Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA Samsun, 19 Kasım 2014 Dr. Murat Ceyhan, SMMM İSMMMO TESMER Sekreteri 08 Nisan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA Samsun, 19 Kasım 2014 Dr. Murat Ceyhan, SMMM İSMMMO TESMER Sekreteri 08 Nisan."— Sunum transkripti:

1 MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE SAYILI TORBA YASA Samsun, 19 Kasım Dr. Murat Ceyhan, SMMM İSMMMO TESMER Sekreteri 08 Nisan 2017 Cumartesi

2 SUNUM İÇERİĞİ «Af, barış, yapılandırma» kavramları ve Türkiye uygulamaları, Ana hatları ile 6552 Sayılı Kanun, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu özellikle ilgilendiren vergi mevzuatı hükümleri, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu özellikle ilgilendiren iş hukukuna dair hükümler, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu özellikle ilgilendiren sosyal güvenlik mevzuatına dair hükümler, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri. 08 Nisan 2017 Cumartesi

3 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Vergi kanunlarımızda tanımlanmamakla birlikte, vergi affı, uygulamada belli bir grup mükellefin önceki dönemlerine ait vergi yükümlülüklerinin affedilmesi ve yasal takibe alınmaması karşılığında ödemeleri gereken tutardır. Vergi afları özellikleri bakımından ise üçe ayrılır; Beyan Affı: Vergi affı mükelleflere, belirli vergi dönemlerine ait vergi beyanlarını azaltılmış bir ceza ile ödeme imkânı sağlıyorsa beyan affıdır. Bu af ile mükelleflere gelir beyanlarını doğru olarak yapmaları ve bu beyana göre çıkacak vergi farkını ödemeleri şansı tanınır. Bu affa maruz kalan mükellefler hakkında, vergi idaresinin denetim ve inceleme yetkisi vardır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

4 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
İnceleme Affı: Mükelleflerin belli bir bedel karşılığında, spesifik vergi dönemlerinde vergi incelemesinin dışında tutulması inceleme affıdır. Kararlaştırılan vergi dönemlerinde vergi idaresi kapsamdaki dönemlere dair inceleme yapılmayacağı ve bu dönemde gelirin esas kaynağını, gerçek tutarını araştırmayacağı taahhüdünü verir. Takibat Affı: Vergi cezasının belli bir kısmının ödenmesi karşılığında idarenin belli vergilendirme dönemlerine müteallik takibat yetkisini askıya almasıdır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

5 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Vergi aflarının genel özellikleri şu şekildedir; Yasayla çıkarılır, Devlet alacağından vazgeçer, Geçmişe yürür ve etkilerini geçmiş olaylar üzerinde meydana getirir, Devlet cezalandırma yetkisinden vazgeçer. 08 Nisan 2017 Cumartesi

6 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Vergi aflarının çıkarılma sebepleri; Mali nedenler, Teknik ve idari nedenler, Siyasi nedenler, Ekonomik nedenler, Psikolojik nedenler. 08 Nisan 2017 Cumartesi

7 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Vergi aflarının; Kısa dönemde hazineye gelir sağlaması, İdarenin ve yargının dosya yükünü hafifletmesi, Uygulanan vergi sisteminin ekonomik gerçeklere uygun olmayan taraflarına ait etkilerin giderilmesi, İyi niyetli ancak ödeme güçlüğü içindeki mükelleflere bir şans vermesi, Vergi tabanının artması ile dürüst mükelleflerin yükünün dolaylı olarak azalması, İnceleme oranlarının düşüklüğü nedeniyle oluşan adaletsizliğin azaltılması gibi bazı olumlu yönleri vardır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

8 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Vergi aflarının olumsuz tarafları; Afların yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getiren mükellefler açısından adil olmayan bir uygulama alanı oluşturması, Gelecekte af kanunlarından yararlanma beklentisine sahip olan mükelleflerin vergi kanunlarına ilişkin uyumunda azalma meydana getirmesi, Adalete ve kanunlara karşı güvenin sarsılması. 08 Nisan 2017 Cumartesi

9 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Affın başarı şartları; Sık tekrarlanmaması, Planlama, uygulama ve zamanlamanın iyi belirlenmesi, Mükellefler tarafından önceden tahmin edilmemesi, Tanıtımının iyi yapılması, Affa neden olan faktörlerin reformlarla giderilmesi. 08 Nisan 2017 Cumartesi

10 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Ekonomik ya da mali amaçlarla sadece ülkemizde değil bütün dünya ülkelerinde af uygulamalarına rastlamak mümkündür. Örneğin, son yirmi yılda Amerika’nın yaklaşık kırk eyaletinde vergi aflarına yönelik uygulamalardan bahsedilebilir yıllarında 51 adet, 2000 yılından sonra 66 adet toplamda Amerikan eyaletlerinde 117 tane vergi affı uygulaması, son 10 yılda ise yedi eyalette sadece emlak vergilerine ilişkin 29 af uygulaması gerçekleştirilmiştir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

11 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
OECD ülkelerinden Avusturya, Avustralya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İsviçre’de ve Amerika Birleşik Devletlerinde eyalet düzeyinde (1980’lerden itibaren kırk kadar eyalette) vergi aflarına başvurulmuştur. Ancak, Fili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde aflar değişik nedenlerle uygulamada daha sık yer bulmakta, bir anlamda afların rutin haline geldiği gözlenmektedir. Bunun yanında, örneğin İngiltere’de hiç Mali Af Yasası çıkartılmamış, Hollanda’da ise en son 1941 yılında çıkartılmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

12 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Vergi aflarının başarısında, vergi tabanında gerçekleşen bir yükselme ya da kayıt dışı kişilerin kayıt içine alınması sonucunda vergi kaynaklarının ortaya çıkarılarak, vergi gelirlerinde yaratılan bir artış ölçüt olarak alınabilir. Başarılı olarak nitelenen İrlanda (1998 affı) ve Kolombiya’daki (1987 affı) af uygulamaları sonucunda, İrlanda’da yaklaşık olarak 750 milyon dolar, Kolombiya’da ise 94 milyon dolar devletin gelirlerinin arttığı sonuçlarına ulaşılmaktadır. Nitekim Kolombiya için sağlanan bu ek kaynak, neredeyse merkezi hükümet açıklarının yaklaşık %54’üne tekabül etmektedir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

13 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Anayasa’nın 73. maddesinin başlığı “Vergi ödevi” olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddede “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır.” hükmü yer almaktadır. Yine Anayasa’nın T.B.M.M.’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddede ise meclisin kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisine sahip olduğu (üye tamsayısının 4/5 kararıyla genel ve özel af ilanlarına karar vermeye yetkili olduğu) belirtilmiştir. Dolayısıyla mali af çıkarma yetkisi T.B.M.M.’ nindir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

14 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
İlk vergi affı 17 Mayıs 1924 tarihlidir ve adı «Umumi Af Kanunu» dur. 1963 yılında 3 tane af kanunu çıkmıştır, örneğin; «252 sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun» yılları arasında kapsamlı af kanunları yoktur. Çıkan kanunlar genellikle yürürlükten kaldırılan vergilerin artıklarını temizlemeye yöneliktir. En güncel ve geniş kapsamlı af kanunları; tarihli 4811 Sayılı yasa ile tarihli 6111 Sayılı yasadır. 6552 Sayılı Kanun ile af ve benzeri yasaların sayısı 33 olmuştur. 08 Nisan 2017 Cumartesi

15 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
1974 yılına kadar bu türdeki kanun adlarında af ve benzeri kelimeler kullanılmıştır ( tarihli ve 1803 sayılı Cumhuriyet’in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hk. Kanun). Vergi affı yerine, «tahsilatın hızlandırılması» deyimi 1981'den itibaren devreye girmiştir. Bugün de çoğunlukla «barış, yapılandırma, ekonomiye kazandırma» vb. terimler kullanılmaktadır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

16 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Son 3 af yasasının tahsilat rakamları şu şekildedir; 4811 Sayılı Kanun; TL 5811 Sayılı Kanun; TL 6111 Sayılı Kanun; > TL 08 Nisan 2017 Cumartesi

17 ANA HATLARI İLE 6552 SAYILI KANUN
gün ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı kanun 3’ü geçici 149 madde ile 66 farklı kanunda değişiklik yapılmış olup, bu değişiklikler yanı sıra bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun 73 üncü ve 74 üncü maddeleri vergi mevzuatıyla ilgilidir. 73 üncü madde; bazı alacakların yeniden yapılandırılması, 74 üncü madde; kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıt dışı işlemleri nedeniyle kasada bulunmayan nakit mevcudu ile ortaklardan olan fiktif alacakların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler. 08 Nisan 2017 Cumartesi

18 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
ÖDENECEK TUTARLAR Vergi asıllarının tamamı, Vergi aslına bağlı cezaların tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si, Gecikme faizi, gecikme zammı ve geçikme cezası yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihine kadar yurtici üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı. 08 Nisan 2017 Cumartesi

19 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yapılandırmadan yararlananlar isterlerse bu tutarları taksitler (6, 9, 12 ve 18 taksit) halinde de ödeyebilecekler ve bu durumda yukarıda belirtilen ödenecek tutar; Altı eşit taksit için (1.05), Dokuz eşit taksit için (1.07), On iki eşit taksit için (1.10), On sekiz eşit taksit için (1.15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Mükellefce tercih edilen süreden daha kısa bir sürede ödeme yapması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

20 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
SİLİNECEK TUTARLAR Vergi aslına bağlı olmayan cezaları %50’si, Gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası gibi feri alacakların tamamının tahsil edilmesinden vazgeçilir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

21 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; Beyana dayanan vergilerde; tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisinin “basit usulde vergilendirilenlerde haziran ve diğer gelir vergisi mükelleflerinde temmuz aylarında ödenmesi gereken” ikinci taksitleri hariç.), 08 Nisan 2017 Cumartesi

22 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
2014 yılına ilişkin olarak tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisin temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksidi hariç), tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitler sonucunda vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından, kesinleşmiş olup bu kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

23 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları, Vadesi tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, RTÜK tarafından verilen idari para cezaları, 08 Nisan 2017 Cumartesi

24 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacakları 6552 Sayılı Kanun kapsamına girmektedir. Örn: Ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları 08 Nisan 2017 Cumartesi

25 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Kanun kapsamına girmeyenler: Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hariç), Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Şeker fiyat farkı, Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu, Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları 08 Nisan 2017 Cumartesi

26 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Dönemler konusunda özel hesap dönemi hariç olmak üzere; 2014 yılı gelir vergisi ve geçici vergisi, 2014 yılı kurumlar vergisi ve geçici vergisi, 15 günlük vergilendirme dönemine tabi olanlarda,16-30 Nisan 2014 dönemine ilişkin ÖTV ve Nisan 2014 dönemine ilişkin noter harçları, Aylık muhtasar/KDV mükellefiyetinde, Nisan 2014 dönemi gelir ve kurum stopajları ile KDV, Üç aylık döneme tabi mükellefiyette, Nisan-Haziran 2014 dönemi stopaj gelir vergisi ve Nisan-Haziran 2014 dönemi nakliyecilikte katma değer vergisi, 08 Nisan 2017 Cumartesi

27 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Veraset ve intikal vergisinde ölen kişi ile mirascılarını bulundukları ülkelere göre, intikallerde ve kesinti yoluyla ödemelerde beyan sürelerinin farklılık göstermesi nedeniyle, beyanname verme süresinin son günü tarihinden sonraki bir tarihe rastlayanların, yeniden yapılandırmadan yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. Ayrıca belediyeler tarafından takip edilen alacaklarda ise, belirtilen alacaklarını vade tarihi olarak dikkate alınacak olup, vadesi bu tarihten sonraki bir tarih olan alacaklar bu kapsamda yeniden yapılandırmadan yararlandırmayacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

28 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yeniden yapılandırmadan yararlanacak alacakların bu Kanunun yayımlandığı tarihi (bu tarih hariç) itibariyle kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu kavramdan “alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması” olarak anlamamız gerekmektedir. Dava veya inceleme safhasındaki alacaklar kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 08 Nisan 2017 Cumartesi

29 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, cezalar, idari para cezaları ve ecrimisillerde kesinleşme; Beyan üzerine alınan vergilerde (ihtirazi kayıtla verilen beyanlar dahil) beyannamenin verildiği tarihte kesinleşme gerçekleşecektir. İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi ile kesilen vergi cezalarına ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine; a.Süresi içinde dava açılmaması, b.Süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte dava yargılama aşamalarının son buluması, c.Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılmış olması, hallerinde kesinleşme gerçekleşmiş olacaktır (vergi ve cezalarda) 08 Nisan 2017 Cumartesi

30 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
İtiraz/temyiz incelemesi Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay'da devam eden vergi ve cezalara ilişkin tarhiyatlar, vergi mahkemesi kararının vergi dairesine tebliği üzerine tebliğ tarihi itibarıyla gecikme faizi hesaplanarak "tahakkuk" ettirildiği halde, bir üst yargı merciinde yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu alacakların "kesinleşmiş alacak" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği halde yargılaması devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar madde kapsamına girmemektedir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

31 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yapılandırma kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; anılan Kanunun yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen “feragat” edilmesi ve feragata ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması üzerine kesinleşmiş olanlar, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, madde hükmünden yararlanabilecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

32 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) örneği “Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 1 Seri No.lu Genel Tebliğ” ekinde yer alan dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçlular yazılı başvurularını ilgili vergi dairelerine (her bir vergi dairesine ayrı ayrı ve motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri ise her bir taşıt için ayrı ayrı) doğrudan yapabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde de yapabileceklerdir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

33 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yeniden yapılandırılan alacaklarda ödenmesi gereken yeni borç tutarının ilk taksidi 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. Bundan sonraki her iki ay içinde müteakip taksitler (talep edilen taksit süresinde) ödenecektir. Ödeme süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar ödenebilecektir. Yeniden yaplandırılan alacak tutarının tamamı 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda, bu kanunun yayımlandığı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i amme alacağı ya da katsayı uygulanmayacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

34 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yeniden yaplandırılan alacak tutarının tamamın bir defada veya taksitler halinde nakden ödenebileceği gibi kredi kartı ile veya mahsuben ödenmesi de mümkün olacaktır. Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına öngörülen taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

35 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Mahsuben ödemede; mükellefin bu hususu yazılı olarak taksit süresi içinde talep etmesi ve ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz ve tam olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

36 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan alacaklarından; Yıllık gelir vergisi, Yıllık kurumlar vergisi, Gelir (stopaj) vergisi, Kurum (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi için yeniden yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, 08 Nisan 2017 Cumartesi

37 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Taksit ödemeleri süresince belirtilen vergi türleri için verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazlasının vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybeder. Ayrıca; ilk taksit ile son taksit arasındaki dönemde tahahkkuk eden bütün vergilerin vadesinde ödenmeleri şarttır. Belirten ve vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak koşulu ile 5 TL (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler yeniden yapılandırmadan yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

38 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Bu kanun kapsamında yeniden yapılandırma nedeniyle ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, 6183 sayılı kanun uyarında gecikilen her ay ve kesri için hesaplanan gecikme zammı (2010/965 Sayılı B.K.K. %1,4) ile birlikte ödenmesi koşulu ile mükellefin yeniden yapılandırmadan yararlanması engellenmeyecektir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısında taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

39 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilmiş olan 120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı alacakların, aslı ödenmiş alacaklardan ise tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

40 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Ceza indiriminden yararlanma; İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilere bağlı olarak kesilen ve V.U.K.’nun 376 nci maddesi gereğince ceza indirimi talebinde bulunan ancak bu Kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle dava açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarı dikkate alınarak yapılandırmadan yararlandırılacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

41 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Pişmanlıkla verilen beyannamelerde; Kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle (bu tarih hariç) V.U.K.’nun 371 inci maddesi hükmüne göre tahakkuk eden ve bu tarih itibariyle henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklarda, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak yeniden yapılandırmadan yararlandırılır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

42 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
6183 sayılı Kanun uyarınca kesilen zam ve tazminatlarda; Bahsi geçen Kanunun 58 inci maddesi kapsamında, ödeme emrine karşı yapılan itirazın reddi (istihkak reddi, menfi tespit reddi dahil) nedeniyle borcun %10’u oranında kesilen zam tutarı asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle yeniden yapılandırmadan yararlandırılır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

43 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yeniden yapılandırma kapsamına giren kesinleşmiş alacakların, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

44 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
İlgili kanunlara göre tecil edilmesine rağmen alacağın varlığına ilişkin mahkemelerde ihtilafın devam ediyor olması, dolayısıyla alacağın kesinleşmemiş bulunması durumunda bu alacağın Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün olmayacaktır. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için madde hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. İflasının açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişilerin madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için iflas işlemlerini yürüten iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmesi zorunludur. 08 Nisan 2017 Cumartesi

45 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da madde hükümlerinden yararlanmaları mümkündür. Devam eden 6111 Sayılı Kanun ödemeleri ile ilgili 6552 Sayılı Kanundan yararlanılamaz. 08 Nisan 2017 Cumartesi

46 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarlarını genel taksit süresinden daha uzun sürede ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenmesi imkanı verilmiştir. Yapılandırılan alacak tutarına; yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25) ve otuzaltı eşit taksit için (1,30) katsayısı uygulanacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

47 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeme imkanı tanınmıştır. Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması madde ile verilen imkandan yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Kırkiki eşit taksit için (1,35) katsayısı uygulanacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

48 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihi itibariyle düzenlemiş oldukları bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (borç verme ve benzeri nedenlerden ortaya çıkan) ortaklardan alacaklı tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını tarihine kadar örneği tebliğ ekindeki beyanname ile vergi dairesine beyan etmek koşulu ile kayıtlarını düzeltebilmelerine 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile imkan tanınmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

49 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Düzenlemeden yararlanmak için; Bilanço esasında defter tutan kurumlar vergisi mükellefi olması (Bilanço esasında defter tutsalar bile gelir vergisi mükellefleri bu düzenlemeden yararlanmaları söz konusu değildir), tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançolarında görüldüğü halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu olması, tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançolarında görüldüğü halde işletmede bulunmayan ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerden dolayı ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarı olması, 08 Nisan 2017 Cumartesi

50 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
İşletmede olmayan bu kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarının vergi dairesine en geç tarihine (bu tarih dahil) kadar beyan edilmesi, gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler sözkonusu beyannameleri de elektronik ortamda ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilmeleri gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilen kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarları üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde yani, günü akşamına kadar ödenecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

51 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Mükelleflerce ödenen bu vergi hiçbir şekilde gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemediği gibi, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilmesi de mümkün değildir. Söz konusu tutarların beyanı üzerine defter kayıtları düzeltilecektir. Diğer taraftan mükelleflerce beyan edilen kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarları dikkate alınarak ilave bir vergi tarh edilmesi söz konusu olmayacaktır. Burada özellikle ortaklardan olan alacaklar (131 ve 231 No.lu hesap) ile ortaklara olan borçlar (331 ve 431 No.lu hesap) netleştilmek suretiyle bakiye tutarın beyanı öngörülmüştür. 08 Nisan 2017 Cumartesi

52 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Yasada açıkça ifade edildiği üzere ortaklardan olan alacak ve borçların işletmenin esas faaliyeti dışındaki işlemlerden gerçekleşmiş olması gerektiği vurgulanmış olup, işlemenin esas faaliyetinden kaynaklanan alacak ve borçların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği dolaylı olarak hüküm altına alınmıştır. Kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacaklar tutarlarını beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapması gerektiği takdirde, yapılan bu düzeltme işlemleri en geç tarihine kadar tamamlanması gerekir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

53 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Geçici vergi beyannamelerinde yapılan düzeltmeler nedeniyle mükelleften herhangi bir ceza ve faiz istenmesi sözkonusu olmayacaktır. 2014 yılına ilişkin geçici vergi beyannamesinin düzeltilmesi gerekliliği sadece, ortaklardan olan alacaklar nedeniyle 2014 yılı içinde faiz hesaplanıp gelir kaydedilmiş olduğu durumlarda söz konusu olacaktır. Böyle bir düzeltme sonucunda geçici vergi matrahında bir artış sözkonusu olduğunda geçici vergi istenecek, ancak gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza istenmeyecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

54 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
tarihli kasa hesabının bakiyesi ile beyan tarihindeki kasa mevcudu karşılaştırılacak ve kasa hesabının (-) bakiyeye düşmemesine dikkat edilerek işlem tesis edilecektir. Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

55 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
«... şirketinizce 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ortaklar cari hesabının düzeltilerek "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından kurum kazancından indirilmesi mümkün olmadığı gibi geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde söz konusu mahsup işlemi kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu tutar üzerinden kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.» 30/07/2013 tarih ve [ /3]-807 Sayılı Ankara VDB Muktezası 08 Nisan 2017 Cumartesi

56 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır. Mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.  08 Nisan 2017 Cumartesi

57 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU -VERGİ MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Mükelleflerin kasa ve/veya ortaklar hesabında fiktif olduğunu beyan ederek %3 vergi ödemek suretiyle revize ettikleri hesaplarında kalan bakiyenin hayatın olağan akışına ve ticari teamüllere uygun olması gerekir. Yasa ve ilgili tebliğde işaret eden hesapların dışında, farklı hesapların içerisine yerleştirilen fiktif rakamlar yasa kapsamı dışındadır. Profesyonelce ve kasıtlı bir şekilde muhasebe kalemlerinde yapılan değişiklikler muhasebe hilesi olarak mütalaa edileceğinden V.U.K. Mad.359 a-1 kapsamında kaçakçılık cezası ile karşılaşma riski söz konusudur. 08 Nisan 2017 Cumartesi

58 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ
İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

59 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ
Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, belediyeler kendi özel kanunları ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler doğrultusunda da hizmet alımı yapabilecektir. Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve ödeme sorumluluğu son alt işveren ve kamu kurumunda olacaktır. Son alt işverenin önceki alt işverenlere rücu hakkı saklıdır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

60 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ
Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir. Böylece, taşeron işçilerinin bir yıldan düşük ihaleler nedeniyle İş Kanunundan doğan hak kayıpları önlenmektedir. Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itirazlar için süre 6 günden 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da (Yargıtay 6 ay içinde karar verecek) açılmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

61 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ
İşyerlerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde hesaplanan “işyerindeki işçi sayısı”na dâhil edilmemesi ve işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin yalnızca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılması düzenlenmiştir. Çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi ve 10’dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanınmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

62 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ
İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanıp, işe iade davası sonucunda da tekrar ücretleri ve primleri ödenenlerin, söz konusu ödemeler düşülerek kalan tutarda işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi ve mükerrer ödeme yapılmaması amacıyla düzenleme yapılmıştır. Denizyolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri uluslararası antlaşmalar kapsamındaki mevzuata tabi olduğundan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuattan istisna tutulmuştur. “Havayolu” ibaresinin çıkartılmasının sebebi ise hava taşımacılığında sefer sürelerinin kısa ve araçlara kolay ulaşılabilir olması neden olarak gösterilmiştir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

63 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Türkiye ile arasında ikili sözleşme bulunan ülkelerde yaşayan vatandaşların emeklilik işlemleriyle ilgili olarak esas alınacak süre diğer ülkedeki ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. Ülkemiz ile imzalanmış sözleşmelerde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır hükmü olan ülkeler; 1) Almanya, 2) Arnavutluk, 3) Avusturya, 4) Azerbaycan, 5) Belçika, 6) Bosna Hersek, 7) Çek Cumhuriyeti, 8) Fransa, 9) Gürcistan, 10) Hırvatistan, 11) Hollanda, 12) İsviçre, 13) Kanada, 14) Kebek, 15) KKTC, 16) Lüksemburg, 17) Makedonya ve 18) Slovakya’dır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

64 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Daha önce 2 çocuk için geçerli olan doğum borçlanması 3’e çıkarılmış (doğum tarihinden sonraki 2 yılı aşmamak üzere) ve Bağ-Kurlular ile memurların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır. Ancak, önceden olduğu gibi, sigortalılıktan önceki doğumlar borçlanılamayacaktır. Mevcut durumda, 6 ay boyunca bankadan emekli aylığı çekilmediği için aylık ödemesi durdurulmakta ve sağlık hakkı askıya alınmaktadır. Yapılan düzenleme ile emekli, dul ve yetimler adına gönderilen aylıklarda durdurma süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması düzenlenmiştir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

65 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Aynı kişi yanında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden az çalışanların zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılarak kendi isteklerine bağlı olarak sigortalılıkları sağlanabilecektir. Söz konusu kişiler için % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı priminin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bunları çalıştıranlarca ödenmesi, çalışanların ise adlarına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenen aya ilişkin emeklilik ve sağlık primi ödemek istemesi halinde sigortalılıklarının sağlanması, 10 günden fazla çalışması olanların sigortalılık iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak sigortalılıklarının sağlanması için usul ve esasları belirleme konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki verilmesi düzenlenmiştir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

66 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki bir kuruluş tarafından üç aydan fazla süreyle çalıştırılmak üzere ülkemize gönderilenler sosyal güvenlik kapsamına alınacaktır. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen firmaların, yurt dışındaki işlerde çalışmak üzere yurt dışına götürdükleri işçilerin sigorta primleri, asgari ücretin 6,5 katı yerine 3 katı üzerinden alınacaktır. SGK ile uyuşmazlıklarda (alacak ve faiz davaları, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili davalar, özel hukuk davaları gibi) Kuruma müracaat yapılmadan dava açılamayacağı düzenlenmiştir. Müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

67 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir. Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar. 08 Nisan 2017 Cumartesi

68 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar SGK tarafından masraflar karşılanacaktır. Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında uygulanacaktır. Harp ve vazife malullerinin kendileri ve eşlerinden tüp bebek tedavisinde katkı payı alınmayacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

69 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Gelir testine girmeyenlere 6 ay süre verilmesi ve gelir testi yaptırmasının sağlanması, gelir testi sonucu tespit edilecek gelir seviyesine göre belirlenecek genel sağlık sigortası primlerinin faizsiz yapılandırılması (gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden az çıkanların prim borçlarının silinmesi) sağlanacaktır. Sosyal güvencesi ve hak sahipliği bulunmayanlar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, çağrı üzerine çalışanlar, ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar, sigortalılığı sona erenler, lise/üniversite eğitimi sona erenler gelir testi yaptırmak zorundadır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

70 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
GELİR ARALIĞI VE ÖDENECEK PRİM TUTARI DÖNEM 1/3 ile 1 Asgari Ücret Arası 1-2 Asgari Ücret Arası 2 Asgari Ücret Üzeri 35,46 106,38 212,76 37,62 112,86 225,72 39,14 117,43 234,86 40,86 122,58 245,16 42,84 128,52 257,04 45,36 136,08 272,16 08 Nisan 2017 Cumartesi

71 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Torba Kanunun 81. maddesiyle ile Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borçları, SGDP borçları, idari para cezaları, genel sağlık sigortası primi borçları, asgari işçilik fark primleri yapılandırılarak 36 aya kadar taksitlendirilecektir. Toplam Asıl Alacak : Gecikme Zammı dahil Toplam Alacak : Peşin Ödeme Durumunda Yapılandırılmış : Peşin Ödeme Durumunda Vazg. Tutar : Vazgeçilen Alacak Yüzdesi : %35,93 08 Nisan 2017 Cumartesi

72 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
GSS ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için başvuru süresi, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren; Genel Sağlık Sigortası borçluları için 7 ay, Diğer borçlular için 3 ay olarak belirlenmiştir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

73 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
İlk taksit ödemesi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından Genel Sağlık Sigortası borçları için 8 ay, Diğer borçlar için 4 ay içerisinde yapılabilecektir. Bir takvim yılında üç taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma kapsamı dışında kalınacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

74 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

75 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ
Türkiye’de ticari faaliyette bulunduğu için (vergi mükellefi-şirket ortağı) Bağ-Kur sigortalısı olması gerekenler yurt dışında ikamet etmeleri ve ikamet ettikleri ülkede prim ödemeleri koşuluyla Bağ-Kur sigortasından muaf olacaklardır. Faaliyetine son veren işverenlerin sigortaya ilişkin borç asıllarının toplamının 100 TL’nin altında olması halinde bu alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde istisna kapsamında çalışan personel için 5 yıl sınırlaması kaldırılmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

76 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanlar, yetki ve sorumluluklarının, yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımlarının Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilecektir. Söz konusu ticari vekil veya tacir yardımcılarının şirkete vereceği zarardan Yönetim Kurulu müteselsil sorumlu tutulmuştur. Bu düzenlemelerin limited şirketler için de uygulanabilmesi düzenlenmiştir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

77 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine imkân tanıyan düzenlemenin 1/7/2014 tarihinde sona eren olan süresi bir yıl daha (1/7/2015 tarihine kadar) uzatılmıştır. Yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketlerin asgari sermaye şartını bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapmaları halinde haklarında fesih işlemi uygulanmayacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

78 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan tabii inci veya kültür incileri, elmaslar ile çeşitli kıymetli taşlar (pırlanta) özel tüketim vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Kıymetli taşların borsada işlem görmek üzere ithalinin, borsaya tesliminin ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi katma değer vergisinden istisna tutulmuş, diğer hallerde ithali KDV kapsamına alınmıştır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

79 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı K.V.K. Mad.10 çerçevesinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecektir. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları maddenin yayımını izleyen ay sonuna kadar başvurulması halinde yapılandırılacaktır. 08 Nisan 2017 Cumartesi

80 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvurulması ve açılan davalardan feragat edilmesi şartıyla; tarihi itibarıyla, üyelerin oda ve borsalara olan borçları, oda ve borsaların ise TOBB’a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde tahsilinden vazgeçilir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

81 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU –DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Toplam borç ilk taksit süresi içerisinde ödenirse, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır. İşi bırakma/re’sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da yapılandırılacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borçların tamamı ise silinecektir. Esnaf ve sanatkarlar için de aynı esaslar geçerlidir. 08 Nisan 2017 Cumartesi

82 Soru & Cevap Teşekkürler,
08 Nisan 2017 Cumartesi


"MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA Samsun, 19 Kasım 2014 Dr. Murat Ceyhan, SMMM İSMMMO TESMER Sekreteri 08 Nisan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları