Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 2 Bilgisayarda Renk ve Grafik Kartı Bilgisayarda Ses, Ses Kartı ve Hoparlörler Monitörler DirectX İçerik

3 Bilgisayarda Renk ve Grafik Kartı 3

4 4 Grafik terimi PC'nin birçok parçası arasındaki karma ş ık bir etkile ş imi içerisinde barındırır. Monitör veya ekran, i ş letim sisteminiz veya programlarınızda ne tür ilerlemeler oldu ğ unu size gösterir. Ekranlar PC için birincil çıktı aygıtıdır. Ekran kartı (veya ba ğ da ş tırıcısı) ise CPU ve monitör arasındaki ileti ş imi yönetir. Temel Bilgiler

5 5 Tüm sayısal görüntülerin en küçük parçası olan üçlü nokta grubuna piksel denir. Dijital görüntüler, yatay ve dikey biçimde yan yana sıralanmı ş piksellerden olu ş ur. Ekranda seçti ğ iniz 1024x768 gibi bir çözünürlük de ğ eri kaç adet yatay ve dikey pikselin gösterilece ğ ini belirler Piksel

6 6 RGB ve CMYK kavramları piksel renk yeteneklerini ifade eder. Bilgisayarda renkler RGB, yani kırmızı - ye ş il - mavi renkler ile gösterilir; bu renklerin karı ş tırılması ile di ğ er renkler elde edilir. Her piksel için kullanılan bit sayısı gösterilebilecek maksimum renk sayısını belirler Piksel ve Renk Bileşenleri

7 7 RGB bir görüntüde, 3 farklı rengin farklı tonlarını ta ş ıyan 3 ayrı katman oldu ğ unu ve bunların üst üste gelmesi ile görüntünün elde edildi ğ ini dü ş ünebilirsiniz RGB Renk Katmanları

8 8 Her bir pikselin bit derinli ğ i, o noktanın kaç farklı rengi ifade edebilece ğ ini gösterir. 4 bit (2 4 = 16) farklı renk tonunu ta ş ıyabilir 8 bit 256, 16 bit 65.536, 24 bit ise 16.777.216 rengi ifade eder. Yaygın olarak 24 bit “true color”, yani gerçek renk olarak tanımlanır 32 bit renklendirme de 16 milyon rengi ifade eder; farklı olarak ilave 8 bit ile donukluk saydamlık gibi de ğ erleri saklar Renk Derinliği 24 bit4 bit

9 9 Ekran kartı, CPU'dan gelen bilgiyi i ş leyip onu monitöre gönderen fiziksel donanımı ifade eder. Ço ğ u masaüstü sistemde özel bir geni ş leme yuvasına takılan bir geni ş leme kartı ş eklindedir. Ta ş ınabilir cihazlarda ve bazı masaüstü sistemlerde ise anakart üzerine entegre edilmi ş ş ekildedir. Çok farklı isimlerle anılsa da hepsi aynı kavramı ifade eder. Grafik, görüntü veya video… Kart, ba ğ da ş tırıcı, adaptör veya birimi… Ekran Kartı

10 10 Ekran kartları 4 temel parçadan olu ş ur; görüntü RAM'i, görüntü i ş lemci devresi, ba ğ layıcılar ve so ğ utucular. Görüntü RAM'i video görüntüsünü depolar. GPU, yani görüntü i ş leme devresi görüntü RAM'in den bilgiyi alır ve onu ba ğ layıcılar aracılı ğ ı ile monitöre gönderir. Modern ekran kartlarında bulunan GPU ve bellekler, ana sistem i ş lemcileri ve belleklerinden çok daha güçlüdür GPU’lar özel so ğ utma birimlerine ihtiyaç duyar Ekran Kartlarının Bileşenleri

11 Ekran Kartı Yapısı 11 Video BelleğiPCI Express Arayüz GPU Soğutucusu ve Altında GPU DVI Bağlayıcı VGA Bağlayıcı HDMI Bağlayıcı SLI / CrossFire Köprüsü Arayüzü Eski nesil kartlarda S Video veya Composite Bağlayıcı

12 Ekran kartlarında 6 farklı görüntü çıkı ş vardır. VGA, DVI, HDMI, Component, S Video ve Composite Bunlar, ba ğ layıcı türü de ğ i ş ikli ğ inden fazlasını ifade ederler. Görüntü özellikleri ba ğ layıcı türüne göre ciddi farklar gösterir. Harici dönü ş türücülerle bir türü ba ş ka bir ba ğ layıcıya çevirmek, görüntü özelliklerini olumlu yönde de ğ i ş tirmez. VGA bir çıkı ş ı DVI’a dönü ş türmek, DVI kalitesine ula ş mayı sa ğ lamaz Ekran kartları dijital olmayan çıkı ş lara görüntü vermek için özel dönü ş türücü birimler kullanır. Görüntü Çıkışları & Monitör Bağlayıcıları

13 VGA en eski analog görüntü standardıdır. En fazla 1280x1024 çözünürlü ğ e izin verir. 15 pin D-Sub tipi ba ğ layıcı kullanır. Bu ba ğ lantıda dijital sinyaller bir devre yardımı ile analoga çevrilir. VGA Bağlayıcı

14 Bilgisayarlar analog sinyaller üzerinde direkt i ş lem yapamazlar Analog sinyaller üzerinde i ş lem yapmak gerekti ğ inde öncelikle bu sinyallerin dijital kar ş ılıkları elde edilmelidir. Aynı ş ekilde bilgisayar tarafından üretilen dijital sinyallerin analog cihazlarda kullanılması için tersi yönde çevrilmesi gerekir. Bu i ş lem için kullanılan 2 tip dönü ş türücü vardır ADC: Analog Digital Converter DAC: Digital Analog Converter Ekran kartları analog ba ğ lantı türleri için RAMDAC olarak bilinen dönü ş türücü kullanırlar ADC - DAC Kavramı

15 Bir analog sinyalin dijital kar ş ılı ğ ının alınmasında iki önemli kriter vardır; örnekleme ve her örnek için kaç bit kullanılaca ğ ı. Örnekleme ne kadar sık olursa kayıp o kadar az, dosya boyutu da o kadar büyük olur. Dijital sinyal üretilirken alınan örnek noktaları geri birle ş tirilerek dijitalden analog sinyal üretilir. Analog Dijital Dönüşüm İşlemleri

16 DVI hem analog hem de dijital video sinyallerini iletebilir. DVI giri ş i olan bir monitör ile kullanılması durumunda ekran kartının verileri analog olarak dönü ş türmesi gerekmez. Analog dönü ş türme i ş lemi olmadı ğ ından daha net bir görüntü elde edilir. 2560x1600 çözünürlü ğ e kadar destekler. Pin sayısı ve dizilimine göre 5 türü vardır. Pin sayıları desteklenen maksimum çözünürlük ve yenileme oranlarını etkiler. DVI: Digital Visual Interface

17 Dijital ses ve video aktarımı için geli ş tirilen en güncel arayüzdür. Herhangi bir ses veya görüntü kayna ğ ından gelen çoklu veriyi tek kablo üzerinden aktarır. PC monitörlerin yanı sıra yeni nesil TV türlerinin ço ğ unda HDMI deste ğ i yer almaktadır. 3200x2048 çözünürlü ğ e kadar destekle.r HDMI’dan DVI dönü ş ücülerle görüntü alınabilir, ancak ses için orijinal HDMI kablo gerekir. Ekran kartından HDMI ba ğ lantısı ile görüntü ve ses aktarımı için özel sürücüler yüklenmesi gerekebilir. HDMI: High Definitions Multimedia Interface

18 Bu ba ğ layıcı türleri HDMI ba ğ lantısının yaygınla ş ması ile birlikte tarihe karı ş maktadır. VGA ba ğ lantısında oldu ğ u gibi analog sinyal gerektirdiklerinden RAMDAC tarafından dönü ş türülen sinyali iletirler. Component 1080i HD kalitesinde görüntü verebilir Kalite sıralaması; Component > S Video > Composite ş eklindedir. Component, S Video ve Composite Bağlayıcılar

19 Bilgisayar dünyasındaki geli ş melerin öncülü ğ ü genellikle oyunlar ve 3D uygulamaları yapmı ş tır. 3D uygulamaları 1990 öncesinde özelle ş mi ş Unix sistemler üzerinde idi; pahalı ve kullanımı zor sistemlerdi. PC açısından ilk devrim Wolfenstein oyunu olmu ş tur. Bu oyun sa ğ lam RAM ve CPU gücü deste ğ i ile ekranda 3 boyutlu bir dünya olu ş turuyordu. 3D objeler sabit görüntü nesnelerinden olu ş turuluyordu. (sprite) 3D Grafikleri Anlamak

20 İ kinci nesil 3D, "sprite"ların yerine gerçek 3D objeleri getirdi. Bunlar çok daha kompleks yapıdadır ve milyonlarca noktanın birle ş iminden olu ş mu ş tur. Bu yapıya “vertices” veya vektör denir ve X,Y,Z olarak tanımlanmı ş pozisyona sahiptir. Bu vektörel noktaların hareketlerinin hesaplanması yo ğ un CPU ve RAM gücü gerektirir. 3D Nesneler

21 Bilgisayarda Ses ve Ses Kartı Ses Kartları 21

22 22 Ses kartları, analog ve dijital ses dönü ş ümlerini yapar. Hoparlörler, analog sinyalin fiziksel ortama aktarılmasını sa ğ lar. Mikrofon, fiziksel ses dalgalarını analog sinyallere çevirir. Kaydetme ve yürütme yazılımı ise ses kartının dijital ses kayıt ve dinleme i ş levlerinin yönetilmesini sa ğ lar. Bu 4 temel bile ş enin dı ş ında, ses kabloları da, ses kartı ile hoparlör ve mikrofonlar arasında ba ğ lantıların kurulmasını sa ğ lar. Ses Bileşenleri

23 23 Sesler, bir kaynaktan dalgalar halinde çıkar, kulaklarınız bu titre ş imi hisseder ve ses duyulur. İ nsan kula ğ ı melodileri gürültüden kısıklı ğ a do ğ ru farklı bo ğ uklukta algılar. Bilgisayarlar henüz insan kula ğ ı ve beyni kadar sofistike de ğ ildir. Sesleri bilgisayarın yakalayabilece ğ i ve yürütebilece ğ i hale getirmek için net standartlar vardır. Bilgisayar Açısından Ses Kavramı

24 Seslerin Yakalanması 24 Mikrofon Analog Sinyal Ses Kartı Dijital Sinyal Ses Dosyası

25 Seslerin Yürütülmesi 25 Ses DosyasıDijital Sinyal Analog Sinyal Hoparlör

26 26 Örnekleme, belirli bir ses dalgasının her bir saniyede bir dizi i ş lemden geçirilerek durumunun ve kalitesinin yakalanmasıdır. Örnekleme oranı saniyedeki kaç bin kez tekrarlandı ğ ıyla ölçülür. KHz: Kilohertz Ses hangi sıklıkta örneklenirse o kadar iyi kaydedilmi ş olur. 8 bit (2 8 ) 256, 16 bit ise (2 16 ) 65.536 farklı karakteristi ğ i saklar. Ayrıca sesler tek veya çift kanallı olmaktadır (mono/stereo). CD kalitesi yaygın olarak en iyi ses kalitesi kabul edilir CD: 16 Bit, 44.1 KHz, Stereo / DVD : 24 Bit, 96 KHz, Stereo Veri Boyutu = Örnek Frekansı x Örnek Derinli ğ i x Kanal Sayısı Ses Örnekleme

27 27 En eski ses saklama formatı darbe kod modülasyonudur (PCM). Telefon ça ğ rıları için geli ş tirilmi ş tir. WAV olarak bilinen dosya formatı PCM biçimidir. Kaliteli ses düzeyine sahip, ancak büyük dosyalar halinde saklanır. Sıkı ş tırma veya kodlama algoritmaları gereksiz sayılabilecek sesleri göz ardı ederek boyutu küçültmeyi sa ğ lar. Kodlayıcı ve kod çözücü (codec) yazılımlara gereksinim duyulur. En ünlü codec MP3 olarak bilinen MPEG-1 Katman 3 kodudur. Kayıtlı Ses Biçimleri

28 28 Tüm Windows sürümleri “Media Player ” yazılımı ile gelir. Temel olarak tüm yürütme yazılımları WAV dosyalarını çalabilir. Ancak özel bir algoritma ile sıkı ş tırılmı ş ses dosyalarının çalınabilmesi için, ilgili codec yazılımın yüklü olması gerekir. MP3 formatı da neredeyse WAV düzeyinde standartla ş mı ş tır. Seslerin Yürütülmesi / Dinleme

29 29 MIDI, kullanımın azalması sebebiyle sadece WAV veya MP3 gibi bir ses formatı olarak bilinir. Asıl olarak müzik aygıtlarının ses kartlarına ba ğ lanması için özel bir arayüzdür (Musical Instrument Digital Interface). MID dosyasında sesler ş u ana kadar gördü ğ ümüz ş ekilde örneklenmez; MID sadece metin tabanlı bir dosyadır. Dosyada çalınacak nota, aygıt ve süre bilgileri tutulur. Ses kartı bu komutalara göre özel bir i ş lemci ile sesler üretir. Bu seslerin nasıl olaca ğ ı ses kartı üzerindeki i ş lemcide kodludur. MIDI

30 30 WAV, MP3 ve MIDI formatları, ses dosyalarının ço ğ unlu ğ unu olu ş tursa da, yüzlerce ses kayıt formatı vardır Tabloda yaygın kullanılan di ğ er ses formatları yer almaktadır Yaygın Dosya Formatları AdTanım AACApple’ın iTunes için geliştirdiği özel format AIFFQuickTime ile yaygınlaşan Mac’e ait bir format ASXMicrosoft’un streaming (web yayını) formatıdır AUFarklı platformlar arasında taşımada yaygındır OGGVorbis firmasının açık kaynak kodlu MP3 alternatifidir RMRealMedia yazılımına ait video ve ses formatıdır WMAWindows’un kendine özgü MP3 alternatifidir

31 31 Video dosyalarının neredeyse tümü bir ses katmanı barındırır. Sıkı ş tırılmı ş ses formatlarında oldu ğ u gibi, video dosyaları içindeki seslerin yürütülebilmesi için codec yüklü olmalıdır. Ço ğ u video formatı, kendisine özel bir ses kodlaması tanımlar. Bazı videolar ise standart ses formatlarını kullanır. Bu dosyalarda e ğ er uygun video codec yok ise yürütme programında açtı ğ ınızda sadece ses duyurulur, görüntü ise gelmez. Video Dosyalarında Ses

32 32 Ses kartlarının öncelikli olarak ele alınan 4 özelli ğ i vardır İş lemci yetenekleri (MIDI i ş lemcisi ve di ğ er dönü ş türücüler) Hoparlör deste ğ i Kayıt kalitesi özellikleri Ba ğ layıcı türleri Ses kartları bir PCI geni ş leme kartı olabilece ğ i gibi, anakart üzerine yerle ş ik olarak da gelebilir (onboard). Yerle ş ik ses kartlarının kullanımı günümüzde daha yaygındır. Ses Kartı

33 33 Stereo hoparlörler, bilgisayar dünyasında görece ğ iniz en eski ve halen geçerli olan standart teknolojidir. Biri sa ğ da biri solda olmak üzere iki kolon vardır ve ses kartına tek bir ba ğ layıcı ile ba ğ lanırlar. Üç boyutlu sesin bilgisayar dünyasına çıkı ş ı ile birçok sayıda hoparlör standardı yaratılmı ş tır. 2.1 hoparlör sistemi, bir çift standart stereo kolon ve 1 adet subwoofer birle ş iminden ibarettir. 2.1 hoparlörler de tek ba ğ layıcı kullanır. Hoparlörler

34 34 Dolby digital ses standardı, be ş kanallı sesi desteklemek için tasarlanmı ş tır (ön-sol, ön-sa ğ, ön-orta, arka-sol, arka-sa ğ ). Be ş kanalın haricinde 1 tane de subwoofer destekler. DTS (Digital Theatre Systems) de alternatif bir 5.1 ses sistemi olup, dolby digital standartlarını da desteklemektedir. Birçok ses kartı özel S/PDIF (Sony/Philips digital interface) ba ğ layıcısı ile birlikte gelmektedir. S/PDIF, 5.1 hoparlör sisteminin do ğ rudan ba ğ lanmasını sa ğ lar. Gelişmiş Hoparlörler

35 Monitör 35

36 36 Bilgisayarlarda üç tip ekran kullanılmaktadır. CRT Monitör LCD/LED Projektör Bunun dı ş ında PC’ler TV ve daha farklı görüntü sistemlerine de çe ş itli ş ekillerde ba ğ lanabilirler; ancak bu ekranlar e ğ itimin kapsamında de ğ ildirler. Monitörler

37 37 CRT, katot ı ş ınlı tüp monitörleri ifade eder. Vakum tüpünü andıran bir yapısı vardır. Arka kısımda 3 elektron tabancası içeren ince bir silindir vardır. Kırmızı, ye ş il ve mavi Bu silindir (yoke) elektron tabancalarının vuru ş noktalarını yöneten elektromıknatıslardan olu ş ur. Görüntünün oldu ğ u geni ş ön kısım ise bir fosfor tabakasıdır. CRT Monitör

38 38 Elektron tabancasından gönderilen elektronlar ön yüzeydeki fosfor tabakasına çarparak ı ş ık üretirler. Bu ı ş ık belirli bir süre devam eder ve aydınlık kalır Bu süreklilik olarak ifade edilir ve görüntüyü algılamamızı sa ğ lar. Çok süreklilik oldu ğ unda resim lekeli olur. Çok az süreklilik oldu ğ unda resim titre ş imli görünür. I ş ın ve süreklili ğ in senkronu kararlı bir görüntünün olu ş masını sa ğ lar. Yoke adı verilen manyetik alan, tabancaları hedeflerine yönlendirir CRT Monitör Nasıl Çalışır?

39 39 Monitör çözünürlü ğ ü yatay ve dikey piksel sayılarının çarpımı olarak ifade edilir. 640 x 480 - 800 x 600 - 1024 x 768 - 1280 x 1024 - 1600 x 1200 Bu çözünürlükler “aspect ratio” denilen bir orantıya sahiptir En - boy oranıdır… 4:3 - 16:9 - 16:10 Bir CRT monitör için maksimum olası çözünürlük, bir pikselin ne kadar küçük olabilece ğ ine ba ğ lıdır. Minimum piksel boyutu, teorik olarak kırmızı, ye ş il ve maviden olu ş an üçlü fosfor grubu olabilir. Çözünürlük

40 40 LCD, sıvı kristalli monitörleri ifade eder. Güncel olarak en yaygın kullanılan monitör türüdür. CRT monitörlere göre daha ince ve hafiftirler. Neredeyse titre ş imsizdir ve zararlı radyasyon yaymaz. Bunlara ba ğ lı olarak CRT ekranlara göre daha az enerji kullanır. Çözünürlük, tazeleme oranı ve bant geni ş li ğ ine gibi CRT ile ortak ifade edilen özellikleri olsa da tamamen farklı bir çalı ş ma sistemi vardır. LCD Monitörler / Liquid Crystal Display

41 41 LCD’nin çalı ş ması, ı ş ı ğ ın polaritesi kavramına dayanır. LCD ekranlarda özel olarak üretilmi ş bir sıvı bulunur. Bu sıvı kristal, 2 adet polarize cam tabaka arasında yer alır. Kristaller ekrana bir ızgara ş eklinde yerle ş tirilmi ş tir. Görüntü, sıvı kristallerin ı ş ı ğ ı geçirme özelliklerinin elektrik ile kontrol edilmesi ile elde edilir. Kristallerin ı ş ı ğ ı geçirme yetilerinin yönetilmesine göre, aktif ve pasif matris olarak adlandırılan 2 türü vardır. LCD’ler Nasıl Çalışır?

42 42 Tüm LCD’lerin kendilerine özgün bir çözünürlü ğ ü vardır En net görüntü bu çözünürlükte sa ğ lanır. LCD’de pikseller sabitlenmi ş tir ve bu piksel limitlerinden daha fazla de ğ erleri gösteremezler. Daha dü ş ük çözünürlüklere ayarlandı ğ ında ise görüntü kalitesi büyük ölçüde dü ş er. LCD'nizi daima kendine özgü çözünürlü ğ e ayarlayın! Bazı LCD ekranlar, daha dü ş ük çözünürlük durumlarında görüntüyü ekrana yayarak bozmak yerine ekrana ortalar LCD Çözünürlüğü

43 Görüntü problemlerinde sorun ya ş anabilecek 3 nokta vardır. Ekran kartı Monitör Kablolar ve ba ğ layıcılar Öncelikli adım sorunun nerede oldu ğ unun tespitidir. En efektif yöntem, sa ğ lam oldu ğ u bilinen bile ş enlere testtir Monitörün çalı ş ıp çalı ş madı ğ ının temel kontrolü yerle ş ik menüsünde ula ş mayı sa ğ layan OSD tu ş unu kullanmaktır. OSD menüsü geliyorsa büyük ihtimalle sorun sadece ayarlar veya di ğ er bile ş enlerdir. Arıza Tespiti

44 LCD’lerde kırılma / çatlama benzeri hasarlar onarılamaz LCD kararma sorunları, lamba veya invertor arızasını gösterir ve bu parçalar servis ortamında rahatlıkla giderilebilir Bazı parlak piksel hataları, piksel masajı veya baskı yöntemi gibi çe ş itli müdahalelerle giderilebilir Monitör kapalı iken parlak pikselin bulundu ğ u bölgeye hafif nemli, yumu ş ak ve pamuklu bir bez ile baskı yapılır Baskı sırasında monitörün power dü ğ mesi açılır Baskı kaldırıldı ğ ında piksel hatası kaybolabilir Her zaman i ş e yaramadı ğ ı gibi, bir süre sonra hata tekrar olu ş abilir LCD Problemleri

45 LCDCRT İnce ve hafiftir. Daha az yer kaplarHacimli ve ağırdır Daha az güç tüketir (20W)Güç tüketimi fazladır (150W) Görüntü net ve renkler sabittirNetlik sınırlıdır ve renk kullanım ömrüne göre bozulabilir Metin modunda kontrast çok iyidirMetin modunda kontrast zayıftır Titreme yokturTitreme vardır Kontrast ve renk görüş açısına bağlı olarak değişirGörüntü kalitesi görüş açısından bağımsız olarak sabittir Tam siyah renk elde etmek güçtürTam siyah renk elde edilir Hareketli görüntülerde bulanıklık olabilirHareketli görüntüler nettir Piksel hatası oluşabilirPiksel hatası gibi bir problemi yoktur Doğal sabit bir çözünürlüğü vardırBirden fazla çözünürlüğü aynı kalitede destekler Gelişmiş teknoloji ürünüdür ve fiyatları düşmektedirGelişmiş teknoloji ürünüdür ve ucuzdur DVI gibi sayısal bir arayüz ile problemsizdirAnalog arayüz ile problemsizdir LCD ve CRT Karşılaştırması

46 Projektörler 46

47 47 Projektörler bilgisayar görüntüleri için üçüncü bir seçenektir. Önden ve arkadan görüntülü olarak 2 türü vardır. Arkadan görüntülü projektörler daima ekranın içindedir ve televizyonlar için çok popülerdir. Önden görüntülü bir projektör ise, görüntüyü önden gönderir ve öndeki uygun bir mesafeye ekranı koymanızı gerektirir. PC'lere ba ğ lanan önden görüntülü projektörler son yıllarda tüm konferansların temeli olmu ş tur. Projektörler

48 Projektörler yaygın olarak VGA, S Video ve Composite gibi analog ba ğ lantıları standart olarak bulundururlar. Güncel projektörlerin ço ğ u dijital arayüzler olan DVI ve HDMI deste ğ i de sunmaktadır. Bunun dı ş ında USB, seri port veya network arayüzüne sahip projektörler vardır. Windows Vista, kablolu veya kablosuz a ğ projektörleri için özel destekler sunar. Projektörlerin Bağlanması

49 Diğer Monitör Teknolojileri 49

50 Dokunmatik ekranlar genellikle özel sistemlerde kullanılır. PDA, POS Cihazları, GPS, Tablet PC, ATM Cihazları, Cep Telefonları Dokunmatik bir ekranın tek farkı, temas noktası ve süresi algılamadır. Farklı temas algılama teknolojileri kullanılır Isı veya basınç duyarlı dirençler. Kızılötesi sensörler. Elektronik kapasitörler. Dokunmatik Ekranlar

51 Plazma ekranlar, TV’ler için bir dönem popüler olmu ş tur Bilgisayarlar için uygun de ğ ildir. Uyumsuz do ğ al çözünürlükleri vardır (Örne ğ in 1366x768) Ekranda sabit kalan görüntülerin yanma (burn-in) yapması ve sürekli ekranda hayalet / gölge görüntülere sebep olması Yanma etkisi bilgisayarla kullanıldı ğ ında daha fazladır TV dünyasında da yerini LCD TV’lere bırakmı ş tır. Plazma Ekranlar

52 DLP, yani dijital ı ş ık i ş leme çok yeni bir teknolojidir. Ev sinema sistemlerinde oldukça popülerdir ve ş a ş ırtıcı zengin görüntüler elde edilir. Bilgisayar monitörlerinde çok küçük bir etkisi vardır. Projektörlerde ise büyük bir ba ş arı sa ğ lar. DLP projektörler LCD projektörlerden çok daha pahalıdır. DLP: Digital Light Processing

53 Üreticileri yo ğ un bir ş ekilde CRT ve LCD teknolojilerinin güçlü yönlerini bir araya getirmeye çalı ş maktadır. LED, SED ve FED bu alanda ilerleyen teknolojilerdir. Bu kapsamda ilk LED TV’ler yüksek fiyatlarla satı ş a çıkmı ş tır. LED TV’ler daha ince yapıda, daha az ısınan ve enerji harcayan ve çok daha kaliteli görüntü veren bir teknoloji durumundadır. İleri Düzey Ekran Teknolojileri

54 Ekran kartları çe ş itli analog ve dijital çıkı ş larla bilgisayarları televizyonlara ba ğ layabilirler. Yeni nesil TV’ler bir PC monitörü gibi tasarlanmaktadırlar. Bunun dı ş ında PC’ler geni ş leme kartları ile TV ve radyo özellikleri de kazanabilmektedir. Bu kartlar analog veya dijital kanal seçici (tuner) i ş levi görürler. Televizyon İşlevleri ve Bilgisayarlar

55 DirectX 55

56 56 Eskiden uygulamalar i ş lemler için donanıma direkt eri ş irlerdi. Yeterince iyi olmayan yazılımlar sistem çökmelerine sebep oluyordu Bunu engellemek için Microsoft DirectX API’sini çıkarttı. Amacı özellikle grafik uygulamalarında donanıma olan eri ş imleri do ğ ru ş ekilde yönetmek ve kolayla ş tırmaktır. Grafiklerin dı ş ında ses, a ğ ba ğ lantıları ve giri ş aygıtları gibi çok geni ş bir donanım yelpazesini destekler. DirectX sadece Windows içindir. Unix ortamlar için DirectX alternatifi OpenGL’dir ve hem Windows hem de Mac sürümleri bulunmaktadır. DirectX

57 Bugün neredeye tüm oyunlar DirectX'e ihtiyaç duyar ve tüm ekran kartlarının DirectX'i destekleyen sürücüleri vardır DirectX her sistemdeki yüklü ve çalı ş ır durumda olmalıdır Bunu do ğ rulamak için DirectX tanı aracı bulunur Çalı ş tır : dxdiag Bu ekrandan bir çok özelli ğ i test edebilirsiniz DirectX Tanılama Aracı


"Donanım 2 (Hardware 2) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları