Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GEL İ ŞT İ RME ÖMER MURAT PAMUK. TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR Eğitim : Bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GEL İ ŞT İ RME ÖMER MURAT PAMUK. TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR Eğitim : Bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GEL İ ŞT İ RME ÖMER MURAT PAMUK

2 TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR Eğitim : Bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış değişikliği oluşturma sürecidir. Davranış:organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki, organizmanın görünen gürünmeyen tüm hareketi Yaşantı:bireyin algılayarak ve etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum, becerilerin tümü. Bireyin diğer bireylerle ve çevreyle etkileşimin bireyde bıraktığı izlenim. Kasıtlı: tesadüfen olmayan İstendik:belli bir amaç doğrultusunda, hedefe bağlı Süreç:olayın belli bir gelişme içerisinde sürüp gitmesi Öğretim : Eğitim sürecinin okullarda amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmıdır. 2 ÖMER MURAT PAMUK

3 3

4 2010 İ PTAL ED İ LEN KPSS  Kazanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliği oluşmasıdır.  Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantıya uygun bir örnek değildir?  A) Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur.  B) Oğuz, derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanır.  C) Burak, oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlar.  D) Fatma, ders arasında sınıf Arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakar.  E) Kemal, izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatır. 4 ÖMER MURAT PAMUK

5 5

6 EĞİTİM DOĞASI GEREĞİ 2’YE AYRILIR 1-FORMAL EĞİTİM * AMAÇ, İLKE VE KURALLARI ÖNCEDEN PLANLANMIŞ, BELLİ BİR PROGRAM DAHİLİNDE DÜZENLİ OLARAK YAPILAN EĞİTİM. 2-İNFORMAL EĞİTİM * BELLİ BİR AMAÇ VE PROGRAMA BAĞLI OLMADAN, HAYATIN KENDİ İÇİNDE OLUŞAN EĞİTİM. (GÖZLEM VE TAKLİT)  2010 İPTAL EDİLEN KPSS  Yabancı dilde eğitim veren bir okulda matematik öğretmenliği yapan Selin Öğretmen’in İngilizcesi çok iyi değildir. Derslerini İngilizce anlatabilmekte ama öğrencileri kendi aralarında İngilizce espri yaptıklarında onları anlayamamakta ve bundan rahatsız olmaktadır. Bu nedenle öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil kursuna gider. Selin Öğretmen’in aldığı bu kurs aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?  A) Programlı öğretim B) Mikro öğretim  C) Halk eğitimi D) İş başında eğitim  E) Hizmet içi eğitim 6 ÖMER MURAT PAMUK

7 ÖrgünYaygın Uzun süreliKısa süreli Zorunluİsteğe bağlı Aynı yaş gruplarıFarklı yaş grupları Belli konularKonu sınırlandırması yok DiplomaSertifika 7 ÖMER MURAT PAMUK

8 SARGIN E Ğİ T İ M  Sargın e ğ itim, bireylerin yaşam içinde kendili ğ inden gerçekleşen ö ğ renme faaliyetleridir. Kendili ğ inden çorap, halı ve kilim örmeyi Ö ğ renmek…  Sargın e ğ itim informal e ğ itim içinde ele alınır. 8 ÖMER MURAT PAMUK

9 UZMAN 9 ÖMER MURAT PAMUK

10 AYRILMAZ İ K İ L İ E Ğİ T İ M - KÜLTÜR  KÜLTÜR:::İNSANOĞLUNUN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ MANEVİ HERŞEY  KÜLTÜRLEME:::BİREYE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI SÜRECİ. DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR TOPLUMUN DEĞER VE BEKLENTİLERİNE GÖRE BİREYİN ŞEKİLLENDİRİLMESİDİR. (GELİŞİĞÜZEL, KASITLI, ZORAKİ, ASİMİLE, KÜLTÜREL ŞOK)  KÜLTÜRLENME:::ALT KÜLTÜR VEYA BAŞKA BİR KÜLTÜRDEN GELEN BİREY VE GRUPLARIN BİRARAYA GELEREK, ETKİLEŞİM SÜRECİ SONUNDA ASIL KÜLTÜR VEYA ALT KÜLTÜRDE BULUNMAYAN YENİ BİR SENTEZE VARILMASI.  KÜLTÜRLEŞME:::KÜLTÜRLERİN ETKİLEŞİME GİREREK HER İKİSİNİNDE DEĞİŞMESİ 10 ÖMER MURAT PAMUK

11 11 ÖMER MURAT PAMUK

12 12 ÖMER MURAT PAMUK

13 Türkiye’de halk müzi ğ i yapan birinin Avrupa’da müzik e ğ itimi aldıktan sonra müzi ğ inde elektronik altyapıya yer vermesi Bir yarışmada Çinli yarışmacının Türk yarışmacıya suşi yapmayı, Türk yarışmacının da Çinli yarışmacıya kebap yapmayı ö ğ retmesi Amerikalıların kızılderelileri ve zencileri Amerikalılaştırması Lazcanın unutulmaya başlanması 13 ÖMER MURAT PAMUK

14 Sistem Olarak Eğitim GİRDİ (Hedefi gerçekleştirmek için Dışardan alınan her tür malzeme) ÖĞRENCİNİN SAYISI, YAŞI,CİNSİYETİ YATIRIM ARAÇ GEREÇ YİYECEK İÇECEK GİYİM KUŞAM YENİ BİLGİLER YENİ PERSONEL İŞLEMLER ÜNİTE SIRASI PEKİŞTİREÇ İPUCU ETKİN KATILIM ARAÇ GEREÇLER STRATEJİLER YÖNTEM TEKNİK ZİHİNSEL SÜREÇLER ZAMAN SEVGİ ÖĞRETMEN ÇIKTI ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI İSTENDİK VE İSTENMEDİK DAVRANIŞLAR DENEYİM MADDİ GELİR GERİ BİLDİRİM (HER İŞLEMİN SONUNDA SİSTEME BİLGİ VERME, İŞLEYEN VE İŞLEMEYEN ÖĞELERİ BİLDİRME) 14 ÖMER MURAT PAMUK

15 UZMAN 15 ÖMER MURAT PAMUK

16 EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ BİREYİN MUTLU OLMASINI SAĞLAMAKTIR Temel İşlevler SİYASAL İŞLEVLER İyi insan, iyi vatandaşın niteliklerini belirlemek İyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek Lider yetiştirmek Bilinçli seçmen yetiştirmek TOPLUMSAL İŞLEVLER Kültürleme Kültürün devamı Toplumsal sorunların çözümüne katkı EKONOMİK İŞLEVLER Bireyin kendine uygun meslek seçmesi İyi üretici ve tüketici yetiştirmek Nitelikli insan gücü yetiştirmek GİZİL İŞLEVLER Eş seçimi Tanıdık sağlama Çocuk bakıcılığı BİREYSEL İŞLEVLER Kendini gerçekleştime 16 ÖMER MURAT PAMUK

17 E ğ itimin toplumsal boyutuna ilişkin yapılan bir araştırmada, aşa ğ ıdakilerden hangisine yer verilmesi gerekmez?  A-içinde yaşadı ğ ı toplumun bireye sa ğ ladı ğ ı avantajlar  B-toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri  C-toplumdaki bireylerin kendilerini gerçekleştirme düzeyleri  D-toplumun insan gücü gereksinimleri  E-bireyler ve toplumun beklentilerinin uygunlu ğ u 17 ÖMER MURAT PAMUK

18 1973 TARİHLİ VE 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1.KISIM(GENEL ESASLAR) 1.BÖLÜM-TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 2.BÖLÜM-TEMEL İLKELER 2.KISIM (GENEL YAPI) 1.BÖLÜM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KAVRAMLARI 2.BÖLÜM-ÖRGÜN EĞİTİM 3.BÖLÜM-YAYGIN EĞİTİM 3.KISIM (ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ) 4.KISIM (OKUL BİNALARI VE TESİSLERİ) 5.KISIM (EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ) 6.KISIM (GÖREV VE SORUMLULUK) 7.KISIM (SON HÜKÜMLER) 18 ÖMER MURAT PAMUK

19 TÜRK M İ LL İ E Ğİ T İ M İ N İ N GENEL AMAÇLARI:  Türk Milli E ğ itiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;  Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçili ğ ine ba ğ lı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de ğ erlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;  Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sa ğ lıklı şekilde gelişmiş bir kişili ğ e ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse de ğ er veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;  İ lgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlı ğ ı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutlulu ğ una katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sa ğ lamak.  Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutlulu ğ unu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini ça ğ daş uygarlı ğ ın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir orta ğ ı yapmaktır. 19 ÖMER MURAT PAMUK

20 MİLLİ EĞİTİMİN GENEL İLKELERİ  1-GENELL İ K VE EŞ İ TL İ K  2-FERD İ N VE TOPLUMUN İ HT İ YAÇLARI  3-YÖNELTME  4-E Ğİ T İ M HAKKI  5-FIRSAT VE İ MKAN EŞ İ TL İĞİ  6-SÜREKL İ L İ K  7-ATATÜRK İ LKE VE İ NKILAPLARI VE ATATÜRK M İ LL İ YETÇ İ L İĞİ  8-DEMOKRAS İ E Ğİ T İ M İ  9-LA İ KL İ K  10-B İ L İ MSELL İ K  11-PLANLILIK  12-KARMA E Ğİ T İ M  13-OKUL VE A İ LEN İ N İ ŞB İ RL İĞİ  14-HER YERDE E Ğİ T İ M 20 ÖMER MURAT PAMUK

21 21 ÖMER MURAT PAMUK

22 Beyaz Kalem  Türk milli e ğ itiminin ilkelerinden olan planlılık, e ğ itimin hangi görevi ile daha yakından ilgilidir? A. Toplumsal B. Gizil C. Bireysel D. Ekonomik E. Siyasal 22 ÖMER MURAT PAMUK

23 TAL İ M TERB İ YE KURULUNUN GÖREVLER İ  1-HANGİ ALANLARDA PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞINA KARAR VERMEK  2-ÜLKENİN UZAK HEDEFLERİNİN PROGRAMLARA YANSITILMASINI SAĞLAMAK  3-PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK  4-HER DERECEDEKİ OKUL İÇİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAZIRLAMAK  5-TAVSİYESİ İSTENEN ESERLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPAR. DERS KİTAPLARINI HAZIRLAR YA DA HAZIRLANMASINI SAĞLAR, İNCELER, KOMİSYONLAR KURARAK İNCELETİR VE ONAYLAR  6-ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİ BELİRLER  7-EĞİTİMLE İLGİLİ YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜR  8-YABANCI VE YEREL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ DENKLİK DUARUMLARINI İNCELER (YÜKSEKÖĞRENİM DIŞINDA)  9-ÖZEL OKULLARIN (YÜKSEKÖĞRENİM DIŞINDA) MÜFREDAT PROGRAMLARINI İNCELER, ONAYLAR, BU KURUMLARDA GÖREV ALACAK PERSONELİN YETERLİLİĞİNİ İNCELER.  10-YABANCI ÜLKELRDEKİ VATANDAŞLAR İÇİN AÇILMIŞ OLAN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ OKULLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINI HAZIRLAR  11-MİLLİ EĞİTİM ŞURASINI DÜZENLER  12-PROGRAMLARI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA EĞİTİM KURUMLARINDA ARAŞTIRMA YAPAR, GEREKTİĞİNDE OKUL PERSONELİYLE TOPLANTILAR DÜZENLER 23 ÖMER MURAT PAMUK

24  Program karar ve koordinasyon grubunun oluşturulması ve her düzeyde e ğ itim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi çalışmalarından öncelikle sorumluluk sahibi olan aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A. Talim terbiye kurulu B. Milli e ğ itim bakanlı ğ ı C. Okul yönetimleri D. Valilikler E. İ l milli e ğ itim müdürlükleri 24 ÖMER MURAT PAMUK

25 İ HT İ YAÇ  Çifte vatandaş olan Gülşen, 10 yaşına kadar yurt dışında e ğ itim görmüştür. Daha sonra Türkiye’ye dönen Gülşen, e ğ itimine burada devam edecektir.  Gülşen’in hangi ö ğ retim kademesinden ö ğ retimine devam etmesine karar verecek olan milli e ğ itim birimi ve Türkiye’de ö ğ renim görmesine hak tanıyan milli e ğ itim ilkesi aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  meb birimi ilke A. Talim terbiye kurulu genellik ve eşitlik B. Yurt dışı örgütü fırsat ve imkan eşitl ğ i C. Bakanlık makamı yöneltme D. Talim ve terbiye kurulu fırsat ve imkan eşitli ğ i E. Yurt dışı örgütü genellik ve eşitlik Genellik ve Eşitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 25 ÖMER MURAT PAMUK

26 26 ÖMER MURAT PAMUK

27 Eğitim programı, okul içi ve okul dışındaki bütün öğrenme ve öğretim faaliyetlerini içine alır. Dersler kol faaliyetleri, geziler, anma günleri, kurslar, ders dışı etkinlikler, okul-endüstri veya işyeri ilişkileri, rehberlik, sağlık v.b. hizmetler ve etkinlikler ve hatta ev ve işyerine kadar uzanan planlanmış çalışmalar bu çerçeve içinde düşünülür. Öğretim Programı, okul içi deneyimlerle sınırlıdır ve okulda okutulan dersleri veya kursları kapsayan bir kılavuz kitap veya dokümandır. Okulda öğretilecek ders kümelerinden oluşur. Ders programı, bir dersin amaçlarının öğrenci davranışına dönüştürülmesini, bunların gerçekleşmesi için içeriğin konulara ve alt başlıklara ayrıştırılmasını, buna dayalı öğrenim ortamının organizasyonunun ve değerlendirme araçlarını kapsayan detaylı bir plandır. 27 ÖMER MURAT PAMUK

28 İ HTiYAÇ 2011  Müfredat daha önceki yıllarda günümüzdeki e ğ itim programı yerine kullanılmıştır. Fakat günümüzde bu iki kavramın birbirinden farklı oldu ğ u bazı e ğ itim uzmanları tarafından söylenmektedir. Buna göre aşa ğ ıdkailerden hangisi müfredat ile e ğ itim programı arasındaki en önemli farktır?  Do ğ ru cevap: e ğ itim programı hem okul içi hem okul dışı bir düzenek olmasına karşın, müfredat konuların liste halinde sıralanışıdır. 28 ÖMER MURAT PAMUK

29 29 ÖMER MURAT PAMUK

30 1-Uygulanabilirlik 2-İşlevsellik 3-Çerçeve ve Esneklik : 1-Uygulanabilirlik : Programın ekonomik, toplumsal ve bilimsel gerçeklere uygun olarak hazırlanmasıdır. 2-İşlevsellik : -Hayatta geçerli olması, - ihtiyaçlara cevap vermesi, -yetenekleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi (Programın işe yaramasının ön koşulu uygulanabilir olmasıdır) 3-Çerçeve ve Esneklik : Program, konuları ana hatlarıyla ortaya koymalı (çerçeve) ve ele alınan konuların ayrıntısı öğretmene bırakılmalıdır (esneklik). İyi Bir Eğitim Programının Özellikleri 30 ÖMER MURAT PAMUK

31  Karadeniz bölgesinde bir sınıf ö ğ retmeni, hayat bilgisi dersinde meslekleri tanıyalım ünitesini işlerken, ö ğ rencilerle balıkçılık, çiftçilik, ormancılık, futbolculuk gibi mesleklere öncelik verirken, bir başka ö ğ retmen Akdeniz bölgesinde aynı ünitede arıcılık, turizmcilik gibi meslekleri ön plana çıkarmaktadır. Bu durum e ğ itim programının daha çok hangi özelli ğ ini vurgulamaktadır? A) İ şlevsellik B) Güncellik C) Esneklik D) Aşamalılık E) Süreklilik 31 ÖMER MURAT PAMUK

32  Sene başında ö ğ retmenin ö ğ rencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine ve bireylerin yaşadıkları çevrenin ihtiyaçlarına göre dersleri işlemesi e ğ itimi programlarının hangi özellikleriyle ilgilidir?  A-De ğ işmez ve genel olma  B-Uygulayıcılara yardımcı olma  C-Esneklik  D- İ şlevsellik  E-Bilimsellik 32 ÖMER MURAT PAMUK

33 YARGI  PROGRAMIN EKONOM İ K, TOPLUMSAL VE B İ L İ MSEL GERÇEKLERE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI, YAN İ PROGRAMIN KEND İ S İ N İ N UYGULANAB İ L İ R OLMASIDIR. 33 ÖMER MURAT PAMUK

34 İ HT İ YAÇ 1. E Ğİ T İ M KAVRAMININ TANIMINDA YER ALAN E Ğİ T İ M İ N KASITLI VE İ STEND İ K OLMASI, YAZILI Ç İ Z İ L İ B İ R PROGRAM KAPSAMINDA OLMASI ANLAMINA GEL İ R 2. ÖRTÜK PROGAM DERS DIŞI ETK İ NL İ KLER İ KAPSAYAN VE Ö Ğ RENC İ LER İ N YARATICILI Ğ INI GEL İ ŞT İ REN YAZILI ETK İ NL İ KLER İ İ ÇER İ R 3. E Ğİ T İ M PROGRAMI B İ R DÜZENEK, PROGRAM GEL İ ŞT İ RME D İ NAM İ K B İ R SÜREÇT İ R. 4. OKUL GEZ İ LER İ, SERG İ LER VE SOSYAL ETK İ NL İ KLER ÖRTÜK PROGRAM KAPSAMINDA YER ALIR 5. DERS PROGRAMI B İ R D İ S İ PL İ N Ö Ğ RET İ M İ İ LE İ LG İ L İ YAŞANTI DÜZENE Ğİ D İ R  BU SIRALANANLARDAN HANG İ LER İ E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ İ LE İ LG İ L İ KAVRAM YANILGILARINA ÖRNEK OLUR? 34 ÖMER MURAT PAMUK

35  E Ğİ T İ M PROGRAMI VE ÖRTÜK PROGRAMIN İ K İ S İ DE OKUL İ Ç İ VE OKUL DIŞI ETK İ NL İ KLER İ İ ÇER İ R. E Ğİ T İ M PROGRAMINDA OKUL İ Ç İ VE DIŞI ETK İ NL İ KLER ÖNCEDEN YAZILMIŞ, PLANLANMIŞTIR. ÖRTÜK PROGRAM İ SE ÖNCEDEN YAZILMAMIŞTIR, SÜREÇ İ Ç İ NDE KEND İ N İ GÖSTER İ R, OKULDAN OKULA UYGULAMA FARKLILIKLARI VARDIR.  OKUL VE Ö Ğ RETMEN KURALLARI  ÖZEL GÜNLERE VER İ LEN ÖNEM  KURSLAR, GEZ İ LER İ Ç İ NDE ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR  SINIF İ KL İ M İ ÖRTÜK PROGRAM 35 ÖMER MURAT PAMUK

36  E ğ itim kurumları e ğ itim programlarına ba ğ lı ö ğ retim yapılan olmakla birlikte, ö ğ rencilerin sosyalleşti ğ i, grup normlarının oluştu ğ u, de ğ er geliştirilen ve duygusal ö ğ renmelerin oluştu ğ u bir ortamdır.  Yukarıda hangi kavrama dikkat çekilmektedir?  A-E ğ itim programı  B-Gizil program  C-E ğ itim durumları  D-Ö ğ retim  E-Program 36 ÖMER MURAT PAMUK

37 KPSS Ö ğ rencilerin yaratıcı, araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini öngören, okul içi ve dışı faaliyetleri kapsayan ve ö ğ rencilerin toplumsal hayata uyum sa ğ lamaları üzerinde duran örtük programın dayandı ğ ı temel ilke aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) E ğ itim süreci günlük yaşam süreçlerinden farklı de ğ ildir. B) E ğ itim sürecinde konu alanı çok iyi özümlenmelidir. C) Okulun temel işlevi, kültürü etkili bir şekilde yeni nesillere aktarmaktır. D) E ğ itimin işlevi toplumsal hayatı yeniden düzenlemektir. E) Ö ğ renci soyut düşünmeli ve zihinsel disiplin sa ğ lamalıdır. 37 ÖMER MURAT PAMUK

38 POSNER’E GÖRE PROGRAM TÜRLER İ  1- Resmi/Açık/Yazılı program :  1- Resmi/Açık/Yazılı program : Tanımlanmış, yazılı bir döküm haline getirilmiş.  2.Uygulamadaki/Uygulanan/Gerçekleşen Program :  2.Uygulamadaki/Uygulanan/Gerçekleşen Program : ÖĞRETMEN SINIFTA NE YAPIYOR?  3. İhmal edilen/Görmezlikten Gelinen/ Geçersiz Program:  3. İhmal edilen/Görmezlikten Gelinen/ Geçersiz Program: Bir programda nelerin öğretildiği kadar nelerin öğretilmediği de önemlidir.  4-Örtük/Gizli/Üstü Kapalı Program :  4-Örtük/Gizli/Üstü Kapalı Program : Bu programdaki öğrenmeler okul kültürü ve ikliminden kaynaklanan öğrenmelerdir.  5- Ekstra/Fazladan Program:  5- Ekstra/Fazladan Program: Resmi programın dışındaki planlı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerdir. 38 ÖMER MURAT PAMUK

39 39 ÖMER MURAT PAMUK

40 40 ÖMER MURAT PAMUK

41 41 ÖMER MURAT PAMUK

42 BEYAZ KALEM 42 ÖMER MURAT PAMUK

43 PROGRAM GEL İ ŞT İ RME SÜREC İ N İ N İ LKELER İ  S İ STEMAT İ KL İ K: program geliştirme süreci, program ö ğ elerini (H, İ,ED,D) sistem bütünlü ğ ü içerisinde ele alır. Herhangi bir ö ğ ede meydana gelen de ğ işikli ğ in di ğ er ö ğ eleri de etkiler.  DENENCEL VE OPERASYONEL: Program uygulanmakta iken geliştirilir. Program geliştirme sürecinin uygulamalı olmasını ifade eder..  SÜREKL İ VE D İ R İ K B İ R SÜREÇT İ R: Program geliştirme sürecinde program uygulanırken araştırma ve düzeltme yapılarak programın geliştirilmesi süreklilik ilkesi ile açıklanır. 43 ÖMER MURAT PAMUK

44 YARGI 44 ÖMER MURAT PAMUK

45 YARGI 45 ÖMER MURAT PAMUK

46 Yargı  Program geliştirmede sistematiklik ilkesi ile aşa ğ ıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? A. Programın dört temel ö ğ esinin birbiri arasında ilişkili düzenlenmesi B. Programın hedeflerinin gözlenebilri ö ğ renci davranışlarına dönüştürülmesi C. Program geliştirme uzmanları ve ö ğ retmenlerin işbirli ğ i içerisinde gerçekleştirilmesi D. Araştırma sonuçlarıyla elde edilen sonuçların program geliştirmeye yön vermesi E. Programın bireyin gelişimini sa ğ layacak etkinlikelre yön vermesi 46 ÖMER MURAT PAMUK


"PROGRAM GEL İ ŞT İ RME ÖMER MURAT PAMUK. TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR Eğitim : Bireyin davranışlarında yaşantı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları