Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - İTÜ, 10 Ocak 2009 Prof. Dr. Kerim Edinsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - İTÜ, 10 Ocak 2009 Prof. Dr. Kerim Edinsel."— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - İTÜ, 10 Ocak 2009 Prof. Dr. Kerim Edinsel

2 Keşke hangi bilgi, beceri ve yetkinliklerin gerektiğini önce hocalarımıza, sonra mülakata katılan bu gençlere işe başvurmadan önce anlatabilseydik…

3 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER  X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler? Ulusal Yeterlikler Çerçevesinin Sektörel Yeterlikleri İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri

4 PROGRAM YETERLİLİKLERİ  Ulusal yeterliklerin genel çerçevesi hazır, Mart 2009’da yasalaşacak.  Sektörel Yeterlikler çalışmaları sürüyor.  Program yeterliklerimizi (çıktılarımızı) belirlemek veya güncellemek için ne yapabiliriz? Program çıktılarımızı, programı oluşturan modüllerin/derslerin çıktıları ile nasıl ilişkilendirebiliriz?

5 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES)  MEVCUT GİRDİLER  Ulusal Yeterlikler Çerçevesi  İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkleri  Tuning Projesi (30 genel yetkinlik)  SAĞLANABİLİR GİRDİLER  Paydaş Görüşleri  BELİRLENECEK ÇIKTILAR  Programa (mesleğe) özgün çıktılar  Genel (jenerik) çıktılar Program GirdileriProgram Çıktıları

6 1.Lisans derecesi yeterlikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 2.Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 3.Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 4.Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 5.Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ YÜKSEK LİSANS Program Girdileri

7 6.Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek 7.En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 8. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 10.Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Program Girdileri ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ YÜKSEK LİSANS

8 1.Genellikle yüksek lisans yeterliklerine dayalı bir alanda bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 2.Bir alanda en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 3.Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Program Girdileri ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ DOKTORA

9 4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 5. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1) 6. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Program Girdileri ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ DOKTORA

10 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ  Formel programın, programı öğretenlerden oluşmayan başka bir kurul tarafından gerçekleştirilen onay prosedürleri  Programların, dış katılımcıları da kapsayan panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi  Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması  Programdaki dersler/modüller için şeffaf ve net olarak hedeflenmiş ve ölçülebilir öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ve yayınlanması Program Girdileri

11 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ  Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler  Öğretim elemanlarının kalite güvencesi  Öğretim elemanları ve öğrenme çıktıları ile ilgili öğrencilerden düzenli olarak geri bildirim alınması  Öğrencilerin ilerleme ve başarısının izlenmesi  Mezunların kazandığı yeterlikler ile ilgili, mezunlardan, işverenlerden, iş piyasası temsilcileri ve diğer ilgili kuruluşlardan düzenli olarak geri bildirim alınması  Öğrenme çıktılarını sürekli iyileştirmeye özen ve dikkat Program Girdileri

12 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ  Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu)  İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler) Program Girdileri

13 ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI / GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  Program yeterlikleri (çıktıları) saptandı.  Program yeterlikleri, derslerle ilişkilendirilecek ve derslerde öğrenciye kazandırılacak yeterlikler (öğrenme çıktıları) olarak program yarıyıllarına yerleştirilecek. Program Çıktıları

14 (PÇ1) Klasik ve güncel sosyolojik teorileri, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri bilmek ve değerlendirebilmek (PÇ2) Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak (PÇ3) Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak PROGRAM ÇIKTILARI (ÖRNEK) X Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Çıktıları

15 (PÇ4) Bireyler ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirebilmek ve somut bir konu için kendi başına orijinal bir analize veya bir araştırma tasarımına dönüştürebilmek (PÇ5) Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek (PÇ6) Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneği PROGRAM ÇIKTILARI (ÖRNEK)

16 (PÇ7) “Sosyolojik Hayal Etme Gücü” geliştirebilmek ve sosyolojik veri ve bilgileri yeni ve geleceğe yönelik durumların çözümlenmesi için kullanabilmek (PÇ8) Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek (PÇ9) En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) (PÇ10) Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak PROGRAM ÇIKTILARI (ÖRNEK)

17 (PÇ11) Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak, niceliksel ve niteliksel yöntem ve teknikleri kullanabilmek (PÇ12) Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak (PÇ13) Kendi sosyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin ve sistemli bir şekilde aktarabilmek PROGRAM ÇIKTILARI (ÖRNEK)

18 PROGRAM ÇIKTILARINI DERS ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME (Kesit) PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 D1 XXXXXX D2 XXXXXX D3 XXXXX D4 XXX D5 X D6 XX D1: Klasik Sosyolojik Teoriler D2: Güncel Sosyolojik Teoriler D3: Birey ve Toplum D4: İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri D5: İleri İstatistik D6: Etik Sorunlar  Öğrenme/öğretme biçimleri ile izlenebilir ve ölçülebilir ders çıktılarını karşılama

19 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER oX mesleği için hangi bilgi, yapabilme becerileri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler?

20 Yeterliklerin Kazanılması (Geniş Çerçeve) 10

21 YETERLİKLERİN KAZANILMASI (DAR ÇERÇEVE)  Öğrenme Ortamlarının Uygunluğu ve Yeterliliği Sınıf, labaratuar, staj ve uygulama olanakları; teknolojik alt yapı, iletişim ve bilgi sistemleri  Öğrenme Süreçlerinin Kalite Güvencesi Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi Öğrenme süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için öğrencilerin öğretim elemanını ve dersi değerlendirmeleri  Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Pedagojik yetkinlik (öğretme biçimi; iletişim, anlatma/anlama ve öğretme becerileri) Kendini geliştirmeye ve kapasite geliştirmeye yatkınlık Kalite Güvencesi

22 DERS TANIMLAMA FORMU Dersin adı, kodu, yarıyılı, kredisi Dersin Türü (zorunlu/seçmeli) Dersin İçeriği Önkoşul / Önerilen Dersin Amacı Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar Öğretme Biçimi Ölçme/Değerlendirme Biçimi Öğretim Dili Öğretim Elemanı Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi Kalite Güvencesi

23 DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü- Dersin Kodu ve Adı: PSİ 105 Sosyolojiye Giriş Programın Adı: Psikoloji Dersin KredisiUlusal Kredi ECTS Kredisi (3-0)3 5 Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)Zorunlu Dersin İçeriği1. Sosyoloji, kuramsal kapsamı ve pratik yorumlama alanları 2. Günümüzde Toplumu İncelemek 3. Modernite İçinde Yaşamak 4. Klasik Toplumsal Kuram, Feminizm ve Modernite 5. Davranışın Düzenlenmesi 6. Türk Modernleşmesi (I- V) 7. Birey ve Toplum 8. Toplum ve Siyaset 9. Sosyolojik Araştırma Yöntemleri 10. Küreselleşme ve Modernite Öğretim DiliTürkçe (İngilizce Özetli)

24 Dersin AmacıPsikolojinin belirli bir alanında gözlem ve araştırma konusu olabilecek birey, grup ve toplulukları tarihsel süreklilik içinde çok değişkenli bir toplumsal yapı ve toplumsal gelişim eğilimleri içinde anlamak ve araştırabilmek için gerekli bilgi, anlama/kavrama ve araştırma temelini oluşturmak Dersin Hedefleri1.Bilme ve Anlamayı Geliştirmek ►Psikolojinin belirli bir alanında gözlemleme ve araştırma konusu olabilecek birey, grup veya toplulukları, güncel ve gelecekteki toplumsal durum ve ilişkiler içinde anlayabilmek ve lisans aşamasındaki (3. ve 4. yıl) dersleri bu bağlamda da anlayıp yorumlayabilmek için bir altyapı oluşturmak. DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

25 Dersin Hedefleri►Bu altyapı oluşturma sürecinde öğrenicilerin genel lise eğitiminden getirdikleri “bilme ve anlama” becerilerini dikkate alarak, bu becerileri ileri düzeydeki ders kitaplarıyla ve öğreticinin “tartışmacı” ve “enteraktif” kolaylaştırıcılığıyla güçlendirmek ve desteklemek 2.Bilgiyi Uyarlamayı ve Anlamayı Geliştirmek ►Kazanılan sosyolojik bilgiyi ve anlama becerilerini, bir psikolog olarak, mesleksel koşullara uyarlayabilmek için; toplumsal ilişkiler ağı içinde çok değişkenli düşünme ve neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilme becerilerini geliştirmek. DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

26 Dersin Hedefleri ► Bu becerileri, bireyin davranış nedenlerini anlayabilme sürecinde duyarlı ve kapsamlı olarak kullanabilme yatkınlığını geliştirmek. 3.Yargıya Varabilmeyi Geliştirmek ►Sosyolojideki temel kuramsal yaklaşımların yargısal temellerini kavratmak. ►İncelenen nesne ve toplumsal olaylarla ilgili sosyolojik bir bakış açısı geliştirerek, toplumsal gelişmenin ve insan davranışlarının neden ve sonuçları üzerinde, ayrıntılı bir biçimde oluşturulan ve sürekli düzeltilmeye açık yargılara varabilme becerisini kazandırmak. DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

27 Dersin Hedefleri4.İletişim Becerilerini Geliştirmek ►Ana dilde; düşünceleri, duyguları ve gerçekliği, sözel ve yazılı (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) olarak ifade edebilme ve yorumlayabilme yetkinliğini geliştirmek. ► Öğrenicilere; emsalleri, öğretim elemanları, üniversite bürokrasisi ve gelecekteki ilgi grupları ile kendi anlayışları, becerileri ve etkinlikleri hakkında iletişim kurabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmak. ►Öğrenilenlerin İngilizce kavramlarla ve özet olarak ifade edilebilmesi yetkinliğini kazandırmak. DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

28 Dersin Hedefleri5.Öğrenme Becerilerini Geliştirmek ►Öğrenicilere, daha ilerideki çalışmalarını bağımsız yapabilmeleri için gerekli öğrenme becerilerini kazandırmak. DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

29 Dersin öğrenciye kazandırması öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlikler ●Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek ●Sosyolojideki temel kuramsal yaklaşımların ana hatlarını ve farklılıklarını ifade etmek ●Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet- toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek ●Somut bireyi somut yaşam evreni içinde tasarlayarak, yaşam evrenlerinin değişme koşulları içinde bireysel duygu ve davranışların değişebilirliği üzerinde öngörülerde bulunabilmek ●Türk modernleşmesinin ana süreç ve etkenlerini kavramak DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

30 Dersin öğrenciye kazandırması öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlikler ● Küresel koşullar içinde Türk modernleşmesinin gelişim dinamiğini analiz etmek ve toplum-birey ilişkisi ve bireysel değişim açısından öngörülerde bulunmak ●Sosyolojik bir araştırmayı tasarlamak ve uygulamaya hazır hale getirebilmek ●Özgür ve tartışımcı iletişim kurma becerisi kazanmak ●Sistematik öğrenme alışkanlığı ve bağımsız çalışma becerisi kazanmak ●İçinde yaşadığı toplumsal ve küresel koşullarla birlikte kendisi üzerinde aydınlanmak ve aydınlanmanın gizil eylemsel gücünü kendi yaşam evreninde yapabilecekleri ile teşhis etmek ●Grup çalışmalarını organize etme ve gruplarda etkin çalışabilme becerisi kazanmak ●Değişebilirliği kavrayarak toplumsal sorumluluk alma istek ve duygusunu kazanmak ●Temel insan hakları ve etik konularda duyarlılık kazanmak DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

31 Öğretme/Öğrenme BiçimiÖğrencilerin her hafta belirlenen kaynakları okuyarak gelmesi, öğretim elemanın konuları tartışmacı anlatımı,öğretim elamanının ders içinde kısa bilgi yoklamaları, bir konu ilişkileri üzerinde çok boyutlu tartışma, sınıf içi grup tartışmaları, öğrencilerin grup çalışmaları şeklinde tekil veya birbiri üzerine kurulu ev ödevleri hazırlaması, ev ödevlerinin kısa sunumu DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

32 Ölçme ve Değerlendirme Biçimi (Başarı Değerlendirme Sistemi) Ölçme- Değerlendirme Biçimi AdediEtki Oranı Ara Sınav1% 30 Ev Ödevleri (Ara sınav öncesi, ara sınav notuna katılır) 3% 10 Ev Ödevleri (Ara sınav sonrası, yarıyıl sonu sınav notuna katılır) 2% 10 Yarıyıl sonu sınavı 1% 50 DERS TANIMLAMA ÖRNEĞİ - OMÜ Psikoloji Bölümü-

33 “PSİ 105 SOSYOLOJİYE GİRİŞ” DERSİ PLANI (Kesit) HaftaKonuKaynakça 1. Hafta (7 Ekim 2008) Sosyoloji, kuramsal kapsamı ve pratik yorumlama alanları 1: 1-16, 2: 5-11, 4: 652 Ev ödevi: Kendi seçtiğiniz bir nesneyle ilgili sosyolojik bir bakış açısı geliştirmeyi deneyiniz ve sınıfta sözel olarak anlatınız (Örnek: 1:4) 2. Hafta (14 Ekim 2008) Günümüzde Toplumu İncelemek 3: 1-21, 4: 23 Ev ödevi: Evde not alarak derse metnin sonunda “üzerinde düşünmek için” verilen sorulardan biri üzerinde düşünerek geliniz ve evde aldığınız kısa notları sınıfta kısaca açıklayacak şekilde hazır olunuz. 13. Hafta (6 Ocak 2009) Sosyolojik Araştırma Yöntemleri 2: 59-94 4: 131 Ev ödevi: 1. haftadaki ev ödevinizi veya başka bir konuyu bir araştırma tasarımına dönüştürünüz ve sınıfta sununuz (Yönerge 2: 70)

34 “PSİ 105 SOSYOLOJİYE GİRİŞ” DERSİ PLANI KAYNAKÇA: GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi. BILTON, Tony et.al. (1997): Introductory Sociology. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan, third edition (repinted). BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977. KAZDAĞLI, Güneş: Atatürk ve Bilim. Ankara: TÜBİTAK, 2001 GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976. KÜÇÜKÖMER, İdris: Düzenin Yabancılaşması. Batılılaşma. İstanbul: Bağlam, 2002. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000.

35 YETERLİLİKLERİN KAZANILMASI (DAR ÇERÇEVE)  Öğrenme Süreçlerinin Kalite Güvencesi Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi Öğrenme Süreçlerinin Sürekli İyileştirilmesi İçin Öğrencilerin Ders Değerlendirmeleri  Öğretim elemanının ve dersin değerlendirilmesi Kalite Güvencesi

36 Sorular54321 1 Dersin amacının açıkça ortaya konması 2 Konuların dersin amacına uygun işlenmesi 3 Ders kitabı ve diğer kaynakların dersin amacına uygunluğu 4 Ödev, proje ve uygulamaların dersin amacına uygunluğu 5 Sınavların derste işlenen konulara uygunluğu 6 Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi 7 Sınavların öğrencinin başarısını ölçebilme özelliği 8 Öğretim elemanının ders saatlerine uygun davranması 9 Dersin ilgi çekici biçimde yürütülmesi 10 Konuların anlaşılır biçimde işlenmesi 11 Dersin katılımcı bir yöntemle işlenmesi 12 Öğretim elemanının sorulara ve eleştirilere açık olması 13 Öğretim elemanının ders dışında düzenli olarak görüşme saati ayırması 14 Öğretim elemanının öğrencilere karşı hoşgörülü olması MÜDEK Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

37 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK AKREDİTASYON KURULU ÖĞRENCİ DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ Sevgili Öğrenciler, Bu anketin amacı, eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirmek üzere sizin değerli görüşlerinizden yararlanmaktır. Gördüğünüz bu dersi, kimliğinizi belirtmeden, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirmeniz istenmektedir. Değerlendirmenizin kendi kişisel gözlem ve algılarınıza dayanıyor olması, bu verilerin geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle, değerlendirmeniz esnasında duygusal olmayınız ve arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmayınız. Lütfen bu anket formunu doldurmak için kurşun kalem kullanınız. Gösterilen yerler dışında formun üzerine yazı yazmayınız, karalamayınız ve formu buruşturup yırtmayınız, katlamayınız.

38 Aşağıdaki her soruda seçeneklerden sadece bir tanesini işaretleyiniz. Genel Akademik Not Ortalamanız (GANO) hangi aralıktadır?  4.00 – 3.50  3.49 – 3.00  2.99 – 2.50  2.49 – 2.00  1.99 – 1.80  1.79 ve altı Bu derse yeterince çalışabildiğinize inanıyor musunuz?  Evet  Hayır Ders çalışma ortamınız uygun mu?  Evet  Hayır Derse devam durumunuz nedir?  Devamlıyım (%75’den fazla)  Devam sorunum var (%75’den az)

39 1 Dönem başında, dersin hedefi, içeriği ve öğrencilerden beklentiler açıklandı. 2 Ders planlı bir şekilde işlendi. 3 Öğretim eleman(lar)ı önemli noktaları vurgulayarak dersi anlaşılır şekilde işledi. 4 Bu ders mesleki gelişimim açısından gerekliydi ve yararlı oldu. 5 Öğretim eleman(lar)ı ders işlerken gerekli araç ve gereçleri etkin olarak kullandı. 6 Öğretim eleman(lar)ı dersi işlerken, uygun yöntemlerle, öğrencinin aktif katılımını sağladı. 7 Öğretim eleman(lar)ının konuşması düzgün ve anlaşılabilirdi. 8 Öğretim eleman(lar)ı ders saatleri dışında dersle ilgili olarak öğrenciye zaman ayırdı. 9 Derste işlenenler dersin adıyla uyumluydu. 10 Bu derste önerilen veya kullanılan kaynaklar dersin hedef ve içeriği ile ilgiliydi. 11 Ders başarısının ölçülme yöntemleri (sınav, ödev, proje vb.) dersin hedef ve içeriğine uygundu. 12 Öğretim eleman(lar)ı, sınav, ödev ve projeler hakkında yorumlar yaparak bizi bilgilendirdi. 13 Öğretim eleman(lar)ı düzenli olarak derse geldi. 14 Öğretim eleman(lar)ı ders esnasında sınıf yönetiminde başarılıydı. 15 Öğretim eleman(lar)ı olumlu tutum ve davranışları ile öğrencilere iyi bir örnek oluşturuyordu. 16 Ders ile ilgili yürütülen saha / laboratuar / uygulama çalışmaları yeterli düzeyde idi.  Kesinlikle katılıyorum  Katılıyorum  Kısmen katılıyorum  Katılmıyorum  Kesinlikle katılmıyorum  Bu konuda fikir edinemedim

40 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER oX mesleği için hangi bilgi, yapabilme becerileri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler? oÖğrencilerin Değerlendirmesi (Öğrenci Anketi) o…… Değerlendirmesi (…… Anketi) Kalite Güvencesi

41 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİKLERİ Yeterlikleri Öğretim Programı İçin Tasarlama/Tanımlama Yeterlikleri Öğretim Süreçlerinde Kazandırma Yeterlikleri Meslek Yaşamında Kullanma SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Yükseköğretime giren öğrenci Yükseköğretim öğrencisi Mezun Çalışan Mezun, İşveren Program hakkında ne düşünüyor?

42 Ad Soyad: Mezuniyet Yılı: Halen çalışmakta olduğunuz kurum: Bu kurumda ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Bu kurumdaki pozisyonunuz nedir? Mezuniyet sonrası toplam çalışma süreniz: Lütfen, lisans eğitiminiz boyunca, aşağıdaki maddelerde belirtilen bilgi ve becerileri hangi düzeyde kazandığınızı belirtiniz. MÜDEK MEZUN ANKETİ (http://ceng.anadolu.edu.tr/MUDEK_MezunAnketi.aspx ) Bu anket, program kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğini, bölümümüz mezunlarının bizzat kendi değerlendirmeleriyle ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu anketten elde edilen veriler, her sene ilgili Sürekli İyileşme Kurulları tarafından değerlendirilmekte ve programın zayıf ya da eksik yönlerinin iyileştirilmesi konusunda gerekli adımlar atılmaktadır.

43 Sorular54321 1 Matematik, Fen ve Mühendislik Bilgilerini Uygulama 2 Deney Tasarlama, Deney Yapma, Deney Sonuçlarını Analiz Etme ve Yorumlama 3 Sistemi, Parçayı ya da Süreci Tasarlama 4 Disiplinler-Arası Takımlarda Çalışabilme 5 Mühendislik Problemlerini Saptama, Tanımlama ve Çözme 6 Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci 7 Etkin İletişim Kurma 8 Mühendislik Çözümlerinin Toplumsal Boyuttaki Etkilerini Anlamaya Yönelik Eğitim 9 Yaşam Boyu Öğrenme Bilinci 10 Çağın Sorunları Hakkında Bilgi 11 Mühendislik Uygulamalarına Özgü Teknik ve Araçları Kullanma MÜDEK Mezun Anketi

44 Sorular54321 4 Bölümünüzün verdiği eğitim, sizi şimdiki görevinizde gerekenler için hazırladı mı? 5 Kendi alanınızla ilgili bilgileri kavrama ve kullanma yetkinliği sağladı mı? 12 Bilgiye ulaşma ve araştırma becerileri kazandırıldı mı? 17 Mezun olduğunuz bölümdeki lisans eğitiminiz sırasında size sağlanan aşağıda belirtilen olanaklar sizce ne derece yeterliydi? Bilgisayar imkanları Labaratuvar imkanları Bölümün staj yeri bulmanızdaki desteği Bölümün sosyal etkinliklere katılmanızdaki desteği Uluslar arası işbirliği imkanları Kütüphane imkanları Girişimcilik ruhu Sakarya Üniversitesi Mezun Anketi (Kesit) http://www.mf.sakarya.edu.tr/anket/anket.php

45 Sorular54321 1 Alanıyla ilgili bilgilerini uygulama becerisi 2 Sorunların çözümü için araştırma yeteneği 3 Karar verme ve uygulama becerisi 4 Takım çalışması becerisi 5 Etik ve mesleki sorumluluk bilinci 6 İletişim kurma becerisi 7 Kendini geliştirme bilinci 8 Alanıyla ilgili gereken yöntemleri ve araçları kullanma becerisi 9 Bireysel çalışma becerisi 10 Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 11 Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 12 Kalite kültürü bilinci 13 Bilgisayar kullanma yeteneği Selçuk Üniversitesi Mezunları Çalıştıran İşveren Anketi

46 YETERLİKLERİ “ÖĞRENME ÇIKTILARI” ODAKLI TASARLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK (Dar Çerçeve) Program Hedefleri (Program Objectives) Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Ders 5 Hedefi Program Çıktıları (Program Outcomes, Learning Outcomes) (derslere özel çıktılar, genel çıktılar) Ders 1 Öğr. Çıktısı Ders 2 Öğr. Çıktısı Ders 3 Öğr. Çıktısı Ders 4 Öğr. Çıktısı Ders 5 Öğr. Çıktısı SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMA VERİ TOPL. ANALİZ TANIMLAMA DEĞERLENDİRME ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ

47 YETERLİKLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI ODAKLI TASARLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK (Geniş Çerçeve) Öğrenme Programı/Ortamı Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin Değerlendirmesi YÖN LEN DİR ME Öğrenci anketi PROGRAM/ABD Öğrenci Yeni Öğrenci Mezun İyileştirme araçları Öğretim elemanı ÇIKTILARÇIKTILAR Öğrencilerin Değerlendirmesi Çalışan Mezun

48 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr


"T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - İTÜ, 10 Ocak 2009 Prof. Dr. Kerim Edinsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları