Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAL ALIMI İHALELERİ KAPSAM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAL ALIMI İHALELERİ KAPSAM"— Sunum transkripti:

1 MAL ALIMI İHALELERİ KAPSAM
4734 Sayılı Kanun, Kanun kapsamındaki idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında; Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklar olarak tanımlanmıştır.

2 MAL ALIMI İHALELERİ TANIMLAR Eşik değer:
İhale ilan süreleri ve kuralları ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, mal alımları için parasal limitleri, (4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen)

3 TANIMLAR Benzer iş : İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

4 TANIMLAR İş deneyim belgesi:
İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesini,

5 TANIMLAR Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

6 TANIMLAR Yaklaşık maliyet :
İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedelini,

7 TANIMLAR Alternatif teklif :
İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

8 TANIMLAR Kısmi teklif :
Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

9 TANIMLAR Yerli istekli;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

10 TEMEL İLKELER İdareler, yapacakları ihalelerde;
saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını, sağlamakla sorumludur.

11 TEMEL İLKELER Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmaması amacıyla mal alımları kısımlara bölünemez.

12 TEMEL İLKELER İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür. Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.

13 TEMEL İLKELER Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.

14 TEMEL İLKELER Kurulun uygun görüşü olmadıkça 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine mal alımı amacıyla konulacak ödeneklerin %10'unu aşamaz.

15 İHALE SÜRECİ Mal alımı ihale süreci adımları, toplam 12 genel başlık altında toplanabilir. İhale süreci anlatılırken ihale onayının alınmasından önceki ihale hazırlık adımları da incelenmiştir. İdareler, en başından itibaren bu sürecin içinde yer alırlarken; istekliler veya adaylar "İhale ilânı/ön yeterlik ilânı" aşamasından itibaren sürece dâhil olurlar.

16 İHALE SÜRECİ 1İhtiyacın Ortaya Çıkması
2Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3Yaklaşık Maliyet 4İhale Usulünün Tespiti 5İhale Dokümanı 6İhale Onayının Alınması 7İhale Komisyonunun Kurulması 8İhale İlânı 9İhale Dokümanının Görülmesi 10Tekliflerin Sunulması 11Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması 12İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

17 1-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI
Mal Alım İhale sürecinin İLK adımıdır. Bu adımda idarelerin ilgili birimleri, iç işleyişleri çerçevesinde ihtiyaçlara ilişkin taleplerini görevli birim/dairelere bildirir.

18 2-TEKNİK ŞARTNAMELER Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

19 2-TEKNİK ŞARTNAMELER Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

20 2-TEKNİK ŞARTNAMELER İhale konusu mal alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

21 3-YAKLAŞIK MALİYET İdarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, tedarik edilecek malın bedelinin doğru tahmin edilmesindeki isabet derecesine bağlıdır.

22 3- YAKLAŞIK MALİYET Tedarik edilecek malın özelliğine göre;
1- Valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenebilecekleri gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura istenebilir.

23 3-YAKLAŞIK MALİYET İdarelerce fiyat teklifi istenilmesi halinde, fiyatı etkileyebilecek; -Malın cinsi, sınıfı, miktarı, -Teslim süresi, -Teslim edilecek parti miktarları, -Nakliye, -Sigorta, -Diğer özel şartlar, gibi unsurlar belirtilir. Ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özelliklerin belirtilmesi veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesi istenir.

24 3-YAKLAŞIK MALİYET Bu araştırmaların sonucunda idarelerce elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, en doğru maliyet tespiti yapılır. Ancak idareler, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ile proforma faturaları değerlendirmeye almazlar. Buna ilişkin gerekçeleri hesap cetvelinde belirtirler.

25 3-YAKLAŞIK MALİYET 2- İdareler, ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış iseler; geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatlarını tablo haline getirirler. Türk parası bazında yapılmış olan alımlarda geçmiş yılların fiyatları; ÜFE üzerinden güncellenir ve aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

26 3- YAKLAŞIK MALİYET 3-Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde ek olarak; idarelerin oluşturacakları uzman kişilerce, ihtiyaç duyulan malların üretim metot ve tekniklerinin, ürün yelpazesindeki değişimlerin, mevcut malı ikame edecek malların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda piyasa araştırmasının yanı sıra internet başta olmak üzere tüm iletişim araçları kullanılarak fiyatlar tespit edilir ve sürekli güncellemesi yapılır.

27 3-YAKLAŞIK MALİYET 4- İdareler alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; yukarıda 3 başlık altında sayılan yöntemlerle elde edilen değerleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirebilirler. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

28 3- YAKLAŞIK MALİYET 5- Ayrıca tedarik edilmesi istenilen malın özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi veya ilk defa alımı veya üretimi yapılacak bir mal olması ya da idarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla yaklaşık maliyet tespiti 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle de yaptırılabilir

29 4-İHALE USULÜNÜN TESPİTİ
İdare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 18 ila 21 inci madde hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak malın türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.

30 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, 2. sözleşme tasarısı, 3. teknik şartname, 4. bazı standart formlar, 5. gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

31 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İdare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanlarını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar, alınacak malın özelliğine göre mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. İdarelerce ihale dokümanı ile ilanda yapılan düzenlemelerin birbirine uyumlu olarak hazırlanması gerekir.

32 5- İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname’lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu malın özelliklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartname’lerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.

33 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de ihale dokümanı hazırlanabilir. Talep eden aday veya istekliye yabancı dilde hazırlanan ihale dokümanı Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanı ile birlikte verilir. Bu durumda ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile adaylar veya istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

34 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İdari şartnamede doldurulması gereken önemli hususlardan bazıları şunlardır: sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi göz önünde bulundurularak yabancı isteklilere açık olup olmadığı idari şartnamede belirtilmelidir.(İd.Şart.md.8) - Alt yükleniciler, ihale konusu mal alımlarında yüklenicinin alt yüklenici çalıştırılabilmesine izin verilip verilmeyeceği idari şartnamede belirtilecektir. İdarenin, yüklenicinin alt yüklenicileri çalıştırılabilmesine izin vermesi durumunda İdari Şartnamenin 17 nci maddesinin dipnotundan yararlanılabilecektir.

35 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
- İdare işin özelliğine göre uygun teklif ve sözleşme türünü idari şartnamede belirlemelidir. (İd. Şart. md. 18) (Götürü bedel ve birim fiyat söz. Ayrıca Kurumun uygun görüşü alınmak suretiyle mutat sözleşmeler kullanılabilir.) - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, İdari Şartnamenin 20 nci maddesinin dipnotu göz önünce bulundurularak tespit edilir. - İsteklilerin ihale konusu mallar için kısmi teklif verip veremeyecekleri; verilecekse kısmi teklif konusu mal kalemi/kalemlerinin neler olduğu, idari şartnamede belirtilmelidir. (İd. Şart. md. 21.) (Yalnızca birim fiyat sözleşmelerde geçerlidir.) - İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilip verilmeyeceği idari şartnamede belirtilmelidir. (İd. Şart. md. 22)

36 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İdareler, ihalenin niteliğini göz önünde bulundurarak tekliflerin geçerlik süresini idari şartnamede belirlemelidir. Bu belirlemede, tekliflerin değerlendirme süreci, ihale yetkilisinin onay süresi, kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet gibi süreçleri göz önünde bulundurmalıdır. (İd.Şart.md.25) İdareler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinden hangilerinin teklif fiyata dahil edileceğini idari şartnamede belirtmelidir. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir. (İd. Şart. md. 26)

37 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İdare, idari şartnamede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, en düşük fiyat esası mı yoksa fiyat dışı unsurları da mı dikkate alacağını belirtmelidir. (İd. Şart. md. 36.2) En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışındaki unsurlar idari şartnamenin belirtilecektir. (İd. Şart. md. 36.5)

38 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin "Yerli Malını Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması" başlıklı 59 uncu maddesi göz önünde bulundurularak yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerindeki ihalelerde yerli malı teklif eden yerli isteklilere fiyat avantajı sağlanıp sağlanamayacağı idari şartnamede belirtilmelidir. (İd. Şart. md. 36.7) İdareler, Bakanlar Kurulunun Fiyat Farkını Düzenleyen Esaslarını göz önünde bulundurarak, fiyat farkı verilip verilmeyeceğini idari şartnamede belirtmelidir. (İd. Şart. md. 48) (Petrol ürünleri ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mallar)

39 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İHALE KATILIM BELGELERİ VE YETERLİK KRİTERLERİ: İhtiyaç konusu her ihalenin en can alıcı kısmı, ihaleye katılım kurallarının belirlenmesi ve bunun ihale dokümanında belirtilmesidir. İdari şartnamelerde, ihaleye katılım kuralları, İdari Şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı 7 nci maddesinde düzenlenmiştir.

40 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
İdari şartnamenin 7.1 maddesinde her ihale için verilmesi gereken standart belgeler düzenlenmiştir. İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddelerinde ise; isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla rekabeti engelleyici sonuç doğurmayacak şekilde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde yapılan düzenlemeler göz önünde bulundurarak gerekli bilgi ve belgeler istenebilir.

41 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde; 1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin on katına kadar olanlarda; -Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya -İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az birinin,

42 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda; -Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin, -İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin, - İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerin, - İş deneyim belgelerinin, idarelerce istenilmesi zorunludur.

43 5-İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİ
Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler: İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler İş deneyim belgesi Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

44 6-İHALE ONAYININ ALINMASI
İhale süreci, ihale onayının alınmasıyla başlar. İhale onayının alınmasından önceki beş adım, ihaleye çıkılabilinmesi için gerekli hazırlıkları içermektedir. İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman onay belgesine (standart form KİK001.0/M) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır. İdarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.

45 7-İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI
İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

46 7-İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI
İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

47 8-İHALE İLANI İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü ise dikkate alınmaz. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

48 8-İHALE İLANI İhale ilânında bulunması gereken hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde düzenlenmiş ve Kamu İhale Kurumunca standart ihale ilân formu (standart KİK002.0/M) hazırlanmıştır. İdareler ihale usullerine uygun bu standart ihale formu doldurmak suretiyle ihale ilân metinlerini hazırlamalıdır. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği hüküm altına alındığından, ihale ilân metinlerinin, idarelerce hazırlanmış olan ihale dokümanı ve ihale konusu işin idari şartnamesi esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

49 8-İHALE İLANI İhale İlân Süreleri:
Mal alımlarına ait ihale ve ön yeterlik ilanları bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır: a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, 3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

50 8-İHALE İLANI b) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen miktarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen miktarda olanlar, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 3) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen miktarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

51 8-İHALE İLANI İhalenin yapılacağı yerde veya işin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde gazete çıkmayan yerdeki ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler tutanak ile belgelenir. İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki günlük süre eklenir. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu durumda en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi gerekir. (standart form, KİK004.1/M)

52 İlanın uygun olmaması:
8-İHALE İLANI İlanın uygun olmaması: İhale konusu işle ilgili ilk bilgiler ilân aracılığıyla edinildiğinden ihale ilânında bulunması zorunlu hususlarda ve ön görülen sürelerde hata oluşması hâlinde ilân yenilenmedikçe veya düzeltme ilânı yapılmadıkça ihale gerçekleştirilmez. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen sürelere uygun olmaması hâlleri hariç, yapılan ilânlar aynı kanunun 24 üncü maddesine uygun değil ise, ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için idarece düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

53 İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle, isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

54 9- İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ /DEĞİŞTİRİLMESİ/AÇIKLAMA YAPILMASI
- İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. - Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. - İdareler, ihale dokümanının satın alan isteklileri standart form KİK005.0/M ile listeler. - Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

55 9- İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ /DEĞİŞTİRİLMESİ/AÇIKLAMA YAPILMASI
İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

56 9- İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ /DEĞİŞTİRİLMESİ/AÇIKLAMA YAPILMASI
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

57 9- İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ /DEĞİŞTİRİLMESİ/AÇIKLAMA YAPILMASI
İhale Dokümanında Açıklama Yapılması: Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.

58 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
İstekliler, idari şartname ve teknik şartnamelerde istenilen ihaleye katılımda aranacak zorunlu belgeler ile malî ve ekonomik yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri, idari şartnamede belirlenen düzenlemelere uygun olarak idareye sunarlar. İdareler, bu belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Ancak bu belgelerden; ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanların asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilir.

59 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Ancak isteklilerden kalite belgeleri, ürün uygunluk belgeleri gibi kalite ve standartlara uygunluk belge ve sertifikalarının istenilmesi halinde; idarelerce söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya ürünlerin ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış nüshaları veya malın üzerinde/ ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiket de kabul edilebilir.

60 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

61 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

62 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

63 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Yabancı istekliler, ihale dokümanında istenen belgelerin, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunarlar. Bu belgelerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılanların isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Ancak bu hususun yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur.

64 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ya ticaret unvanını, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı, bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. İstekliler tarafından verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

65 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Teklif mektupları standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması, b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması, Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

66 10- TEKLİFLERİN SUNULMASI
Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.

67 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması ve Açılması: İhale komisyonunca belirtilen ihale saatine kadar verilmiş olan teklifler, standart form KİK007.0/M ile tespit edilir ve ihaleye hemen başlanır. İhale komisyonu, teklif sayısını hazır bulunanlara duyurduktan sonra, teklif zarflarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen şekil şartlarına uygun olup olmadıklarını incelemeye başlar. Bu şartlara uygun olmayan zarflar açılmadan ihale dışı bırakılır ve bu durum bir tutanakla standart form KİK009.0/M tespit edilir.

68 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
Teklif zarfları, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Belgelerin eksikliği ve teklif mektubu ile geçici teminatların uygun olmaması durumu tutanağa bağlanır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak (standart form KİK020.0/M) ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanağın onaylı sureti isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylı sureti imza karşılığı verilir. Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

69 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz. Ancak, a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarelerce TAMAMLATILIR.

70 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.

71 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İlk değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Daha sonra, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri, değerlendirme dışı bırakılır. En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

72 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İhale komisyonu verilen teklifleri İdari Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

73 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İdareler, ihalenin niteliği dikkate alınarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre mi ya da fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle mi belirleneceğini idari şartnamelerinde belirtmek zorundadırlar. İhale dokümanında fiyat dışı unsurların dikkate alınacağının belirtilmesi üzerine, idareler aşağıdaki unsurlardan kullanacaklarını ayrıntılarıyla idari şartnamelerinde belirtirler. a) İşletme ve bakım maliyeti b) Maliyet etkinliği c) Verimlilik d) Kalite e) Teknik değer f) Özel ilâve kriterler (Uy. Yön. md. 56)

74 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde, ihale konusu malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesine ilişkin kararlar, Kamu İhale Genel Tebliğinin VII-C’de belirtilmiştir. Bu kararlara göre yerli malı teklif eden yerli isteklilere fiyat avantajı verilmiş ise, bu teklifler değerlendirme aşamasında göz önüne alınır.(Sanayi ve Tic. Bakanlığı ile Diğer kurum ve kuruluşların görüşü alınacak) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler, yerli malı olarak kabul edilir. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, idari şartnamede belirlenmiş fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Bu aşamada, yerli malı teklif eden yerli isteklilere fiyat avantajı verilmiş ise, bu göz önünde bulundurulur.

75 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İhale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca, isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması hâlinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçeleri de bütün isteklilere bildirilir.

76 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. İhale komisyonu, kararını standart form KİK021.0/M ile tutanağa bağlar ve ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisinin onayından önce ihale üzerinde kalan isteklinin, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir. İhalenin, üzerinde bırakıldığı isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun idarece tespit edilmesi durumunda, ihale kararı iptal edilir ve bu isteklinin geçici teminatı irat kaydedilir. İhalenin iptal edilme nedeni, rekabetin ortadan kalkmasıdır.

77 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın ihale yetkilisince onaylanması hâlinde geçerli; iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılacaktır

78 11- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KOMİSYON KARARI
İhalenin karara bağlanmasından, ihale üzerine kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise, hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması hâlinde iade edilir. İhale üzerine kalan istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

79 12-İHALE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen üç (3) gün içinde, ihale sonucu, standart form KİK022.0/M'ye uygun hazırlanan bir mektup ile ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. İptal edilen ihale kararı, standart form KİK023.0/M ile bütün isteklilere bildirilir. Mektubun isteklilerce tebellüğ edildiği gün, kararın tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Mektubun isteklilere tebliğ edildiği günün tespit edilememesi halinde ise, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün, kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır. Teklifi değerlendirilmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde; idare de talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde, bir yazı ile gerekçelerini bildirecektir.

80 12-İHALE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
İdari Şartnamenin 39.2 maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini veya Maliye Bakanlığı vizesi gereken hâllerde, bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli (standart form KİK024.0/M) iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki (12) gün ilave edilecektir. Bu bildirim, isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.

81 12-İHALE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibariyle idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içerisinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

82 12-İHALE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, İdari Şartnamenin 40.1 İncı maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

83 12-İHALE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
İhale üzerinde kalan istekli; sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili koşulları yerine getirmediği, ya da sözleşmeyi imzalamaya gelmediği taktirde; ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla, idare; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci fiyatı veren teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalamaya karar verebilir.(İd. Şart. md. 43.1) İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde, ihale iptal edilir. (İd. Şart. md. 43.3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye gelmesi durumunda ise, sözleşme ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

84 12-İHALE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASI
İHALE SONUCUNUN İLÂNI: 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal tutarı aşan mal alımı ihalelerine ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç on beş (15) gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak suretiyle ilân edilir.(standart form KİK025.0/M) ( Parasal Tutar ,- YTL) İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilirler.


"MAL ALIMI İHALELERİ KAPSAM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları