izdüşümleri olan komisyonlar tarafından yürütülür Odaların “hastane temsilciliği" gibi uç birimleri de vardır TTB KHK Denizli örgüt okulu

39 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Oda kurulları Odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı, 5-7 kişilik yönetim kurulları belirlenmektedir Yönetim Kurulu yanı sıra, disiplin konuları ile ilgili onur kurulları, mali denetimi yapan denetim kurulları, merkez organları seçen delegeler yerel örgütlenmenin parçalarıdır TTB KHK Denizli örgüt okulu

40 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Oda Komisyonları Komisyon Oda sayısı Uzmanlık Eğitimi Genel Pratisyenlik Enstitüsü Pratisyen Hekimler Kolu Halk Sağlığı Kolu Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Gr İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu TTB KHK Denizli örgüt okulu

41 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Oda Komisyonları Komisyon Oda sayısı Yayın Komisyonu Tıp Öğrencileri Kolu Eğitim Komisyonu İlaç Danışma Kurulu Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Hukuk Komisyonu İnsan Hakları Kuş Gribi Çalışma Grubu TTB KHK Denizli örgüt okulu

42 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
TTB’de Kadın Hekimlerin Durumu ( ) Oda seçilmiş kurullarında kadın temsiliyeti Dönem Delege Denetleme K Genel Sekretr Başkan Onur Kurulu Yönetm Toplam Kadın Hekim % TK/TH 1998 2000 13 22 2 1 19 21 78 965 8.1 2002 27 3 23 28 103 1046 9,9 2004 16 14 7 24 83 1119 7,4 2006 - 25 5 18 29 80 787 10,2 2008 37 4 118 1167 10,1 Ortala ma 92.4 1016.8 9.1 TTB KHK Denizli örgüt okulu

43 Merkez Konseyi’nde Kadınlar (2006-2008 dönemine dek MK üye sayısı 7 )
Toplam % (6) 6 42 14,3 (5) 10 35 28,6 (1) 1 11 9,1 17 88 19.6 TTB KHK Denizli örgüt okulu

44 ATO 1975-79 Dönemin çalışmaları
ATO Genel Kurulu (Mart 1975) * Hastane temsilcilikleri * Oda çalışma büroları * Halk sağlığı çalışmaları * Demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler ve insan hakları TTB KHK Denizli örgüt okulu

45 ATO 1975-79 Dönemin çalışmaları
* Sağlık kongre ve kurultayları * Sağlık Kurultayı ’78 * Sosyalleştirme Genel Kurulu * Sağlık Kurultayı ’79 * Tamgün çalışmaları * Temsilciler Meclisi * ATO yayınları TTB KHK Denizli örgüt okulu

46 TTB Merkez Konseyi 1976-77 Çalışma Raporu’ndan bir alıntı
“Ülkemizde yaygınlaşan can güvensizliği, demokratik özgürlüklere doğrudan saldırılar, faşizan baskıları yasal bir faşizme dönüştürme çabaları, bazı kişilerin çağ dışı tutumlarından değil, gelişen ülkemizdeki sosyoekonomik dinamiklerin egemen çevrelerde yarattığı ürküntüden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi ve tarım kesiminde hızlı bir kapitalistleşme sürecine girmesi, bu sürecin kaçınılmaz biçimde netleştirdiği emek-kapital çelişkisine yeni sosyal boyutlar kazandırmıştır.” TTB KHK Denizli örgüt okulu

47 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
ATO Mart 1975 Genel Kurulu Toplumcu dinamiklerin ATO’ya yansıması Sol/sosyalist görüşlü hekimlerin desteklediği ekibin yönetime gelmesi TTB KHK Denizli örgüt okulu

48 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
ATO Büro Çalışmaları Çalışma alanları Halk sağlığı bürosu İşçi-memur bürosu Sosyal güvenlik bürosu Basın-yayın bürosu Hastane temsilcileri Asistan bürosu TTB KHK Denizli örgüt okulu

49 ATO Halk Sağlığı Bürosu Çalışmaları (1975-77)
Büro ekip içi eğitimi Birinci Halk Sağlığı Kurultayı Radyo konuşmaları ve halka yönelik diğer etkinlikler Sağlık haftaları Toplum hekimliği anabilim dalları ile ilişkiler TTB KHK Denizli örgüt okulu

50 Birinci Halk Sağlığı Kurultayı Sonuçlar-1975
Toplumsal sorun ve dengesizlikler, gelir düşüklüğü ve gelirin dengesiz dağılımı, sonuçlarını en önce halkın sağlığı üzerinde gösterirler. AÇS hizmetlerinde, bu hizmeti yürütebilecek düzeyde mezuniyet sonrası eğitim almış pratisyen hekimlerin ya da halk sağlığı uzmanlarının görevlendirilmesi koruyuculuk görevinin daha iyi yapılmasını sağlayacaktır. Tamgün çalışma zorunludur. TTB KHK Denizli örgüt okulu

51 Birinci Halk Sağlığı Kurultayı Sonuçlar-1975
Politika sözcüğü tartışılarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesi önerilmiştir. TTB KHK Denizli örgüt okulu

52 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
İnsan Hakları Tutukluların sağlık koşullarının düzeltilmesi için çalışmalar Yusuf Küpeli’nin sağlık kuruluşuna nakli için girişimler ATO 1975 Çalışma Raporu: İnsan yaşamına, en temel hak ve özgürlüklere yönelik tüm baskı ve kıyımları, düşünce ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıran davranışları şiddetle kınıyoruz. TTB KHK Denizli örgüt okulu

53 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Genel Değerlendirme Dr. Atabek: “Bir örgütün asıl gücü, örgütün doğru ilkeler koyabilmesine, bu doğru ilkelerin yolunda uzun soluklu çalışabilmesine, çalışmalarını kararlılıkla sürdürebilmesine öncelikle bağlıdır. TTB de gücünü bu niteliklerinden almaktadır.” TTB KHK Denizli örgüt okulu

54 ATO 1977-79 Dönemi Ana Çalışma Alanları
Halk sağlığı İşçi Sağlığı Tıp Eğitimi Sağlık politikaları ve Tamgün Yasası Örgütlenme DKÖ ile ortak etkinlikler ve eylemler TTB KHK Denizli örgüt okulu

55 Sağlık Kongre ve Kurultayları
14 Mart sağlık haftalarının bir ilde sağlık kurultayına dönüşümü Sağlık Kurultayı ’78- Ankara Sağlık Kurultayı ’79- İzmir Sağlık Kurultayı ’80- İstanbul I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi-1978(İstanbul) Birinci Ulusal Beslenme Kongresi-1979 (Ankara) TTB KHK Denizli örgüt okulu

56 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Sağlık Kurultayı ’78 14-21 Mart Ankara TTB adına ATO düzenledi TTB’nin ilk uzun ve kapsamlı etkinliği SSYB, üniversiteler, diğer DKÖ, yerel yönetim ve sağlık kuruluşları ile işbirliği Programın değişik hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi Halka yönelik yerel toplantılar TTB KHK Denizli örgüt okulu

57 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Sağlık Kurultayı ’78 Program-yöntemler Açık oturumlar Serbest bildiriler İşçi bürosu serbest toplantıları Tıp eğitimi yazı yarışması Karikatür yarışması ve sergisi Televizyon açık oturumu Radyo konuşmaları TTB KHK Denizli örgüt okulu

58 Sağlık Kurultayı ’78 İçeriği Açık Oturumlar
Siyasal partilerin sağlık politikaları Ülkemiz gerçeklerine göre sağlık politikaları Ülke gerçeklerine göre hekim yetiştirme politikası İlaç sorunu Türkiye’de işçi sağlığı sorunları Hekim dışı sağlık personeli yetiştirme politikası Tıpta uzmanlık eğitimi TTB KHK Denizli örgüt okulu

59 Sağlık Kurultayı ’78 İçeriği Açık Oturumlar-2
Tıpta sürekli eğitim Ruh sağlığı Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve hizmetlerin örgütlenmesi Kentleşmenin getirdiği sağlık sorunları Tabip odalarının yetki ve sorumlulukları Sağlık örgütlenmesi ve genel sağlık sigortası TTB KHK Denizli örgüt okulu

60 Sağlık Kurultayı ’78 ATO İşçi Bürosu Serbest Toplantıları
18 Mart Tuzluçayır Mahalle Kahvesi 18 Mart Maden-İş Sendikası 19 Mart Çinçin Mahalle Kahvesi 19 Mart Saimekadın Mahalle Kahvesi TTB KHK Denizli örgüt okulu

61 Kurultay Konuşmacıları
HÜTF Toplum Hek Böl.Bşk.Prof.Dr. Nusret Fişek SSYB Müsteşarı Tonguç Görker Siyasal parti temsilcileri Eski Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer TTB MK Başkanı Dr. Erdal Atabek Hıfzıssıhha Okulu Müdürü Dr. Muzaffer Akyol TTB KHK Denizli örgüt okulu

62 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi İkinci Genel Kurul Toplantısı
19-20 Haziran 1978 SSYB düzenledi ATO ve TTB temsilcileri katıldı Kararların alınmasında TTB etkili oldu Bu toplantı Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği son Sosyalleştirme Genel Kurulu oldu TTB KHK Denizli örgüt okulu

63 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi İkinci Genel Kurul Toplantısı TTB Katılımcıları TTB Merkez Konseyi Dr. Erdal Atabek Dr. Şükrü Güner Dr. Sedat Çöloğlu Dr. Tarık Ziya Ekinci ATO Dr. Özen Arat (Aşut) Dr. Uğur Cilasun Dr. Recep Akdur TTB KHK Denizli örgüt okulu

64 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
Tamgün Çalışmaları 1967 Büyük Kongre kararı Tam-süre Yasası TBMM Haziran 1978 Senato kararıyla yürürlük Yürürlükten kaldırılış 31 Aralık 1980 TTB KHK Denizli örgüt okulu

65 TTB Temsilciler Meclisi Kararları 28-29 Ağustos 1979-Ankara
TTB, tam süre çalışma ilkesinin kamusal sağlık hizmetlerinde işlerlikle sürdürülmesinde, bu alanda gereken önlemlerin zaman yitirilmeden alınmasında kararlılığını bir kez daha açıklar İlk basamak sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bünyesinde tüm ülkede hızla örgütlenmelidir TTB KHK Denizli örgüt okulu

66 TTB Temsilciler Meclisi Kararları 28-29 Ağustos 1979-Ankara
Pratisyen hekimlik hizmetleri ön plana alınarak sağlık hizmetleri yeniden düzenlenmelidir. Pratisyen hekimlerin yoğun ve hızlı bir yöntemle hizmet içi eğitimleri sağlanmalı, bugün uzman hekimlerce yürütülen hizmetin önemli bir bölümü doğru olarak pratisyen hekimlerce yürütülmelidir. TTB KHK Denizli örgüt okulu

67 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-181107
ATO Yayınları Üye mektupları Ankara Tabip Odası Ajansı ATOB (1976) TOB ( ) GSS Broşürü (1977) TTB KHK Denizli örgüt okulu


"TTB KHK Denizli örgüt okulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları