Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

3 Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisidir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

4 Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

5 Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

6 Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, Harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmelidir. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmelidir. Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete 8.Madde; Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

8 2009 / 23 no.lu Genelge 27.03.2009 tarih ve 3214 sıra sayılı 2009 / 63 no.lu Genelge 09.10.2009 tarih ve 10193 sıra sayılı Madde2009 / 232009 / 63 Azami Stok Uygulanacak Grup 150.03.01, 150.03.03150 kod tamamı Azami Stok4 Ay3 Ay İstek Cevaplama Süresi15 Gün3 Gün

9 2009 / 63 no.lu Genelge 09.10.2009 tarih ve 10193 sıra sayılı 1. “Azami Stok Miktarı” 01.01.2010 tarihinden itibaren gerek tıbbi sarf ve ilaçlar için gerekse diğer bütün tüketim malzemeleri için 3 (üç) aylık ihtiyaçla sınırlı olacaktır. 2. Kurum ve kuruluşlarımızca, tüketime yönelik kullanılmakta olan bütün malzemeler için (bir önceki yıl sarfiyat rakamları, işlem sayılarındaki artış/azalışlar vb. unsurlar dikkate alınarak) yıllık ihtiyaç miktarları (daha önce belirlenmeyen ürünler için) belirlenecek ve 31 Ekim 2009 tarihine kadar Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden kullanımda olan “MKYS referans verileri “Stok İhtiyaç Ayarları” alanına girilecektir. 3. Yeniden düzenlenen cevap verme süresi 01.01.2010 tarihi beklenilmeksizin Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

10 2009 / 63 no.lu Genelge 09.10.2009 tarih ve 10193 sıra sayılı 4. Kurumların mezkur Genelgelere aykırı olarak (kendi yıllık ihtiyaçları olması veya genelge yapılmadan önce ihale yapılıp ürünlerin teslim alınmış olması gibi benzeri gerekçelerle) kendilerine yöneltilen taleplere olumsuz cevap verme gibi bir durum kabul edilmeyecek olup, olası problemler il stok koordinasyon ekiplerince mahallinde takip ile çözümlenecektir. 5. Kurum ve kuruluşlarımız 01.01.2010 tarihinden itibaren bütün alımlarını; muayene kabul tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içerinde ödeme yapılacak şekilde planlayacak ve satın alma işlemlerini bu esas doğrultusunda gerçekleştirecektir.

11 !!!!!!!!! Yıllık ihtiyaç miktarları her yıl sonunda gözden geçirilerek MKYS verileri güncellenecektir. Kasım ayı içerisinde İl Stok Koordinasyon ekibince ( 2009 / 45 nolu genelge gereği ) verilerin doğruluğu mahalinde kontrol edilecektir.

12 TAŞINIR KODUTAŞINIR GRUP ADI STOK DÜZEYİ (TL.) STOK FAZLASI (TL.) FAZLALIK (%) 150-03-01İlaç ve Farmakolojik Ürün291.963.595,6230.207.070,9310,35 150-03-02Biyokimyasallar1.528.033,9084.345,635,52 150-03-03Medikal Malzemeler400.303.457,4649.339.209,8812,33 150-03-04Laboratuvar Malzemeleri71.573.400,773.528.320,234,93 GENEL TOPLAM765.368.487,7583.158.946,6710,87 Türkiye Geneli

13 TAŞINIR KODUTAŞINIR GRUP ADI İL STOK DÜZEYİ (TL.) İL STOK FAZLASI (TL.) FAZLALIK (%) 150-03-01İlaç ve Farmakolojik Ürün4.681.841,20575.554,2112,29 150-03-02Biyokimyasallar3.861,58110,092,85 150-03-03Medikal Malzemeler8.463.536,95733.786,438,67 150-03-04Laboratuvar Malzemeleri1.373.134,869.672,450,70 GENEL TOPLAM14.522.374,591.319.123,189,08 Trabzon İli

14 28 Eylül 2009 tarihi itibariyle; Türkiye genelinde 83.158.946,67 TL. stok fazlası mevcut. Trabzon ilinde 1.319.123,18 TL. stok fazlası mevcut.

15 28 Eylül 2009 tarihi itibariyle; Türkiye genelinde 30.207.070,93 TL. stok fazlası mevcut. Trabzon ilinde 575.554,21 TL. stok fazlası mevcut.

16 28 Eylül 2009 tarihi itibariyle; Türkiye genelinde 84.345,63 TL. stok fazlası mevcut. Trabzon ilinde 110,09 TL. stok fazlası mevcut.

17 28 Eylül 2009 tarihi itibariyle; Türkiye genelinde 49.339.209,88 TL. stok fazlası mevcut. Trabzon ilinde 733.786,43 TL. stok fazlası mevcut.

18 28 Eylül 2009 tarihi itibariyle; Türkiye genelinde 3.528.320,23 TL. stok fazlası mevcut. Trabzon ilinde 9.672,45 TL. stok fazlası mevcut.

19 150.03 Kod…Türkiye Oranı % 10,87 1.Sıra Bayburt % 0,59 45.Sıra Trabzon % 9,08

20 150.03.01 Kod…Türkiye Oranı % 10,35 1.Sıra Bayburt % 0,11 54.Sıra Trabzon % 12,29

21 150.03.02 Kod…Türkiye Oranı % 5,52 1.Sıra Aksaray % 0,00 67. Trabzon % 2,85

22 150.03.03 Kod…Türkiye Oranı % 12,33 1.Sıra Bayburt % 1,03 37.Sıra Trabzon % 8,67

23 150.03.04 Kod…Türkiye Oranı % 4,93 1.Sıra Ağrı % 0,00 26.Sıra Trabzon % 0,70

24

25

26

27 Merkezi Satın Alma (Çerçeve İhale) ve İl Stok Koordinasyon Ekibi (Taşınır İşlemleri) Yaşanan Problemler ve Çözümleri

28 Problem 14 Ağustos 2009 tarihine kadar ihale listeleri teslim edilmedi. Çözüm Kurumların mevzuatlarda belirtilen sürelerde işlemlerini tamamlaması. Zamanında tamamlanmayan işlemlerde oluşabilecek yasal sorumluluklar ilgililere yansıtılacaktır.

29 Problem Teslim edilen ihale listelerinde uyumsuzluklar. Çözüm İlaç ihalesine ait listeler oluşturulurken https://www.bilgilac.com adresindeki bilgiler kullanılmalı. Tıbbi malzeme ihalesine ait listeler oluşturulurken malzeme adı yanında taşınır kodu da belirtilmeli.

30 Problem Listelerdeki kısıtlamalar. Çözüm İlaç ihale listesinde şurup, süspansiyon gibi ürünlerde miktarın geniş aralıkta tutulması ( 100, 200cc gibi ) ya da belirtilmemesi. Endikasyon muhadillerine yönelik çalışma yapılmalı(Antigribal tablet, DMAH, eritropoetin türevleri gibi)

31 Problem İlaç ve tıbbi sarf malzeme gruplarının karıştırılması(antiseptik solüsyonlar vb). Çözüm Taşınır kodlar dikkate alınarak ayrım yapılması.

32 Problem Geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen ilaçların talep edilmesi. Çözüm https://www.bilgilac.com adresinin takip edilmesi.

33 Problem Tıbbi sarf malzeme şartnamelerinde CE vb. belgelerin istenmesi. Çözüm Mevzuat gereği bu tür ürünlerde istenecek tek belge UBB kaydıdır.

34 Problem Alım talep listelerine MKYS Stok Fazlası sorgusu yapılmadan İl Stok Koordinasyon Ekibi’nden onay alınmak istenmesi. Çözüm İlgili kurumca öncelikle stok fazlası sorgulaması yapılacak, sorgulama neticesinde ihtiyaç karşılanamazsa alım yapmak üzere izin alınmalıdır.

35 Problem Tıbbi sarf malzeme alım listelerinin onay alınması noktasında alışılmış adlarının yazılması ( örneğin anjioket vb.) Çözüm Talep yazısı ekinde ürünün taşınır kodu da yazılmalıdır.

36 Problem MKYS’de adı bulunamayan ürünlerin adı yakın ürünlere kayıt edilmesi. Çözüm Sistemde adı bulunamayan veya olmayan ürünlerle ilgili olarak program içerisinde iletişim adresleri verilen yetkililerle iletişime geçilmelidir.

37 Problem MKYS’de ihtiyaç miktarlarının reel olmaması veya giriş yapılmamış ürün bulunması. Çözüm Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince ihtiyaç planlaması yapılıp sisteme kaydedilmesi.

38 Problem Kurumlararası ürün devrinin tutanakla yapılması. Çözüm Her türlü devir TİF karşılığı yapılmalıdır. MKYS kaydı olmayan ürünler devir edilmemeli, öncelikle MKYS kaydı yapılmalıdır.

39 Problem Satın alınan malzemelerin giriş ve çıkış tarihlerinin aynı olması ve toplu çıkışlar. Çözüm Özellikle laboratuar ve röntgen birimlerine ait MKYS’de depolar tanımlanmalı. Günlük veya haftalık olarak kullanılan ürün çıkışı yapılmalı.

40 Problem Hiç kullanılmayan veya az kullanılan ürünler. Çözüm MKYS’de stok fazlası veya ihtiyaç fazlası olarak tanımlanmalı ve istendiğinde devri sağlanmalıdır.

41 Problem Açık İhale yönteminde %20 arttırım veya azaltım hakkının yanlış kullanımı. Çözüm Kamu İhale Kanunu ve eki mevzuatın incelenmesi.

42 TEŞEKKÜRLER Ecz. Selim SEYİS İl Sağlık Müdür Yardımcısı 0.532.6980548 0.462.2302122 / 2003


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları