Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kemal Koç Ankara,2011 dahilde işleme izin belgesi www.formmusavirlik.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kemal Koç Ankara,2011 dahilde işleme izin belgesi www.formmusavirlik.com."— Sunum transkripti:

1 Kemal Koç Ankara,2011 dahilde işleme izin belgesi www.formmusavirlik.com

2  DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesi  Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesi  DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı  İB: İhracatçı Birlik  Firma: DİİB Kullanabilen İmalatçı/İhracatçı  YMM : Yeminli Mali Müşavir  GB: Gümrük Beyannamesi

3  Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü (yürürlük kurumu) Belge düzenleme, DİR ile düzenleme yapma, önlem alma, sorunları çözme ve talimat verme, koordinasyonu sağlama  Gümrük Bakanlığı DİR ve DİİB ile ilgili uygulamada gümrük işlemleri

4  İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği Belge taahhüt hesaplarının kapatılması, DİR otomasyon sistemine firma tanımlama işlemlerinin yapılması, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ve revize edilen belgelerin basımı. Diğer kurumlar: Maliye Bakanlığı, Türkiye Şeker Kurumunca tespit edilen Şeker Fabrikaları, TMO, Süt Konseyi gibi kurum ve kuruluşlar.

5 İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. 1. Ticaret politikası önlemleri  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat -anti-damping ve sübvansiyon-  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat -kota ve gözetim lisansları-

6 2. Gümrük muafiyetleri  İthalatta Gümrük Vergisi  KDV Muafiyeti  KKDF İstisnası  Vergi, Resim ve Harç İstisnası  TMO ve Şeker Kurumu’dan İndirimli Alım  Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması  Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade Edilmesi  İthalat Sırasında Alınan Teminatta İndirim Ayrıca;

7  Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir.  DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

8 PAMUK İTHALAT PAMUK İPLİĞİ POLYESTER ÜRETİM SÜRECİ NİHAİ ÜRÜN (MENSUC AT) İHRACAT TEMİNAT TEMİNAT ÇÖZÜMÜ

9  Aynı konuda ilk DİİB, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü kadar düzenlenir. Sonraki DİİB’lerin miktarı belirlenirken aşağıdaki konular dikkate alınır Önceki belgelerde kullanılan miktar Belge süresi Açık belgelerdeki ihracat performansı Sektörel kısıtlamalar

10  ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Önce İthalat Eşdeğer Eşya (Önce İhracat)  GERİ ÖDEME SİSTEMİ

11  İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

12 Gümrük Teminat Teminat İade İthalat Üretim İhracat Belge Sonu

13  Belge kapsamında önce ithalat daha sonra ihracat yapılabileceği gibi eşdeğer eşya kullanılarak önce ihracat sonra ithalat yapılması da mümkündür. Bu durumda ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak asgari sekizli bazda GTIP pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

14 Teminat İade Üretim İhracat İthalat Belge sonu Yurt İçi

15  KDV’de Tecil-Terkin Sistemi  Türkiye Şeker Kurumunca tespit edilen Şeker Fabrikaları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Süt Konseyi gibi kurum ve kuruluşlardan alınan şeker, süt tozu ve hububat.

16  Bu sistem, DİİB’te yer alan hammaddelerin yurt içinden KDV ödenmeksizin alımını sağlar.  Bir malın DİİB kapsamında KDV ödenmeksizin alınabilmesi için: 1. Satıcının mutlaka o malın imalatçı olması 2. Önce alım sonra ihracat şartına uyularak işlem yapılması gerekmektedir.  Tecil-Terkin sistemi ihtiyaridir.  İhracatın gerçekleşmemesi halinde sorumluluk belge sahibi alıcıdadır.  YMM raporunun ihracattan sonra 3 ay içinde düzenlen- mesi ve vergi dairesine ibraz edilmesi suretiyle tecil edilen vergi terkin edilir.

17 DİİB kapsamında ihracı taahhüt edilen ürünün başka bir belgenin ithalat listesinde yer alması şartıyla, bir belgeden diğerine satış ve iki belgenin birlikte kapatılması mümkündür.  Eksik ihracat, telafi edici vergi vs. tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan birinci firmaya aittir.  Satıcı firmanın da belgesi sahibi olması şartıyla, KDV muafiyeti uygulamadan (tecil terkin şartlarına uymadan) belgeden belgeye alım yapılabilir.  Satıcı firma, belgeden belgeye satışları, taahhüdüne saydığı için, alıcıya fiyat avantajı yansıtabilmektedir.

18 SATICI ALICIİHRACAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KDV’siz SATIŞ YMM Raporu VERGİ DAİRESİ

19  Teminat: Para Teminat Mektubu Hazine tahvil ve bonoları  İndirimli Teminat: A (%1), B (%5), C (%10) Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri DTSŞ ve SDTŞ için bir önceki yıl ihracatı kadar İmalatçı-İhracatçıların, son 4 yıl içinde alınmış ve kapanmış belge kapsamında, sanayi ürünleri için 1 milyon $, tarım/tarım ürünleri için 500 Bin $. gerçekleşen ihracatı olması (%10). İhracatçılar için, son 3 yıl içerisinde 5 milyon $ veya 5 yıl içerisinde 1 milyon $ gerçekleşen ihracatı olması.

20  İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen meblağın geri alınması,  Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ithalat esnasında (önceden) ödenmesi.

21 Gümrük Vergi, KDV, fon Vergilerin İadesi İthalat Üretim İhracat Belge Sonu

22  Asgari 4, Azami 12 ay  12 Ayı Aşan üretim süreçlerinde ise proje süresi kadar Örnek: Gemi inşaa, savunma sanayi projeleri vb.

23  1-Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, son gazete)-onaylı  2-İmza Sirküleri- noter onaylı  3-Firma Vergi Mükellefiyet Yazısı -vergi d. orijinal  4-Taahhütname - noterden, asıl  5-İhraç malı ile ilgili Kapasite Raporu–odadan onaylı  6-Firma Tanımlama Formu  7-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge  8-12 Aylık SSK Bildirge, tahakkukları ve listesi–fotk.  9- Son 6 aylık elektrik faturaları - fotk.

24  Süre Kaydırımı; İthalatın ilk yapıldığı tarihe kadar verilen ek süre (azami 3 ay)  Ek Süre; Belge ihracat taahhüdünün en az %50’sini gerçekleştiren firmalara belge orijinal süresinin 1/2’si olmak üzere en fazla 6 ay ek süre  Haklı sebebe ilişkin süre (Müsteşarlıkça tespit edilen süre)  Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süre (Müsteşarlıkça tespit edilen süre)  Diğer; Müsteşarlıkça sonradan yapılan süre düzenlemeleri, kriz ek süreleri vs.

25  İthal ve ihraç eşyasının GTİP’i, adı, miktarı ve değeri  Süreler  Döviz kullanım oranı  Yan sayici  Teminat oranı  Firma unvanı ve adresi  Vergi Dairesi adı ve hesap numarası BİRLİK DTM

26  DİİB’te taahhüt edilen işlem görmüş ürünün Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere, belge süresi için, belge kapsamında, belge bilgilerine uygun oalrak ihraç edilmesi gerekmektedir.  Serbest Bölgelere yapılan ihracatın belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde başka bir ülkeye satışının veya bir başka belge kapsamında Türkiye’ye ithalatının yapılması gerekir.

27  Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi aracı ihracatçı ile yapabilirler  Bazı hallerde Müsteşarlıkça aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

28  Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİİB kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, EFTA ülkelerine, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir.  Ödenecek vergi tutarı, ihraç edilen malın bünyesinde kullanılan ithalat malına tekabül eden gümrük vergisi kadardır ve ihracat kuru ile ödenir.

29 ÜÇÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE AB EFTA STA PAMK İTHALAT İHRACAT

30  A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde(EUR.1 veya fatura beyanı)  Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerli  İhracat tarihinde menşe (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı “0” ise TEV tahsilatı aranmaz.  Menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise TEV aranmaz  AB’ye yapılan tarım ürünü ihracatında OGT ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan ödenir  Ülkemiz menşeli (doğmuş ve büyütülmüş) canlı hayvan ve balıkçılık ürünlerinde TEV aranmaz

31  Şeker ve hububatı girdi olarak kullanan imalatçılara dünya fiyatlarından girdi temin edilmesinin sağlanması ve bu kurumların stoklarının azaltılmasını teminen alım yapılmaktadır.  TMO’dan alımlarda ilk önce ihracat yapılması şartı kaldırılmıştır. (2006 yılından beri TMO’ dan ihraç kayıtlı satış yapılmamaktadır)  Şeker alımında ise dünya fiyatı ile yurt içi fiyatı arasındaki fark kadar teminat alınır.

32  Kapatma için Gerekli Belgeler: Belge Aslı İthalat ve İhracata Ait Gümrük Beyanname Asılları Özel fatura asılları Tecil Terkin kapsamında düzenlenen belgeler için YMM Raporu İthalat-İhracat ListeleriTEV makbuzu, A.TR, Menşe İspat Belgeleri, Ön Statü Belgesi (gerekli olması halinde)

33  DİİB Kapatma müracaatları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır.  Belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde manuel ve elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekir.  Kapatma müracaatı yapmayan firmaların belgeleri, belge süre bitim tarihinden 3 ay sonra resen kapatılır.

34  GB’nin DİİB süresi içinde tescil edilmiş olması  GB’nin aslı üzerinde belge satır kodunun yer alması.  GB’nin BİLGE sistemine otomatik düşümünün yapılmış olması  GB’nin 37 nolu kutucuğunda kalem rejim kodunun 31 51 (ya da Dİİb ihracatına sayılabilecek bir rejim) olması.  GB’deki malın DİİB’de belirtilen özelliklerle aynı olması

35  Belge Şartları Yerine Getirilmiş ise: 4 Teminat iadesi için ilgili Gümrük İdaresine bildirim.  Belge Şartları Yerine Getirilmemiş ise: Müeyyide uygulanması için yine ilgili Gümrük İdaresine bildirim.

36  Belge kapsamında döviz kullanım oranının %80’i (oranlar değişti) aşan kısmına karşılık gelen ithalata,  Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı tespit edilen ithalata,  Belge üzerinde kayıtlı olan ithalat miktarını aşan kısma, İthalat sırasında alınmayan vergiler (Gümrük vergisi + KDV + varsa diğer kesintiler) Gecikme Faizleri. İthalat vergilerinin iki katı kadar para cezası. Yurtiçinden yapılan alımlarda iki katı para cezası uygulanmaz Söz konusu müeyyideler İhracatçı Birliklerinin, ilgili mercilere gönderdiği taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

37  Belge süresi içinde olması  Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması  Eşyanın Gümrük İdaresince yerinde tespiti  Eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin yapılması  Kanunen ödenmesi gereken vergilerin ödenmesi kaydıyla DİİB kapsamında ithal edilen eşya serbest dolaşıma girebilir  Bu durumda Serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz

38 38  DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir. Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. (DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.)  İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.  İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir.

39 39  Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler)  Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.  Taahhüt kapatma evrakının ilgili Genel Sekreterliğe eksiksiz (tam) olarak sunulması,  Belge şartlarına uyulması(örn; belge şartlarında ekspertiz şerhi varsa raporun belge süresi içerisinde ilgili Oda’dan alınması gerekmektedir.),  Belgenin sarfiyat hesabındaki kullanım oranlarına dikkat edilerek, sarfiyat tablosunun DIR Sisteminden takip edilmesi.


"Kemal Koç Ankara,2011 dahilde işleme izin belgesi www.formmusavirlik.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları