Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUN; ARAZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUN; ARAZİ."— Sunum transkripti:

1 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUN; ARAZİ TOPLULAŞTIRMA, MERA VE HAZİNE ARAZİLERİNİN KULLANIMI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Hazırlayan Aykut Allahverdi

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TANIMI
Aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, şekilleri bozulmuş dağınık, arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir. Toplulaştırma; Mülkiyetin planlı düzenlenmesi olarak da tanımlanabilir. Arazi toplulaştırmasının basit anlamı ise; “Bir aileye veya işletmeye ait dağınık, parçalı, ve küçük parsellerin bir araya toplanması işidir.”

3 GİRİŞ Bugün Türkiye'de Arazi Toplulaştırma Projeleri; "Türk Medeni Kanunu (TMK)", Toprak-su teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki kanuna göre çıkarılan "Arazi Toplulaştırma Tüzüğü (ATT)", 3083 sayılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu" ve bu kanuna ilişkin "Uygulama Yönetmeliği" ile "Teknik Talimat"'a dayalı olarak yürütülmektedir. tarih ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 755. maddesinde " su yollarını düzeltme, sulama, bataklık yerlerini kurutma, yol açma, orman yetiştirme, arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri ancak ilgili maliklerin ortak girişimleri ile yapılabilecekse arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşulu ile maliklerin üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir.Diğer maliklerde bu karara uymak zorundadır. Alınan karar tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir." denmektedir.

4 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 18796 SEKİZİNCİ BÖLÜM Çayır, Mera, Yaylak, Kışlak ve Otlakların Tespit ve Tahsisi Tespit ve Tahsis Komisyonu Madde 51 - Çayır, mera ve benzeri arazinin tespiti ve tahsisi amacıyla Bölge Müdürlüğü’nce kurulacak tespit ve tahsis komisyonu, biri başkan olmak üzere, ikisi Ziraat Mühendisi olan üç kişiden oluşur. Orman Bölgeleri’nde ise komisyonun ikinci üyesi, Orman Genel Müdürlüğü’nün Bölgedeki Kuruluşu’nca seçilen Orman Mühendisidir. Üçüncü üye mahallin en büyük mülki amirince ilgili köy muhtarları veya belediye başkanları arasından seçilir.

5 Tespit ve Tahsis Madde 52 - Komisyon, uygulama alanlarında köy veya belde halkının hayvan ihtiyacı için münferiden veya müştereken kullanmaları amacıyla, Genel Müdürlük tasarrufuna geçen tarım arazisinden arazi kullanma kabiliyetine, kadimden beri çayır, mera ve benzeri arazi olarak kullanıp kullanılmadığına, iklim özelliklerine, bitki örtüsüne ve bir tahsis kararı uyarınca köy veya belde halkına bırakılmış olup olmamasını göz önünde bulundurularak uygun gördüğü yerleri çayır, mera ve benzeri arazi olarak tespit eder. Tespit ettiği bu yerler için, hazırlayacağı tahsis kararını, gerekçeli raporu ekleriyle birlikte Bölge Müdürlüğü’ne sunar.

6 Tespit ve Tahsis Kararı
Madde 53 - Tespit ve tahsise ilişkin komisyon kararı ve gerekçeli raporu, bölge müdürlüğünce incelenerek uygun görülmesi halinde Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

7 Yararlanma Hakkı ve Kapsamı
Madde 54 - Çayır, mera ve benzeri araziden tahsis yapıldığı tarihte bulundukları köy, köyler ve beldelerin sınırları içinde oturmakta olan çiftçi aileleri yararlanır. Yeni yerleşim yerlerine iskan edilen çiftçi aileleri ile eskiden beri bu yerden istifade eden göçerler de bu haktan yararlanır. Başka yere yerleşme kastı ile köyü veya beldeyi terk eden çiftçi ailesi, yararlanma hakkını kaybeder. Köy veya beldeye çiftçilikle geçinmek için sonradan yerleşenlere, çayır, mera ve benzeri arazinin otlatma ve barındırma gücünün artması ve yararlananların sayısının azalması halinde, Bölge Müdürlüğü’nün onayına istinaden yararlanma hakkı tanınabilir.

8 Yönetim Şekilleri Madde 55 - Çayır, mera ve benzeri arazi, bir köy veya belde halkına tahsis edilmişse, verilen görev ve yetkiler, muhtar ile köy ihtiyar heyeti veya belediye başkanı ile belediye encümenince, birden çok köy veya belde halkına tahsis edilmişse, bu birimlerin kendi aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak Karma Kurulları’nca yerine getirilir. Karma Kurula mahallin en büyük mülki amiri başkanlık eder.

9 Tahsis Amacının Değiştirilmesi
Madde 56 - Tahsis amacı ilgili kuruluşca değiştirilmedikçe, çayır, mera ve benzeri arazilerden bu yönetmelikte gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz.

10 Islah, Bakım ve Geliştirme
Madde 57 - Çayır, mera ve benzeri arazinin ıslah, bakım ve geliştirme projeleri, ilgili köy veya belediyelerin başvurması üzerine veya doğrudan doğruya Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanır ve Genel Müdürlüğün onayına istinaden uygulanır.

11 Koruma Madde 58 - Köy muhtarları ve belediye başkanları tahsis edilmiş olan çayır, mera ve benzeri arazinin her türlü tecavüzden korunmasını, tahsis durumuna göre en iyi şekilde kullanılmasını temin etmek ve ıslah ve geliştirme projelerinde teklif edilen hususların yerine getirilmesinde yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

12 İnşaat Yasağı Madde 59 - Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle, çayır, mera ve benzeri arazide kullanma amacına uygun yapı ve tesisler, umumun istifadesine arz edilecek yapılar ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar yapılabilir. Bunların dışında ev, ahır, ağıl ve benzeri inşaat yapılamaz.

13 1990’dan beri arazi toplulaştırması kanun çalışmaları devam etmesine rağmen bugüne kadar sonuçlanan
olmamıştır. Bugün ülkemizde kırsal alan düzenlemesine ilişkin; Arazi Toplulaştırma Tüzüğü, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Hazine Arazilerinin Satışı İle İlgili Kanun, Köy

14 Yerleşim Alanı Uygulama Kanunu, Su Koruma ve Toprak Koruma Kanun Tasarısı ve Arazi Toplulaştırma Kanun Tasarısı bulunmaktadır. Bu bildiride, kırsal alanlarda arazi toplulaştırma ve diğer hizmetlerin tek kurum ve tek mevzuata uygun olarak yapılması için “Arazi Toplulaştırma Kanun Tasarısı” incelenmiş ve bu kanun tasarısının tarım reformu, toprak reformu ve diğer kanunlarla birlikte uygulanıp uygulanamayacağı hakkında çözüm önerileri getirilmiştir

15 3083 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Çalışmalar
3083 sayılı yasaya göre Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce sulama hizmeti götürülecek alanlarda isteğe bağlı veya zorunlu olarak toplulaştırma çalışması yapılmaktadır. Çalışmalarda temel hedefler olarak seçilenler aşağıda sıralanmıştır: • Ülke topraklarının verimli işletilmesini sağlamak (arazilerin toplulaştırmasını yapmak ve tekrar küçülmesini önlemek) • Az topraklıya da topraksız çiftçilerin devlet toprakları ile topraklandırılması, • Köy gelişme ve yeni köy yerleşme alanlarına yer ayrılması, • Zorunluluk halinde arazilerin diğer amaçlara tahsisinin düzenlenmesi, • Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait dağıtım normunu geçen toprakların kamulaştırılması için belirlenmesi. Yukarıdaki hedeflerden ATT.ye göre farklı olanlar; çiftçinin topraklandırılması, kamulaştırma işlemleri, köy yerleşim yeri ayrılması ve en önemlisi de tarım arazilerinin diğer amaçlara tahsisi çalışmalarıdır. Bu hedeflere ilişkin yapılan çalışmalarda bir çok olumlu veya olumsuzluk diye tarif edebileceğimiz oluşumlar yaşanmaktadır.

16 3083 sayılı yasaya göre sadece arazi toplulaştırma amaçlı çalışma pek
yürütülmemektedir. Çalışmalarda arazi toplulaştırılması faktörü ön planda bir tercih olmamakta, taşınmazların mülkiyeti esas alınarak tarımsal kabiliyetlerinin iyileştirilmesi çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Norm fazlası kamulaştırılacak miktar konusunda GAP bölgesi hariç hemen hemen hiç çalışma yapılmamaktadır. Bunda bir çok etken vardır. Ülkenin büyük bir kısmında yasanın öngördüğü ve kamulaştırmayı gerekli kılacak şartlar oluşmamaktadır. Oluştuğu durumlarda da bir çok gerekçelerle yasanın bu hükmünün uygulanması zor görünmektedir. 3083 sayıl yasanın en çok uygulanma şansı yakalanan hedefleri yerleşim yeri gelişme alanı çalışmalarıdır. Bu çalışmalardan köy yerleşim yeri gelişme alanı oluşturma çalışmaları mevcut hazine veya mera alanlarından yer tahsis edilerek parselasyon çalışması yapılması ve sonuçta da parsellerin tahsisi şeklinde ele alınmaktadır. Yerleşim birimlerinin altyapı imkanlarına kavuşturulması ve mevcut şartlarnı kısa vadede değiştirici davranşlar pek gösterilmemektedir

17 3083 sayılı yasanın uygulanmasında, dağıtılacak toprağın kaynağı gündeme
gelmektedir. Doğaldır ki dağıtılacak topraklar genellikle HAZİNE ARAZİLERİ ve bir gerekçe ile vasfı değiştirilen MERA alanlarıdır. Bu noktada aşağıda sıralanan olumsuzluk ve endişeler gündeme gelmektedir: • Hazine ve mera arazileri bir bütün iken, dağıtım nedeniyle parçalanmakta, dolayısıyla toplulaştırma değil, yasa hedeflerinin ve çağdaş akranlarının aksine uygulamada ayrıştırma ve parçalama temel hedeflerden olmaktadır. • Hazine arazileri (siyasi nüfuzun gücü ile orantılı) kısa bir geçiş döneminden sonra, değeri ile kıyaslanamayacak karşılıklarla devletin elinden çıkarılarak kamusal bir değer kaybedilmektedir. • Bölgede bulunan mera alanları kolaylıkla vasıf değişikliği yapılarak tarımsal arazi olarak dağıtılmaktadır. Bu konu yeni bir çok olumsuzluğun sebebi olmaktadır. İlk önce ülke tarımının önemli bir zenginliği ve çeşidi olan hayvancılık sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bir diğer olumsuzluk kaynağı da, mera toprakları kabiliyetleri dışında kullanıma zorlanmalarıdır. Bu durumda hem verimli bir tarımsal faaliyetin yürütülmesi mümkün olmamakta, hem de erozyon vb. nedenlerle ülke topraklarının kaybolmasına sebep olunmaktadır.

18 • 28 Şubat 1998 tarih ve 4342 sayılı. Mera Kanunu
• 28 Şubat 1998 tarih ve 4342 sayılı .Mera Kanunu. soruna çare gibi düşünülse de idareye vasıf değişikliği yapma imkanı verecek maddeler yasada mevcut bulunmaktadır. Mera özelliğinin kalmadığı, ihtiyaç fazlası vb. gerekçelerle kullanım değişikliği mümkün olabilecektir. • Kadastral çalışmalarda yılındaki 3402 sayılı yasaya kadar mecbur kalınmadıkça özel mülkiyete konu olmayan alanların tespiti dahi yapılmamıştır [Erdi vd, 1999]. Tespit yapılanlarda ise bilimsel bir tasniften yoksun gelişigüzel bir cins tanımı yapılmıştır yılına kadar kıymetli olanlardan çoğu ya yağmaya konu olmuş veya idarece amaç dışı bir kullanım için tahsisli bir arazi durumuna gelmiştir. Bu durum meraların, mera olduğu halde hazine arazisi yapılan arazilerin veya hazine arazilerinin sahipsizliğine ve konuya ilişkin bir rejimin (düzenlemenin) olmadığının en büyük göstergesi olarak kabul edilmektedir [Erdi vd, 1999].

19 3083 sayılı yasaya göre GAP.ta yapılan çalışmalarda dikkat çekici sonuçlara
rastlanmaktadır [TTGM]. GAP.ta yapılan çalışmalardan seçilen bazı uygulama bölgelerindeki istatistiki tespitler

20 TÜRKİYEDEKİ ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ
Yasal düzenlemeler ve uygulamalarda konuyu bütüncül bir yaklaşma mantığı görülemediği gibi mevcut yasal hedeflere yaklaşmada da, tam anlamı ile başarılı olunamadığı düşünülmektedir. Genel anlamda Türkiye.deki uygulamaları, benimsediği hedefler açısından Şekil 6.daki gibi özetleyebiliriz. Şekil 6 oluşturulurken, Türkiyenin çalışmalara çok geç başladığı ve batıda konuya ilişkin oluşmuş deneyimden yararlandığı göz önüne alınmıştır. Şekil 6.da görülen hedeflerin çağdaş akranlarından çok uzak olduğu bilinmektedir.Kaldı ki hedefleri gerçekleştirmede bile bir çok eleştiri kaynağı bulunmaktadır. Türkiye.deki arazi düzenleme çalışmalarını genel bir perspektifi çizilmek istendiğinde, iki farklı görüntünün olacağı düşünülmektedir. Uygulayıcıların ve bilimsel kurumların konuya yaklaşımlarında farklı görüntüler olacaktır. Uygulayıcılar dışında bakıldığında, arazi düzenlenmesine ilişkin sistemde aşağıdaki tespitler ön plana çıkmaktadır. Doğaldır ki bu tespitler aynı zamanda çözümlere de çareler olarak düşünülebilir. Değinilen konular olabildiğince önem sırasında ele alınmaya çalışılmıştır.

21

22 1. Türkiye deki kırsal mekanın düzenlenmesine ilişkin çalışmalar, bütüncül bir sistem
mantığından yoksun, münferit çalışmalar olarak algılanmakta, farklı birimlerce, farklı zamanlarda, farklı hedeflere ulaşılabilecek gibi davranışlara konu olmaktadır. Kırsal mekanın düzenlemesine yönelik hizmet veren kurumlar, anılan mekanı bir bütün olarak algılamamakta, dolayısıyla çalışmalarının bir bütünün parçaları olduğu gerçeğini göz ardı etmemektedir. Buna köy yerleşim yeri imar çalışmaları, arazi düzenleme, köy gelirlerini artırıcı davranışlar vb. çalışmaları örnek olarak verebiliriz. 2. Ülkedeki tüm sektörlerde olduğu gibi, kırsal mekana ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarının da koordinasyon, birlikte çalışma, ilişkili bir diğer birimi veya faaliyeti dikkate alma vb. konularda tam bir ilgisizlik ve kayıtsızlık yaşanmaktadır.

23 3. Kırsal mekana ilişkin yapılan hukuki düzenlemelerde amaç, uygulama şekli,
uygulama sonrası durumun izlenmesi vb. konularda tam bir farklı mozaik görüntüsü yaşanmaktadır. Hukuki düzenlemelerde konu bir bütün olarak ele alınmamakta, o anki akla gelen konu tek başına ele alınarak düzenlemeye çalışmaktadır. Öyle ki hukuksal düzenlemeler sadece hedeflediği konu itibariyle bir düzenleme yapmakta, diğer bir etkileşimli olduğu konuyu hiç göz önüne almamaktadır. Örnek olarak mera rejimi-kadastro ilişkisi, mera-hayvancılık, mera-arazi düzenlemesi, vb. ile mera kanunu, orman kanunu, kadastro kanunu, arazi düzenleme kuralları ve yönetmelikleri vb. sayılabilir.

24 4. Türkiye de toprak rejimi konusunda günümüze kadar hakim olan düşünce, siyasi
yaklaşımların da bir sonucu olarak, ayrım yapılmadan, herhangi bir kaygı taşımadan ve bir adım sonrasını düşünmeden, hep ülke topraklarının dağıtılması temeli üzerine olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak, batı ülkelerinin aksine bütün olan toprakların parçalanmasına sebep olunmuş ve kabiliyetleri dışında kullanılmalarının zemini hazırlanmıştır. Diğer yandan, her şeyi devletten bekleyen, devletin varlığı dışında bir dünyanın olduğunun keşfedilmesine engel olan, insanları hep yardımla ayakta tutan, kendi öz güven ve hayal gücünün oluşmasına engel olan ve ülke insanını buna alıştıran bir sistem yaratılmıştır. 5. Kırsal mekanda tarım topraklarına olacak talep baskısını azaltıcı alternatif sektörler yaratılamamıştır. Anayasası ve 3083 sayılı kanununda Toprak Reformunun yapılabileceğine ilişkin hükümler olmasına rağmen, halen uygulamaya geçirtilememiştir.

25 SONUÇ VE ÖNERİLER Arazi toplulaştırma çalışmalarının, kırsal alanın yeniden düzenlenmesi açısından ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bu projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, gerekli yasal düzenlemeler halen tamamlanamamıştır. Arazi toplulaştırma çalışmalarının daha iyi sonuçlar verebilmesi için, biran önce bu problemin çözümünün sağlanması gerekmektedir. Arazi Toplulaştırma Kanun Tasarısı; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı İle İlgili Kanun, Köy Yerleşim Alanı Uygulama Kanunu, Toprak Koruma Kanun Tasarısı ve Mera Kanunu ile birlikte ele alınarak hukuki düzenlemelerinin yapılması yerinde olacaktır.

26 Türkiye de kırsal mekanı ve ondaki hayatı çepeçevre saran siyasi ve hukuki bir
yapılanmadan söz etmek mümkün değildir. Mevcut düzenleme ve uygulamalarda sistemin bir bütün olarak ele alınmaması nedeniyle çalışmalarda mükerrerlikler, boşluklar, eksiklikler, olumsuzluklar, kaybedilen umutlar ve değerler, vb. hep olmaktadır. Türkiyenin kırsal mekanı ve ondaki sosyal, kültürel, ekonomik, tarımsal vd. hayatı bir bütün olarak çevreleyen, siyasi ve hukuki bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Kırsal mekanda yapılacak uygulamaları bir bütün olarak kavrayacak, sebep-sonuç ilişkisinin kurulduğu, çağa uygun hedefleri olan düzenlemeler için hukuksal ve siyasi altyapının yeniden oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

27 Bilgi çağında insanımıza, sosyal, kültürel, ekonomik, vd
Bilgi çağında insanımıza, sosyal, kültürel, ekonomik, vd. şartların sağlanması kaçınılmaz bir ödevdir. İnsanımızı, birilerinin himmetiyle yaşıyor olma mantığından kurtarıp, kendi ayağı üzerinde ve en az çağdaş ülkelerin insanı kadar müreffeh ve onurlu yaşamasını sağlayıcı altyapıların oluşturulması kaçınılmazdır. İnsanımız bu günkü görüntüyü hak etmemektedir. Bunların sağlanması, konu ile ilgili her birim ve mesleki disiplinlerin, hem görevi ve hem de varlık nedenidir. Sekizinci Beş Yıllık kalkınma planında öngörülen geniş kapsamlı Arazi Toplulaştırma kanunu, kurumlar arası uygulama farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde çıkartılmalıdır. KHGM tarafından lı yıllarda TBMM. ye sunulan Arazi Toplulaştırma Kanunu daha kanunlaşmadan iki defa revizyona uğramıştır. Arazi Toplulaştırma Kanunu çıkartılmadan önce pilot uygulamaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

28 KAYNAKLAR +3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ +Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya ( SUNULMUŞ BİLDİRİ ) TÜRKİYE DE ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA HEDEFLER VE UYGULAMALAR Ali ERDİ, Tayfun ÇAY, Gülgün ÖZKAN Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 42031, KONYA + TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME T.Çay1, T.Ayten2, H.Çağla2, F.İşcan1 + ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ TAPU VE KADASTRO AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Seyfettin GENCER Şanlıurfa Bölge Md.Yrd. (Makale)

29 Sabır ve İlginiz için Teşekkürler.


"TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUN; ARAZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları