Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Şafak Macit 8/G 2494. ÜLKEMİZDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE EĞİTİMSEL İŞLEVLERİ Demokratik ülkeler sivil toplum örgütleriyle daha sağlıklı bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Şafak Macit 8/G 2494. ÜLKEMİZDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE EĞİTİMSEL İŞLEVLERİ Demokratik ülkeler sivil toplum örgütleriyle daha sağlıklı bir."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Şafak Macit 8/G 2494

2 ÜLKEMİZDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE EĞİTİMSEL İŞLEVLERİ Demokratik ülkeler sivil toplum örgütleriyle daha sağlıklı bir görünüme kavuşurlar. Bugün çağdaş demokrasilerde sivil toplum kuruluşları, toplumun vazgeçilmez öğeleri arasındadır. Ülkemizde öteden beri bu öğeleri benimsemiş ve toplum yaşamında denemiştir. Cumhuriyetimizin gelişim çizgisinde sivil toplum örgütleri de yer almıştır. Fakat bunların etkinliği ancak 1970’li yıllardan sonradır. Bu yazıda toplumda bir çok işlevleri üstlenmiş sivil toplum örgütlerinin eğitimsel işlevleri üzerinde odaklaşacağız. Konunun genel görünümlerinden sonra ülkemizde bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği’nin eğitimsel etkinliklerini örnek olarak sunacağız. Bu kuruların etkinliği, ancak sivil toplumun varlığı ile olanaklıdır.

3 SİVİL TOPLUM KAVRAMI En soyut anlamıyla sivil toplum, üyeleri öncelikle devlet dışı etkinliklerle ve bu etkinlikleri dolayısıyla devlet kurumları üzerinde bir çeşit baskı ve denetim uygulayan, kendi kimliklerini koruyan ve dönüştüren kurumların oluşturduğu bir bütündür. (Önal, 2000:1) Ülkemizde sivil toplum kuruluşları denildiğinde, aralarında,vakıfların, meslek odaları, ve baroların, sendikaların, derneklerin, kooperatiflerin ve yurttaş girişimlerinin dahil olduğu geniş bir örgütlenme yelpazesinden söz etmek olanaklıdır. Böylece bu kuruluşlar, kendi amaçları ile ilgili parlamento dışı muhalefeti gerçekleştirmektedirler. Sivil toplum kavramının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. Devlet denetimi yada baskısının ulaşamadığı ya da belirleyici olamadığı alanlarda bireylerin / gurupların devletten izin almadan, kovuşturmaya uğrama korkusu taşımadan ve ekonomik ilişkilerin baskısından da büyük ölçüde bağımsız olarak hareket ederek tutum belirleyebildikleri, gönüllü ve rızaya dayalı ilişkilerin, etkinliklerini ve kurumların oluşturabildiği bir toplumdur sivil toplum. 2. Sivil toplum, insanların siyasal otorite olmadan içinde yaşamalarını, ekonomik ilişkilerini, aile ve akrabalık yapılarını, dinsel kurumlarını yaşayabilecekleri bir yapıdır. Sivil toplum tamamen bir analitik kavramdır, çünkü siyasal otoriteden bağımsız olarak var olamaz ve genel görüşe göre siyasî otorite olmadan uzun süre yaşayamaz. Böylece ikisi arasında net bir sınır kolay kolay çizilemez.

4 SİVİL TOPLUM KAVRAMI 3. Bir başka açıdan sivil toplumun, başkalarıyla kurulan bağlantı ve iş yoluyla bireyin gereksinimlerinin doyumu, adaletin yaygınlaştırılması, kişi hak ve özgürlüklerinin evrensel biçimdi güvence altına alınması, temel öğelerini oluşturur. (Önal, 2000:6) Görüldüğü gibi devletle sıkı ilişki durumları dikkati çekmektedir. Sivil toplum alanının özellikleri şöyle sıralanabilir: (Güneş, 2003:128) Gönüllük ve özel alandan fedakarlık Sonul amaç olarak topluma bir şeyler sunmak ve toplumsal iyi katkıda bulunmak Sivil toplum kuruluşlarının açık ve belli bir konuda uzmanlaşmış olmaları Bu kuruluşlar hangi alanlarda etkinlik gösterir? Kamusal bir gereksinimi karşılayan ve kamu hizmeti yapan kuruluşlar Özel ilgi ve özel gereksinimleri karşılamaya dönük kuruluşlar Meslek mensuplarının gereksinimlerini karşılamaya dönük kuruluşlar Hayırsever dernekleri gibi bazı özel gurupların gereksinimlerini karşılamak için kurulanlar.

5 Sivil Toplum ve Devlet Sivil toplum her şeyden önce devletin dışındaki bir alanı çağrıştırır. Kendine devlet dışında bir alan bulmasıyla da karşıtı bir konumda yer alır. Sivil toplum için amaç, devletin ekonomik, siyasal ve kültürel düzeyde varlık alanının daraltılmasıdır. Fakat amaç, devletin varlığına tamamen son vermek değildir.Sivil toplum ve devleti birbirinin düşman kardeşleri olarak görmek yanlış bir bakış açısıdır. Sivil toplum kurumlarına göre, sivil toplum olgusu, ancak demokratik bir ortamda oluşur. Sivil toplumun sağlıklı olması için demokratik, ortama demokratik olabilmesi için de devlete gereksinim vardır. Burada, ikisinin birbirini destekleyici bir rolü olduğu dikkatimizi çekmektedir. Tam olarak işleyen bir sivil toplum, giderek çoğulcu ve katılımcı bir toplum durumuna gelecektir. Sivil toplum kavramını biraz daha açacak olursak şu hususlara değinebiliriz. Sivil toplum devlet ve devlet otoritesi dışındaki ekonomik ve toplumsal alanı nitelemek için kullanılan bir kavramdır. Kendi ilke ve kurallarına göre işler. Devlet otoritesi dışında kendi kendini düzenleyen özerk alanlar sivil toplumu ifade eder. Sivil toplum derken devletin alabildiğine dar bir alanda yer aldığı çoğulcu ve katılımcı nitelikler söz konusudur. Yâni, devlet dışı örgütlenmeler ve gurupların söz hakkı vardır ve katılımcı demokrasi söz konusudur.

6 Sivil Toplum ve Devlet Sivil toplumun boyutlarına bakacak olursak: (Güneş, 2003:122) a) Kurumların örgütlerin ve düşüncelerin çoğulluğuna dayanan kamusal alan b) “Mahremiyet” (özellik) özerk bireysel ahlâkî tercihi anlatır. c) Yasalık olarak tanımlanan ve toplumsal alanın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bir dizi hakları içeren yasal sistemin varlığı. Kuşkusuz bunlara Çaha’nın belirttiği bir takım koşullarda eklenebilir. Örneğin: (Güneş, 2003:122) Toplumsal farklılaşma (Etnik, cinsiyet, kültürel, dinsel, ideolojik, siyasal açılardan) Toplusal örgütlenme Gönüllü bir nitelik Toplumsal düzeyde bir özerkleşme Baskı mekanizması oluşturma Şu nitelikleri de A.S. Akad ekliyor: (Güneş, 2003:122) Devletin mülkiyetini minimum düzeyde olması Açık piyasa ekonomisinin olması Toplumsal katılım mekanizması olması Bürokrasinin çok güçlü olmaması Kesintisiz bir demokrasinin varlığı (Askerî müdahalelerle kesintiye uğramama) Güçlü bir sivil toplum, devlet gücünü elinde bulunduran yöneticilerin iradelerini sınırlar. Oların birer tirana dönüşmemesini sağlar.

7 Sivil Toplum ve Devlet Avrupa’da sivil toplum, şu nedenlerle giderek etkinlik alanını genişletmiştir: (Güneş, 2003: 125) Birey ve birey özgürlüğüne dayanan bugünün toplumlarında dayanışmanın ortadan kalkması Temsilî demokrasinin bugünkü toplu koşullarına giderek uymaması Partilerin belli toplumsal sınıfların temsilcileri olmaktan çıkmaları ve sağ ile sol arasındaki çizginin giderek belirsizleşmesi Devletin ideolojik ve ekonomik alanlarda küçülmesi, hizmet alanlarında ise daha etkin olması konusundaki beklentiler. Genel tanımıyla sivil toplum kuruluşu, gönüllü ve kâr amacı taşımayan özerk kuruluşlardır. Amaçları hiçbir zaman siyasal iktidarı ele geçirmek değildir. Fakat onları etkilerler, ilgili kararlara katılırlar.

8 II. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN EĞİTİM HİZMETLERİ Sivil toplum örgütlerinin eğitim hizmetleri konusunda elimizde bilimsel araştırma verileri yoktur. Bu konuda ülkemizde araştırmalar yapılmamıştır. Fakat bu örgütlerin bazılarının eğitimsel hizmetlerine genel olarak baktığımızda bu konuda da önemli hizmetler yaptıklarını söyleyebiliriz. Özellikle vakıflar ve dernek türündeki sivil toplum örgütleri eğitimsel etkinliklere yönelmişlerdir

9 Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye'nin önde gelen sivil toplam örgütleri, vakıf ve dernekleri aşağıda listelenmiştir. Sivil toplum örgütlerinin sitelerinde, kuruluşların amaçları, faaliyetleri, destek çalışmaları ve bağış numaraları gibi bilgileri bulabilirsiniz. A A RRRR IIII H H H H aaaa rrrr eeee kkkk eeee tttt iiii A VVVV SSSS AAAA MMMM - - - - A A A A vvvv rrrr aaaa ssss yyyy aaaa S S S S tttt rrrr aaaa tttt eeee jjjj iiii kkkk A A A A rrrr aaaa şşşş tttt ıııı rrrr mmmm aaaa llll aaaa rrrr M M M M eeee rrrr kkkk eeee zzzz iiii B B eeee yyyy aaaa zzzz N N N N oooo kkkk tttt aaaa V V V V aaaa kkkk ffff ıııı B İİİİ SSSS AAAA VVVV - - - - B B B B iiii llll iiii mmmm S S S S aaaa nnnn aaaa tttt V V V V aaaa kkkk ffff ıııı C C AAAA NNNN EEEE VVVV - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee C C C C aaaa nnnn Ç Ç Ç Ç oooo cccc uuuu kkkk llll aaaa rrrr E E E E ğğğğ iiii tttt iiii mmmm K K K K oooo rrrr uuuu mmmm aaaa v v v v eeee Y Y Y Y aaaa şşşş aaaa mmmm V V V V aaaa kkkk ffff ıııı Ç Ç EEEE KKKK ÜÜÜÜ LLLL - - - - Ç Ç Ç Ç eeee vvvv rrrr eeee v v v v eeee K K K K üüüü llll tttt üüüü rrrr D D D D eeee ğğğğ eeee rrrr llll eeee rrrr iiii nnnn iiii K K K K oooo rrrr uuuu mmmm aaaa v v v v eeee T T T T aaaa nnnn ıııı tttt mmmm aaaa V V V V aaaa kkkk ffff ıııı D D eeee nnnn iiii zzzz F F F F eeee nnnn eeee rrrr iiii Y Y Y Y aaaa rrrr dddd ıııı mmmm llll aaaa şşşş mmmm aaaa v v v v eeee D D D D aaaa yyyy aaaa nnnn ıııı şşşş mmmm aaaa D D D D eeee rrrr nnnn eeee ğğğğ iiii E E DDDD AAAA YYYY - - - - E E E E tttt iiii mmmm eeee ssss gggg uuuu tttt E E E E nnnn gggg eeee llll llll iiii llll eeee rrrr v v v v eeee A A A A iiii llll eeee llll eeee rrrr iiii Y Y Y Y aaaa rrrr dddd ıııı mmmm llll aaaa şşşş mmmm aaaa D D D D aaaa yyyy aaaa nnnn ıııı şşşş mmmm aaaa D D D D eeee rrrr nnnn eeee ğğğğ iiii E RRRR AAAA MMMM - - - - Ö Ö Ö Ö zzzz eeee llll E E E E ğğğğ iiii tttt iiii mmmm eeee M M M M uuuu hhhh tttt aaaa çççç Ç Ç Ç Ç oooo cccc uuuu kkkk llll aaaa rrrr aaaa Y Y Y Y aaaa rrrr dddd ıııı mmmm D D D D eeee rrrr nnnn eeee ğğğğ iiii F F EEEE VVVV - - - - F F F F iiii zzzz iiii kkkk ssss eeee llll E E E E nnnn gggg eeee llll llll iiii llll eeee rrrr V V V V aaaa kkkk ffff ıııı İ İ HHHH KKKK - - - - İ İ İ İ ssss tttt aaaa nnnn bbbb uuuu llll H H H H aaaa vvvv aaaa cccc ıııı llll ıııı kkkk K K K K llll uuuu bbbb üüüü İ KKKK VVVV - - - - İ İ İ İ kkkk tttt iiii ssss aaaa dddd iiii K K K K aaaa llll kkkk ıııı nnnn mmmm aaaa V V V V aaaa kkkk ffff ıııı

10 Sivil Toplum Kuruluşları M M eeee hhhh mmmm eeee tttt çççç iiii kkkk V V V V aaaa kkkk ffff ıııı S S iiii vvvv iiii llll T T T T oooo pppp llll uuuu mmmm K K K K uuuu rrrr uuuu llll uuuu şşşş llll aaaa rrrr ıııı B B B B iiii rrrr llll iiii ğğğğ iiii S SSSS YYYY VVVV - - - - S S S S aaaa ğğğğ llll ıııı kkkk v v v v eeee S S S S oooo ssss yyyy aaaa llll Y Y Y Y aaaa rrrr dddd ıııı mmmm V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T T aaaa rrrr iiii hhhh V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T BBBB VVVV - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee B B B B iiii llll iiii şşşş iiii mmmm V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T EEEE MMMM AAAA V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T EEEE SSSS EEEE VVVV - - - - T T T T uuuu rrrr kkkk iiii yyyy eeee E E E E kkkk oooo nnnn oooo mmmm iiii kkkk v v v v eeee S S S S oooo ssss yyyy aaaa llll E E E E tttt uuuu dddd llll eeee rrrr V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T EEEE VVVV - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk E E E E ğğğğ iiii tttt iiii mmmm V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T İİİİ VVVV AAAA KKKK - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee I I I I nnnn ffff eeee rrrr tttt iiii llll iiii tttt eeee V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T KKKK VVVV - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk K K K K aaaa llll pppp V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T TTTT GGGG VVVV - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee T T T T eeee kkkk nnnn oooo llll oooo jjjj iiii G G G G eeee llll iiii şşşş tttt iiii rrrr mmmm eeee V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T TTTT KKKK DDDD - - - - T T T T üüüü mmmm T T T T üüüü kkkk eeee tttt iiii cccc iiii llll eeee rrrr iiii K K K K oooo rrrr uuuu mmmm aaaa D D D D eeee rrrr nnnn eeee ğğğğ iiii T UUUU TTTT EEEE VVVV - - - - T T T T üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee T T T T eeee kkkk nnnn iiii kkkk E E E E llll eeee mmmm aaaa nnnn llll aaaa rrrr V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T üüüü rrrr kkkk iiii yyyy eeee E E E E ğğğğ iiii tttt iiii mmmm G G G G öööö nnnn üüüü llll llll üüüü llll eeee rrrr iiii V V V V aaaa kkkk ffff ıııı T ZZZZ VVVV - - - - T T T T uuuu rrrr kkkk Z Z Z Z eeee kkkk aaaa V V V V aaaa kkkk ffff iiii U U MMMM :::: AAAA GGGG - - - - U U U U ğğğğ uuuu rrrr M M M M uuuu mmmm cccc uuuu A A A A rrrr aaaa şşşş tttt ıııı rrrr mmmm aaaa cccc ıııı G G G G aaaa zzzz eeee tttt eeee cccc iiii llll iiii kkkk V V V V aaaa kkkk ffff ıııı U mmmm uuuu tttt V V V V aaaa kkkk ffff ıııı

11 SON SON


"Hazırlayan Şafak Macit 8/G 2494. ÜLKEMİZDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE EĞİTİMSEL İŞLEVLERİ Demokratik ülkeler sivil toplum örgütleriyle daha sağlıklı bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları