Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI

2 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-1- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulaması ne şekilde olur? A)Ceza aynı kalır. B)Ceza yarı oranında azaltılır. C)Ceza yarı oranında artırılır. D)Ceza 1 kat oranında arttırılır.

3 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-2- Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alına fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz? A)Mülki amirler B)Ulaştırma Bakanlığı personeli C)Gümrük Müsteşarlığı personeli D)Sahil Güvenli Komutanlığına bağlı personel

4 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-3- Tır sürücüleri aşağıdaki huşulardan hangisine uymak zorunda değildir? A)Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar. B)Uluslararası eşya taşıyan Tır araçlar ilan edilen güzergahların dışında hareket edemezler. C)Tır sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye’de izledikleri güzergahların genel geçiş süresine uyamaya mecburdurlar. D)Tır sürücüleri araçlarının özel bölümlerinde bulunan yiyeceklerini sadece gümrük park yerinde kullanabilirler.

5 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-4- İki veya daha fazla kere, kendi TIR karnesini başkasına kullandırdığının veya başka bir karne hamiline verilmiş TIR karnesini kullandığının tespit edilmesi halinde aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır? A)Her bir ihlal için USD ilave teminat alınır. B)1 yıl süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i indirilir. C)Karne hamiline ihtar verilir. D)3 ay süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i indirilir.

6 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-5- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen canlı hayvanlar hangi gümrük kapılarından giriş yapabilir? A)Gümrük işlemleri yapabilen tüm gümrük kapılarından B)Sadece taşıtların giriş yapabildiği gümrük kapılarından C)Sağlık kontrolü yapabilen gümrük kapılarından D)Sadece limanlardaki gümrük kapılarından

7 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-6-“Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve ,varış gümrük idarelerini kapsayabilir.” Ancak hareket ve varış gümrük idarelinin toplam sayısı kaçı geçmemelidir? A) B) C) D)6

8 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-7- Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir. B)Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere edilemez. C)Kaçak eşyanın, taşıma araç yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlık bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir. D)Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.

9 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-8- Gümrük İdareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir? A)1 yıl B)2 yıl C)3 yıl D)4 yıl

10 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-9- Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden birisi değildir? A)Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak. B)Eşyayı bir serbest bölgeye koymak. C)Eşyayı gümrük bölgesinde imha etmek. D)Eşyayı gümrük kapısı olmayan bir yerden geçirmek.

11 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-10- Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Gümrük beyannamelerindeki düzeltmeler, idare amirinin izniyle yapılır. B)Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra beyannamede her türlü düzelteme yapılabilir. C)Beyannameler tescilden sonra düzeltemezler. D)Beyan sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra beyannamede yer alan ağırlık, adet, ölçü veya kıymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine izin verilir.

12 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-11- TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlerdir? A) B) C) D)90

13 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-12- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. B)Serbest dolaşımda bulunan eşya gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren gümrük gözetimi altındadır. C)Türkiye gümrük bölgesine giriş ve çıkışlar gümrük kapılarından yapılır. D)Eşya gümrük idaresinde her yerde boşaltılabilir.

14 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-13-“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak ortaya çıkar. B)İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir. C)Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir. D)Kaçaklık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.

15 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-14- TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz. B)Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde Tır işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir. C)TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir. D)TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.

16 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-15- CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir? A)Haksız fiil ya da talep edenin (davacının) ihmali. B)Nakliyecinin kendi haksız fiil yada ihtimalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar. C)İstiflemeden kaynaklanan sorunlar. D)İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi.

17 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-16- Özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir? A)10 gün B)20 gün C)30 gün D)40

18 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-17-Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz? A)Onaylanan beyanname, nakliyeciye verilir. B)Nakliyeci, onaylanan beyanname üzerinden TIR karnesini düzenler. C)İhracatçının talebi üzerine eşya araca yüklenir. Yükleme işleminden önce araç boş olarak kantara gider ve tartılır. Yükleme yapıldıktan sonra araç bir kez daha tartı işlemine tabi tutulur. D)Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük idarelerinde TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılan TIR karesi giriş yaprakları işlemi yapan giriş veya hareket gümrük idaresinde mevzuata uygun bir şekilde arşivlenerek saklanır.

19 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-18- Gümrük mevzuatına göre, TIR çekicilerinin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilecek maksimum yakıt miktarı ne kadardır? A)350 litre B)500 litre C)550 litre D)1000 litre

20 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-19-Gümrük Kanuna hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A)Depo B) Serbest Bölge C)Antrepo D)Dağıtım Merkezi

21 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-20- Özel Kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer? A)Vergi Kaçırma B)Kaçakçılığa müsamaha C)Vergide usulsüzlük D)Kaçakçılık

22 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-21- Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla görevli arasında yer almaz? A)Mülki amirler B)Belediye Personeli C)Gümrük Müsteşarlığı personeli D)Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

23 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-22- Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen gümrük belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A)A.T.A karnesi B)EURO.1 belgesi C)TIR karnesi D)CEMT/CM belgesi

24 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-23- Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A)Dahili muayene B)Tam muayene C)Kısmi muayene D)Harici muayene

25 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-24- TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır? A)Hamule senedi B)Konşimento C)Hasar ve tespit tutanağı D)Kaza talimatı

26 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-25-TIR Sistemi içinde taşıma yapılacak her araç için Gümrük Başmüdürlüklerinden alınacak “uygunluk belgesi” kaç yıl geçerlidir? A) B) C) D)5

27 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-26- Aşağıdakilerden hangisi CMRE sözleşmesi kapsamında taşınabilir? A)Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımaları B)Ev eşyası taşımaları C)Cenaze taşımaları D)Yanıcı-patlayıcı madde taşımaları

28 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-27-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? A)Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ev argonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. B)Türkiye’den karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları. C)Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları. D)İndirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıta ait olduğu ülke taşımaları.

29 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-28-Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eden fiillerde değildir? A)Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithaline teşebbüs emek. B)İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarını yanıltmak suretiyle ülkeye sokmak. C)Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye’ye ithal etmek. D)Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımdaki eşyayı rejim hükümlerine göre gümrük bölgesinde bırakmak.

30 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A)Hafif para cezası B)Hafif hapis cezası C)Ağır para cezası D)Verilecek ceza iki katı artırılır.

31 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-30- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A)Teşebbüs B)Teşekkül C)İçtimaa D)Kaçakçılık

32 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-31- TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüne verilir? A) B) C) D)4

33 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-32- TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir? A)TIR işleminin sona ermesi B)TIR işleminin başlaması C)TIR işleminin ibrası D)TIR işleminin durdurulması

34 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-33- Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? A)Tütün içeren purolar B)Tütün İçeren Sigaralar C)Ham tütün D)Sigaralar

35 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORULAR-34- TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir? A)6 ay B)3 ay C)1 ay D)10 gün

36 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-35- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur? A)Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır. B)Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır. C)Verilecek ceza iki kat oranında artırılır. D)Verilecek ceza aynı kalır.

37 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-36- Eşyanın Gümrük idaresine ya da Gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir ere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, yapılan bildirimine ne denir? A)Gümrük Beyanı B)Eşyanın Gümrüğe Sunulması C)Gümrük Statüsü D)Gümrük Gözetimi

38 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-37- Aşağıdakilerden Hangisi Gümrük yükümlülüğü sona erdiren nedenlerden biridir? A)Vergilerin ödenmesi B)Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, telef veya kaybı C)Eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle müsadere edilmesi D)Hepsi

39 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-38- Eşyanın gümrükte fizik muayenesiyle birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir? A)Sarı hat B)Yeşil hat C)Kırmızı hat D)Hiçbiri

40 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-39-Gümrük işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeler gümrük gözetimi amacıyla kaç yıl süreyle saklanmak zorundadır. A)5 yıl B)1 yıl C)4 yıl D)10 yıl

41 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-40- Türkiye Gümrük Bölgesi’nde karayolu ile transit eşya taşıyan taşıtların transit süreleri, izleyecekleri yollar, kontrol noktaları ve konaklama yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak hangi bakanlığın yetkisi dahilindedir? A)İçişleri Bakanlığı B)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı C)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı D)Dışişleri Bakanlığı

42 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-41- Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim aşağıdakilerden hangisidir? A)İhracat Rejimi B)Transit Rejimi C)Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi D)Hiçbiri

43 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-42- Türkiye Gümrük Bölgesi’nde Transit Rejim’e tabi tutulan eşya için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A)Eşyanın yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye gitmesi B)Eşyanın yabancı bir ülkeden Türkiye’ye gelmesi C)Eşyanın Türkiye’den yabancı bir ülkeye gitmesi D)Hepsi

44 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-43- Yolcu eşyası gümrük antreposuna konulduktan ne kadar süre sonra işlemlerinin tamamlanmaması halinde tasfiye edilecek eşya statüsüne girer? A)5 ay B)3 ay C)1 ay D)2 ay

45 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-44- Gümrük yükümlüleri kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilirler? A)30 gün B)7 gün C)15 gün D)45 gün

46 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-45-Gümrük idarelerine intikal eden itirazlar kaç gün içinde karara bağlanarak kişiye tebliği edilir? A)30 gün B)15 gün C)20 gün D)10 gün

47 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU yılında Cenevre’de imzalanan TIR Sözleşmesi Türkiye’de hangi tarihten itibaren uygulanmaya başlanmıştır? A) B) C) D)1966

48 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-47- TIR Sözleşmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A)Taşımacılık operatörlerinin karşılaştıkları güçlükleri azaltmak B)Geleneksel milli prosedürler yerine uluslararası kontrol sistemlerinin imkanını sunmak C)Devletlerin gelirlerinin etkin olarak korunmak D)Hepsi

49 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-48- TIR Sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altındaki eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine taşınmasına ne denir? A)TIR Taşımacılığı B)Transit Rejimi C)İthalat Rejimi D)İhracat Rejimi

50 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-49- Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan taşıtların TIR Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara haiz olduğunu gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? A)TIR Karnesi B)ATA Karnesi C)Taşıt Onay Belgesi D)CMR

51 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-50-Malların yurt dışında tanıtımı veya onarımı amacıyla gümrük vergisine tabi olmadan, gönderildikleri karşı ülke tarafından geçici olarak kabulüne imkan sağlayan uluslararası gümrük belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A)TIR Karnesi B)ATA Karnesi C)CMR D)AETR

52 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-51-Bir suça iştira etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri ilgili mercie haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçilmesini sağlaması halinde duyumu ne olur? A)Ceza verilmez B)Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir C)Beş bin güne kadar adli para cezası verilir D)İki yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir

53 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-52- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevlidir. A)Mülki Amirler ve Gümrük Müsteşarlığı Personeli B)Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü C)Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli D)Hepsi

54 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
Soru-53- Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A)Kaçak eşyaya el konularak taşıt serbest bırakılır B)Kaçak eşya ile birlikte taşıta da el konulur C)Para cezası verilir D)Hiçbiri

55 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-54- Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Türk gözü sınır kapısı - Ardahan – Gürcistan B)Habur sınır kapısı - Şırnak - İran C)İpsala sınır kapısı - Edirne – Bulgaristan D)Hamzabeyli sınır kapısı – Kırklareli - Yunanistan

56 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, yolculuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan yada başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri. A)Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya elkonur. B)Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir C)Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya elkonur D)Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir

57 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-56- Gümrük idareler tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir? A)1 yıl B)2 yıl C)3 yıl D)4 yıl

58 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU -57- Sınır Kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Cilve gözü-Hatay-Suriye B)Gürbulak-Ağrı C)Hamzabeyli-Kırklareli-Yunanistan D)Türk gözü-Ardahan-Gürcistan

59 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir A)Taşıtın kasko değeri B)Taşıtın kasko değerinin yarısı C)Gümrüklenmiş değeri D)FOB değeri

60 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-59- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir? A)Örgütlenerek kaçakçılık yapma B)Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma C)Başka birinden destek alma D)Belgede sahtecilik yapma

61 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz? A)Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkartmaya çalışan kamyon. B)Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon C)İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmaya bu eşyayı taşıyan taşıt aracı D)Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon.

62 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-61- TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür? A)O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir B)Geçersizdir C)İşleme alınmaz D)İptal edilir

63 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-62-Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir? A) B) C) D)7

64 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-63- Uluslararası eşya taşımacılığında, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne tür bir taşımadır? A)İkili taşıma B)Transit taşıma C)Üçüncü ülke taşıma C)Dördüncü ülke taşıması

65 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-64- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede daha fazla ise, o cezaya hükmolunur. B)Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. C)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır. D)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafında birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

66 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-65- Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanuna göre hangi işlem uygulanır? A)El konulur B)Alıkonulur C)Tasfiye edilir D)Hiçbiri

67 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-66- Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez? A)Canlı büyükbaş hayvanlar B)Tropikal meyveler C)Kurutulmuş muz D)Tütün ve alkol türevi maddeler

68 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-67- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir? A)7 gün B)10 gün C)15 gün D)30 gün

69 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-68-Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kaçak şüphesiyle el konulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir. B)Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde depo temin eder. C)El konulan her türlü eşya ve taşıma araçların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar sahiplerince karşılanır. D)Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere iade sevk olunur.

70 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-69- Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A)Çeki listesi B)Mal Faturası C)CMR belgesi D)Gümrük çıkış beyannamesi

71 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-70- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir. B)Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir. C)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir D)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

72 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-71- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’n göre “eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal edilen kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A)Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası cezalandırılır. B)Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır C)Altı adan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. D) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

73 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-72- Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır? A)Yarı oranda artırılır B)Bir kat artırılır C)Üç kat artırılır D)On Kat artırılır

74 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-73- TIR Karnesinin en son sarı voleti (sayfası) ne olarak adlandırılır? A)CMR B)Konşimento C)Hasar ve tespit Tutanağı D)Hamule Senedi

75 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-74- Yolcuların beraberinde veya taşıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya gizlenmiş bulunan eşyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır? A)5 katı B)4 katı C)3 katı D)2 katı

76 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiile ilgi resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Cezası yarı oranında indirilir B)Cezalandırılmaz C)Cezası tecil edilir D)Cezası 1/3 oranında indirilir.

77 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-76- Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçlara verilen sürelerin 38 saat aşılması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir? A)Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır B)Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır C)Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır D)Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır

78 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-77- Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A)Kırmızı hat B)Sarı Hat C)Mavi Hat D)Yeşil Hat

79 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-78- Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin ha ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? A)Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez B)Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir C)Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir D)Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir

80 GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI
SORU-79- Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ada başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır? A)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir, B)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir, C)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya teslim edilir, D)Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

81 CEVAP ANAHTARI 1-B, 2-B, 3-D, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-D, 10-B, 11-C, 12-D, 13-D, 14-C, 15-C, 16-B, 17-C, 18-C, 19-C, 20-D, 21-B, 22-A, 23-B, 24-C, 25-A, 26-D, 27-D, 28-D, 29-D, 30-A, 31-B, 32-C, 33-C, 34-B, 35-C, 36-B, 37-D, 38-C, 39-A, 40-C, 41-A, 42-D, 43-B, 44-C, 45-A, 46-D, 47-D, 48-A, 49-C, 50-B, 51-A, 52-D, 53-B, 54-A, 55-B, 56-B,57-C, 58-A, 59-D, 60-D, 61-A, 62-B, 63-A, 64-A, 65-A, 67-D, 68-C, 69-A, 70-D, 71-D, 72-A, 73-C, 74-D, 75-B, 76-B, 77-B, 78-B, 79-A


"GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları