Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811071 TTB ÖRGÜTSEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dr. Özen Aşut ttb kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu örgüt okulu, 17-18 kasım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811071 TTB ÖRGÜTSEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dr. Özen Aşut ttb kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu örgüt okulu, 17-18 kasım."— Sunum transkripti:

1 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811071 TTB ÖRGÜTSEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dr. Özen Aşut ttb kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu örgüt okulu, 17-18 kasım 2007, denizli

2 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811072 Hekimlerimiz Türkiye'de hekimler örgütlülük içinde olmasalar da özgürlükler konusunda her zaman öncü olmuşlar ve bu nedenle de sıklıkla cezalandırılmışlardır Örneğin, 1897 tarihinde Sultan Hamid'e Tıbbiye'de isyan edilmesi üzerine pek çok tıp öğrencisi ve hekim Fizan'a sürülmüştür. ( Tarihe Giriş, Füsun Sayek )

3 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811073 Hekimlerimiz-2 Yine tıp öğrencileri, Tıbbiye’nin odunluğunda kurdukları İttihat ve Terakki Cemiyeti (1892) ile padişahlığı sarsmış, 1908'de Meşrutiyetin ilanını sağlamışlardır ( Tarihe Giriş, Füsun Sayek )

4 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811074 TARİHÇE ETİBBA ODALARI Türkiye'de tabip odaları “Etibba Odaları” adıyla "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı kanuna dayalı olarak “Etibba Odaları Nizamnamesi” ile kurulmuşlardır 1929 yılında ilk İstanbul Etibba Odası kurulmuş ve İstanbul Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Bey tarafından düzenlenen ilk seçimde "Üçüncü mıntaka" Etibba Odası yönetim kurulu üye ve yedekleri belirlenmiştir

5 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811075 1219 SAYILI KANUN Madde 15- Etibba odaları teşekkül eden mıntakalarda işbu kanuna göre Türkiye'de icrayı sanat salahiyetini haiz bilumum etibbanın odalara dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten istisnayı istilzam etmez.

6 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811076 KURULUŞ Türk Tabipleri Birliği Yasası Kanun No 6023 Tarih 23.1.1953

7 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811077 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ortam 1953 yılında Türkiye'deki hekimlerin dağılımı Memur Asker Serbest Toplam Tabip 3.558 875 2.999 7.432

8 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811078 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ortam 22 uzmanlık dalı Toplam 3722 uzman hekim 1038'i dahiliye, * 526'sı hariciye, 403'ü nisaiye, * 294'ü çocuk uzmanı

9 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811079 6023 sayılı TTB yasası Yasaya göre TTB Merkez Konseyi'nin (MK) çalışma yeri İstanbul MK, 5 hekim, 2 diş hekiminden oluşur 1953 yılında yayımlanan Sağlık dergisinin 2. sayısında "TTB Kanununun yürürlüğe girdiği ve 7 Mart 1953’te Birlik Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakıplar için 5 tabip ve 5 diş tabibinin İstanbul bölge Etibba odasında seçileceği" duyurusu yer almıştır.

10 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110710 İlk Başkan ve tabip odaları Yasa sonrası 22 tabip odası kuruldu TTB Merkez Konseyi Kurucu başkanı Doç. Dr. Ahmet Rasim Onat- Dahiliye Şefi

11 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110711 6023’e göre TTB’nin Görevleri Madde 4 a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve devletin menfaati ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak,

12 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110712 6023’e göre TTB’nin Görevleri- 2 c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalışmak,

13 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110713 6023’e göre TTB’nin Görevleri- 3 d)Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak, e)Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.

14 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110714 Madde 28-İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır: IV-Azaların daha yüksek bir meslek kültürüne erişmeleri için: a)Kütüphane açmaya çalışmak, b)Azaların mesleki tekâmülleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi sağlık teşekküllerinden faydalanmaya çalışmak.

15 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110715 Madde 28-İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır: (2) V- Azaları memleketin sağlık meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulunmak, VI- Meslekin haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak, VII- Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek.

16 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110716 14. Büyük Kongre (1965) Delegeler "Bakanlığın Türk hekiminin karşısında daima kale gibi durduğundan" yakınıp, hekimlerin dertlerinin çok olmasına karşın, Sağlık Bakanlığı'nın ilgisiz olduğunu söylediler Kongrede konuşan Prof. Dr. Rasim Adasal "profesyonel futbolcuların bile sendikası var, bizim yok, bu suçsa bizim" dedi, özlük haklarına ilgisizlikten yakındı Diyarbakır delegesi Dr. Tarık Ziya Ekinci de benzer görüşleri dile getirmiştir

17 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110717 1980’li yıllarda TTB Askeri müdahale ile birlikte bazı odalar ve İstanbul Merkez Konseyi kapatıldı, tüm evraka el kondu Yönetim 141 ve 142'ye muhalefetten Diyarbakır'da yargılandı 1980 sonrası MGK'nin sağlık alanındaki çalışmalarına TTB dört temsilci gönderdi 6023 sayılı yasa 1983 yılında 65 ve 83 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2 kez değişikliğe uğradı

18 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110718 6023’te değişiklikler (1983) Merkezin Ankara'ya alınması Asker hekimlere üye olma yasağı Kamuda çalışana üye olma zorunluluğunun kaldırılması Ayrıca odaların gözetimi, idari ve mali denetimi Sağlık Bakanlığı'na verilmektedir

19 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110719 MK Ankara’da 1984 yılında artık Ankara'da oturma zorunluluğu olan Merkez Konseyi üyelerini seçecek Büyük Kongre toplandı ve Merkez Konseyi seçimleri yapıldı Prof. Nusret Fişek Türk Tabipleri Birliği örgütünün 7. başkanı oldu Prof. Fişek'in kişiliği ve birikimi Merkez Konseyi çalışmalarına yansıdı

20 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110720 Türk Tabipleri Birliği (TTB): Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesi Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde Ülke hekimlerinin %80’i (83 bin hekim) üye Ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz (TTB web sayfası)

21 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110721 TTB MK ve tabip odaları 1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşınmıştır Hekim sayısının 100’ü aştığı 59 ilde yerel örgütlenmesi (tabip odası) vardır TTB’ye üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile olanaklıdır

22 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110722 TTB MERKEZ KURULLARI Merkez Konseyi - 11 üyeMerkez Konseyi Yüksek Onur Kurulu - 9 üyeYüksek Onur Kurulu Denetleme Kurulu - 3 kişiDenetleme Kurulu

23 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110723 Genel Yönetim Kurulu (GYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Türk Tabipleri Birliği odaların ikişer temsilcisinin katılımı ile Genel Yönetim Kurulu (GYK) ve bu kuruldan seçilmiş 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile yerel temsiliyeti ve katılımı artırmaktadır Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez, MYK her ay toplanmaktadır

24 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110724 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ORGANLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ (29.06.1996 tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir) Madde 8-Merkez Konseyi, 6023 Sayılı Yasa’ya uygun olarak Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi’nce seçilen yedi kişiden oluşur ve Yasa’da belirtilen görev bölüşümünü yapar. Konsey üyeleri ayrıca, aşağıda belirtilen ve diğer çalışma alanlarına ilişkin işbölümünü kendi aralarında gerçekleştirir:

25 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110725 TTB Kolları a)Tıp Eğitimi b)Pratisyen Hekimler c)Halk Sağlığı d)İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği e)Turizm ve Sağlık f)Spor Hekimliği g)Özel Hekimlik h)Özlük Hakları

26 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110726 TTB Kolları (devam) i) İnsan Hakları j) Basın-Yayın k) Dış İlişkiler l) Tıp Etiği m) Sosyal-Kültür Etkinlikler n) Hukuk o) Tıp Öğrencileri Bu işbölümü, belirtilen alanlarda kurulmuş ya da kurulacak Kollardan sorumlu olmayı da gerektirir

27 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110727 TTB KOLLARI Kredilendirme KuruluKredilendirme Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu(UDEK)Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Genel Pratisyenlik Enstitüsü Pratisyen Hekimler Kolu Halk Sağlığı KoluHalk Sağlığı Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri GrubuOlağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Koluİşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı KoluKadın Hekim

28 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110728 TTB KOLLARI- 2 Tıp Öğrencileri Kolu Eğitim Kolu İlaç Danışma Kurulu Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Hukuk Bürosu Etik Kurul Kuş Gribi Çalışma Grubu

29 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110729 UDEK TTB, 1995 yılından beri uzmanlık eğitiminin niteliğinin artırılmasına dönük etkinliğini, uzmanlık dernekleriyle birlikte sürdürmektedir Uzmanlık dernekleri ve TTB tarafından oluşturulan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Türkiye’de yeni bir heyecan yaratmıştır Tababet Uzmanlık Tüzüğü tartışmaları- değerlendirmeleri, yeterlilik kurulları oluşturulması vb. çalışmalar yürütülmektedir

30 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110730 Genel Pratisyenlik Enstitüsü Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (1989) Birinci Pratisyen Hekimlik Kongresi (1990) Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Çalışma Grubu (1995) Pratisyen Hekimlik Derneği (1998)

31 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110731 Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB/GPE) Tanım Türk Tabipleri Birliği’nin örgütsel sorumluluğunda, ilgili diğer kurumların da temsil edildiği, genel pratisyenlik meslek eğitimini vermek üzere kurulmuş iç işleyişinde özerk yapıya sahip bir kurumdur. (TTB GPE ÇalışmaYönergesi) (TTB GPE ÇalışmaYönergesi)

32 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110732 GPE Kuruluşu ve İşlevi TTB GPE kuruluşu: Temmuz 1998 TTB GPE kuruluşu: Temmuz 1998 İşlevi: Meslek eğitim programının ve eğitici eğitimi programlarının hazırlanmasıİşlevi: Meslek eğitim programının ve eğitici eğitimi programlarının hazırlanması genel pratisyen eğiticilerin yetiştirilmesi vegenel pratisyen eğiticilerin yetiştirilmesi ve sürekli eğitimlerinin sağlanmasısürekli eğitimlerinin sağlanması

33 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110733 TTB Yayınları Tıp Dünyası STED Toplum ve Hekim Mesleki Sağlık ve Güvenlik Mesleksel kitaplar

34 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110734 TTB Etkinlikleri-Kurslar 1995-96 yıllarından beri düzenlenen kurslar: "Adli Hekimlik" "Olağandışı Koşullarda Hekimlik" “Spor Hekimliği” “Turizm ve Sağlık” kursları

35 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110735 TTB Etkinlikleri-Kurslar- 2 "İşyeri Hekimliği” kurslarının özel bir yeri var Bugün yalnız “İşyeri Hekimliği Sertifika kursu”nu bitiren hekimlerin "işyeri hekimi" olarak çalışma yetkisi vardır Şimdiye kadar 30 bine yakın hekime sertifika 2005 yılından beri İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği temel eğitim sertifika programı, protokol imzalayan üniversitelerle birlikte düzenlenmekte Temel ve ileri eğitimler olarak kurgulanan program, uzaktan ve yüzyüze aşamalarından oluşmakta

36 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110736 İnsan Hakları TTB insan haklarının çeşitli alanlarında (yaşama hakkı, işkence, sağlık hizmetinden yararlanabilme hakkı gibi) yoğun çalışmaları bulunuyor 1997 yılında bu çalışmaları nedeniyle PHR (Physicians for Human Rights)’ın İnsan Hakları Ödülü’nü aldı TTB Türkiye’de de çok sayıda ödüle değer görüldü

37 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110737 TTB Uluslararası İlişkileri Dünya Tabipler Birliği üyesi Avrupa Tıp Eğitim Birliği üyesi Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Tabip Birlikleri Forumu üyesi Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS) "assosiye“ Avrupa Pratisyenler Birliği "gözlemci" üyesi

38 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110738 TABİP ODALARI 59 ilde tabip odası bulunmaktadır Yerel örgütlenmeler olan tabip odaları, üyelerle doğrudan ilişki içindedir Odaların teknik çalışmaları, TTB kollarının izdüşümleri olan komisyonlar tarafından yürütülür Odaların “hastane temsilciliği" gibi uç birimleri de vardır

39 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110739 Oda kurulları Odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı, 5-7 kişilik yönetim kurulları belirlenmektedir Yönetim Kurulu yanı sıra, disiplin konuları ile ilgili onur kurulları, mali denetimi yapan denetim kurulları, merkez organları seçen delegeler yerel örgütlenmenin parçalarıdır

40 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110740 Oda Komisyonları Komisyon Oda sayısı Uzmanlık EğitimiUzmanlık Eğitimi 3 Genel Pratisyenlik EnstitüsüGenel Pratisyenlik Enstitüsü 10 Pratisyen Hekimler KoluPratisyen Hekimler Kolu 20 Halk Sağlığı Halk Sağlığı Kolu 6 Olağandışı Durumlarda Sağlık HizmetleriOlağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Gr 5 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliğiİşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 21 Kadın HekimKadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 6

41 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110741 Oda Komisyonları Komisyon Oda sayısı Yayın Komisyonu 10 Tıp Öğrencileri Kolu Eğitim Komisyonu 10 İlaç Danışma Kurulu Sağlık Politikaları Çalışma Grubu 2 Hukuk Komisyonu 1 İnsan Hakları 9 Kuş Gribi Çalışma Grubu

42 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110742 TTB’de Kadın Hekimlerin Durumu (1998-2008) Oda seçilmiş kurullarında kadın temsiliyeti DönemDelegeDenetle me K Genel Sekretr BaşkanOnur Kurulu Yönetm Kurulu Toplam Kadın Toplam Hekim % TK/TH 1998 2000 1322211921789658.1 2000 2002 2127132328103 1046 9,9 2002 2004 161471212483 1119 7,4 2004 2006 -2553182980 78710,2 2006 2008 3724-41637118 116710,1 Ortala ma 92.4 1016.8 9.1

43 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110743 Merkez Konseyi’nde Kadınlar (2006-2008 dönemine dek MK üye sayısı 7 ) DönemKadınToplam% 1984-1996 (6)64214,3 1996-2006 (5)103528,6 2006-2008 (1)1119,1 Toplam178819.6

44 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110744 ATO 1975-79 Dönemin çalışmaları  ATO Genel Kurulu (Mart 1975)  1975-77 * Hastane temsilcilikleri * Oda çalışma büroları * Halk sağlığı çalışmaları * Demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler ve insan hakları

45 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110745 ATO 1975-79 Dönemin çalışmaları  1977-79 * Sağlık kongre ve kurultayları * Sağlık Kurultayı ’78 * Sosyalleştirme Genel Kurulu * Sağlık Kurultayı ’79 * Tamgün çalışmaları * Temsilciler Meclisi * ATO yayınları

46 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110746 TTB Merkez Konseyi 1976-77 Çalışma Raporu’ndan bir alıntı “Ü lkemizde yaygınlaşan can güvensizliği, demokratik özgürlüklere doğrudan saldırılar, faşizan baskıları yasal bir faşizme dönüştürme çabaları, bazı kişilerin çağ dışı tutumlarından değil, gelişen ülkemizdeki sosyoekonomik dinamiklerin egemen çevrelerde yarattığı ürküntüden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi ve tarım kesiminde hızlı bir kapitalistleşme sürecine girmesi, bu sürecin kaçınılmaz biçimde netleştirdiği emek-kapital çelişkisine yeni sosyal boyutlar kazandırmıştır.”

47 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110747 ATO Mart 1975 Genel Kurulu Toplumcu dinamiklerin ATO’ya yansıması Sol/sosyalist görüşlü hekimlerin desteklediği ekibin yönetime gelmesi

48 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110748 ATO Büro Çalışmaları Çalışma alanları  Halk sağlığı bürosu  İşçi-memur bürosu  Sosyal güvenlik bürosu  Basın-yayın bürosu  Hastane temsilcileri  Asistan bürosu

49 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110749 ATO Halk Sağlığı Bürosu Çalışmaları (1975-77 ) Büro ekip içi eğitimi Birinci Halk Sağlığı Kurultayı Radyo konuşmaları ve halka yönelik diğer etkinlikler Sağlık haftaları Toplum hekimliği anabilim dalları ile ilişkiler

50 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110750 Birinci Halk Sağlığı Kurultayı Sonuçlar- 1975 Toplumsal sorun ve dengesizlikler, gelir düşüklüğü ve gelirin dengesiz dağılımı, sonuçlarını en önce halkın sağlığı üzerinde gösterirler. AÇS hizmetlerinde, bu hizmeti yürütebilecek düzeyde mezuniyet sonrası eğitim almış pratisyen hekimlerin ya da halk sağlığı uzmanlarının görevlendirilmesi koruyuculuk görevinin daha iyi yapılmasını sağlayacaktır. Tamgün çalışma zorunludur.

51 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110751 Birinci Halk Sağlığı Kurultayı Sonuçlar- 1975 Politika sözcüğü tartışılarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesi önerilmiştir.

52 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110752 İnsan Hakları Tutukluların sağlık koşullarının düzeltilmesi için çalışmalar Yusuf Küpeli’nin sağlık kuruluşuna nakli için girişimler ATO 1975 Çalışma Raporu: İnsan yaşamına, en temel hak ve özgürlüklere yönelik tüm baskı ve kıyımları, düşünce ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıran davranışları şiddetle kınıyoruz.

53 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110753 Genel Değerlendirme Dr. Atabek: “Bir örgütün asıl gücü, örgütün doğru ilkeler koyabilmesine, bu doğru ilkelerin yolunda uzun soluklu çalışabilmesine, çalışmalarını kararlılıkla sürdürebilmesine öncelikle bağlıdır. TTB de gücünü bu niteliklerinden almaktadır.”

54 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110754 ATO 1977-79 Dönemi Ana Çalışma Alanları Halk sağlığı İşçi Sağlığı Tıp Eğitimi Sağlık politikaları ve Tamgün Yasası Örgütlenme DKÖ ile ortak etkinlikler ve eylemler

55 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110755 Sağlık Kongre ve Kurultayları 14 Mart sağlık haftalarının bir ilde sağlık kurultayına dönüşümü Sağlık Kurultayı ’78- Ankara Sağlık Kurultayı ’79- İzmir Sağlık Kurultayı ’80- İstanbul I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi-1978(İstanbul) Birinci Ulusal Beslenme Kongresi-1979 (Ankara)

56 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110756 Sağlık Kurultayı ’78 14-21 Mart 1978- Ankara TTB adına ATO düzenledi TTB’nin ilk uzun ve kapsamlı etkinliği SSYB, üniversiteler, diğer DKÖ, yerel yönetim ve sağlık kuruluşları ile işbirliği Programın değişik hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi Halka yönelik yerel toplantılar

57 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110757 Sağlık Kurultayı ’78 Program-yöntemler Açık oturumlar Serbest bildiriler İşçi bürosu serbest toplantıları Tıp eğitimi yazı yarışması Karikatür yarışması ve sergisi Televizyon açık oturumu Radyo konuşmaları

58 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110758 Sağlık Kurultayı ’78 İçeriği Açık Oturumlar  Siyasal partilerin sağlık politikaları  Ülkemiz gerçeklerine göre sağlık politikaları  Ülke gerçeklerine göre hekim yetiştirme politikası  İlaç sorunu  Türkiye’de işçi sağlığı sorunları  Hekim dışı sağlık personeli yetiştirme politikası  Tıpta uzmanlık eğitimi

59 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110759 Sağlık Kurultayı ’78 İçeriği Açık Oturumlar -2  Tıpta sürekli eğitim  Ruh sağlığı  Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve hizmetlerin örgütlenmesi  Kentleşmenin getirdiği sağlık sorunları  Tabip odalarının yetki ve sorumlulukları  Sağlık örgütlenmesi ve genel sağlık sigortası

60 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110760 Sağlık Kurultayı ’78 ATO İşçi Bürosu Serbest Toplantıları 18 Mart 14.00 Tuzluçayır Mahalle Kahvesi 18 Mart 16.00 Maden-İş Sendikası 19 Mart 10.00 Çinçin Mahalle Kahvesi 19 Mart 14.00 Saimekadın Mahalle Kahvesi

61 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110761 Kurultay Konuşmacıları HÜTF Toplum Hek Böl.Bşk.Prof.Dr. Nusret Fişek SSYB Müsteşarı Tonguç Görker Siyasal parti temsilcileri Eski Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer TTB MK Başkanı Dr. Erdal Atabek Hıfzıssıhha Okulu Müdürü Dr. Muzaffer Akyol

62 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110762 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi İkinci Genel Kurul Toplantısı 19-20 Haziran 1978 SSYB düzenledi ATO ve TTB temsilcileri katıldı Kararların alınmasında TTB etkili oldu Bu toplantı Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği son Sosyalleştirme Genel Kurulu oldu

63 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110763 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi İkinci Genel Kurul Toplantısı TTB Katılımcıları TTB Merkez Konseyi Dr. Erdal Atabek Dr. Şükrü Güner Dr. Sedat Çöloğlu Dr. Tarık Ziya Ekinci ATO Dr. Özen Arat (Aşut) Dr. Uğur Cilasun Dr. Recep Akdur

64 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110764 Tamgün Çalışmaları 1967 Büyük Kongre kararı Tam-süre Yasası TBMM Haziran 1978 Senato kararıyla yürürlük Yürürlükten kaldırılış 31 Aralık 1980

65 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110765 TTB Temsilciler Meclisi Kararları 28-29 Ağustos 1979-Ankara TTB, tam süre çalışma ilkesinin kamusal sağlık hizmetlerinde işlerlikle sürdürülmesinde, bu alanda gereken önlemlerin zaman yitirilmeden alınmasında kararlılığını bir kez daha açıklar İlk basamak sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bünyesinde tüm ülkede hızla örgütlenmelidir

66 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110766 TTB Temsilciler Meclisi Kararları 28-29 Ağustos 1979-Ankara Pratisyen hekimlik hizmetleri ön plana alınarak sağlık hizmetleri yeniden düzenlenmelidir. Pratisyen hekimlerin yoğun ve hızlı bir yöntemle hizmet içi eğitimleri sağlanmalı, bugün uzman hekimlerce yürütülen hizmetin önemli bir bölümü doğru olarak pratisyen hekimlerce yürütülmelidir.

67 TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-18110767 ATO Yayınları Üye mektupları Ankara Tabip Odası Ajansı ATOB (1976) TOB (1976-1977) GSS Broşürü (1977)


"TTB KHK Denizli örgüt okulu-17-1811071 TTB ÖRGÜTSEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dr. Özen Aşut ttb kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu örgüt okulu, 17-18 kasım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları