Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda yeni bir yönetim dönemi. Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda yeni bir yönetim dönemi. Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu."— Sunum transkripti:

1 Kamuda yeni bir yönetim dönemi

2

3 Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. devlet yönetimdevlet yönetim

4 çoğunluk yönetimi usulleri Siyasal karar alma hakkının, çoğunluk yönetimi usulleri çerçevesinde hareket eden bütün yurttaşlar topluluğu tarafından kullanıldığı yönetim tarzı ya da modelidir.

5 vatandaş Meclis Bakanlar Kurulu Bakan Bürokrat Seçimler Güven Oylaması Kabine Kuralları YETKİ DEVRİ HESAP VERME SORUMLULUĞU Kontrol,Denetim, Raporlama Kabine Kuralları Bütçe, Kesin Hesap Kanunu,Gensoru, Güven oylaması Seçimler YARGI

6  Merkezden yönetim  Mali vesayet ◦ Ödenek tayınlaması ◦ Nakit tayınlaması ◦ Yatırım programı ◦ Vize ◦ Denetim  Sonuç odaklı yönetim ◦ Bütçe ◦ Harcama ◦ Uygunluk

7  Sonuca odaklanmanın illüzyonu  Harcamanın hakimiyeti  Bütçe bir sınır mıdır yoksa bir program mı?  Yetki kimin? Kim kullanıyor? Kim hesap verecek?  Hesap vermek ne ile olur ?  İşimizi yapıyoruz ama nasıl ?  Hizmette etkinliğin sınırı mevzuat mıdır?  Performans entelektüel bir efsane mi?

8  Yetki devri ve hesap verme sorumluluğu  Stratejik plan  Performans programı ve bütçe ilişkisi  Harcama değil çıktılar öncelikli  Sonuç değil süreç odaklı yönetim  Mevzuata uygunluk ama mutlaka etkinlik  Hem kurumsal hem de bireysel performans  İç kontrol  Yönetimin bir aracı olarak iç denetim  Dış denetim

9

10 İç kontrol; idarenin faaliyetlerinin; 1)etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 2)varlık ve kaynakların korunmasını, 3)muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 4)mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan;  organizasyon,  yöntem ve süreçlerle  iç denetimi Kapsayan Mali ve diğer kontroller bütünüdür. Kapsayan Mali ve diğer kontroller bütünüdür. (5018 sayılı Kanun / 55.md.)

11  Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,  Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,  Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,  Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. (5018 sayılı Kanun / 56.md.)

12  Hesap verme sorumluluğu (raporlama)  Uygunluk (yasalara yönetmeliklere)  Faaliyetler (düzenli, etik kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin)  Kaynakları koruma

13  Üst yönetim:  Üst yönetim: iç kontrol sisteminin tasarlanması, uygulanması, uygun bir şekilde yürütülmesinin gözetilmesi ve belgelendirilmesi de dahil olmak üzere kurumun her türlü faaliyetlerinden sorumludur.  Mali Hizmetler:  Mali Hizmetler: yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapar ve ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesini sağlar.  Kurum personeli:  Kurum personeli: Tüm çalışanlar, iç kontrolün işletilmesinden sorumludur. İç kontrolün herkesin sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Aynı zamanda, faaliyetlere ilişkin problemleri ve iyileştirme önerilerini, kurum etik değerleriyle bağdaşmayan davranışları, illegal fiil ve eylemleri üst yönetime iletmelidir.  İç Denetçiler:  İç Denetçiler: iç kontrol sisteminin etkinlik ve etkililiğini değerlendirir ve zayıflıkları tespit ederek yönetime öneriler getirirler.  Sayıştay:  Sayıştay: Mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin olarak yaptıkları mali tablo denetimlerinde aynı zamanda iç kontrol sistemlerini de denetlerler ve zayıflık varsa yönetime rapor ederler. Aynı zamanda performans ve uygunluk denetimleri de yürütebilirler.

14

15 Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (Comittee of Sponsoring Organizations of Treadway Comission–COSO) aşağıda yer alan kuruluşlar tarafından oluşturulmuş ve finanse edilmiş bir birliktir ; ─American Accounting Association (AAA) ─American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) ─Financial Executives International (FEI) ─Institute of Management Accountants (IMA) ─The Institute of Internal Auditors (IIA)  Çalışma grubu, 1992 yılında, COSO Modeli olarak bilinen İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Raporunu yayımlamıştır.  COSO 2004 yılında Kurumsal Risk Yönetimi-Bütünleşik Çerçeve (Enterprise Risk Management- İntegrated Framework) çalışmasını yayımlamıştır. Söz konusu çalışma, iç kontrol sistemi içerisinde yer alan risk yönetimi kavramına odaklanmıştır.

16  1970’ler ve 1980’lerdeki finansal skandallar ve denetim örgütlerinin çalışmaları  1985-Hatalı ve Hileli Mali Raporlama Ulusal Komisyonu (Treadway Komisyonu)  1985- COSO (Committe of Sponsoreted Organizations)  1987-Treadway Komisyonu Raporu: iç kontrole ilişkin sadece denetimin sorumluluğu yok, asıl sorumluluk yönetimde.  1992- COSO Modeli (İç Kontrol: Bütünleşik Çerçeve, COSO I)  ABD Federal hükümeti, INTOSAI, AB Komisyonu, IFAC tarafından benimsendi.

17  Kontrol Ortamı:  Kontrol Ortamı: Kurumun iş görme biçimi  Risk Değerlendirme:  Risk Değerlendirme: Hedeflere ulaşma ve riskler  Kontrol Faaliyetleri:  Kontrol Faaliyetleri: Politikalar ve prosedürler  Bilgi ve İletişim:  Bilgi ve İletişim: Bilgilendirme, iletişim  İzleme:  İzleme: Değerlendirme ve denetim

18

19  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  5070 Sayılı Elektronik Imza Kanunu  3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun  5176 Sayılı Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Resmi Yazışamalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Standart Dosya Planına İlişkin Başbakanlık Genelgesi  Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzuna İlişkin Başbakanlık Genelgesi  Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Hakkında Başbakanlık Genelgesi

20 (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete)  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (55-67.md) (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete) (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete)  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete) (18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete)  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete) (12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete)  İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete) (26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete)  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete) (04.02.2009 tarih www.bumko.gov.tr)  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (04.02.2009 tarih www.bumko.gov.tr)

21

22  5018 sayılı Kanun ile etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması amaçlanmıştır.  5018/35 maddesi ile iç kontrol sistemine ilişkin standart ve yöntemlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve rehberlik hizmeti verilmesi konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26/12/2007 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 04/02/2009 tarihinde yayımlanmıştır.  Kamu idarelerinin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarını 30/06/2009 tarihine kadar hazırlayarak üst yönetici onayını müteakip 1 ay içinde Bakanlığa göndermeleri istenmiştir.  Eylem Planlarında yer alan eylemlerin en geç 30/06/2011 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.  Bu çerçevede 2691 kamu idaresi Uyum Eylem Planlarını Bakanlığa göndermişlerdir.

23  Bazı kamu idarelerinin belirtilen düzenlemeler kapsamında yapılması gereken çalışmaları tamamlamadıkları,  Uyum Eylem planlarını Bakanlığa göndermedikleri,  Bazı kamu idarelerinin ise Eylem Planlarında öngörülen eylemleri öngörülen sürelerde tamamlayamadıkları,  Eylem planı hazırlık çalışmalarının üst yönetici onayıyla başlatılmadığı,  Üst yönetici onayında çalışmanın amacı ve kapsamı, birimlerin ve çalışmalarda görev alacak kurul, grup ve personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin hususların belirtilmediği,

24  İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu ile eylem planı hazırlama grubunun oluşturulmadığı,  İç kontrol konusunda karşılaştırma ve eksiklikleri ortaya koyan raporun düzenlenmediği,  Eylem planlarında mevcut durum ve eksikliklerin yer almadığı,  Eylem planlarında Tebliğ’de yer alan standartların karşılığı olan eylemlerin yer almadığı,  Eylem planlarında eylemler için süre belirlenmediği,  Eylem planlarında öngörülen eylemlerin başlatılmadığı,  Öngörülen eylemlerin süresinde tamamlanmadığı,

25 İLK DEFA EYLEM PLANI YAPACAK İDARELERDE;  Çalışmalar üst yönetici onayı ile başlatılacaktır.  Onayda Rehberde yer alan hususlara yer verilecektir.  İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu oluşturulacaktır.  Eylem planı hazırlama grubunun oluşturulacaktır.  Kurul ve grubun görev ve sorumlulukları belirlenecektir.  Mevcut durum raporu hazırlanacaktır.  Eylem planı üst yönetici onayı ile yürürlüğe girecektir.

26 EYLEM PLANI REVİZYONU YAPACAK İDARELERDE;  Eylem planlarındaki eylemleri tamamlayamayan idareler eylem planlarını revize edeceklerdir.  Revizyon üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.  Tüm standart ve genel şartlar yeniden değerlendirilecektir.  Tamamlandığı halde makul güvence sağlanamayan eylemler yeniden gözden geçirilecektir.  Tamamlanamayan eylemlerin nedenleri araştırılacaktır; ◦ Eylemin revize edilmesi, ◦ Tamamlanma tarihinin revize edilmesi, ◦ Eylemden vazgeçilmesi, ◦ Yeni bir eylem öngörülmesi

27  İdareler eylem planlarında yer alan eylemler tamamlandıktan sonra mevcut durumlarını düzenli olarak değerlendireceklerdir. ◦ Tüm standartlar için makul güvence sağlanmış ise bu açıklamayı içeren eylem planı hazırlanarak üst yönetici tarafından onaylanacak ve Bakanlığa gönderilecektir. ◦ Makul güvence sağlanamayan standartların olması halinde yeni bir eylem planı hazırlanarak üst yönetici onayı ile yürürlüğe konulacaktır. ◦ İdareler bu durumda da mevcut durumlarını düzenli olarak gözden geçireceklerdir.  Teşkilat yapısı değişen idareler yeniden eylem planı hazırlayacaklardır.

28  Yeni kurulan idareler eylem planı hazırlayacaklardır.  İdareler yapacakları eylem planlarına taşra teşkilatlarını da dahil edeceklerdir.  Nüfusu 10.000’i geçmeyen belediyelerin uyum sorumluluğu bulunmakla birlikte eylem planı hazırlama zorunluluğu yoktur.  Eylem planları idarelerin kendi ürünleri olmak zorundadır.  Eylem planlarının/revizyonlarının dönemi 2 yılı geçmemek üzere belirlenecektir.  Eylem planları 31/12/2004 tarihine kadar hazırlanıp üst yöneticinin onayını müteakip 10 işgünü içinde Bakanlığa gönderilecektir.

29  Eylemlerin gerçekleşme sonuçları strateji geliştirme birimleri tarafından iki dönem halinde raporlanacaktır.  İzleme raporları eylem planı formatında hazırlanacak ve Haziran ve Aralık ayı itibariyle üst yöneticiye sunulacaktır.  Üst yöneticinin onayını müteakip 10 işgünü içerisinde bilgi için Bakanlığa gönderilecektir.  5018 sayılı Kanunun I ve II/B cetvellerinde yer alan kamu idarelerinde yürütülen iç kontrol çalışmaları hakkında her yıl Ocak ayında üst yönetici tarafından ilgili Bakana bilgi verilecektir.

30

31

32 İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Planlama ve Programlama Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Görevler AyrılığıHiyerarşik Kontroller Faaliyetlerin Sürekliliği Bilgi Sistemleri Kontrolleri BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Bilgi ve İletişimRaporlama Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi İZLEME STANDARTLARI İç Kontrolün Değerlendirilmesi İç Denetim

33 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI KONTROL ORTAMI 1Etik değerler ve dürüstlük6 2Misyon, organizasyon yapısı ve görevler7 3Personelin yeterliliği ve performansı8 4Yetki devri5 RİSK DEĞERLENDİRME 5Planlama ve programlama6 6Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi3 KONTROL FAALİYETLERİ 7Kontrol stratejileri ve yöntemleri4 8Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi3 9Görevler ayrılığı2 10Hiyerarşik kontroller2 11Faaliyetlerin sürekliliği3 12Bilgi sistemleri kontrolleri3 BİLGİ VE İLETİŞİM 13Bilgi ve iletişim7 14Raporlama4 15Kayıt ve dosyalama sistemi6 16Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi3 İZLEME17İç kontrolün değerlendirilmesi5 18İç Denetim2 TOPLAM79

34 1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. 3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. 4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 5. İdare personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

35 1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. 3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. 5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. 6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. 7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

36 1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. 2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. 4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır 5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. 7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

37 1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. 2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. 3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

38 1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. 2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. 3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

39 1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanmalıdır. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. 2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. 3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. 4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. 5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. 6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

40 1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. 2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. 3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

41 1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. 3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. 4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

42 1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. 2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. 3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

43 1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. 2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

44 1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. 2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

45 1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

46 1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

47 1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. 2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. 3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. 5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. 7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

48 1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. 2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. 4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

49 1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dâhil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. 3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. 4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

50 1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. 2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. 3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.

51 1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. 3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. 4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. 5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

52 1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. 2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

53  NİÇİN uyum sağlamalıyız ? (Standartlar)  NASIL uyum sağlayacağız ? (Genel Şartlar)  NEREDE’yiz ? (Mevcut Durum)  Uyum için NE yapmalıyız ? (Eylemler)  Bunları KİM yapacak ? (Sorumlu Birimler)  NASIL ölçeceğiz ? (Çıktılar)  NE ZAMAN ? (Tamamlanma Tarihi)

54 I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar t Kod No Standart ve Genel Şart Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya EylemlerSorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı Sonuç Tamamlanma Tarihi KOS 1Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmel i ve desteklenme lidir. Hazırlanmış bir İç Kontrol Uyum Eylem Planı mevcuttur. İç kontrol konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. KOS 1.1.1 Belediyemizde her yıl gerçekleştirilen “Mevzuattaki Değişiklikler” konulu eğitimlere “İç Kontrol” başlığı dahil edilecektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Mali Hizmetler Md. Eğitim Programı Mart 2013 KOS 1.1.2 Aday memurlara verilen oryantasyon eğitimlerine “iç kontrol” başlığının eklenmesi sağlanacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Tüm Birimler Eğitim Programı Sürekli KOS 1.1.3 Belediye intranet sayfasında “iç kontrol” bölümü oluşturulacak, yapılan çalışmalar ve eğitim dokümanları ile portal sürekli güncel tutulacaktır. Bilgi İşlem Md. Mali Hizmetler Md. İntranet SayfasıHaziran 2013 KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanması nda personele örnek olmalıdır. İç kontrol konusuna olumlu bakılmaktadır. KOS 1.2.1 İç Kontrol Uygulama Genelgesi hazırlanacaktır. Bu Genelgeye uyum izlenecektir. Üst Yönetim Mali Hizmetler Md. İç Kontrol Uygulama Genelgesi Gerçekleştirilec ek Eylemler Listeleri Sürekli KOS 1.2.2 Yöneticiler İç kontrol Uygulama Genelgesi eki Listelerde yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi için kendi Müdürlüklerinin detaylı iş planlarını hazırlayacaklardır. Mali Hizmetler Md. Tüm BirimlerÖzel PlanlarHaziran 2013

55 Sorumluluk İÇ KONTROL ÜST YÖNETİCİ “…sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden…sorumludur” ÜST YÖNETİCİ “…sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden…sorumludur” BELEDİYE MECLİSİ Mali Hizmetler DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY) + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VESAYET DENETİMİ DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY) + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VESAYET DENETİMİ Harcama Birimleri İÇ DENETİM (Harcama Sonrası Denetim) İÇ DENETİM (Harcama Sonrası Denetim) Muhasebe Yetkilisi ÖDENEK Harcama Yetkilisi Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Ödeme Belgesi Harcama Talimatı Ön Mali Kontrol ÖDEME

56  Kontrol değil bir yönetim biçimi  Yetki devrinin gerektirdiği bir yetkinlik  Yetkinlik standartlara uygunlukla kazanılır  Standartlara uygunluk için genel şartlar  Beş bileşen  Kontrol Ortamı Bileşeni  Bilgi ve İletişim Bileşeni  Risk Değerlendirme Bileşeni  Kontrol Faaliyetleri Bileşeni  İzleme Bileşeni  Uyum Eylem Planı  Süreç Yönetim Sistemi…

57

58 Süreç, belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren;  Tanımlanabilen,  Sınırları konulabilen,  Tekrarlanabilen,  Ölçülebilen,  Sahibi ve sorumlusu (sorumluları) olan,  Fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili,  Değer yaratan Faaliyetler zinciridir.

59  30.1. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri ◦ 30.1.1. Atıkların Toplanması ve İşlem Görmesi  30.1.1.1. Ambalaj Atıklarını toplanmasına yönelik işlemlerin yapılması  30.1.1.2. Bitkisel Yağ Atıklarının toplanmasına yönelik işlemlerin yapılması  30.1.1.3. Atık Pil ve akümülatörlerin toplanmasına yönelik işlemlerin yapılması  30.1.1.4. Atık Elektrikli ve Elektronik eşyaların toplanmasına yönelik işlemlerin yapılması

60

61 ………… Gerçekleştirilmesi Süreci Başvuru Belgeleri Başvuru Yeri Çıktı (Nitelik) Süre Görev (Kadro) Standart Form Belgeler Maliyetler Dış Paydaş …… Müdürlüğüİç Paydaş Riskler Organizasyon Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi

62  Stratejik Hedefleri (plan)  Performans kriterleri (program)  Bütçesi (bütçe)  Hizmet envanteri  Görev tanımları  İş bölümü  Organizasyonu  İlişkileri  Riskleri

63  Stratejik Planı  Performans Programı  Hizmet Performans Kriterleri  Bütçesi  Norm Kadrosu  Personel Performans Kriterleri  Görev çalışma yönetmelikleri  Kurum Risk Haritaları  Risk Eylem Planı  Bilgi Yönetimi Stratejisi  Raporlama Setleri  vs…

64  Süreç Yönetimi Sistemi  Mevcut durumun analizi (1. Aşama)  İş analizlerinin yapılması (2. Aşama)  Optimizasyon (3. Aşama)  Küçük bir pilot uygulama

65


"Kamuda yeni bir yönetim dönemi. Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları