Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI CANAN KARADENİZ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDOSKOPİ HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI CANAN KARADENİZ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ."— Sunum transkripti:

1 ENDOSKOPİ HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI CANAN KARADENİZ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ

2 Endoskopi son 20 yılda önemli bir tanı ve tedavi yöntemi haline gelmiştir. Endoskopi hemşireliği, teknik gelişmelere ve hekimlerin ihtisaslarına paralel olarak, endoskopist ile birlikte çalışmak üzere yüksek standartta bakım ve yardım görevlerini kapsayan bir disiplin olarak gelişmiştir.

3 Endoskopi hemşirelerinin görev kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde endoskopi hemşireliği alanı sadece gastrointestinal endoskopiyi değil, aynı zamanda göğüs hastalıkları, üroloji, cerrahi, jinekoloji gibi alanları da kapsar.

4 Gastroenterolojide ise hemşirelerin görev tanımı sadece endoskopi ile sınırlı olmayıp, Stoma bakımı, PEG, beslenme, IBD [İnflamatuar barsak hastalığı], gastroenterolojide ayaklı ve yataklı tedavi gibi alanları da kapsar.

5 Temel Bilgi-1 Endoskopi hemşiresi, endoskopik tanı ve tedavi sürecindeki hastalara en uygun bakım ve tedaviyi sunarak yaşam kalitelerini artırma amacı güden uzman hemşiredir. Endoskopi hemşiresi, etik ve mesleki davranış kurallarını gözeterek hastanın gereksinimlerini her şeyin üstünde tutan multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin üyesi olarak hareket eder.

6 Temel Bilgi-2 Tanı veya tedavi amacıyla endoskopi uygulanan her hasta, endoskopi alanında eğitim görmüş kalifiye bir hemşire tarafından tedavi edilme hakkına sahiptir. Endoskopi hemşiresi, bireysel ve bütüncül hasta bakımı sunmakla görevlidir.

7 Temel Bilgi-3 Önleme, tarama, eğitim ve destek odaklı sağlık eğitimi, endoskopi hemşiresinin rolünün ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Endoskopi hemşiresi, kanıta dayalı uygulama gerçekleştirmek üzere sürekli eğitim alarak bilgisini güncellemek durumundadır.

8 Temel Bilgi-4 Endoskopi hemşiresi eylemlerinden sorumlu bir profesyoneldir. Endoskopi hemşiresi multidisipliner bir ekibin üyesi olup, bu ekip içerisinde hasta vekili sıfatıyla hareket eder.

9 BecerilerTemel Vasıf Formal eğitim ve öğretim sonrasında kalifiye hemşire. İstihdam Kalifiye hemşire, temel hemşirelik eğitimi sonrasında Endoskopi alanında çalışabilir. Genel hemşirelik alanında en az bir yıl deneyim kazanması tavsiye edilmektedir. İstihdam İle İlgili Temel Beceriler Endoskopi hemşireleri yüksek düzey teknik becerilere sahip olmalıdır. Göreve yeni başlayanlar, kompleks teknik görevleri anlama ve üstlenme becerisine sahip olmalıdır. İstihdam ile ilgili Sosyal (iletişimsel) beceriler Endoskopi hemşireliği, hastalarla kısa süreli, ancak yoğun temas ile karakterize edilir. Endoskopi hemşireleri devamlı hareket halinde çalışır, dolayısıyla - bağımsız veya multidisipliner ekip içerisinde çalışma, - ileri düzey iletişim ve organizasyon becerisine sahip olmalıdır. Endoskopi Hemşireliği Endoskopi alanında uzman hemşirelik için - temel hemşirelik eğitimi sonrasında en az bir yıllık mesleki deneyim. - endoskopi alanında en az 6 aylık deneyim.

10 Bilgi ve Sorumluluklar-1 Holistik (bütüncül) hasta bakımı, Tanı ve tedavi sürecinde teknik destek sunma, Endoskopların bakımı, Endoskopların sterilizasyonu dahil, hijyen ve enfeksiyonu kontrol ve önleme

11 Bilgi ve Sorumluluklar-2 Dokümantasyon ve kayıt tutma, Organizasyon ve Klinik yönetimi, Sağlık ve güvenlik, Yasal ve etik konular,

12 Bilgi ve Sorumluluklar-3 Araştırma, Hasta ve bakıcılara yönelik sağlık ve hastalık eğitimi, Personel eğitimi, Kalite kontrol,

13 Sonuç kalitesi-1 Endoskopi hemşiresi, endoskopi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında hastanın fiziki güvenliğini ve ruhsal rahatlığını sağlamak ve her türlü tehlike ve olası komplikasyonları önlemek üzere profesyonel ve holistik hasta bakımı sunmakla yükümlüdür. Endoskopi hemşiresi, endoskopi uygulamaları sırasında profesyonel ve yüksek kaliteli teknik destek sağlamakla yükümlüdür.

14 Sonuç kalitesi-2 Endoskopi hemşiresi, endoskopi servisi ve işveren kurum bünyesindeki multidisipliner ekip içerisindeki işbirliğinin geliştirilmesinden sorumludur. Endoskopi hemşiresi kendisi, hastalar, meslektaşları ve yardımcı personel için güvenli ortam sağlamakla yükümlüdür.

15 Sonuç kalitesi-3 Endoskopi hemşiresi kendisinin, hastaların, meslektaşlarının ve bakıcıların yararına öğrenme ortamı sağlamakla yükümlüdür. Endoskopi hemşiresi, kayıtların doğru ve güvenilir şekilde tutulmasına yardımcı olmakla yükümlüdür.

16 Temel Bilgi BilgiUygulama Endoskopik tanı ve tedavi prosedürleri ile ilgili olarak anatomi, fizyoloji, patofizyoloji. Endikasyon, performans, riskler ve komplikasyonlar dahil endoskopi prosedürünün eksiksiz bilinmesi, incelenen organların normal ve normal dışı yapı ve işlevlerinin ayırt edilmesi.

17 Endoskopide holistik hasta bakımı-1 BilgiUygulama Endoskopik prosedürler için geçerli bakım prosesi Bireysel problemlerin değerlendirilmesi, tespiti, Endoskopi uygulanan hastalara uygun bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Endoskopi uygulanan her hasta için uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında en uygun bakımın sağlanması Endoskopi alanında uygulama standartları Hastanın endoskopik tanı veya tedavi için fiziksel olarak hazırlanması, hastaya uygulama sırasında ve sonrasında bakım sağlama

18 Endoskopide holistik hasta bakımı-2 BilgiUygulama Farmakoloji, IV tedavi, anesteziyoloji, resüsitasyon Hastanın uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasındaki hayati belirtilerinin izlenmesi ve sedasyona verdiği tepkinin değerlendirilmesi. Endoskopi uygulamasına bağlı muhtemel ve fiziki komplikasyonların tespiti. Acil durumda uygun müdahalede bulunma. Tanı ve tedavi endoskopisi gerektiren şartlara özgü sağlık eğitimi ve hastalık prosesleri. Hastaya tedavi sonrası bakım konusunda bilgi, eğitim ve danışmanlık. Psikoloji Endoskopi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında psikolojik destek sağlamak.

19 Teknik destek BilgiUygulama Edoskopların ve endoskopi aksesuarlarının yapımı, işlevi ve kullanımı hakkında bilgi, prosedürlerin eksiksiz öğrenilmesi. Endoskop ve ekipmanın hazırlanması, taşınması, kullanım sırasında fonksiyon testi yapılması ve arıza giderme. Amaç, endikasyonlar, kontr en dikasyonlar, performans, riskler ve komplikasyonlar dahil olmak üzere tanı ve tedaviye ilişkin tüm endoskopi prosedürlerinin bilinmesi. Tanı ve tedavi sürecinde teknik d estek sağlama.

20 Endoskopların bakımı BilgiUygulama Endoskop ların yapı sı, işlevi, kullanımı, muhtemel arıza ve tehlikeleri hakkında bilgi. Alet bakımı ile ilgili beceriler Endoskop ların bakımı ve muhafazası. Endoskop ik aletler ile ilgili rehber, yönetmelik, kanun ve imalatçı talimatları hakkında bilgi. Endoskopi aletlerinin rehber, yönetmelik, kanun ve imalatçı talimatlarına uygun şekilde bakımı, muhafazası, kullanımı ve bertarafı.

21 Hijyen ve enfeksiyon kontrolü BilgiUygulama Özellikle - endoskopik aletlerin kompleks yapısı, - kullanılan yöntem ve ajanları dikkate alan sterilizasyon ilkeleri. Endoskopi aletlerinin temizliği ve sterilizasyonu. Endoskopide enfeksiyon riskleri, Endoskopide enfeksiyon bulaşması, Aletlerin temizlenmesi / sterilizasyonu sırasında personel ve hastalara yönelik muhtemel riskler. Personel, hasta ve çevre ile ilgili koruma tedbirleri.

22 Dokümantasyon ve kayıt tutma BilgiUygulama Endoskopi prosedürlerinde uygulanan bakım prosesi Dokümantasyonla ilgili kanuni şartlar f arklı dokümantasyon format ve sistemleri. Hasta dokümantasyonu: Hasta faaliyetlerinin ve bireysel hasta bakımının doğru şekilde dokümantasyonu ve kaydedilmesi. Ekipman dokümantasyonu: K ullanım, sterilizasyon, bakım ve izlenebilirliğin doğru şekilde dokümantasyonu ve kaydedilmesi. Departman dokümantasyonu: D epartman denetiminin doğru dokümantasyonunda yer alma.

23 Organizasyon, Klinik Yönetimi BilgiUygulama Endoskopiye özgü klinik yönetiminin temel ilkeleri. Verilen işle ilgili zaman yönetimi, planlama prosedürleri, klinik önceliklerin belirlenmesi. Doğru inisiyatif kullanımı. Endoskopi ile ilgili mesleki sorumluluk. Yerel, ulusal ve meslek kuruluşları tarafından konan kalite standartlarına uyma. Eğitim, öğretim ve deneyim çerçevesinde çalışma.

24 Mesleki gelişim BilgiUygulama Endoskopi, genel hemşirelik ve sağlık bakımı alanında sürekli gelişim. Uygulamada klinik olarak etkin kalma.

25 Sağlık ve Güvenlik BilgiUygulama Endoskopi alanında hastalara ve personele yönelik Sağlık ve Güvenlik konuları. (Kimyasal, ergonomi, Lateks, Radyoloji, Elektrik / Diyatermi, Lifting, tehlikeli maddeler, vs) Hastaları, kendini ve ekibin diğer üyelerini muhtemel tehlikelere karşı korumak için gerekli tedbirlerin alınması.

26 Yasal, etik konular BilgiUygulama Etik, mesleki standartlar g enel hemşirelik ve endoskopi hemşireliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler. Yasal ve etik sınırlar içerisinde hasta bakımı sağlama. Hemşirelik ilkelerine uygun hareket etme.

27 Araştırma BilgiUygulama Veri toplama, dokümantasyon, analiz, yorumlama, yayınların değerlendirilmesi. Kanıta dayalı uygulama yürütme. Mesleki standartları koruma ve değerlendirme. Klinik araştırmalara katılma (deney çalışması, yeni cihazların test edilmesi, bakım ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi).

28 Personel eğitimi BilgiUygulama Temel Pedagoji, öğrenme ve öğretme yöntemleri. Sürekli eğitimle klinik becerilerin korunması. Yeni personelin endoskopi ortamında eğitilmesi ve yetiştirilmesi.

29 Hasta ve bakıcıların sağlık ve hastalık konusunda eğitimi BilgiUygulama Sağlık eğitimi ilkeleri Endoskopi gerektiren durumlarla ilgili hastalık prosesi. Hastalara, hasta yakını ve ailelerine, sağlık görevlilerine uygun sağlık ve hastalık eğitiminin verilmesi.


"ENDOSKOPİ HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI CANAN KARADENİZ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları