Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI Hazırlayan Seçkin ALEMDAR Muhasebe Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI Hazırlayan Seçkin ALEMDAR Muhasebe Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI Hazırlayan Seçkin ALEMDAR Muhasebe Uzmanı

2 İçerik 178 sayılı Maliye Bakanlı ğ ının Te ş kilat ve Görevleri Hakkında KHK 178 sayılı Maliye Bakanlı ğ ının Te ş kilat ve Görevleri Hakkında KHK Amaç Amaç Görev Görev Te ş kilat Yapısı Te ş kilat Yapısı Merkez Te ş kilatı Merkez Te ş kilatı Ta ş ra Te ş kilatı Ta ş ra Te ş kilatı Yurt Dı ş ı Te ş kilatı Yurt Dı ş ı Te ş kilatı Ba ğ lı Kurulu ş lar Ba ğ lı Kurulu ş lar

3 Amaç Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı;  maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak  maliye politikasının uygulanması  uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere  Maliye Bakanlı ğ ının kurulmasına,  te ş kilat ve görevlerine ili ş kin esasları düzenlemektir.

4 Görev Maliye Bakanlı ğ ının görevleri ş unlardır:  Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, uygulamak  Devletin hukuk danı ş manlı ğ ını ve muhakemat hizmetlerini yapmak  Harcama politikalarının geli ş tirilmesi ve uygulanmasını sa ğ lamak  Devlet bütçesine ili ş kin hizmetleri yürütmek  Devlet hesaplarını tutmak  Gelir politikasını geli ş tirmek

5 Görev  Devlete ait malları yönetmek  Her türlü gelir gider i ş lemlerine ait kanun tasarılarını ve di ğ er mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak  Milletlerarası kurulu ş ların Bakanlık hizmetlerine ili ş kin çalı ş malarını takip etmek ve faaliyetleri yürütmek  Bakanlı ğ ın ilgili kurulu ş larının i ş letme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve buna göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek

6 Görev  Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, de ğ erlendirmek incelemek, tefti ş etmek ve denetlemek  Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ili ş kin usûl ve esasları belirlemek

7 Teşkilat Yapısı Maliye Bakanlı ğ ı te ş kilatı, merkez, merkez, ta ş ra, ta ş ra, yurtdı ş ı te ş kilatı, yurtdı ş ı te ş kilatı, ba ğ lı ve ilgili kurulu ş lardan ba ğ lı ve ilgili kurulu ş lardan meydana gelir.

8 Merkez Teşkilatı Bakanlık Merkez Te ş kilatı,  A na hizmet birimleri  D anı ş ma ve denetim birimleri  Y ardımcı birimlerden meydana gelir.

9 Bakanlık Makamı Bakan, bakanlık hizmetlerini; Mevzuata, Mevzuata, Milli güvenlik siyasetine, Milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, Kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle Kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle Faaliyet alanına giren konularda di ğ er bakanlıklarla i ş birli ğ i ve koordinasyonu sa ğ lamakla, Faaliyet alanına giren konularda di ğ er bakanlıklarla i ş birli ğ i ve koordinasyonu sa ğ lamakla, görevli ve Ba ş bakana kar ş ı sorumludur. Bakan, bakanlı ğ ın faaliyetlerini, i ş lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

10 Müsteşar Müste ş ar, Bakanın yardımcısı olup; hizmetleri Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, amaç ve politikalara, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Tefti ş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlı ğ ın di ğ er kurulu ş larına gereken emirleri verir uygulanmasını takip ve temin eder. Müste ş ar belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana kar ş ı sorumludur.

11 Müsteşar Yardımcıları Maliye Bakanlı ğ ında A na hizmet birimleri ile D anı ş ma ve Y ardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müste ş ara yardımcı olmak üzere Müste ş ar Yardımcısı görevlendirilebilir. Y ardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müste ş ara yardımcı olmak üzere be ş Müste ş ar Yardımcısı görevlendirilebilir.

12 Ana Hizmet Birimleri Maliye Bakanlı ğ ındaki ana hizmet birimleri ş unlardır Ba ş Hukuk Mü ş avirli ğ i ve Muhakemat Genel Müdürlü ğ ü, Ba ş Hukuk Mü ş avirli ğ i ve Muhakemat Genel Müdürlü ğ ü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ğ ü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ğ ü, Muhasebat Genel Müdürlü ğ ü, Muhasebat Genel Müdürlü ğ ü, Gelir Politikaları Genel Müdürlü ğ ü, Gelir Politikaları Genel Müdürlü ğ ü, Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ü Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ü Mali Suçları Ara ş tırma Kurulu Ba ş kanlı ğ ı Mali Suçları Ara ş tırma Kurulu Ba ş kanlı ğ ı Avrupa Toplulu ğ u ve Dı ş İ li ş kiler Dairesi Ba ş kanlı ğ ı Avrupa Toplulu ğ u ve Dı ş İ li ş kiler Dairesi Ba ş kanlı ğ ı

13 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Ba ş hukuk Mü ş avirli ğ i ve Muhakemat Genel Müdürlü ğ ü, Devlet hukuk danı ş manlı ğ ı ve muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Ba ş hukuk Mü ş aviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk mü ş avirleri, mü ş avir hazine avukatları ve hazine avukatları, genel bütçe içindeki kamu kurum ve kurulu ş larını her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

14 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır:  Bütçe hazırlık çalı ş malarını koordine etmek  Bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak  Bütçe i ş lemlerini yapmak  Ek ve ola ğ anüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair di ğ er kanun tekliflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek,

15 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ödenek, gelir ve nakit verilerini de ğ erlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek Ödenek, gelir ve nakit verilerini de ğ erlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek Ayrıntılı harcama programlarını yapmak Ayrıntılı harcama programlarını yapmak Kamu harcamalarında uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak, Kamu harcamalarında uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak, Harcama politikalarını etkileyebilecek teklifleri inceleyerek görü ş hazırlamak Harcama politikalarını etkileyebilecek teklifleri inceleyerek görü ş hazırlamak Maliye Bakanlı ğ ınca teklif edilecek kamu giderlerine tasarıları hazırlamak Maliye Bakanlı ğ ınca teklif edilecek kamu giderlerine tasarıları hazırlamak

16 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek, Mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek, Kurulu ş ların gider taahhütlerini kontrol etmek, hesaplarını tutmak,bunlara ili ş kin sözle ş me tasarılarını vize etmek, Kurulu ş ların gider taahhütlerini kontrol etmek, hesaplarını tutmak,bunlara ili ş kin sözle ş me tasarılarını vize etmek, Bütçenin geli ş tirilmesi, etkin ve verimli uygulanması yönünde gerekli tedbirleri almak Bütçenin geli ş tirilmesi, etkin ve verimli uygulanması yönünde gerekli tedbirleri almak Devlet harcamaları konusunda Maliye Bakanlı ğ ına verilen görevleri yapmak, Devlet harcamaları konusunda Maliye Bakanlı ğ ına verilen görevleri yapmak,

17 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Te ş kilat ve görev alanına giren i ş lemleri incelemek ve denetlemek, Te ş kilat ve görev alanına giren i ş lemleri incelemek ve denetlemek, Kanun, KHK, BKK, yönetmelik ve di ğ er mevzuatla kurulmu ş fonlar ili ş kin yapılacak i ş lemler hakkında esas ve usulleri tespit etmek, Kanun, KHK, BKK, yönetmelik ve di ğ er mevzuatla kurulmu ş fonlar ili ş kin yapılacak i ş lemler hakkında esas ve usulleri tespit etmek, Bütçe ile ili ş kilerini düzenlemek, Bütçe ile ili ş kilerini düzenlemek, Bütçelerinin hazırlanmasını sa ğ lamak ve uygulanmasını izlemek; Bütçelerinin hazırlanmasını sa ğ lamak ve uygulanmasını izlemek; Fonlara ili ş kin olarak esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi, Fonlara ili ş kin olarak esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi, Tasfiyesi veya birle ş tirilmesi hakkında teklifler hazırlamak,uygulamaya dönük tedbirleri almak, Tasfiyesi veya birle ş tirilmesi hakkında teklifler hazırlamak,uygulamaya dönük tedbirleri almak,

18 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu kurum ve kurulu ş larınca sosyal tesislerden alınacak asgarî bedelleri belirlemek, Kamu kurum ve kurulu ş larınca sosyal tesislerden alınacak asgarî bedelleri belirlemek, İ yile ş tirme araç bedellerinin kurumlarca ödenecek kısmına ili ş kin esas ve usulleri tespit etmek İ yile ş tirme araç bedellerinin kurumlarca ödenecek kısmına ili ş kin esas ve usulleri tespit etmek İ laç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını sa ğ lamak ve bu hususlara ili ş kin esas ve usulleri tespit etmek. İ laç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını sa ğ lamak ve bu hususlara ili ş kin esas ve usulleri tespit etmek. Bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ili ş kin kuralları tespit etmek Bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ili ş kin kuralları tespit etmek

19 Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Muhasebat Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, de ğ erlendirmek ve yayımlamak, Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, de ğ erlendirmek ve yayımlamak, Genel ve özel bütçeli idarelerle bunlara ba ğ lı döner sermayeli i ş letmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmu ş i ş letmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini düzenlemek Genel ve özel bütçeli idarelerle bunlara ba ğ lı döner sermayeli i ş letmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmu ş i ş letmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini düzenlemek Saymanlık hizmetleri ile Devlet muhasebesine ili ş kin olarak do ğ acak tereddütleri gidermek, Saymanlık hizmetleri ile Devlet muhasebesine ili ş kin olarak do ğ acak tereddütleri gidermek,

20 Muhasebat Genel Müdürlüğü Saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, ve buna ili ş kin di ğ er i ş lemleri yapmak Saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, ve buna ili ş kin di ğ er i ş lemleri yapmak Sermaye kaynaklarına,bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ili ş kin esasları düzenlemek, Sermaye kaynaklarına,bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ili ş kin esasları düzenlemek, Sayı ş tay ilamlarını saymanlıklara tebli ğ etmek, bu ilamlara ve di ğ er ki ş i borçlarına ili ş kin gerekli i ş lemlerini yaptırmak, Sayı ş tay ilamlarını saymanlıklara tebli ğ etmek, bu ilamlara ve di ğ er ki ş i borçlarına ili ş kin gerekli i ş lemlerini yaptırmak, Devlet muhasebesinin geli ş tirilmesi etkin ve verimli uygulanması için gerekli tedbirleri almak Devlet muhasebesinin geli ş tirilmesi etkin ve verimli uygulanması için gerekli tedbirleri almak

21 Muhasebat Genel Müdürlüğü Saymanlıkların ve kurumların hesap ve i ş lemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek, Saymanlıkların ve kurumların hesap ve i ş lemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek, Kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak, Kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak, Hesapları almak, incelemek Hesapları almak, incelemek Kamu kurumlarında hizmet gere ğ i kullanılan ta ş ınır malların muhasebele ş tirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, do ğ acak tereddütleri gidermek, Kamu kurumlarında hizmet gere ğ i kullanılan ta ş ınır malların muhasebele ş tirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, do ğ acak tereddütleri gidermek, Di ğ er mevzuat ile verilen görevleri yapmak, Di ğ er mevzuat ile verilen görevleri yapmak,

22 Muhasebat Genel Müdürlüğü Te ş kilat ve görev alanına giren i ş lemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek Te ş kilat ve görev alanına giren i ş lemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek Katılım payları kar ş ılı ğ ında ilgililerin maa ş veya aylıklarından kesinti yaptırmak., Katılım payları kar ş ılı ğ ında ilgililerin maa ş veya aylıklarından kesinti yaptırmak., Kamu kurum ve kurulu ş larınca i ş letilen sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek, Kamu kurum ve kurulu ş larınca i ş letilen sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek,

23 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Gelir Politikaları Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Devlet gelirleri politikasının olu ş turulmasına ili ş kin çalı ş malar yapmak. Devlet gelirleri politikasının olu ş turulmasına ili ş kin çalı ş malar yapmak. Devlet gelirlerine ili ş kin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalı ş maları yürütmek. Devlet gelirlerine ili ş kin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalı ş maları yürütmek. Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görü ş bildirmek Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görü ş bildirmek Uluslararası vergi ili ş kileri ile anla ş malara ili ş kin çalı ş maları gerekli koordinasyonu sa ğ lamak suretiyle yürütmek. Uluslararası vergi ili ş kileri ile anla ş malara ili ş kin çalı ş maları gerekli koordinasyonu sa ğ lamak suretiyle yürütmek. Görev alanına giren konularda gerekli i ş birli ğ i yapmak. Görev alanına giren konularda gerekli i ş birli ğ i yapmak.

24 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sa ğ layacak çalı ş maları yapmak. Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sa ğ layacak çalı ş maları yapmak. Gelir bütçesini hazırlamak. Gelir bütçesini hazırlamak. Vergi yükü, gelir da ğ ılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak. Vergi yükü, gelir da ğ ılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak. Ekonomik ve mali geli ş meleri izlemek, de ğ erlendirmek ve bu konularda ara ş tırmalar yapmak. Ekonomik ve mali geli ş meleri izlemek, de ğ erlendirmek ve bu konularda ara ş tırmalar yapmak. Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve de ğ erlendirmek. Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve de ğ erlendirmek. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

25 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Ta ş ınmaz malların yönetimine ili ş kin hizmetleri, gerekti ğ inde di ğ er kamu kurum ve kurulu ş ları ile i ş birli ğ i yaparak yürütmek, Ta ş ınmaz malların yönetimine ili ş kin hizmetleri, gerekti ğ inde di ğ er kamu kurum ve kurulu ş ları ile i ş birli ğ i yaparak yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetindeki ta ş ınmazların satı ş ı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi i ş lemlerini yapmak, Hazinenin özel mülkiyetindeki ta ş ınmazların satı ş ı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi i ş lemlerini yapmak, Devlete intikali gereken ta ş ınır ve ta ş ınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi i ş lemlerini yürütmek Devlete intikali gereken ta ş ınır ve ta ş ınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi i ş lemlerini yürütmek Ta ş ınmaz malların tescilini, ta ş ınır malların tasfiyesini sa ğ lamak, Ta ş ınmaz malların tescilini, ta ş ınır malların tasfiyesini sa ğ lamak,

26 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dı ş ı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan ta ş ınmaz mallar üzerinde Hazine dı ş ındaki kamu kurum ve kurulu ş larına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ili ş kin esas ve usulleri belirlemek, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dı ş ı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan ta ş ınmaz mallar üzerinde Hazine dı ş ındaki kamu kurum ve kurulu ş larına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ili ş kin esas ve usulleri belirlemek, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kurulu ş larına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdı ş ındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile i ş letme,bakım ve onarım esaslarını tespit etmek, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kurulu ş larına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdı ş ındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile i ş letme,bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

27 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hazineye ait ta ş ınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve di ğ er kamu kurum ve kurulu ş larının ta ş ınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ili ş kin esas ve usulleri belirlemek Hazineye ait ta ş ınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve di ğ er kamu kurum ve kurulu ş larının ta ş ınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ili ş kin esas ve usulleri belirlemek Bakanlık adına yapılacak kamula ş tırma i ş lemlerini yürütmek ve di ğ er genel bütçeli kurulu ş ların kamula ş tırdı ğ ı yerlerin Hazine adına tescilini sa ğ lamak, Bakanlık adına yapılacak kamula ş tırma i ş lemlerini yürütmek ve di ğ er genel bütçeli kurulu ş ların kamula ş tırdı ğ ı yerlerin Hazine adına tescilini sa ğ lamak, Kanunlar ve antla ş malar gere ğ ince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların i ş lemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, Kanunlar ve antla ş malar gere ğ ince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların i ş lemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dı ş ı kalan ta ş ınır mallarının satı ş ını yapmak Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dı ş ı kalan ta ş ınır mallarının satı ş ını yapmak Bakanlık hizmet binaları ve İ çi ş leri Bakanlı ğ ının görü ş ünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak,satın alma i ş lemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, Bakanlık hizmet binaları ve İ çi ş leri Bakanlı ğ ının görü ş ünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak,satın alma i ş lemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

28 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu kurum ve kurulu ş larına ait ta ş ınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tespit etmek, Kamu kurum ve kurulu ş larına ait ta ş ınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tespit etmek, Kamu kurum ve kurulu ş larının ta ş ınmaz mal edinme ve yönetimine ili ş kin olarak hazırlayacakları kanun,tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görü ş bildirmek, Kamu kurum ve kurulu ş larının ta ş ınmaz mal edinme ve yönetimine ili ş kin olarak hazırlayacakları kanun,tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görü ş bildirmek, Kamu mallarına ili ş kin politikaları tespit etmek, Kamu mallarına ili ş kin politikaları tespit etmek, Hazine mallarıyla ilgili di ğ er mevzuatla Bakanlı ğ a verilen görevleri yürütmek, Hazine mallarıyla ilgili di ğ er mevzuatla Bakanlı ğ a verilen görevleri yürütmek, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil a ş amasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil a ş amasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Te ş kilat ve görev alanına giren i ş lemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek. Te ş kilat ve görev alanına giren i ş lemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

29 Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Malî Suçları Ara ş tırma Kurulu Ba ş kanlı ğ ı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan görevler ile çe ş itli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir

30 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birli ğ i ve Dı ş İ li ş kiler Dairesi Ba ş kanlı ğ ının görevleri ş unlardır: Avrupa Birli ğ i ve Dı ş İ li ş kiler Dairesi Ba ş kanlı ğ ının görevleri ş unlardır: Bakanlı ğ ın yurtdı ş ı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlı ğ ın yurtdı ş ı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlı ğ ın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birli ğ i ile ilgili hususlarda koordinasyonu sa ğ lamak, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalı ş maları ile ilgili i ş leri yürütmek, Bakanlı ğ ın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birli ğ i ile ilgili hususlarda koordinasyonu sa ğ lamak, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalı ş maları ile ilgili i ş leri yürütmek, Bakanlı ğ ın yurtdı ş ında faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlı ğ ın yurtdı ş ında faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

31 Danışma ve Denetim Birimleri Maliye Bakanlı ğ ı merkez kurulu ş undaki danı ş ma ve denetim birimleri ş unlardır: Tefti ş Kurulu Ba ş kanlı ğ ı, Tefti ş Kurulu Ba ş kanlı ğ ı, Hesap Uzmanları Kurulu Ba ş kanlı ğ ı, Hesap Uzmanları Kurulu Ba ş kanlı ğ ı, Bakanlık Mü ş avirleri. Bakanlık Mü ş avirleri. Basın ve Halkla İ li ş kiler Mü ş avirli ğ i. Basın ve Halkla İ li ş kiler Mü ş avirli ğ i.

32 Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Tefti ş Kurulu, bir Ba ş kan ile Maliye Ba ş müfetti ş i, Maliye Müfetti ş i ve Maliye Müfetti ş Yardımcılarından olu ş ur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına görev yapar. Maliye Tefti ş Kurulu, bir Ba ş kan ile Maliye Ba ş müfetti ş i, Maliye Müfetti ş i ve Maliye Müfetti ş Yardımcılarından olu ş ur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına görev yapar. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kurulu ş lar, kurulu ş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kurulu ş lar ve bu daire ve kurulu ş ların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına i ş tiraki olan kurulu ş ları tefti ş etmek, Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kurulu ş lar, kurulu ş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kurulu ş lar ve bu daire ve kurulu ş ların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına i ş tiraki olan kurulu ş ları tefti ş etmek,

33 Teftiş Kurulu Başkanlığı İ mtiyazlı ş irketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kurulu ş ların i ş tiraki bulunan kurulu ş ları, yetkili makamların iste ğ i ve Maliye Bak. izni ile tefti ş etmek, İ mtiyazlı ş irketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kurulu ş ların i ş tiraki bulunan kurulu ş ları, yetkili makamların iste ğ i ve Maliye Bak. izni ile tefti ş etmek, Dernek vakıf ve sendikaları tefti ş etmek, Dernek vakıf ve sendikaları tefti ş etmek, Kendilerine tanınan tefti ş ve inceleme yetkilerini kullanmak, Kendilerine tanınan tefti ş ve inceleme yetkilerini kullanmak, (a) bendinde sayılan daire, kurulu ş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmü ş olması, Maliye Müfetti ş lerinin tefti ş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz. (a) bendinde sayılan daire, kurulu ş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmü ş olması, Maliye Müfetti ş lerinin tefti ş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz.

34 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Bakana ba ğ lı Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri ş unlardır: Bakana ba ğ lı Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri ş unlardır: 4709 sayılı Kanunun Hesap Uzmanları Kuruluna verdi ğ i görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak, 4709 sayılı Kanunun Hesap Uzmanları Kuruluna verdi ğ i görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak, Görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüt, ara ş tırma ve di ğ er çalı ş maları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüt, ara ş tırma ve di ğ er çalı ş maları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Çe ş itli kanun, tüzük, yönetmelik ve di ğ er mevzuatla hesap uzmanlarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Çe ş itli kanun, tüzük, yönetmelik ve di ğ er mevzuatla hesap uzmanlarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Bakan’ın verdi ğ i di ğ er görevleri yapmak. Bakan’ın verdi ğ i di ğ er görevleri yapmak.

35 Bakanlık Müşavirleri Bakanlıkta özel önem ve öncelik ta ş ıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık mü ş aviri görevlendirilebilir. Bakanlıkta özel önem ve öncelik ta ş ıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık mü ş aviri görevlendirilebilir. Bakanlık mü ş avirleri Bakanlık makamına ba ğ lıdır. Bakanlık mü ş avirleri Bakanlık makamına ba ğ lıdır.

36 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlıkta basın ve halkla ili ş kilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sa ğ lamak üzere Basın ve Halkla İ li ş kiler Mü ş avirli ğ i te ş kil edilebilir. Bakanlıkta basın ve halkla ili ş kilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sa ğ lamak üzere Basın ve Halkla İ li ş kiler Mü ş avirli ğ i te ş kil edilebilir.

37 Yardımcı Birimler Maliye Bakanlı ğ ındaki yardımcı birimler ş unlardır: Personel Genel Müdürlü ğ ü, Personel Genel Müdürlü ğ ü, İ dari ve Mali İş ler Dairesi Ba ş kanlı ğ ı, İ dari ve Mali İş ler Dairesi Ba ş kanlı ğ ı, Bilgi i ş lem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı, Bilgi i ş lem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı, Savunma Sekreterli ğ i, Savunma Sekreterli ğ i, Özel Kalem Müdürlü ğ ü, Özel Kalem Müdürlü ğ ü,

38 Personel Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Bakanlı ğ ın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalı ş maları yapmak; personel sisteminin geli ş tirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Bakanlı ğ ın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalı ş maları yapmak; personel sisteminin geli ş tirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik i ş leriyle ilgili i ş leri yapmak, Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik i ş leriyle ilgili i ş leri yapmak, Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görü ş ünü aldıktan sonra da ğ ıtım, tahsis ve tenkisini sa ğ lamak, Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görü ş ünü aldıktan sonra da ğ ıtım, tahsis ve tenkisini sa ğ lamak,

39 Personel Genel Müdürlüğü Bakanlık merkez ve ta ş ra te ş kilatı ile ilgili e ğ itim planlarının koordinasyonunu sa ğ lamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel e ğ itim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Bakanlık merkez ve ta ş ra te ş kilatı ile ilgili e ğ itim planlarının koordinasyonunu sa ğ lamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel e ğ itim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Personel hareketleri ve e ğ itim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Personel hareketleri ve e ğ itim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Ba ğ lı ve ilgili kurulu ş ların özel kanunları dolayısıyla Bakanlı ğ a verilmi ş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sa ğ lamak, Ba ğ lı ve ilgili kurulu ş ların özel kanunları dolayısıyla Bakanlı ğ a verilmi ş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sa ğ lamak, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

40 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İ dari ve Mali İş ler Dairesi Ba ş kanlı ğ ının görevleri ş unlardır: İ dari ve Mali İş ler Dairesi Ba ş kanlı ğ ının görevleri ş unlardır: Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, İ htiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma i ş lemlerini yürütmek, İ htiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma i ş lemlerini yürütmek, Mali i ş lerle ilgili hizmetlerini yürütmek, Mali i ş lerle ilgili hizmetlerini yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve ta ş ıma hizmetlerini yapmak, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve ta ş ıma hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

41 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bakanlık personelinin ve ailelerinin sa ğ lık hizmetlerinden yararlanmalarını sa ğ lamak, Bakanlık personelinin ve ailelerinin sa ğ lık hizmetlerinden yararlanmalarını sa ğ lamak, Gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müste ş ara sunulmasını sa ğ lamak, Gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müste ş ara sunulmasını sa ğ lamak, Bakan ve müste ş arın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve i ş lemlerini takip etmek, Bakanlı ğ ın içi ve dı ş protokol hizmetlerini yürütmek, Bakan ve müste ş arın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve i ş lemlerini takip etmek, Bakanlı ğ ın içi ve dı ş protokol hizmetlerini yürütmek, Süreli evrakın zamanında i ş leme konulmasını sa ğ lamak, Süreli evrakın zamanında i ş leme konulmasını sa ğ lamak,

42 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bakanlı ğ ı ilgilendiren toplantı, brifing ve görü ş meleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, Bakanlı ğ ı ilgilendiren toplantı, brifing ve görü ş meleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, Genel evrak, ar ş iv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Genel evrak, ar ş iv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, Bakan ve müste ş arca verilecek di ğ er görevleri yapmak Bakan ve müste ş arca verilecek di ğ er görevleri yapmak

43 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi i ş lem Dairesi Ba ş kanlı ğ ının görevleri ş unlardır. Bilgi i ş lem Dairesi Ba ş kanlı ğ ının görevleri ş unlardır. Bakanlı ğ ın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bakanlı ğ ın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi i ş lem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve i ş birli ğ i esaslarını belirlemek, Bilgi i ş lem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve i ş birli ğ i esaslarını belirlemek, Bakanlık merkez ve ta ş ra kurulu ş larının haberle ş me ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ili ş kin esasları belirlemek, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım i ş lerini yapmak veya yaptırmak, Bakanlık merkez ve ta ş ra kurulu ş larının haberle ş me ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ili ş kin esasları belirlemek, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım i ş lerini yapmak veya yaptırmak, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

44 Savunma Sekreterliği Savunma Sekreterli ğ i, özel kanununda ve di ğ er kanunlarda gösterilen görevleri yapar. Savunma Sekreterli ğ i, özel kanununda ve di ğ er kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

45 Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlü ğ ünün görevleri ş unlardır: Bakanın resmi ve özel yazı ş malarını yürütmek, Bakanın resmi ve özel yazı ş malarını yürütmek, Bakanın her türlü protokol ve tören i ş lerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanın her türlü protokol ve tören i ş lerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanın ziyaret, davet, kar ş ılama, u ğ urlama, a ğ ırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve di ğ er kurulu ş larla koordine etmek, Bakanın ziyaret, davet, kar ş ılama, u ğ urlama, a ğ ırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve di ğ er kurulu ş larla koordine etmek, Bakanca verilecek di ğ er görevleri yapmak. Bakanca verilecek di ğ er görevleri yapmak.

46 Sürekli Kurul Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen ş ekilde olu ş turulur ve aynı maddede verilen görevleri yerine getirir. Vergi Konseyi Bakanlı ğ a vergi politikalarının olu ş turulması ve uygulanması ile ilgili olarak görü ş bildirmek ve bu konularda ara ş tırma ve çalı ş malar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danı ş ma organıdır.

47 Taşra Teşkilatı Bakanlık ta ş ra te ş kilatı, defterdarlıklardan olu ş ur. Defterdar, bulundu ğ u ilde Maliye Bakanlı ğ ının en büyük memuru ve il ve ba ğ lı ilçeler te ş kilatının amiri olup, İş lemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, İş lemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, Merkez ve ta ş radan sorulanların cevaplandırılması, Merkez ve ta ş radan sorulanların cevaplandırılması, Kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, Kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, Atamaları il'e ait merkez ve ba ğ lı ilçe memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur. Atamaları il'e ait merkez ve ba ğ lı ilçe memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

48 Defterdar Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir. İ l ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir.

49 Defterdarlık Birimleri Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Muhasebat, Milli emlak ve Milli emlak ve Muhakemat birimleri ile Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlü ğ ünden Personel Müdürlü ğ ünden olu ş ur. Büyük ş ehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe te ş kilatı il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dı ş ındaki birimler do ğ rudan do ğ ruya defterdarlı ğ a ba ğ lıdır.

50 Muhasebat Birimleri Muhasebat birimleri, Muhasebe müdürlükleri, Muhasebe müdürlükleri, Saymanlık müdürlükleri Saymanlık müdürlükleri Malmüdürlüklerinden Malmüdürlüklerinden olu ş ur.

51 Muhasebe Müdürlükleri Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya görevlendirilme halinde il dı ş ındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya görevlendirilme halinde il dı ş ındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Görev alanları içindeki her tür saymanlı ğ ın Bakanlı ğ a gönderece ğ i dönem sonu ve di ğ er hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; Görev alanları içindeki her tür saymanlı ğ ın Bakanlı ğ a gönderece ğ i dönem sonu ve di ğ er hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; Saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birli ğ ini sa ğ lamak üzere görü ş ve önerileri hazırlarlar. Saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birli ğ ini sa ğ lamak üzere görü ş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe müdürleri Sayı ş taya hesap verirler. Muhasebe müdürleri Sayı ş taya hesap verirler.

52 Saymanlık Müdürlükleri Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde örgütlenmi ş olan daireler ile askeri birimlerin ve di ğ er dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen di ğ er görevleri yerine getirirler. Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde örgütlenmi ş olan daireler ile askeri birimlerin ve di ğ er dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen di ğ er görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlı ğ ına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara ba ğ lıdırlar. Kadroları Maliye Bakanlı ğ ına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara ba ğ lıdırlar. Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayı ş tay'a hesap verirler. Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayı ş tay'a hesap verirler.

53 Mal Müdürlükleri Malmüdürlü ğ ü, vezne ve muhasebe ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden olu ş ur. Malmüdürlü ğ ü, vezne ve muhasebe ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden olu ş ur. Malmüdürü, ilçe Maliye te ş kilatının amiri olup i ş lemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sa ğ lar. Malmüdürü, ilçe Maliye te ş kilatının amiri olup i ş lemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sa ğ lar. Vezne ve muhasebe servislerinin dı ş ındaki servislerin ba ş ında bulunan memurlar i ş lerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dı ş ındaki servislerin ba ş ında bulunan memurlar i ş lerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını ta ş ırlar ve Sayı ş tay'a hesap verirler. Malmüdürleri sayman sıfatını ta ş ırlar ve Sayı ş tay'a hesap verirler.

54 Milli Emlak Birimleri Milli emlak birimleri; M illi emlak dairesi ba ş k. M illi emlak müdürlü ğ ü ve B a ş kanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de M almüdürlü ğ ü milli emlak servislerinden olu ş ur. Milli emlak memuru olmayan ilçelerde i ş lemler görevlendirilecek memurlarca yürütülür. Milli emlak memuru olmayan ilçelerde i ş lemler görevlendirilecek memurlarca yürütülür.

55 Milli Emlak Birimlerinin Görevleri İ l ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ünün görevlerinin yürütür. İ l ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlü ğ ünün görevlerinin yürütür. İ l ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. İ l ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi ba ş kanlı ğ ı, milli emlak müdürlü ğ ü ve bunların bulunmadı ğ ı yerlerde malmüdürlü ğ ü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Milli emlak dairesi ba ş kanlı ğ ı, milli emlak müdürlü ğ ü ve bunların bulunmadı ğ ı yerlerde malmüdürlü ğ ü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine ta ş ınmaz mallarının tescil ve fera ğ ı ile ilgili olarak çe ş itli kanunlarda defterdara verilmi ş olan yetkiler, milli emlak dairesi ba ş kanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya di ğ er memurlara devredilebilir. Hazine ta ş ınmaz mallarının tescil ve fera ğ ı ile ilgili olarak çe ş itli kanunlarda defterdara verilmi ş olan yetkiler, milli emlak dairesi ba ş kanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya di ğ er memurlara devredilebilir.

56 Milli Emlak Birimlerinin Görevleri İ lçe kamula ş tırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi ba ş kanlı ğ ı, milli emlak müdürlü ğ ü, bunların olmadı ğ ı yerlerde de malmüdürlü ğ ü memurları arasından seçilir. İ lçe kamula ş tırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi ba ş kanlı ğ ı, milli emlak müdürlü ğ ü, bunların olmadı ğ ı yerlerde de malmüdürlü ğ ü memurları arasından seçilir. Milli emlak dairesi ba ş kanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak i ş lemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak i ş lemlerinden do ğ an hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sa ğ lamakla yükümlüdür. Milli emlak dairesi ba ş kanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak i ş lemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak i ş lemlerinden do ğ an hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sa ğ lamakla yükümlüdür.

57 Milli Emlak Dairesi Başkanı Milli emlak dairesi ba ş kanı do ğ rudan defterdara ba ğ lı olup, ba ş kanlı ğ ının amiridir. Milli emlak dairesi ba ş kanı do ğ rudan defterdara ba ğ lı olup, ba ş kanlı ğ ının amiridir. Milli emlak dairesi ba ş kanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki "daire amiri" yetkisini haizdir. Milli emlak dairesi ba ş kanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki "daire amiri" yetkisini haizdir. Milli emlak dairesi ba ş kanları, Maliye Bakanlı ğ ı merkez denetim elemanlı ğ ı görevinde en az on yıl bulunmu ş olanlar arasından atanır. Milli emlak dairesi ba ş kanları, Maliye Bakanlı ğ ı merkez denetim elemanlı ğ ı görevinde en az on yıl bulunmu ş olanlar arasından atanır. En az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda ba ş arılı olanlar da milli emlak dairesi ba ş kanlı ğ ına atanabilirler. En az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda ba ş arılı olanlar da milli emlak dairesi ba ş kanlı ğ ına atanabilirler.

58 Muhakemat Birimleri İ l muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür yardımcıları, mü ş avir hazine avukatları, hazine avukatları, ş ef, raportör ve memurlar çalı ş tırılır. İ l muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür yardımcıları, mü ş avir hazine avukatları, hazine avukatları, ş ef, raportör ve memurlar çalı ş tırılır. İ l muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevleri yapar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar. İ l muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevleri yapar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar. Muhakemat müdürleri,muhakemat müdür yardımcıları, mü ş avir hazine avukatları ve hazine avukatları Maliye Bakanlı ğ ı ile Hazineyi ilgilendiren i ş lerde genel bütçeli daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler. Muhakemat müdürleri,muhakemat müdür yardımcıları, mü ş avir hazine avukatları ve hazine avukatları Maliye Bakanlı ğ ı ile Hazineyi ilgilendiren i ş lerde genel bütçeli daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

59 Personel Müdürlükleri Personel müdürlüklerinin görevleri ş unlardır: İ l atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik i ş lemlerini yapmak, İ l atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik i ş lemlerini yapmak, İ l kadrolarının; da ğ ıtım, tahsis, tenkis ve de ğ i ş iklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, İ l kadrolarının; da ğ ıtım, tahsis, tenkis ve de ğ i ş iklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, Aday memurların e ğ itim programlarını hazırlamak ve uygulamak; Aday memurların e ğ itim programlarını hazırlamak ve uygulamak; İ l te ş kilatının hizmet içi e ğ itim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak, İ l te ş kilatının hizmet içi e ğ itim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak, Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ili ş kin i ş lemleri yürütmek, Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ili ş kin i ş lemleri yürütmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

60 Yurtdışı teşkilatı Bakanlık, Kamu Kurumu ve Kurulu ş larının Yurtdı ş ı Te ş kilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdı ş ı te ş kilatı kurmaya yetkilidir. Bakanlı ğ ın yurtdı ş ı te ş kilatındaki kadrolara atanabilmek için,ekonomi, hukuk,idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara e ş it en az dört yıl ö ğ retim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkli ğ i Yüksekö ğ retim Kurulu tarafından onaylanmı ş yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmi ş olmak ve İ ngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek ş arttır. Bakanlı ğ ın yurtdı ş ı te ş kilatındaki kadrolara atanabilmek için,ekonomi, hukuk,idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara e ş it en az dört yıl ö ğ retim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkli ğ i Yüksekö ğ retim Kurulu tarafından onaylanmı ş yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmi ş olmak ve İ ngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek ş arttır. Yurtdı ş ı te ş kilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az üç yıl çalı ş mı ş olmak zorunludur. Yurtdı ş ı te ş kilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az üç yıl çalı ş mı ş olmak zorunludur.

61 Yurtdışı teşkilatı Yurtdı ş ı te ş kilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Yurtdı ş ı te ş kilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Tekrar yurtdı ş ı göreve atanabilmek için, merkez veya ta ş ra te ş kilatında en az üç yıl görev yapmı ş olmak ş arttır Tekrar yurtdı ş ı göreve atanabilmek için, merkez veya ta ş ra te ş kilatında en az üç yıl görev yapmı ş olmak ş arttır Müste ş ar, müste ş ar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire ba ş kanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, i ş letme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisans üstü ö ğ retim görmü ş veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmi ş ve Maliye Bakanlı ğ ında en az üç yıl fiilen çalı ş mı ş olmaları gerekir. Müste ş ar, müste ş ar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire ba ş kanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, i ş letme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisans üstü ö ğ retim görmü ş veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmi ş ve Maliye Bakanlı ğ ında en az üç yıl fiilen çalı ş mı ş olmaları gerekir. Teknik daire ba ş kanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlı ğ ında üç yıl çalı ş mı ş olma ş artı aranmaz. Teknik daire ba ş kanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlı ğ ında üç yıl çalı ş mı ş olma ş artı aranmaz.

62 Bağlı Kuruluşlar Maliye Bakanlı ğ ının ba ğ lı kurulu ş ları ş unlardır: Gelir İ daresi Ba ş kanlı ğ ı, Gelir İ daresi Ba ş kanlı ğ ı, Milli Piyango İ daresi Genel Müdürlü ğ ü, Milli Piyango İ daresi Genel Müdürlü ğ ü, Kefalet Sandı ğ ı. Kefalet Sandı ğ ı.

63 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı Maliye Bakanlı ğ ında yardımcı hizmet birimi olarak "Maliye Yüksek E ğ itim Merkezi Ba ş kanlı ğ ı" kurulmu ş tur. Maliye Yüksek E ğ itim Merkezi Ba ş kanlı ğ ının görevleri; Bakanlık personelinin ça ğ da ş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, Bakanlık personelinin ça ğ da ş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, Modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve geli ş meye açık birer yönetici olarak yeti ş tirilmelerini sa ğ lamak, Modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve geli ş meye açık birer yönetici olarak yeti ş tirilmelerini sa ğ lamak, Hizmet içi e ğ itim faaliyetlerini yürütmek, Hizmet içi e ğ itim faaliyetlerini yürütmek, Kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, Kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, Mali idarenin geli ş tirilmesi konularında ara ş tırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, Mali idarenin geli ş tirilmesi konularında ara ş tırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, Kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki geli ş meleri, uygulamaları ve yayımları izlemek Kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki geli ş meleri, uygulamaları ve yayımları izlemek Bakan tarafından verilecek di ğ er görevleri yapmaktır. Bakan tarafından verilecek di ğ er görevleri yapmaktır.

64 178 sayılı KHK’ye göre a ş a ğ ıdakilerden hangisi Maliye Bakanlı ğ ının görevi de ğ ildir? 178 sayılı KHK’ye göre a ş a ğ ıdakilerden hangisi Maliye Bakanlı ğ ı ana hizmet birimidir? 178 KHK’ye göre Gelir İ daresi Ba ş kanlı ğ ı, Maliye Bakanlı ğ ı te ş kilatında nasıl yapılanmı ş tır? 178 sayılı KHK’ ye göre a ş a ğ ıdakilerden Defterdarlıkların yapısında yer almaz? 178 sayılı KHK’ ye göre a ş a ğ ıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlü ğ ünün görevlerinden biridir?


"MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI Hazırlayan Seçkin ALEMDAR Muhasebe Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları