Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yükseklik nedir? Yükseklik; adım atarak çıkamayaca ğ ımız yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yükseklik nedir? Yükseklik; adım atarak çıkamayaca ğ ımız yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek."— Sunum transkripti:

1

2 Yükseklik nedir? Yükseklik; adım atarak çıkamayaca ğ ımız yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir. İ nsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

3 İ STAT İ ST İ K İ VER İ LER İ ş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci sırayı, ölümlerde ise birinci sırayı yüksekten düşmeler almaktadır. Yüksekten düşmelerdeki ölüm olasılı ğ ı di ğ er faaliyetlerden daha fazladır. Yükseklik farkı gözetilmeksizin, düşme sonucu yaralanma riskiyle karşı karşıya olan tüm çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. OSHA* verileri 3,4m üzerinde çalışırken düşen insanların %85’inin hayatını kaybetti ğ ini göstermektedir. *Occupational Safety and Health Administration(Avrupa İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Ajansı)

4 İ NSANLAR NEDEN DÜŞERLER? Düşmenin direkt nedenleri; Bir seviyeden di ğ er bir seviyeye geçme, Boşluklar, şaftlar ve korumasız delikler, Çalışma platformlarının taşıma güçleri, El tutunma noktalarının zayıflı ğ ı, Yüzeylerin kayganlı ğ ı, Uygunsuz ayakkabı ve çizmeler, Merdivenleri yanlış kullanma, Yumuşak zeminler, Kötü hava şartları, Ekipmanların çarpması (iskele, merdiven vb.), Kişisel koruyucu donanımların do ğ ru kullanılmaması.

5 Düşmenin kök nedenleri; Bilgi eksikli ğ i, Yanlış personel ataması, İ ş Güvenli ğ i Kurallarının Uygulanmaması, Mühendislik eksikli ğ i, Güvensiz çalışma yöntemleri. Yetersiz kişisel koruyucu donanım, Kalitesiz ve yetersiz malzeme-ekipman kullanımı, Yetersiz kontrol ve bakım programı, İ NSANLAR NEDEN DÜŞERLER?

6 NERELERDEN DÜŞER İ Z? Merdivenler, Döşeme kenarları, İ skeleler, Dar alanlar, Çatılar, Zemin boşlukları, Kazı alanları, Konteynırların üstü, Araçların üstü (vagon, tır, kamyon vb...) Aynı zemin, Platformlar, İ stif yapılan malzemelerin üstü, Kirişler, kolonlar...

7 Korunma Yöntemleri Yüksekte çalışma sonucu oluşabilecek düşmelerin önlenmesi için aşa ğ ıdaki yol ve yöntemler izlenmelidir: Tek yöntem yükse ğ e çıkmak olmadıkça yüksekte çalışma yapılmamalıdır… Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni; 1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması, (Riskleri kayna ğ ında yok etmeye çalışmak) 2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla de ğ iştirmek, ( İ kame) 3-Mühendislik önlemlerini uygulamak; Otomasyon, Tecrit,(ayırma) Uzaklaştırma, Havalandırma, Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma. -Alınan bu önlemlere ra ğ men riski kabul edilebilir düzeylere düşüremiyorsak; 4- İ dari önlemler-Güvenlik ve sa ğ lık İ şaretleri Çalışma süreleri, İ şyeri düzeni, E ğ itim ve Ö ğ retim, Planlı bakım-onarım Mental riskler,monotonluk,iletişim Denetim-Disiplin, 5-SON ÇARE, Kişisel koruyucu donanımlar; Temin Kullandırma.

8 Yüksekte Çalışmada Korunma Yöntemleri Düşmeyi Durdurucu ve Önleyici Sistemler: 1- Korkuluklar 2- Kapamalar 3- Güvenlik a ğ ları (Pasif sistemler) 4- İ kaz bantları, bariyerler 5- Mobil çalışma platformları 6- Kişisel Koruyucu Sistemler (Aktif sistemler)

9 Düşmeyi Durdurucu Sistemlerden Güvenlik A ğ ları: Güvenlik a ğ ları; büyük ve yüksek binaların, çatıların, köprülerin, hareketli yapı iskelelerinin, açık inşaatların yapıldı ğ ı çalışmalarda, 7 metre ve daha yüksekten insanların veya malzemelerin düşmeleri halinde düşme engelleyici ve tutucu görev yapan sistemlerdir. Güvenlik a ğ ları poliamid, polyester veya polipropilen gibi malzemelerden ve kullanım alanlarına göre 3-8 mm çap aralı ğ ında halatlarla ve 5x5cm-15x15 cm göz aralı ğ ında üretilmiş olmalı.

10

11

12 Düşmeyi Durdurucu Sistemler Güvenlik A ğ ları: Güvenlik a ğ ları mümkün oldu ğ u kadar çalışma alanına yakın kurulmalıdır. Güvenlik a ğ larının, kullanımdan önce düşme testleri (180 kg’lık kum torbası kullanılarak) yapılmalı ve onaylanmış olmalıdır. Her gün gözle, haftada bir yazılı olarak kontrol edilmelidir. A ğ üzerine düşen malzemeler zaman geçirmeden toplanmalıdır. (en geç bir sonraki mesai başlangıcına kadar).

13 Düşmeyi Durdurucu Sistemler Güvenlik A ğ ları taşma mesafesi: Çalışma alanı altındaki dikey mesafe Ağın dış kenarına olan minimum yatay mesafe

14 Güvenlik A ğ ı Kurulumunda Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir? Sadece testi yapılmış, standartlara uygun(TS-EN 1263-1) üretilmiş ve yapısında herhangi bir kusur bulunmayan hasar görmemiş koruma a ğ ları kullanılmalıdır. Güvenlik a ğ larının montajı yapılırken, sadece mukavemeti yeterli yapı bölümlerine sabitlenmelidir. Güvenlik a ğ larının kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için güvenlik a ğ ı kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulmalıdır.

15 SİSTEM 1 ;

16 Güvenlik A ğ ı Konsolu kurulumu: Sistem 1; Platformların cephede monte edilecekleri yerler önceden belirlenir ve montaj plakaları bu yerlere tespitlenir. E ğ er şantiyede vinç varsa; platformlar yerde monte edilir ve vinç yardımı ile cephede montaj plakaları ile belirlenen yerlerine yerleştirilir. Şantiyede vinç yoksa sistem kurulaca ğ ı katta monte edilip vinçsiz olarak ta kurulumunu gerçekleştirmek mümkündür. Her iki konsolu birbirine ba ğ lamak için 6 m li borular kelepçelerle birbirlerine ba ğ lanır. A ğ germe işlemi için payanda borusu yukarı kaldırılır ve üzerine a ğ germe işlemi yapılır, daha sonra halat yardımı ile tekrar uygun pozisyona getirilerek kurulum işlemi tamamlanır.

17

18 Sistem 2; Güvenlik a ğ ı konsolumuz ( Güvenlik A ğ ı Platformu - Yakalama a ğ ı ) Kat yüksekli ğ in 5m den yüksek oldu ğ u şantiyeler için uygundur. Sistem 1 e göre daha a ğ ır, kurulumu daha zahmetli ve vinçsiz kuruluma uygun de ğ ildir. Yukarıdaki kesitte de görüldü ğ ü gibi öncelikle profil ana gövde tabliye üstünden betona sabitlenmektedir. Daha sonra tabliye altına gelen kısım tabliye kalınlı ğ ına göre ( kiriş yüksekli ğ i ) deliklerinden kaba ayarı yapılarak üzerinde bulunan ayar mili ile ince ayarı yapılır ve betona sıkıştırılır. Bu şekilde tüm konsollar sırasıyla monte edilir.

19 Mecidiyeköy'de yine iş kazası Torunlar Center yanındaki Mecidiyekoy likör fabrikasının yerinde yapılan Quasar şantiyesinde iş cinayeti yaşandı. 1 işçi düşerek yaşamını yitirdi.... BAŞKENTTE İŞ KAZASI: 17. KATTAN DÜŞEN İŞ AK Parti Genel Merkez binası karşısındaki Koç-Akgül İş Kuleleri Ticaret Merkezi inşaatında çalışan bir işçi, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çankaya Söğütözü Caddesi yanındaki inşaat alanı...

20 Gökdelenler için 5 ayda 100 kişi öldü! Son yıllarda birbiri ardına yükselen lüks konut projelerinde hayatını kaybeden işçi sayısı, beş ayda 100'ü buldu. Son 10 yıllık verilere göre iş kazalarının yüzde 10'u, ölümlü iş kazalarının ise yüzde 31'i inşaat sektöründe meydana geliyor. 2014 yılının ilk beş ayında gökdelen inşaatlarından düşerek hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye ulaştı.

21

22 TS-EN 1263-1 Standardı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Tüzü ğ ü( İ PTAL) 6331 sayılı İ ş Salı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu

23


"Yükseklik nedir? Yükseklik; adım atarak çıkamayaca ğ ımız yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları