Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekonomik Entegrasyon EntegrasyonBi ç i mi Kısıtlamaları n (Kota&G ü mr ü k) Kaldırılması Ortak G ü mr ü k Sistemi Ü retim Fakt ö rlerini n Serbest Dolaşımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekonomik Entegrasyon EntegrasyonBi ç i mi Kısıtlamaları n (Kota&G ü mr ü k) Kaldırılması Ortak G ü mr ü k Sistemi Ü retim Fakt ö rlerini n Serbest Dolaşımı."— Sunum transkripti:

1

2 Ekonomik Entegrasyon EntegrasyonBi ç i mi Kısıtlamaları n (Kota&G ü mr ü k) Kaldırılması Ortak G ü mr ü k Sistemi Ü retim Fakt ö rlerini n Serbest Dolaşımı Ortak Kurum &Politikalar Serbest Ticaret Bölgesi VARYOK Gümrük BirliğiVAR YOK Ortak PazarVAR YOK Ekonomik Pazar VAR

3 Ekonomik entegrasyon dı ş yardımın artmasına neden olur. Entegrasyon bölgesine dı ş sermaye akımı artar. Ayrıca, bu ülkelerin dünya ticareti içindeki pazarlık güçlerini de arttırıcı bir niteli ğ e sahiptir. Geli ş mekte olan ülkelerde..

4 1991, Asuncion

5 MERCOSUR.. Ekonomik bütünlük olarak dünya çapında 4. sırada. Latin Amerika’nın, Yurtiçi Milli Hasılası’nın % 50’sini, nüfusunun %43’nü, dı ş ticaret hacminin % 33’ünü içine almaktadır.

6 Hedefler..  Ürünlerin serbest dola ş ımı sa ğ lamak.  Ortak bir ticaret politikası benimsemek.  Makroekonomik politikaların ve sektörel politikaların uyumunu sa ğ lamak.  ABD’ye Avrupa’ya kar ş ı pazarlık güçlerini arttırmak.

7 Hedefler.. ÜÜyeler kendi ulusal çıkarları için de MERCOSUR’u kullanmak istemektedirler. EEkonomik kalkınmayı sa ğ lamak. OOrtak projelerin sayısını arttırmak. SSiyasi ve kültürel alanda i ş birli ğ i yapmak.

8 1995 – 2006.. 1994, Ouro Preto 1996, Ş ile ve Bolivya aday üye 2003..

9 Dolaysız Yabancı Yatırımlar.. 2004, artı ş oranları.. Arjantin, %125 Brezilya, % 79 Ş ili, % 73

10 MERCOSUR Ülkeleri MERCOSUR’a üye ülkeler, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve son dönemde üyeliği kabul edilen Venezuela’dır. Ayrıca Şili, Bolivya, Ekvator ve Kolombiya ortak üyelerdir. Bu ülkeler arasında özellikle Brezilya ve Arjantin MERCOSUR’un toplam ticaretinin % 97’sini oluşturduğundan dolayı bu iki ülkeye yakından bakmakta fayda var.

11 Arjantin-Genel Ekonomik Durum Özelleştirme kapsamında gerçekleştirdiği satışlarla devletin ekonomideki rolünü azaltan ve dışa açık bir ekonomiyi benimseyen Arjantin, Latin Amerika Entegrasyon Birliği - ALADI, Güney Amerika Ortak Pazarı - MERCOSUR üyesi olup Dünya Ticaret Örgütü - DTÖ’nün kurucu üyelerindendir. Ayrıca Latin Amerika’daki birinci, dünyada sekizinci NATO müttefiki olan ülkedir.

12 Arjantin-Genel Ekonomik Durum Dış ticaret politikasında 1980’lerde ithal ikameci politikaları terk ederek serbest ticaret politikası uygulamaya başlayan Arjantin, tarife dışı engellerin çoğunu uygulamadan kaldırmıştır.

13 Arjantin-Genel Ekonomik Durum

14

15 Brezilya-Genel Ekonomik Durum Dünya ülkeleri arasında nüfusuyla beşinci, GSMH’sı ile sekizinci sırada yer alan Brezilya 1999 yılında yaşadığı krizi atlatmıştır. 1999 yılının ikinci çeyreğinden itibaren döviz kuru istikrara kavuşmuş, enflasyon yılın sonlarına doğru yükselmekle birlikte kontrol altında tutulabilmiş, faizlerde yaşanan düşüş yatırımları teşvik etmiş ve kamu finansmanını olumlu etkilemiştir.

16 Brezilya-Genel Ekonomik Durum Brezilya’nın ticaret politikasının bel kemiğini MERCOSUR oluşturmakla birlikte Latin Amerika Entegrasyon Birliği (LAIA), Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşmaları (Free Trade of Americas) ve AB ile de müzakereler yürütmektedirler.

17 Brezilya-Genel Ekonomik Durum Brezilya kapsamlı özelleştirme programı sayesinde, en fazla yabancı sermaye yatırımı çeken ülkeler arasında ilk on sırada yer almakta olup 1991-2002 yılları arasında toplamı 105 milyar USD’yi bulan ve çoğunluğunu hizmet sektörünün oluşturduğu çok sayıda kamu teşebbüsünü özelleştirmiştir.

18 Brezilya-Genel Ekonomik Durum

19

20 MERCOSUR’un Etkileri

21 MERCOSUR Ülkeleri Mal İhracatı MERCOSUR kuruluşundan beri oldukça hızlı bir ilerleme göstermiştir. 1980'li yıllarda 8 milyar dolar civarında olan Arjantin'in ihracatı MERCOSUR'un kurulması ile birlikte önemli bir yükselme eğilimine girmiş, 1996 yılında 21 milyar dolara, 2005 yılında ise, 40 milyar dolara ulaşmıştır.

22 MERCOSUR Ülkeleri Mal İhracatı Brezilya da, MERCOSUR şemsiyesi altında ihracatını 1990-2005 döneminde üçe katlamıştır. Tablodaki verilerden Paraguay ve Uruguay'ın Mercosur bünyesi altında önemli bir ihracat artışı sağlayamadıkları görülürken; MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşması imzaladığı 1996 yılıyla birlikte Şili'nin ihracatında önemli artışlar meydana geldiği görülmektedir. MERCOSUR üyelerinin birbirlerine yaptıkları ihracatın toplamı (blok-içi İhracat) 1999 yılı itibarıyla 21 milyar $ civarındadır.

23 MERCOSUR Ülkeleri Mal İthalatı MERCOSUR'un kurulmasıyla beraber özellikle Brezilya ve Arjantin'in ithalat rakamlarının artma eğilimine girdiği görülmektedir. Ancak bu ülkeler benzer malları ve genellikle de sanayileri için gerekli aramalları ithal ettikleri için, ithalattaki artış, blok-içinden ziyade blok-dışından ve özellikle de Avrupa Birliği ülkelerinden ve ABD'den yapılan ithalatta karşılanmıştır.

24 MERCOSUR’un Etkileri

25 Mercosur Ülkelerine Doğrudan Yabancı Yatırım Akımları Arjantin ve Brezilya, doğrudan yabanci yatırımlardan pay almakta, gelişmekte olan ülkeler arasında önde gelen ülkelerdir ve Mercosur'un kurulması ile doğrudan yabancı yatırım akımlarında önemli artışlar meydana gelmiştir. MERCOSUR kurulmadan önce 1,8 milyar dolar düzeyinde olan Arjantin'e yönelik yıllık doğrudan yabancı yatırım akımı, bugün 20 milyar doların üzerine çıkmıştır. Brezilya, MERCOSUR sürecinin bu yönünden daha fazla yararlanmış, başlangıçta bu ülke daha az yabancı yatırım çekerken, bugün Brezilya'ya yıllık 30 milyar doların üstünde doğrudan yabancı yatırım yapılmaktadır.

26 Birlikteki Sorunlar İlk sorun 1999’da… Ülkelerin iç ekonomik sorunlarını dış ticaret araçları ile çözme çabaları, ABD’nin Güney Amerika’ya dönük planları Latin Amerika bürokrasinin karmaşıklığı ve kuralların uygulanmasındaki düzensizlikler Yığılma etkisinin dengelenmemesi

27 Sonuç olarak… Entegrasyon hala canlı ve tüm bu zorluklara ve ABD’ye karşın devam etmek istediğini açıkça ortaya koymaktadır…

28 …TEŞEKKÜRLER…


"Ekonomik Entegrasyon EntegrasyonBi ç i mi Kısıtlamaları n (Kota&G ü mr ü k) Kaldırılması Ortak G ü mr ü k Sistemi Ü retim Fakt ö rlerini n Serbest Dolaşımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları