Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. GRUP Öğretmen Atama Kaynakları Seçme Süreci ve Yerleştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. GRUP Öğretmen Atama Kaynakları Seçme Süreci ve Yerleştirme"— Sunum transkripti:

1 II. GRUP Öğretmen Atama Kaynakları Seçme Süreci ve Yerleştirme
Öğretmen Seçim sistemi(Kpss’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) Atama Koşulları ve Yerleştirme

2 ATAMA KAYNAKLARI

3 GRUP : II Konu: Atama Kaynakları SORUN: Öğretmenlik mesleğine yönlendirmenin eğitimin hangi kademesinde yapılacağının belirlenmemiş olması ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: İlköğretim için öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerinde yapılmalıdır. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili tanıtım ve yönlendirme, öğrenciyi bilgilendirme ve alana ilgisini geliştirme amaçlı olarak ortaöğretim döneminde gerçekleştirilmelidir. MEB YÖK Orta Çözüm 2: İlköğretim için öğretmen yetiştirmede sınıf öğretmenliği, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji gibi temel alanlarda, alann tercihinin en az ikinci yarıyılın sonu itibariyle yapılmalıdır. MEB ve Üniversiteler Çözüm 3: Ortaöğretimde öğretmenlik eğitimi lisans öğreniminden sonra başlamalıdır. Branşlara kaynaklık eden alanlar gözden geçirilerek yeniden düzenlenmelidir.

4 GRUP : II Konu: Atama Kaynakları SORUN 2: Öğretmenliğe kaynaklık eden alanlarda kapasite ile öğretmen ihtiyaçlarının ilişkilendirilmemiş olması. - Seçmeli dersler için öğretmen yetiştirecek yüksek öğretim programı yada özel yetiştirme programlarının bulunmaması yada bulunanların atanmaması nedeniyle, okullarda seçmeli derslerin öğretiminde yetersizliklerin oluşması. - Ücretli öğretmen görevlendirmeleri çerçevesinde alan dışı atamaların yapılması. - Atama için ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda, “Bu atama dönemine mahsus olmak üzere” ibaresi kullanılarak alan dışından ve ilgili alanın gerektirdiği yeterlilikleri kazandıracak ek bir yetiştirme sağlanmadan atanması. ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: 2050 yılına kadar eğitim kademeleri ve branşlar itibariyle öğretmen ihtiyacı projeksiyonu yapılarak öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanları projeksiyonlara göre sınırlandırılmalıdır. MEB YÖK Kısa Çözüm 2: Öğretmen yetiştirme programlarında branşlar itibarıyla her bir alanın toplam kontenjanı planlama periyodları itibariyle ihtiyacın %50'sinden fazla olmamalıdır. Çözüm 3: Öğretmenliğe kaynaklık eden alanlarda akreditasyon sistemi oluşturularak, akredite edilme koşullarını karşılamayan programlardan öğretmen ataması yapılmamalıdır. MEB ve ilgili akreditasyon kurumları Orta Çözüm 4: Seçmeli derslere kaynaklık eden alanda öğretmen yetiştirme programı bulunmadığı durumlarda, seçmeli dersin ilgili olduğu alandan öğretmenlere seçmeli derslerin öğretiminin gerektirdiği yeterliklerin kazandırılmasına yönelik özel programlar oluşturulmalıdır. Çözüm 5: Ücretli öğretmen görevlendirilmesi ve sözleşmeli ataması uygulamasından tamamıyla vazgeçilmelidir. Okul öncesi öğretmenliği ve Rehber Öğretmenlik gibi alanlarda ihtiyacın karşılanamaması halinde, ihtiyacın karşılanması için yakın alanlardan atama yapılacak olması halinde, atama yapılacak alanın gerektirdiği ve mezun olunan alan ile atama yapılacak alanın programları arasındaki fark derslerinin tamamlanması koşuluyla atama yapılmalıdır. Ayrıca bu ihtiyacın karşılanmasında ilgili programlarda çift ana dal uygulaması yaygınlaştırılarak çözüm üretilebiilir. YÖK ve Maliye Bakanlığı

5 GRUP : II Konu: Atama Kaynakları SORUN 3: Öğretmenliğe kaynaklık eden programlarda, milli eğitim temel kanunda belirlenmiş olan genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi öğelerinin, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütünlük içinde verilmemesi. Bu üç alanda bilgi ve becerilerinin birbirinden bağımsız olarak verilmesi ve bütünleştirmenin meslek içinde / mesleğe başladıktan sonra öğretmen adayına bırakılması. Bu bütünlüğün sağlanamaması nedeniyle, öğretmen yetiştirmenin mesleki ve toplumsal bağlamından uzaklaşması. ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Öğretmen yetiştiren programlarda genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve bilişim teknolojileri uygulamalarının, alanın öğretmenliğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri bir bütünlük içinde kazandıracak disiplinlerarası program bütünlüğü sağlanmalıdır. Öğretmen yetiştirme programları "Teknolojik pedagojik alan bilgisi" gibi bütüncül yaklaşımlar çerçevesinde düzenlenmelidir. YÖK MEB Orta Çözüm 2: Açıköğretim fakülteleri yoluyla öğretmen yetiştirme uygulamalarına tamamen son verilmelidir. Kısa

6 MEB ve Maliye Bakanlığı
GRUP : II Konu: Atama Kaynakları SORUN 4: Öğretmenliğe kaynaklık eden programlarda uygulama boyutunun yüzeysel kalması, usta çırak ilişkisi içinde yetiştirmenin yetersizliği. ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Öğretmenlik uygulamalarının en az 1 yıl süreyle ve öğretmen adayının uygulama yaptığı branşta tam zamanlı olarak, okulda fiili olarak uygulama yapmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. YÖK MEB Kısa Çözüm 2: Öğretmenlik uygulaması "internlük" sistemi benzeri bir yapıya kavuşturulmalı; deneyimli öğretmenin rehberliğinde de olsa, adayların fiili olarak öğretime katkı sağladığı dikkate alınarak, uygulama saatleri ücretlendirilmeli (öğretmen adayı için) ve uygulama süresince sosyal güvenlik primleri çalışma saatleriyle orantılı olarak ödenmelidir MEB ve Maliye Bakanlığı Orta Çözüm 3: Uygulama sürecinde, öğretmen yetiştirme programlarında kontenjanların planlanması çerçevesinde öğrenci sayıları azalacağından, uygulamanın gereği olarak her bir öğretmen adayına bir rehberlik yapacak olan deneyimli öğretmen atanmalıdır.

7 MEB ve Maliye Bakanlığı
GRUP : II Konu: Atama Kaynakları SORUN 5: Öğretmenlik formasyon programlarında temel alanlar ile belirli bir mesleki – teknik niteliği olan alanların öğretmenlik formasyon içeriğinin alanın özelliğine göre farklılaştırılmaması. - Pedagojik formasyon sürecinin ve eğitimin (zaman, para, bakış açısı, nitelik) öğretmen yetiştirmede esas iş olarak görülmemesi, yüksek öğretim kurumları açısında gelir getirici ikincil bir faaliyet alanı olarak görülmesinin yetiştirme sürecini öğretmenliğin gerektirdiği yeterlikleri kazandırma açısından olumsuz etkilemesi. - Pedagojik formasyon eğitiminde alanlara göre kontenjanlar planlanırken ihtiyaçtan bağımsız olarak, pedagojik formasyon eğitimi veren yüksek öğretim kurumunun öğretmenliğe kaynaklık eden bölümlerinden mezun olan öğrenci sayısına göre belirlenmesi. - Sayısal olarak atanacak olan öğretmen sayısının az olduğu alanlarda öğretmenlik formasyonu kazandıracak programların bulunmaması. ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Mesleki ve teknik alanlarda ya da çok az sayıda öğretmen ihtiyacı olan özel alanlarda öğretmenlik mesleği yeterliklerinin kazandırılması için alanın özelliklerini de dikkate alan, alana özel yetiştirme programlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliğyle düzenlenmelidir. YÖK MEB Orta Çözüm 2: İlköğretim dışındaki alanlara öğretmen yetiştirmede, öğretmen yetiştirme programları döner sermaye kapsamında bir uygulama olmaktan çıkarılmalıdır. MEB ve Maliye Bakanlığı Çözüm 3: Ortaöğretime öğretmen yetiştirme lisans sonrası bir yüksek öğretim programı olarak tanımlanmalıdır ve yüksek öğretim kurumlarının bütçesi içinde değerlendirilmelidir.

8 ÖĞRETMEN SEÇİM SİSTEMİ

9 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 1. Alan bilgisinin ve alan öğretim bilgisinin ölçülmemesi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: İlgili alan öğretim programı kazanımlarına ve öğretmenlik yeterlik göstergelerine dayalı olarak alan bilgisi ve alan öğretimi bilgisinin ölçülmesi ÖSYM MEB Kısa Çözüm 2: Fakültelerin ilgili öğretmenlik programlarının standardize edilmiş başarı puanlarının dikkate alınması YÖK Çözüm 3: Lisans eğitim-öğretim sürecinde uygulamaya dönük değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanılması Orta

10 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 2. Sınavın kapsam ve yapı geçerliğinin olmaması ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Öğretmen yeterlikleri dikkate alınmalı, yeterlikler ayrıntılandırılmalı ve belirtke tabloları hazırlanmalı ÖSYM MEB Kısa Çözüm 2: Soru yazarı kaynaklarının çeşitlendirilmesi YÖK Çözüm 3: Öğretmenlik alanındaki ilgili öğretim programının tamamını temsil etmeli

11 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 3. Ölçülecek öğretmen yeterliklerinin henüz sonuçlandırılmamış olması / Ölçme yönteminin buna dayalı olarak belirlenememesi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Alanlara göre yeterliklerin tanımlanma sürecinin acil bitirilmesi MEB Kısa

12 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 4. Eğitim fakültelerinde uygulanan eğitim programlarını uygulama ve içerik bakımından olumsuz etkilenmesi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Fakültelerin ilgili öğretmenlik programlarının standardize edilmiş başarı puanlarının dikkate alınması YÖK MEB Kısa Çözüm 2: Lisans eğitim-öğretim sürecinde uygulamaya dönük değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanılması Orta

13 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 5. Tüm branşlara aynı yöntem ve içerikle öğretmen seçilmesi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: İçeriğin alanlara göre çeşitlendirilmesi ÖSYM MEB Kısa Çözüm 2: Yöntemlerin alanlara göre çeşitlendirilmesi

14 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 6. Soruların hazırlanmasında ve soru havuzunun oluşturulmasında teknik bilgi ve donanımla ilgili sorunların olması ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Soru yazarı kaynaklarının çeşitlendirilmesi ÖSYM YÖK Kısa Çözüm 2: Teknolojik imkanlardan faydalanarak uzman grubun Türkiye genelinden oluşturulması Çözüm 3: Çözüm 2 ile ilgili bilgilendirmenin yapılması ÖSYM + YÖK

15 SORUN 7. Atanamayan adayların psiko-sosyal olarak zarar görmeleri
GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 7. Atanamayan adayların psiko-sosyal olarak zarar görmeleri ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Öğretmen yetiştiren kurumların müfredatlarına girişimcilik derslerinin konulması YÖK Kısa Çözüm 2: Devlet memurluğu dışındaki istihdam çeşitliliği hakkında farkındalığın sağlanması Çözüm 3: KPSS ve öğretmen seçmenin niteliği hakkında doğru bilgilendirmenin ve yaygınlaştırmanın sağlanması Çözüm 4: Oryantasyon ve mesleki rehberlik çalışmalarının/derslerinin öğretim programlarına yerleştirilmesi Çözüm 5: Çözüm önerilerinin yaygınlaştırılmasında medyanın katkısının sağlanması RTÜK YÖK + MEB Çözüm 6: Yaygın ve örgün eğitim programlarına yönelik eğiticilik yeterliklerinin seçmeli dersler yolu ile kazandırılması İŞKUR Çözüm 7: Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kurluşlarının etkinlik ve projelerinde görev alabilecek yeterliği sağlayıcı becerilerin kazandırılması ESTK (Eğitimle ilgili STK'lar) Çözüm 8: Aile eğitim danışmanlığı kadrosunun oluşturulması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

16 GRUP : II-B Konu: Öğretmen Seçim Sistemi (KPSS’nin Değerlendirilmesi ve Alan Sınavı) SORUN 8. Öğretmen seçme sınavının KPSS’den bağımsız olmaması ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Ayrı bir isimlendirme ile öğretmen seçimin yönelik ayrı sınavların yapılması ÖSYM Kısa TUS,DUS gibi diğer sınavlara benzer şekilde öğretmen yeterlik sınavına farklı bir isim verilmesi

17 ATAMA KOŞULLARI VE YERLEŞTİRME

18 ÖSYM, Üniversiteler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
GRUP : II Konu SORUN 1-a) Kpss sınavı sisteminn iyileştirilmesi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Mevcut öğretmen seçme sınavı(KPSS) her nekadar nitelikli öğretmenlerin seçim açısından amaca yeterince hizmet etmiyor olsada kadro imkanlarının sınırlı, başvuruların çok fazla olması nedeniyle sınav bir zorunluluktur. Ancak sınavın amaca daha iyi hizmet etmesi ve kapsam geçerlilğini arttırılması için yapılacak sınavda soruların %40 alan blgisi %30 öğretmenlik formasyonu ve %30 genel kültür ağırlıklı olması gerekir. M.E.B ÖSYM, Üniversiteler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kısa

19 İnsan Kaynakları Genel Müd.
GRUP : II Konu SORUN 1-b) Özür grubuna bağlı yer değiştirmeler ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Özür grubuna bağlı yer değiştirmeler yılda iki defa olmak üzere her yarı yılın sonunda yapılmalıdır. M.E.B İnsan Kaynakları Genel Müd. Kısa

20 İnsan Kaynakları Genel Müd.
GRUP : II Konu SORUN 1-c) Alan Dışı Atama Sorunu ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Hiçbir alanda alan sışı atama yapılmamalıdır. Açıköğretim fakültesindeki öğretmen yetiştirme programlarına derhal son verilmelidir. M.E.B, YÖK İnsan Kaynakları Genel Müd. Kısa

21 Talim Terbiye Kurulu, YÖK
GRUP : IIs Konu SORUN 1- d) Dersleri kaldırılan azaltılan, seçmeli hale getirilen alanlarda atama sorunu ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Talim terbiye kurulu tarafından ders saatleri düşürülen, seçmeli hale getirilen, maaş karşılığını karşılamayacak kadar ders saati azalan ya da kaldırılan derslerin öğretmenlerinin çeşitli eğitim etkinliklerinde görevlendirilmeleri, atama alanlarının genişletilmesi ve istihdam alanları daralan bölümlerin üniversitelerde kontenjanlarının azaltılması. M.E.B, YÖK Talim Terbiye Kurulu, YÖK Kısa

22 İnsan Kaynakları Genel Müd.
GRUP : II Konu SORUN 1- f) Ücretli Öğretmen görevlendirme sorunu ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Ücretli öğretmen görevlendirilmelerine son verilmeli ancak geçiş süresi olarak bir yıl çerisinde öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanlar atanabilir. Bir yıl içinde öğretmen ihtiyacı kadrolu istihdamla giderilmelidir. MEB İnsan Kaynakları Genel Müd. Kısa

23 Devlet Personel Daire Başk.
GRUP : II Konu SORUN 1-g) Bütçe kanunda eğitim öğretim hizmetleri sınıfında atamaya getirilen sınırlandırmanın kaldırılması ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Çeşitli nedenlerle ayrılıp(emeklilik, istifa, ölüm kurumdeğiştirme vb. ) kadroyu boşaltanların yerine kadro kanunuyla getirlen kısıtlama kaldırılmalıdır. Maliye Bakanlığı Devlet Personel Daire Başk. Kısa

24 İnsan Kaynakları Genel Müd., ÖSYM, Devlet Personel Dairesi Başk.
GRUP : II Konu SORUN 2- Atamada öncelik sorunu ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Öğretmen atamalarında eğitim fakültelerine öncelik verilmeli ihtiyacın karşılanamaması halinde diğer fakültelerin mezunlarıda kpss sınav sonuçlarına göre atanabilmelidir. Öğretmen adaylarının ilk atamalarında nufusa kayıtlı olduğu ile ataması yapılmamalıdır. MEB İnsan Kaynakları Genel Müd., ÖSYM, Devlet Personel Dairesi Başk. Kısa

25 GRUP : II Konu SORUN 3- Yer değiştirmede teşvik sistemi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Atama ve yer değiştirmelerde bölgenin mahrumiyet derecesine(tuik verileri dikkate alınarak) göre öğretmene brüt maaşının en az %30'u ek ödeme olarak verilmelidir. Bu oran emeklilikte dikkate alınmlıdır. Oturabilecek nitelikte ev bulunmayan yerlerdeöğretmenler için mutlaka lojman yapılmalıdır. MEB Maliye Bakanlığı Kısa- Orta

26 İnsan Kaynakları genel Müd.
GRUP : II Konu SORUN 4- Yönetici ve Öğretmen Rotasyonu ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Aynı okulda kesintisiz 15 yıl görev yapan öğretmenlere bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde rotasyon uygulanmalıdır. MEB İnsan Kaynakları genel Müd. Kısa

27 MEB, YÖK, Maliye Bakanlığı
GRUP : II Konu SORUN -5 Eğitim personelinin maddi durumlarının iyileştirilmesi ÇÖZÜMLER Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş veya Birim Süre Açıklamalar Çözüm 1: Öğretmen ve öğretim elemanlarının genel olarak ücretlerinin iyileştirilmesi ve 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret bağlamında öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerinin arttırılması. Arıca öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının ek ödeme oralarının emeklilik işlemlerinde dikkate alınması gerekir MEB, YÖK, Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı, YÖK Kısa


"II. GRUP Öğretmen Atama Kaynakları Seçme Süreci ve Yerleştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları