Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç Dr Zeki Şahinoğlu 9. Kadın Sağlığı Paneli Kadıköy Şifa Hastanesi 16 Kasım 2012 FETUS prenatal Gebelikte enfeksiyon taraması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç Dr Zeki Şahinoğlu 9. Kadın Sağlığı Paneli Kadıköy Şifa Hastanesi 16 Kasım 2012 FETUS prenatal Gebelikte enfeksiyon taraması."— Sunum transkripti:

1 Doç Dr Zeki Şahinoğlu 9. Kadın Sağlığı Paneli Kadıköy Şifa Hastanesi 16 Kasım 2012 FETUS prenatal Gebelikte enfeksiyon taraması

2 Serolojik çalışmalar Maternal – fetal geçiş Fetal enfeksiyon tanısı Prenatal yönetim ?  CMV  Toksoplazma  Parvo v B 19  Rubella  Sifiliz  Hepatit / sorular  rutin tarama yapalım mı?  laboratuar sonuçlarının değerlendirilmesi  CMV, Toksoplazma Ig G avidite testlerine ne kadar güvenilebilir?  hangi fetal ultrason bulguları perinatal enf için lehinedir?  intrauterin enfeksiyon tanısında araçlar neler olabilir? teratojen mikroorganizmalar

3 Sitomegalovirüs enfeksiyonu Peteşi% 76 Sarılık% 67 Hepatosplenomegali% 60 Mikrosefali% 53 Koryoretinit% 20 Konvülzyon% 7 Ölüm% 10

4 Sitomegalovirüs - CMV paradoks virüs ağır semptomlar potansiyel mortalite normal klinik seyir ömür boyu asemptomatik  En sık konjenital ve perinatal enfeksiyon.  Tüm yenidoğanlarda görülme sıklığı % 0.4 – 2.3  Neonatal beyin hasarının en sık viral nedenidir.  ABD’de CMV enfek. ve komplik. tedavi masrafı  2 milyon USD

5 % 55 immun % 45 duyarlı duyarlı % 0.15 konj. enfek. (nonprimer maternal enf) % 0-1 klinik bulgu / sekel (+) % 10 normal gelişim % 1-4 primer enfeksiyon % 40 fetusa enf geçişi % 85-90 enfekte + asemptom infant % 85-95 normal gelişim % 10-15 hafif-ağır klinik bulgular % 90 sekel gelişir % 5-15 sekel gelişir CMV – fetal enfeksiyon / hasar

6 CMV – tanı / seroloji  Ig M (-) Ig G (+)  Ig M (+)Ig G (-)  Ig M (+)Ig G (+)  Ig G – Avidite İndeksi Seropozitif Akut primer enfeksiyon Serokonversiyon ?  Seroloji Ig M / Ig G  Ig G Avidite İndeksi  Virüs kültürü  Moleküler tanı

7 CMV-Ig M araştırılması  kompleman fiksasyon  antikompleman immunofloresans  indirekt hemaglütinasyon  RIA CMV – tanı / seroloji

8 4-8 hafta 8 ay Ig M

9 CMV-Ig M araştırılması ELISA capture ELISA indirekt ELISAcapture ELISA Lazzarotto T, J Clin Virology 2008 Ig M yalancı (+)  (interferansları önler) rom. fk. / selüler antijene reaktiv  Ig M (+)  EBV interferansı (+) TİCARİ KİTLER ARASINDA IG M (+) DİSKORDANSI CMV – tanı / seroloji

10 Rekombinan Ig M çalışmalarıCMV CMV – tanı / seroloji Ig M ile reaktive olan CMV proteinleri Yapısal proteinler pp 150 pp 65 pp38 pp 52 pp 130 * pp38 Yapısal olmayan proteinler Immunoblot CMV-Ig M çalışması rekombinan viral protein pürifie viral protein Sensitivite % 100 Spesifisite % 98.6 Revello MG, Am Soc Microbiol 2002 Serum örneği aktivasyonu bir pürifie protein + bir rekomb. protein üç rekomb. protein CMV-Ig M +

11 Abbott CMV- Ig M CMV-Ig G serokonversiyonu Cross-reaction < % 3.3 Sensitivite / spesifisite > Mikropartikül / rekombinanMEIA Sensitivite % 100 Spesifisite % 100 Lazzarotto T J Clin Virol 2008 CMV – tanı / seroloji Mikropartikül enzim immunassay ( MEIA)CMV

12 CMV – tanı / seroloji CMV – Ig M (+)  primer enfeksiyon  re-aktivasyon  re-enfeksiyon  postenfeksiyon uzamış pozitif (6-9 ay)  diğer viral enfeksiyonlar (Parvo V B19, EBV) %10 Fetus / yenidoğan CMV enfeksiyonu

13  Seroloji Ig M / Ig G  Ig G Avidite İndeksi  Virüs kültürü  Moleküler tanı CMV – tanı / seroloji Ig G Avidite indeksi CMV AI: %21  13 3 ay enf Avidite indeksi: Aynı serum örneğinindeki IgG antikoru Ag-Ab birleştirildikten sonra protein denatüre edici bir maddeye (örneğin 8 M üre) tabi tutularak yapılan ELISA testi ile eş zamanlı olarak tutulmayanın arasındaki orandır (%).

14 Lazzarotto T J Clin Virol 2008 CMV – tanı / seroloji Ig G - AI CMV ne kadar güvenilir? Serokonversiyon saptanan gebelerde Fetal enfeksiyon / konjenital CMV (+) bebek oranı % 30 CMV-Ig M (+) + düşük-orta AI saptanan % 25

15 Lazzarotto T J Clin Virol 2008 CMV – tanı / seroloji Ig G Avidite indeksi CMV ne kadar güvenilir? gebelik haftası < 18 Vertikal geçiş NPV ……….. %100 + yüksek / orta derecede AI (+) gebelik haftası 21-23 Vertikal geçiş NPV ……….. %91 + yüksek / orta derecede AI (+)

16 Ig G seviyesi  Ig G-AI (%)  CMV – tanı / seroloji Ig G - AI CMV ne kadar güvenilir? I. trimesterde düşük AI (<%30)  prekonsepyonel primer enf  primer enf 4-6 ay önce (yanlış +) II. trimesterde yüksek AI (> %50)  primer enf 4-6 ay önce (+)  primer enf < 3 ay (yanlış -)

17 AI: ne kadar güvenilir? geçirilmiş CMV enfeksiyonu eski / yeni ayırıcı tanı başarısı % 32-96 AI standardizasyon Revello MG, Am Soc Microbiol 2002 CMV – tanı / seroloji

18  Primer enf  15. haftaya kadar ortaya çıkmaz  Ig M (+) ve NA yokluğu primer enf lehine güvenilir bulgu  NA (+)  primer enf en erken 15 hafta önce CMV – tanı / seroloji ( CMV – tanı / seroloji (Nötralizan antikor) N= 22 gebe / 89 kan örneği  0-30 gün  9/20 (% 45)  30-60 gün  20/23 (% 87)  > 60 gün  46/46 (% 100) serumda NA (+) araştırması

19  Seroloji Ig M / Ig G  Ig G Avidite İndeksi  Virüs kültürü  Moleküler tanı CMV – tanı / seroloji

20  CMV-Ig M (+)  NA (-)  Ig G-AI < %30 MATERNAL serum vaginal akıntı tükrük idrar PCR Konfirmasyon  Viremi  Antijenemi (pp 65 içeren lökosit)  CMV-DNAemi  mRNAemi  CEC (circulating cytomeg. endotelial cells) MATERNAL VİRAL YÜK CMV – prenatal tanı

21 CMV – tanı / virüs izolasyonu - PCR Lazzarotto et al., 2004  Viremik faz çok kısa  CMV organik sekresyonlarda hızla yokolur  1. ve 2. trimester virüs izolasyonu  fetal / konjenital enf tanısı   (PPV: % 29 – 57)  CMV antijenemi / PCR maternal enf. kliniği fetusa geçiş oranı fetal enfeksiyon şiddeti  Gebeliğin 4.-30. haftalarında primer CMV enf.  vertikal geçiş tanısı sensitivite  Antijenemi %14  PCR % 47 korelasyon  

22 Gebe + CMVPrenatal tanı CMV – prenatal tanı Amniosentez  21-22. haftalar ideal  CMV replikasyonu yavaş, interval 6-9 hf  fetal idrardan virüs atılımında artış  amniotik sıvıda kalitativ CMV-DNA  qPCR: > 500 kopya/mL Erken / geç neonatal hasar

23 CMV USG Fetal gelişim geriliği Ventrikülomegali Asit İntrakranial kalsifikasyon Oligohidramnios Polihidramnios (nadir) Mikrosefali Beyin parankim hasarları Hiperekojen barsak Kardiomegali Hepatomegali splenomegali CMV – prenatal tanı / USG - MRI Fetaletkilenme N= 42NAğırhafif 2.Trim US-normal / 3.trim US-patolojik1129 2.Trim US-patolojik / 3.trim US-normal1-1 2.Trim US-patolojik / 3.trim US-ek patoloji44- 2.Trim ve 3. trim US-normal716 Her 2 trim.de aynı patolojik bulgu211 Gebelik sonlandırılması (2.trim US-patol)17

24 CMV – prenatal tanı / USG - MRI Benoit G Ultrasound Obstet Gynecol 2008

25 Guerra B, Am J Obstet Gynecol 2008 CMV – prenatal tanı / USG - MRI

26 toksoplazma  prevalans  serokonversiyon oranı  riskli populasyon  serolojik testler  seronversiyon – maternal tedavi  prenatal tanı testleri  perinatal sonuçlar  yönetim

27 Prevalans Toplum immuniteleri değişken (%50-90) KONJEN. TOKSO ORANLARI Tayland <%20 Japonya%3 ABD%3 Avustralya%23 İngiltere%35 Polonya%36 Belçika%53 Fransa>%60 Tahiti%77 Yıllık serokonversiyon % 0.6 – 1.5 Baril L,1996 Avelino MM, 2003 Remington JS, 1995; toksoplazma

28 Gebe / normal populasyon  2.2 x Adolesan gebelik  7.7 x Gebelerde serolojik (+)  %0.4-1.6 Prevalans Vertikal geçiş oranı%29 Dunn, Lancet1999 toksoplazma

29 Ig M / Ig A / Ig G / Ig G-AI ISAGA  Ig M: en hassas  yanlış (+/-)   fetus/y.doğanda tercih  Ig M (+) 2 yıl sürebilir ELISA Ig G: kolay-yaygın toksoplazma / s toksoplazma / serolojik testler IFA  yaygın kullanım  kısa sürede sonuç  Ig M yanlış (+/-) oranı ↑ IHAT  Ig G, M yanlış (-) oranı belirgin ↑  maternal /y.doğanda kullanımı  WESTERN BLOT Ig M / Ig G  Sensitivite %67  Spesifiste %96 ELISA + ISAGA + W.blot  Sensitivite %94  Spesifiste %85-100

30 Tokso-Ig M: enf  5. gün (+) 1 ayda maksimum, azalarak 2-3 ayda (-) ISAGA  2 yıla kadar (+) Tokso-Ig G: enf  1-2 hafta (+) 2-6 ayda maksimum, 1-2 yıl yüksek titrede azalarak yaşam boyu belli seviyede (+) kalır Tokso-Ig A: Ig M gibi akut enf.da erken (+) 3-8 ayda (-) toksoplazma / s toksoplazma / serolojik testler

31 TOKSO-IG G AVİDİTE TESTİ  % 0-5akut enf  % 5-151 ay içinde geçirilmiş enf  >%153-4 ay önceki enfeksiyon toksoplazma / s toksoplazma / serolojik testler

32 Ig G neg / Ig M neg İmmunite yok Primer enfeksiyona açık Ig G neg / Ig M pos Primer enf.  fetal enf riski (+) 2-3 hf sonra tekrar / serokonv kontrolü Natürel antikor  fetal enf riski yok serokonversiyon kontrolü Yanlış (+)  fetal enf riski yok 2-3 hf sonra tekrar / serokonv kontrolü Sensini A, 2006 toksoplazma / s toksoplazma / serolojik testler

33 Ig G pos / Ig M neg Eski enfeksiyon, Ig G marker Fetal enf riski yok, çok nadir Ig G pos / Ig M pos Eski veya yeni geçirilmiş enfeksiyon Fetal enf riski (+) Gebelik haftası önemli Konfirmasyon + Ig G avidite Yanlış (+)  fetal enf riski yok Konfirmasyon + Ig G avidite Sensini A, 2006 toksoplazma / s toksoplazma / serolojik testler

34 Amniosentez  Serokonversiyon (+)  Ig M (+) veya Ig A (+) / 4x artış 2 haftada  Ig G (+) titre artışı / 4x artış 2 haftada  Ig M / A (+) ve Ig G (+) artış 4x toksoplazma / prenatal tanı

35 Amnion – PCR 1.amplification 2.extraction 3.detection Maternal enf + 4 hafta interval Gebelik haftası > 18 hafta Sensitivite %64 Spesifiste %100 PPV %100 NPV %88 Hohlfeld P, 1994 Romands S, 2001 toksoplazma / prenatal tanı Amniosentez

36 toksoplazma / prenatal tanı – perinatal sonuç q PCR MATERNAL ENFEKSİYON gebelik haftası < 22 hafta Amnion - parazit yükü >100/mL < 100/mL normal sekel 0 11 10 2

37 U/S BULGULARI (%25-45) -ventrikülomegali%70 -intrakranial dansite artışı%20 -plasenta kalınlığında artış%30 -hepatik dansite%6 -ascites%15 klasik US triadı (+) -intraserebral kalsif. %10 -intraserebral kalsif. %10 -korioretinit %22 -korioretinit %22 -hidrosefali %4 -hidrosefali %4 toksoplazma / prenatal tanı - USG ENFEKTE FETUSLARDA PATOLOJİK USG ENFEKTE FETUSLARDA PATOLOJİK USG 1.trimester%78 2.trimester%20 3.trimester~0

38 toksoplazma / yönetim Gebelik sonlandırılması 1.Trimester maternal enf (+) Erken tanı (< 3hafta) Fetal enf / USG bulgusu (-) Medikal tedavi >30.hafta fetal enf (+) Prenatal tanı önermeme 1.Trim. maternal-fetal enf (+) Fetal enf ve USG (+) Medikal tedaviye rağmen Patol USG (+)

39 rubella  maternal viremi  plasenta  fetus I. trimesterde %90 13-16. haftada %50 16. hafta sonrası %35 3.trimester (36. hf sonrası)% 90  Fetal enfeksiyonun en yüksek olduğu dönem 11. haftadır. konjenital rubella sendromu 1. ay % 50 2. ay % 25 3. ay % 10 4. ay %11-24 5.ay % 6  Katarakt, glokom, mikroftalmi  Kalp defektleri (PDA, PS)  Sensorinöral sağırlık

40 Rubella / prenatal tanı Virus antijeni Virus DNA Spesifik Ig M Koryon villus Amnion sıvısı Fetal kan Prenatal tanı: 12 – 22 hafta (+) sonuç: fetal hasar ?? (-) sonuç: fetal endf yok ??

41 < 13 hafta Fetusa geçiş %90 13-16 hafta %50 >16 hafta %35 Abortus %20 Multisistem malform %70-85 Sağırlık %50 Fetal anomali  Genel populasyon Prenatal Tanı Terminasyon önerisi Prenatal tanı Fetal etki rubella / yönetim

42  Treponema  plasental enf: her gebelik haftasında (+)  Fetal hasar – konj sy  özellikle <18-20. gb hf (+)  Geb haftası < 20 hf: etyolojik faktörlerde sy akılda kalmalı  Konj sy tanısı: seroloji. Uzun yıllar asemptomatik olabilir  Sy (+) anne  sy (+) bebek  Erken dönem sy (+) annede fetal enf tanısı gereksiz  tanıyla beraber tedavi başlanır. (<18.geb hf  Fetal hasar  )  Fetal tutulum: amn. sıvısında karanlık alan mikr: spiroket (+) sifiliz / yönetim

43  Maternal enfeksiyon  genellikle asemptomatik  < 20. gebelik haftası enf (+)  fetal kayıp %10  > 20. gebelik haftası enf (+)  fetal kayıp< %1 hidrops riski %0.3  Hidrops 7-14 gün içinde gelişebilir, fetal ölüme neden olabilir veya spontan çözülür. Parvo virus B 19

44  Gebelikte en sık ikter nedeni  Gebelerde en sık görülen ciddi kc hastalığı  A – B – C – D – E – G – TT – SEN V  RNA virüs (HBV:DNA)  Enfeksiyonda oluşan immun yanıt  hepatoselüler nekroz  Gebelikte genellikle subklinik-hafif seyir  Semptomlar + 1-2 hafta  ikter  Transaminaz düzeyleri değişken, hastalık şiddeti ile ilişkisiz (~ 400-4000 IU/L) VİRAL HEPATİT hepatit

45 HBV % 50 HCV % 22 HSV %2 HAV%25 EBV CMV CMV Coxsackie B Coxsackie B HEV DV Hepatit / dağılım

46  Gebe - HAV enf (+): dengeli diyet + aktivite   Hospitalizasyon önerisi: AST/ALT aşırı ↑ ↑  Preterm eylem risk ↑  Teratojenite: kanıt yok  İntrauterin ve neonatal bulaş riski az Hepatit A

47  Gebelikte klinik: ağır seyir riski ↑ FULMİNAN HEPATİK YETMEZLİK (%58)  Akut kc yetmezliği riski ↑  derin maternal hipoglisemi atağı  HEV (+)  maternal-fetal deneyimli merkez hepatoloji, klinik mikrobiyoloji, enfeksiyon hast. MORTALİTE < %20-25 FETAL KAYIP RİSKİ Malnütrisyon + III.trimester Hepatit E MATERNAL MORTALİTE 1.Trimester%1.5 2.Trimester% 8.5 3.Trimester% 21

48  2/1000 → gebelikte HBV enf prevalansı  20.000 HBsAg (+) gebe / yıl  3000 yenidoğan / yıl  kronik enf riski (=%90)  %5 → genel HBV enf prevalansı  300.000 erişkin yeni enf / yıl  30.000 HBsAg(+) taşıyıcı  4000 erişkin / yıl HBV-siroz nedeniyle ex  800 erişkin / yıl HBV-primer kc CA nedeniyle ex Hepatit B

49 1.trimester% 2-10 2.trimester% 7-25 3.trimester-doğum% 60-80 perinatal vertikal geçiş Akut enfeksiyon HBeAg(+)% 80-90 HBeAg(-)% 10-30 HbeAg(-) / anti-HBe(+)<%10 perinatal vertikal geçiş Anne HBsAg (+) Hepatit B HBV enfeksiyonu ERİŞKİN BEBEK Asemptomatik %80 Akut hepatit %20 Fulminan hep. %1 Asemptomatik %99 Akut hepatit %1 TAM İYİLEŞME KRONİKLEŞME SİROZ KANSER %90%10 %90 HBsAg (+) anneyi saptamak vertikal geçiş? HBeAg sorgula Riskli anne immunizasyonu Yenidoğan immunizasyonu Hepatit B / Perinatal CDC <1988: riskli popul.da hbsag (+) tarama  (+) ANNELERİ SAPTAMA BAŞARISI %50 >1988: TÜM GEBELERİN TARANMASI GEREKLİ AMAÇ

50 KO-ENFEKSİYON SÜPER-ENFEKSİYON iyileşme fulminan kronikleşme siroz kanser %10-20 %2-20 %2-7%70-95 %90-95 %5-10 Hepatit D / klinik

51  HCV (+) anne / bebeklere özgü öneriler için yeterli bilgi henüz ↓  Hindistan çalışması: gebe ve donörlerde seroprevalans %1.5  İngiltere: riskli grupta seroprevalans %2-7  Özel aşı ve serum IG yok. Human IG etkinliği tartışmalı. Hepatit C

52 HCV (+) anne Vertikal geçiş HIV co-inf. Ø Dolaşımda HCV < 1 milyon/mL %4.5 HCV (+) anne Vertikal geçiş HIV co-inf. + Dolaşımda HCV < 1 milyon/mL %18 HCV (+) anne Vertikal geçiş HIV co-inf. + Dolaşımda HCV > 1 milyon/mL %36 Hepatit C

53 Annede HCV-RNA saptanması risk belirlemede önemli HCV-RNA ve anti-HCV anne sütünde (+); emzirmeme önerisi yok Meme ucu kanamalarında emzirmeye ara verilmesi önerilir. Hepatit C teşekkürler


"Doç Dr Zeki Şahinoğlu 9. Kadın Sağlığı Paneli Kadıköy Şifa Hastanesi 16 Kasım 2012 FETUS prenatal Gebelikte enfeksiyon taraması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları