Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER CETVELİ

2 AMAÇ ve KAPSAM Amaç Uzaktan öğretim programları açılması ile örgün eğitimdeki bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

3 Genel Esaslar Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir. Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen tüm gelirler özel bütçeye gelir kaydedilir Yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin %70’ini geçemez. Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu; uzaktan öğretim konusunda ulusal hedefleri ve stratejileri geliştirme, program veya ders açma, usul ve esas belirleme, uygulamaların geliştirilmesini takip etme, programları değerlendirme konularında Yükseköğretim Kuruluna görüş ve öneriler sunar. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir Uzaktan öğretim kapsamında yapılan giderlerin, fakülte ve programların uzaktan öğretim maliyetlerinin tespitine imkân sağlayacak bir şekilde bütçeleştirilmesi esastır.

4 Program veya ders açma Hangi programların açılacağına, her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı sonuna kadar senatolarının önerisi ile başvurulması üzerine YÖK karar verir. Dönem başlamadan en geç dört hafta önce YÖK’e bildirilmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla % 30’u uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Üniversiteler bir protokole bağlı olarak tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirebilir, ders materyali paylaşabilirler. Üniversitede dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması durumunda YÖK, bu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilebilir. YÖK, UE kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. UE dersi veren öğretim elemanları, il dışında görevlendirilmeleri halinde, UE derslerini görevlendirildiği yerden yürütebilirler. program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır akademik yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere aralarında yapacakları bir protokole bağlı olarak tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirebilir, ders materyali paylaşabilirler

5 Uzaktan öğretimin uygulanması
UE’de dersin şubesinde öğrenci sayısı önlisans programında 150, lisans programında 100, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Sınır aşıldığından 2. bir şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir. Dersler öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir. Birim yönetim kurulları, programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilebilir. Birden fazla şubesi olan dersler için ilgili birim yönetim kurulları tarafından dersi veren bir öğretim elemanı ders koordinatörü olarak atanır.

6 Devam zorunluluğu Öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar

7 Ölçme değerlendirme Yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb. kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz.

8 Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
UE ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde eğitim-öğretimi sürdüren ve hizmeti yürüten birim kurulunun görüşü de dikkate alınarak ilgili ÜYK tarafından karar verilir.

9 Bütçeleştirme işlemleri
Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez. Elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar, mali hizmetler birimi tarafından birim bazında takip edilir. Öğrencinin kendi isteği ile UE dersine kayıt olması Başka kurumlar ile yapılan protokol neticesinde bütçelendirme

10 Ek ders ücreti ve diğer ödemeler
Öğretim elemanlarına, eşzamanlı olarak yürüttükleri dersler için haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra haftalık on saati geçmemek üzere beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir. Örgün derslerinin uzaktan verilmesi durumunda ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Aynı şubede bir dersi birden fazla öğretim elemanının yürütmesi halinde ek ders ücreti, öğretim elemanı sayısına bölünerek hesaplanır. Öğretim elemanlarına Ek -1 cetveline göre yapılacak olan ödemelerin toplamı ayda 200 saati geçemez.

11 Ek ders ücreti ve diğer ödemeler
Ek ders ödemeleri aşağıdaki gibi hesaplanır, Ek ders ücreti = [(canlı ders saati – doldurulamayan aylık zorunlu ders yükü saati) x ders öğrenci katsayısı x yönetim kurulunun belirlediği ek ders ücreti katı x unvana göre ek ders ücreti göstergesi] x memur aylık katsayısı Ek-1 sayılı cetvel dikkate alınarak yapılacak ödemeler Ek-1 sayılı cetvelde sayılan hizmetler için hesaplanan aylık ödemeye esas saat toplamı x unvana göre ek ders göstergesi x memur aylık katsayısı.

12 Birim Koordinatörü Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin yürütülmesinden sorumludur. Ödeme oranı, üniversite yönetim kurulunca belirlenecek hizmet kalite değerlendirmesi esaslarına göre uzaktan öğretim biriminin teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca belirlenir. Enstitüler/Fakülteler/MYO’lar tarafından belirlenip Rektörlüğe gönderiler koordinatörler alır. İlgili birim koordinatörünün biriminde o dönemde açılmış tüm dersler x 3 xBirim öğrenci katsayısı Örnek: 0,8 katsayısı olan birimde 36 ders varsa aylık; (36*3)*0,8=86,4 Saat’lik ücret

13 Program Koordinatörü Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının koordinasyon, ders içeriklerin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Ödeme oranı, üniversite yönetim kurulunca belirlenecek hizmet kalite değerlendirmesi esaslarına göre uzaktan öğretim biriminin teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca belirlenir UE yapılan birimdeki her bir program için belirlenen ve Rektörlüğe gönderiler koordinatörler alır. İlgili program koordinatörünün diploma programında o dönemde açılmış tüm dersler x 4 x Program öğrenci katsayısı Örnek: 0,7 katsayılı bir programda 12 ders varsa aylık; (12*4)*0,7=33,6 Saat’lik ücret

14 Yayın Komisyonu Bu dönem için böyle bir komisyon çalışması yapılmadı
Uzaktan öğretim hizmetlerine yönelik eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik incelemeleri, yayın kural ve haklarını belirleyen, kararlar alan ve raporlayan komisyon üyelerinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına sadece yapıldığı ayda hesaplanır Bu dönem için böyle bir komisyon çalışması yapılmadı İlgili dönemde açılmış tüm dersler x 2 x İlgili birim öğrenci katsayısı Örnek: Birimde 36 ders varsa dönemlik; (36*2)*0,8=57,6 Saat’lik ücret

15 Eğitim Senaryosu Tasarımı
Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik (en az 14 haftalık olmak üzere) ders içeriğinin tamamının eğitim-öğretim materyalini kişisel öğretim seti tarzında senaryolaştırma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında… Bu bir öğretimsel tasarım hizmetidir. Bu dönem için böyle bir çalışama yapılmamıştır. Dersin öğretim elemanı alabilir. Etkileşimli her senaryo için sadece yapıldığı ayda 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır Örnek: Bir derste 210 e-kitap sayfası varsa; (210/5)*2=84 Saat’lik ücret

16 Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin geliştirilmesi
Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik senaryolaştırılmış ders içeriğinin tamamının kişisel öğrenim seti tarzında geliştirilmesi faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında… Bu işlem üniversitemizde genelde UZEM veya birimde görev yapan ilgili personeller tarafından yapılır. İçerik geliştirme ekibinin alması gerekir. Sadece yapıldığı ayda her 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır. Örnek: Bir derste 240 sunum sayfası sayfa varsa; (240/5)*2=96 Saat’lik ücret

17 Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin denetimi
Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında … Bu işlem üniversitemizde şu anda yapılmıyor. Bunun yapılabilmesi için öncelikli olarak standartlar ve prosedürleri tanımlamak gerekir. Her 30 itibari sayfa için 1 saat esas alınır. Örnek: Bir derste 210 e-kitap sayfası sayfa varsa; (210/30)*2=14 Saat’lik ücret

18 Ders yönetimi Her 7 kredi için 1 saat esas alınır.
Derslerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulması, işlemesi ve dersin yürütülmesini başından sonuna kadar yöneten yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır. Bu işlem UZEM tarafından yapılmaktadır. Her 7 kredi için 1 saat esas alınır. Örnek: Bir dönem boyunca kredilik ders varsa; (18606/7)=2658 Saat’lik ücret

19 Ders koordinasyonu/denetimi
Dersinlerin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyalinin sisteme yüklenmesini, teknik altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, ders programlarının hazırlanmasını, yürütülmesini koordine eden/denetleyen yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır ve görevli kişi sayısına bölünür. Bu işlem öğretim elemanı, içerik geliştirme sorumluları veya UZEM tarafından yapılmaktadır. Bu işlem UZEM tarafından yapılmaktadır. Bu işlem bölüm başkanı veya koordinatör tarafından yapılmaktadır. Her 7 kredi için 1 saat esas alınır. Örnek: Bir dönem boyunca kredilik ders varsa; (18606/7)=2658 Saat’lik ücret

20 10-20 dakika video çekiminde ders anlatma veya spikerlik veya seslendirme
Uzaktan öğretim programındaki bir ders için önceden planlanmış zaman ve mekânda öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen ve öğretim materyali kullanılarak anlatılan ders anlatma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında dakika arası anlatım, spikerlik veya seslendirme için hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. Bu işlem öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Her bir dakika çekim için 5 saat esas alınır. Örnek: Bir derste dakika arası video 3 adet, dakika arası video 11 adet ise; (11*10+3*5)=125 Saat’lik ücret

21 Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme
Uzaktan öğretim birimi gözetimli yapılan sınav hazırlık sürecinde soruların değerlendirilmesi, redakte edilmesi, sınavda kullanılacak soru kitapçıklarındaki soruların belirlenmesi, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi için raporlama gibi faaliyetleri kapsayan öğretim elemanı faaliyetleridir. Bu işlem bazı birimlerde, birim içinde görevlendiren kişiler, bazı birimlerde Sınav Merkezi tarafından yapılmaktadır. Gözetimli sınava dâhil edilen ve görevlendirme kapsamında bulunan her bir ders için 1 saat esas alınır. Örnek: Birimde 12 ders varsa; (12*1)=12 Saat’lik ücret

22 Ölçme-değerlendirme soru bankası hazırlama
Uzaktan öğretim birimi ölçme değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetleridir. Bu işlem her dersin öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Kendi dersleri için= Kabul edilmiş soru sayısı-20 / 2 Örnek: Bir derste toplam 140 soru varsa; (140-20)/2=70 Saat’lik ücret


"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları