Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI"— Sunum transkripti:

1 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI
Hazırlayan Seçkin ALEMDAR Muhasebe Uzmanı

2 İçerik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Amaç Görev Teşkilat Yapısı Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Yurt Dışı Teşkilatı Bağlı Kuruluşlar

3 Amaç Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı;
maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak maliye politikasının uygulanması uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

4 Görev Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, uygulamak Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak Devlet bütçesine ilişkin hizmetleri yürütmek Devlet hesaplarını tutmak Gelir politikasını geliştirmek

5 Görev Devlete ait malları yönetmek
Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek ve faaliyetleri yürütmek Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve buna göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek

6 Görev Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek incelemek, teftiş etmek ve denetlemek Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek

7 Teşkilat Yapısı Maliye Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra,
yurtdışı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

8 Merkez Teşkilatı Bakanlık Merkez Teşkilatı, Ana hizmet birimleri
Danışma ve denetim birimleri Yardımcı birimlerden meydana gelir.

9 Bakanlık Makamı Bakan, bakanlık hizmetlerini; Mevzuata,
Milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, Kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, bakanlığın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

10 Müsteşar Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup; hizmetleri Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, amaç ve politikalara, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

11 Müsteşar Yardımcıları
Maliye Bakanlığında Ana hizmet birimleri ile Danışma ve Yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

12 Ana Hizmet Birimleri Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

13 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları, genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşlarını her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

14 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek Bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak Bütçe işlemlerini yapmak Ek ve olağanüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair diğer kanun tekliflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek,

15 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Ödenek, gelir ve nakit verilerini değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek Ayrıntılı harcama programlarını yapmak Kamu harcamalarında uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak, Harcama politikalarını etkileyebilecek teklifleri inceleyerek görüş hazırlamak Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine tasarıları hazırlamak

16 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek, Kuruluşların gider taahhütlerini kontrol etmek, hesaplarını tutmak,bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek, Bütçenin geliştirilmesi, etkin ve verimli uygulanması yönünde gerekli tedbirleri almak Devlet harcamaları konusunda Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

17 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri incelemek ve denetlemek, Kanun, KHK, BKK, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlar ilişkin yapılacak işlemler hakkında esas ve usulleri tespit etmek, Bütçe ile ilişkilerini düzenlemek, Bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek; Fonlara ilişkin olarak esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi, Tasfiyesi veya birleştirilmesi hakkında teklifler hazırlamak,uygulamaya dönük tedbirleri almak,

18 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşlarınca sosyal tesislerden alınacak asgarî bedelleri belirlemek, İyileştirme araç bedellerinin kurumlarca ödenecek kısmına ilişkin esas ve usulleri tespit etmek İlaç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri tespit etmek. Bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek

19 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak, Genel ve özel bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini düzenlemek Saymanlık hizmetleri ile Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

20 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, ve buna ilişkin diğer işlemleri yapmak Sermaye kaynaklarına,bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek, bu ilamlara ve diğer kişi borçlarına ilişkin gerekli işlemlerini yaptırmak, Devlet muhasebesinin geliştirilmesi etkin ve verimli uygulanması için gerekli tedbirleri almak

21 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek, Kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak, Hesapları almak, incelemek Kamu kurumlarında hizmet gereği kullanılan taşınır malların muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, doğacak tereddütleri gidermek, Diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak,

22 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek Katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak., Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek,

23 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Devlet gelirleri politikasının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak. Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek. Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirmek Uluslararası vergi ilişkileri ile anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek. Görev alanına giren konularda gerekli işbirliği yapmak.

24 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak. Gelir bütçesini hazırlamak. Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak. Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak. Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

25 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek Taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

26 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme,bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

27 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak, Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak,satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

28 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tespit etmek, Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun,tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek, Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek, Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

29 Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir

30 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, Bakanlığın yurtdışında faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

31 Danışma ve Denetim Birimleri
Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Müşavirleri. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

32 Teftiş Kurulu Başkanlığı
Maliye Teftiş Kurulu, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve Maliye Müfettiş Yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına görev yapar. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek,

33 Teftiş Kurulu Başkanlığı
İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bak. izni ile teftiş etmek, Dernek vakıf ve sendikaları teftiş etmek, Kendilerine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak, (a) bendinde sayılan daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz.

34 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
Bakana bağlı Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri şunlardır: 4709 sayılı Kanunun Hesap Uzmanları Kuruluna verdiği görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak, Görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüt, araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla hesap uzmanlarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Bakan’ın verdiği diğer görevleri yapmak.

35 Bakanlık Müşavirleri Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

36 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

37 Yardımcı Birimler Maliye Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:
Personel Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü,

38 Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,

39 Personel Genel Müdürlüğü
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Bağlı ve ilgili kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

40 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

41 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın içi ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

42 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak

43 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. Bakanlığın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek, Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

44 Savunma Sekreterliği Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

45 Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

46 Sürekli Kurul Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen görevleri yerine getirir. Vergi Konseyi Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır.

47 Taşra Teşkilatı Bakanlık taşra teşkilatı, defterdarlıklardan oluşur.
Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, İşlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, Merkez ve taşradan sorulanların cevaplandırılması, Kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, Atamaları il'e ait merkez ve bağlı ilçe memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

48 Defterdar Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir.

49 Defterdarlık Birimleri
Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Milli emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden oluşur. Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.

50 Muhasebat Birimleri Muhasebat birimleri, Muhasebe müdürlükleri,
Saymanlık müdürlükleri Malmüdürlüklerinden oluşur.

51 Muhasebe Müdürlükleri
Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya görevlendirilme halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; Saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere görüş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe müdürleri Sayıştaya hesap verirler.

52 Saymanlık Müdürlükleri
Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar. Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay'a hesap verirler.

53 Mal Müdürlükleri Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler.

54 Milli Emlak Birimleri Milli emlak birimleri; Milli emlak dairesi başk.
Milli emlak müdürlüğü ve Başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de Malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak memuru olmayan ilçelerde işlemler görevlendirilecek memurlarca yürütülür.

55 Milli Emlak Birimlerinin Görevleri
İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin yürütür. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir.

56 Milli Emlak Birimlerinin Görevleri
İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir. Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

57 Milli Emlak Dairesi Başkanı
Milli emlak dairesi başkanı doğrudan defterdara bağlı olup, başkanlığının amiridir. Milli emlak dairesi başkanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki "daire amiri" yetkisini haizdir. Milli emlak dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanır. En az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da milli emlak dairesi başkanlığına atanabilirler.

58 Muhakemat Birimleri İl muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları, hazine avukatları, şef, raportör ve memurlar çalıştırılır. İl muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevleri yapar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar. Muhakemat müdürleri,muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları Maliye Bakanlığı ile Hazineyi ilgilendiren işlerde genel bütçeli daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

59 Personel Müdürlükleri
Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır: İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak, Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

60 Yurtdışı teşkilatı Bakanlık, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki kadrolara atanabilmek için,ekonomi, hukuk,idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır. Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış olmak zorunludur.

61 Yurtdışı teşkilatı Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire başkanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisans üstü öğretim görmüş veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş ve Maliye Bakanlığında en az üç yıl fiilen çalışmış olmaları gerekir. Teknik daire başkanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

62 Bağlı Kuruluşlar Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kefalet Sandığı.

63 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
Maliye Bakanlığında yardımcı hizmet birimi olarak "Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı" kurulmuştur. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının görevleri; Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, Modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak, Hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, Kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, Mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, Kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve yayımları izlemek Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

64 178 sayılı KHK’ye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevi değildir?
178 sayılı KHK’ye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı ana hizmet birimidir? 178 KHK’ye göre Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı teşkilatında nasıl yapılanmıştır? 178 sayılı KHK’ ye göre aşağıdakilerden Defterdarlıkların yapısında yer almaz? 178 sayılı KHK’ ye göre aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?


"MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları