Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HARCAMALARI VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HARCAMALARI VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU HARCAMALARI VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KAMU HARCAMALARI VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 17 Mart 2011

2 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS)
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir. Bu sistem ile, mali işlemlere ilişkin bilgiler harcama birimlerinde bilgisayar ortamında girilecek; bu bilgiler elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılacak ve muhasebe kaydı olarak sonuçlandırılabilecektir. Bu aşamada, say2000i sisteminde hesaplanan maaş bordrolarının harcama birimleri tarafından internet üzerinden alınması işlemi hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bordro indirebilmek için, ödeme yönünden bağlı bulunulan muhasebe biriminde kullanıcı tanımlamasının yapılmış olması gerekmektedir. Üniversitemizde bu işlemler gerçekleştirilmiştir.

3 Diğer taraftan, bütçe uygulamalarına ilişkin raporların elektronik ortamda strateji geliştirme birimlerine aktarılarak bütçe uygulamasının etkinliğini ve saydamlığını artırmak, özellikle ödenek gönderilmesi ve harcamaların takibini sağlamak, kesin hesabın çıkarılmasındaki iş sürecini kolaylaştırıp hızlandırmak amacıyla, geliştirilen yazılım uygulamaya açılmış olup, strateji birimleri geliştirilen bu uygulama ile ödenek gönderdiği harcama birimlerinin bütçe gideri ve ödenek işlemlerine ilişkin muhasebe raporlarını ( adresinden anlık olarak alabileceklerdir. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde başlatılması ve yürütülmesi açısından, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü duyurularının takip edilerek gereğinin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

4 Mevzuat Düzenlemeleri
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin düzenlemelerinden aşağıda yer alanlar hakkında bilgi verilecektir. tarihli ve 2591 sayılı KBS Maaş Bilgi Ekranı yazısı tarihli 2011/11 sayılı Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu tarihli 2011/12 sayılı Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu tarihli 2011/12 sayılı Personel Ödemeleri İle İlgili Ek Duyuru

5 Muhasebat Genel Müdürlüğü
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü SAYI : B.07.0.MGM.0.55/310-01/ KONU: KBS Maaş Bilgi Ekranı Bilindiği üzere, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun geçici 3 üncü maddesinde; “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan saymanlık otomasyon sistemi (say2000i) Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, işletim ve kullanımına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir”, ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33 üncü maddesi ek üçüncü fıkrasında; “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.” denilmektedir. Yine, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de, maaş ödemeleri Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bağlı muhasebe birimlerince yapılan kurumların (Türk Silahlı Kuvvetleri hariç) personel maaş hesaplamalarının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (say2000i) üzerinden yapılacağı, maaş ödemelerine ait muhasebe kayıtlarının da sistemdeki maaş programı üzerinden otomatik olarak oluşturulacağı düzenlenmiştir.

6 Bu bağlamda, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında, mali işlemleri tek bir otomasyon sistemi üzerinde birleştirmek üzere hazırlanan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) verilerin hızlı ve güvenilir bir ortamda girilebilmesine yönelik olarak yeni bazı uygulamalar geliştirilerek, aşağıda belirtilen açıklamalar ve kontroller çerçevesinde Mart-2011 maaş döneminden itibaren harcama birimlerinde yetkilendirilen gerçekleştirme görevlileri (Eski adı ile maaş mutemetleri) tarafından muhasebe birimlerine gitmeden doğrudan internet hattı olan kendi bilgisayarları üzerinden sisteme girilebilecektir. Buna göre; 1- Birinci faz çalışmada, harcama birimleri personelinin sistemde kayıtlı bulunan ve doğrudan maaş hesabına etki etmeyen TC Kimlik No, Ad, Soyad, Cinsiyeti, Sınıf Kodu, Unvan Kodu, Baba Adı, Doğum Tarihi, Öğrenim Durumu, Sicil No, Kadro Derecesi ve Emekliliğe Esas Terfi Tarihi alanlarına bilgi girişi veya önceden girilmiş olan bilgilerde yapılacak değişiklikleri Maaş Bilgi Ekranından,(?) 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen ve sistemden alınan belgelerin imza bölümleri ile adres bilgilerinin otomatik doldurulması ve harcama birimlerine ilişkin (irtibat telefon no, harcama birimlerinde maaş ödeme sürecinde görevli gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkilisi) diğer bilgileri “Kurum Bilgileri Giriş Ekranından”,(+)

7 3- Personelin maaş hesabını doğrudan etkileyen eş ve çocuklarına ait TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgileri, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mernis üzerinden yapılan toplu sorgulama ile KBS veri tabanına aktarılmış olup; gerçekleştirme görevlilerince (Maaş Mutemetlerince) aile yardımı için Aile Yardımı Bildirimi ve asgari geçim indirimi için Aile Durum Bildirimi esas alınarak, Maaş Bilgi Ekranında bulunan “Aile Bilgi Girişi” butonuna tıklanmak suretiyle eş yardımı durumu, çocuk yardımı durumu, asgari geçim indirimi durumu ve sakatlık indirimi durumu bilgilerini Personel Aile Durum Bilgileri Formundan, (her iki alandan da giriş yapılabiliyor) 4- Dil Tazminatı alan personele ilişkin bilgiler Dil Tazminatı Bilgi Girişi butonuna tıklanarak; Yabancı Dili, Kurumlarınca Yararlanılıp/Yararlanılmadığı, Seviye ve Sınav Tarihi bilgileri Dil Tazminatı Bilgileri Formundan,(maaş bilgi ekranındaki dil tazminatı ekranı) gerçekleştirme görevlilerince (Eski adı ile maaş mutemetleri) girilecektir. Yukarıda belirtilen Aile Durum Bilgileri ile Dil Tazminatı Bilgileri sisteme girilmediği takdirde aile yardımı, sakatlık indirimi, asgari geçim indirimi ve dil tazminatı ödenmeyecektir.

8 Öte yandan, yukarıda bahsi geçen bilgiler KBS üzerinden düzeltildikten/girildikten sonra ikinci aşamada(mevcutta bu yetki say2000 nde) harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında sistem entegrasyon süreçleri oluşturulduktan sonra, yeni personel kaydı ve sistemde kayıtlı olan bütün bilgiler harcama birimlerinde görevlendirilen personel tarafından Maaş Bilgi Ekranı formundan değiştirilebilecektir. Çalışmanın son aşamasında ise, maaş hesaplama dahil bütün işlemler harcama birimlerince kendi bilgisayarları üzerinde yapılabilecektir. Uygulamanın ikinci ve son aşamasının başlatılmasına yönelik olarak daha sonra ayrıca duyuru yapılacaktır. Ayrıca, bilgi girişi/değişikliği işlemlerini açıklayan uygulama kılavuzu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Maaş İşlemleri Modülü içerisine eklenmiştir. Bilgilerini ve eksik ya da hatalı maaş ödemesine sebebiyet verilmemesi bakımından gerekli kontrollerin yapılarak, maaş hesaplaması yapılan personelin bilgilerinin en geç Nisan-2011 maaş dönemi (harcama birimleri bu girişleri saymanlık kontrolüne ayın 5 inde başladığını da göz önüne alarak en geç tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.) maaş hesaplamalarına dahil edilecek şekilde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) “Maaş Bilgi Ekranı” Formundan en kısa sürede girilmesi hususunda gereğini önemle arz/rica ederim. Ömer DUMAN Bakan a.Genel Müdür

9 Muhasebat Genel Müdürlüğü
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2011/12 SAYILI KBS DUYURUSU_ /11 sayılı KBS duyurusunun 2 nci maddesinde; “geçiş sürecinde sadece Mart-2011 maaşlarına mahsus olmak üzere personel bazında aile yardımı, sakatlık indirimi, asgari geçim indiriminden yararlanma durumlarından herhangi birinde bir değişiklik yapılmamış, dil tazminatı bilgileri de yeniden girilmemişse; bu durumda olan personel için önceden sistemde (Maaş Bilgi Girişi Formunda kayıtlı bilgilerine göre) kayıtlı olan bilgilerine göre ödeme yapılacaktır” denilmektedir. Bu çerçevede, “KBS Maaş Bilgi Ekranı” ve “Personel Aile Durum Bilgileri” formunda personelin bilgilerinde değişiklik ya da ilk defa giriş işlemi yapılırken, personelin tüm yakınları için değişiklik ve güncelleme işleminin yapılması (personelin durumuna göre yararlanıyor/yararlanmıyor seçeneklerinin işaretlenmesi) gerekmektedir. Örneğin; personelin eşi için eş yardımı, asgari geçim indirimi alanlarında gerekli değişiklikleri yapıp, çocukları için bu güncelleme/değişiklikleri yapmadan Kaydet butonu ile sisteme bilgileri kaydettiği takdirde; çocukları için alması gereken çocuk yardımı ödeneği, asgari geçim indirimi tutarlarını alamayacaktır. Bu nedenle, personelin kendisi ve eş, çocuk, anne, babası ile ilgili bilgilerin de eksiksiz ve tam olarak kaydedilmesi, personelin bilgilerinde güncelleme/değişiklikler yapıldıktan sonra değişikliklerin bordroya yansıması için yeniden maaş hesaplamasının yapılması gerekmektedir.

10 Ayrıca, çocuk yardımından yararlandırılmayan çocukların “Personel Aile Durum Bilgileri” formundan silinmemesi gerekmekte olup, bunlar için aile yardımından YARARLANMIYOR seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır. 2- Personelin kendisinin asgari geçim indiriminden yararlandırılabilmesi için KBS (say2000i) Maaş Bilgi Girişi Formunda önceden kayıtlı olan yararlanıyor/ yararlanmıyor bilgisi merkezden KBS “Personel Aile durum Bilgileri” formuna kaydedilmiş olup, gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Asgari geçim indiriminden yararlanma bilgisi görünmeyen personel için söz konusu formda bulunan “Mernis’ten Getir” butonu ya da “Yeni Kayıt Ekle” butonu kullanılarak personelin kendisi eklenecek ve yakınlık durumu KENDİSİ olarak seçilerek gerekli değişiklikler yapılacaktır. 3- Personelin, kendisinin veya ilgili mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne ve babalarının sakatlık indiriminden yararlandırılabilmesi için “Personel Aile durum Bilgileri” formunda bulunan “Yeni Kayıt Ekle” butonu ile personelin anne, babası eklenecek ve yakınlık durumu seçilerek gerekli bilgi girişi/değişiklikler yapılacaktır. 4- KBS Maaş Bilgi Ekranından yapılan değişikliklerin maaş bordrosuna yansıyabilmesi için ilgili birimin maaşının yeniden hesaplatılması (muhasebe birimince) gerektiği tabidir. 5- Harcama birimleri için KBS Maaş Raporları altına Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümleri eklenmiş, muhasebe birimleri için de Personel Modülü<Memur Maaşları<Raporlar<Maaş Kontrol Dökümleri menüsüne “Personel Aile Durum Bilgileri Kontrol Raporu” ile “Personel Dil Tazminatı Kontrol Raporu” eklenmiş olup; veri girişi ve kontrol sırasında söz konusu raporlardan gerekli kontrollerin yapılması, yeni bir personele veri girişi yapıldığı takdirde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer mevzuat düzenlemelerinde öngörülen kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri belgesi ekine eklenmesi ve muhasebe birimlerince bu belgelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

11 6- Milli Eğitim Bakanlığı gibi birleştirilen harcama birimleri için yukarıda belirtilen bilgi girişleri Ek Ders uygulamasında uygulanmakta olduğu gibi okullarda bulunan ve KBS üzerinde Mutemet Yardımcısı olarak yetkilendirilen gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılacaktır. Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan ve KBS üzerinde Mutemet olarak yetkilendirilen personel ise KBS Maaş Raporları altına eklenen Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümlerini alarak, bütün değişiklikleri takip edebilecek ve gerekli kontrolleri yapacaktır. Bilgilerini ve personele eksik ya da fazla ödemeye sebebiyet verilmemesi bakımından gereken tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim. Ömer DUMAN Genel Müdür

12 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maaş Kullanıcıları
Uygulama Örneği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maaş Kullanıcıları

13 TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


"KAMU HARCAMALARI VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları