Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İle Veri Yapıları Ve Programlama C # İle Veri Yapıları Ve Programlama Hazırlayan: Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İle Veri Yapıları Ve Programlama C # İle Veri Yapıları Ve Programlama Hazırlayan: Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2006."— Sunum transkripti:

1 İle Veri Yapıları Ve Programlama C # İle Veri Yapıları Ve Programlama Hazırlayan: Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2006

2 İçindekiler C# Programlama Dili C# Programlama Dili Program yapısı Program yapısı Değişkenler Değişkenler Operatörler Operatörler Karşılaştırma Komutları Karşılaştırma Komutları Döngü Komutları Döngü Komutları Diziler Diziler Fonksiyonlar Fonksiyonlar Nesne Tanımlama Nesne Tanımlama

3 C# Programlama Dili 1 C# da her şey nesnedir. C# da her şey nesnedir. Yazdığımız program bir sonraki yazılacak programa çok kolay eklenir. Yazdığımız program bir sonraki yazılacak programa çok kolay eklenir. Web sayfasına gömülebilir. Web sayfasına gömülebilir. Platform bağımsız çalışabilir. (Dos,Linux,Microsoft) da çalışabilir. Platform bağımsız çalışabilir. (Dos,Linux,Microsoft) da çalışabilir. Java programlama dilinin kötü bir kopyası gibi görünmede Java ya göre daha derli topludur. Kullanımı kolaydır. Java programlama dilinin kötü bir kopyası gibi görünmede Java ya göre daha derli topludur. Kullanımı kolaydır. Program komutları Küçük harfe duyarlıdır. Büyük harfle yazmak gerektiğinde küçük harfle yazarsak hata mesajı ile karşılaşırız. Program komutları Küçük harfe duyarlıdır. Büyük harfle yazmak gerektiğinde küçük harfle yazarsak hata mesajı ile karşılaşırız. Her komut işleminden sonra noktalı vürgül ; kullanılır. Her komut işleminden sonra noktalı vürgül ; kullanılır. Birkaç komutun bir arada bir komut gibi davranması için komutlar { } arasına alınır, Yani blok yapılır. Birkaç komutun bir arada bir komut gibi davranması için komutlar { } arasına alınır, Yani blok yapılır.

4 C# Programlama Dili 2 Açıklama çümlesi için //,/// ve /* */ işaretleri kullanılır Açıklama çümlesi için //,/// ve /* */ işaretleri kullanılır // işaretinden sonra satırın bitimine kadar açıklama cümlesidir. /* işaret sonra işaretin bitimine kadar olan bölüm açıklama cümlesidir */ /// işaretinden sonra satırın bitimine kadar açıklama cümlesidir. Örnekler: /* bu açıklama /* bu açıklama çumlesi çok satırlar için kullanılır */ çumlesi çok satırlar için kullanılır */ Console.WriteLine(/* açıklamalar */ “Merhaba GMYO”); int Genişlik=50; fonksiyon1(Genişlik, /*Yükseklik*/ 100); string s = “/* Buda normal bir string dir.*/”; /// xml lerde kullanılırlardı. // den farkı /// xml lerde kullanılırlardı. // den farkı /// Tıklarsan tek satır olurlar. Tekrar tıklarsan eski haline dönerler.

5 Program yapısı namespace BenimAdUzayım { class BenimNesnem class BenimNesnem { static void Main() static void Main() { System.Console.WriteLine(“Merhaba MYO”); System.Console.WriteLine(“Merhaba MYO”); } }} 1)Main() : Ana fonksiyon anlamına gelir. C/C++ dilerinde olduğu gibi,programın başlama yeridir. Program çalışınca Main fonksiyonunu çalıştırır. Main fonksiyonu yoksa program çalışmaz. 2)class : Sınıf anlamına gelir. Bu komutla nesne oluşturulur. C# da her şey nesnedir. Dolaysıyla Main fonksiyonu da bir nesnede içinde zorundadır. class kelimesi içindekiler nesneye dönüşür. Class komutu yoksa program çalışmaz. 3)namespace 3)namespace : AdUzayı anlamına gelir. Nasıl ki dosyalar klasörlerde toplanırsa Nesnelerde AdUzay’larında toplanırlar. Yazdığımız programda namespace yoksa, derleyici programı isimsiz AdUzayı bölümüne ekler. 4)using : Daha önce yazılmış namespace’leri yazacağımız programa ekler.

6 Değişkenler C# da iki türlü değişken mevcuttur. 1.Basit Veri Tipli Değişkenler: Veriler direk değişkene yazılır. Null değeri alamazlar. Değişkentipi DeğişkenAdı; Şeklinde tanımlanırlar. Değişkentipi DeğişkenAdı; Şeklinde tanımlanırlar. –Primitive int i; double x; –Enum enum State { Off, On } –Struct struct Point { int x, y; } 2.Referans Veri Tipli Değişkenler: Değişkenler Nesnenin Referansını içerir. Null değeri alabilirler. –Classes class Foo: Bar, IFoo {...} –Interfaces interface IFoo: IBar {...} –Arrays Foo[] a = new Foo[10]; –Delegates delegate void Empty(); string s = “Merhaba GMYO"; 123 i s “Merhaba GMYO" int i = 25;

7 Değişkenler (Tamsayı Tipi) İsimCTS TipiBoyutAralık (min:max) SbyteSystem.SByte 8-bit-128: 127 (-2 7 :2 7- 1) shortSystem.Int16 16-bit-32,768: 32,767 (-2 15 :2 15- 1) intSystem.Int32 32-bit-2,147,483,648: 2,147,483,647 (-2 31 :2 31- 1) longSystem.Int64 64-bit-9,223,372,036,854,775,808: 9,223,372,036,854,775,807 (-2 63 :2 63- 1) byteSystem.Byte 8-bit0: 255 (0:2 8- 1) ushortSystem.UInt16 16-bit0: 65,535 (0:2 16- 1) uintSystem.UInt32 32-bit0: 4,294,967,295 (0:2 32- 1) ulongSystem.UInt64 64-bit0: 18,446,744,073,709,551,615 (0:2 64- 1) Örnekler: int i = 5; long x = 0x12ab; uint ui = 1234U; long l = 1234L; ulong ul = 1234UL; Notr: int i = 5; long x = 0x12ab; uint ui = 1234U; long l = 1234L; ulong ul = 1234UL;

8 Değişkenler Küsuratlı Sayı Tipi İsimCTS TipiBoyutAralık (yaklaşık) floatSystem.Single32-bit7 ±1.5 _ 10 -45 ; ±3.4 _ 10 38 doubleSystem.Double64-bit15/16 ±5.0 _ 10 -324 ; ±1.7 _ 10 308 Örnek: float f = 12.3F; // küçük f harf’i de konulabilir. İsimCTS TipiBoyutAralık (yaklaşık) decimalSystem.Decimal 128-bit28 ±1.0 _ 10 - 28 ; ±7.9 _ 10 28 Örnek: decimal d = 12.30M; Ondalıklı Sayı Tipi

9 İsim CTS TipiDe ğ eri boolSystem.Boolean true ; false Sıfırsa false değilse true dir. Örnek: int x=3; int y=5; bool durum; durum=(x>y) ; if(durum)......; İsimCTS Tipi De ğ eri charSystem.Char 16-bit e kadar karekter Mantıksal Sayı Tipi =doğru/yanlış Karekter Sayı Tipi Örnek: char s; s=“a”; Değişkenler

10 Değişkenler Klavyede bulunan, sil, bir alt satıra in, tab tuşu gibi tuşlara ESC karekterleri denir. Normal bir harf gibi kullanılırlar. Klavyede bulunan, sil, bir alt satıra in, tab tuşu gibi tuşlara ESC karekterleri denir. Normal bir harf gibi kullanılırlar. Esc KarekterleriAnlamı \’ Tek Tırnak işareti \” Çift Tırnak işareti \\ Ters Bölü \0 Null \a Uyarı \b Backspace \f İleri \n Yeni satır \r Geri dön \t Tab karekteri \v Yatay tab karekteri

11 Enum Veri tipi Değişkenler Enum veri tipi, normalde mevcut olmayan, bize özel verileri sıralamak amacıyla kullanılır. Normalde int sayı; Kodu ile sayı içine tamsayıları saklayacağım hafızaya dönüşür. Tanımlama yaptıktan sanra i=3; diyebiliriz. Fakat i=Pazartesi diyemeyiz. Diyebilmemiz için aşağıdaki gibi tanımlama yapmamız gerekir. public enum Günler{ Pazertei = 0, Salı = 1, Çarşamba = 2} Günler i=Pazartesi; enum Renkler {Sarı, Kırmızı, Yeşil}; Renkler Portakal; Portakal=Renkler.Sarı; Renkler Elma; Elma=Yeşil; string str = Portakal.ToString(); // str nin değeri sarı olur

12 Ön Tanımlı Referans Tipleri: İsimCTS TipiTanımı object System.ObjectDiğer tüm veri tiplerini içeren kok tip. string System.StringHarf, kelime, cümle, para ğ raf gibi alfabetik veriler için kullan ı l ı r. Örnekler: string s1 = “Selam“; string s2 = “GMYO”; string s3 = s1 + s2 ; // s3 ün değeri Selam GMYO dur string adres = “C:\\Emin\\ilkProgram.cs”; // aşağıdaki satırla aynı dır. string adres = @”C:\Emin\ilkProgram.cs”; // yazının başına @ işareti korsan yazıyı //olduğu gibi alır bölü varsa bölü, iki satırsa iki satır olarak alır. string ikisatırlı = @”Bu veriyi iki satıra yazıyorum veri iki satırlı olarak değişkene atanmıştır”; object x=3; object y=3.14; object z=“selam C#”;

13 Operatörler KategoriOperator Arithmetik + - * / % Mantıksal & | ^ ~ && || ! String concatenation + Bir arttır, bir azalt ++ — Bit seviyesinde öteleme > Karşılaştırma == != = Atama = += -= *= /= %= &= |= ^= >= Eleman ( nesne için). İndeksleme [] Parantez () Karsılaştırma operatörü ?: Yeni Nesne Oluşturma operatörü new Tip bilgisi sizeof as Overflow ve exception controlleri checked unchecked Pointer ve Adress * -> & [] örnekFarklı Gösterimi x++, ++xx = x + 1 x—, —xx = x - 1 x += yx = x + y x -= yx = x — y x *= yx = x * y x /= yx = x / y x %= yx = x % y x >>= yx = x >> y x <<= yx = x << y x &= yx = x & y x |= yx = x | y x ^= yx = x ^ y

14 Örnekler: int x = 3; if (x == 3) // doğru ifade int x = 3; if (x = 3) // yanlış ifade. if li çümlede karşılaştırma kullanılmamış int x=7 % 5; // 7 yi 5 e böl kalan (mod) 2 dir. x in değeri 2 dir. int x = 5; // x 5 olsun if (++x == 6) // önce x i bir arttır, x in değeri 6 olur. Sonra x 6 ya eşitimidir sorgula { Console.WriteLine(“Bu komut çalıştı”); } if (x++ == 7) // x in değerei 6 idi. önce x eşitmi 7 ye bak, sonra x i bir arttır. { Console.WriteLine(“Bu kod çalışmaz”); } Operatörler

15 Karşılaştırma Komutu Karşılatırma ve yönlendirme için if, switch,?: kullanılır. Karşılatırma ve yönlendirme için if, switch,?: kullanılır. 1.if (karşılaştırma) komut; else komut; 2.switch (integerA){ case 1: komut;break; case 1: komut;break; case 2: komut;break; case 2: komut;break; default: komut;break;} default: komut;break;} 3.Karşılaştırma ? Komut : Komut; 4.Durum1: Komut; Komut; Goto Durum; Goto Durum;

16 Karşılaştırma Komutu  Örnekler: int i=6; if (i==5) Console.Write(“i in değeri 5 dir”); int i=6; if (i==5) Console.Write(“i in değeri 5 dir”); int i=6; int i=6; switch (integerA){ switch (integerA){ case 4: Console.Write(“i in değeri 4 dir”); break; case 6: Console.Write(“i in değeri 6 dir”); break; case 8: Console.Write(“i in değeri 8 dir”); break; default: Console.Write(“i in değeri 4,6,8 degildir.); break;} int i=6; int i=6; (i==5)? Console.Write(“i in değeri 5 dir”);: Console.Write(“i in değeri 5 dir”); (i==5)? Console.Write(“i in değeri 5 dir”);: Console.Write(“i in değeri 5 dir”); int i=0: int i=0: katman1: katman1: if (i != 0) goto katman1; if (i != 0) goto katman1;

17 Döngü Komutları for (ilk değer ataması; durum; artış) Komut; for (ilk değer ataması; durum; artış) Komut; while(durum) Komut; while(durum) Komut; do komut while (durum); do komut while (durum); foreach (int x in dizin) Console.WriteLine(x); foreach (int x in dizin) Console.WriteLine(x); Layer1: goto Layer1; Layer1: goto Layer1;

18


"İle Veri Yapıları Ve Programlama C # İle Veri Yapıları Ve Programlama Hazırlayan: Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları