Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN."— Sunum transkripti:

1 1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

2 2 TEMEL KONULAR AB Direktiflerine Uyum Amaçlı Yapılan Değişiklikler, Şikayet Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Düzenlemeler, Alım Sisteminin İyileştirilmesine İlişkin Düzenlemeler, Kurumun yetki ve görevlerine ilişkin Düzenlemeler,

3 3 Yeni Eklenen İstisnalar  Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar, Araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapılacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, Ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar,

4 4 Yeni Eklenen İstisnalar Finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,  Sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları, Et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar,  Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları (Uykuda sözleşmeler)

5 5 Yeni Getirilen Tanımlar Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlara; İstekli olabilecek, Ön ilan, Elektronik Kamu Alımları Platformu, Dinamik alım sistemi, Elektronik eksiltme, Çerçeve anlaşma, tanımları ilave edilmiştir.

6 6 İş Deneyimine İlişkin Belirlemeler Gerçekleştirilen veya denetlenen ya da yönetilen işin en az %70’inin, yapımda son 15 yıl, mal ve hizmet alımlarında son 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi yerine kabulünün bu süreler içinde olması esası getirilmiştir. 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen işler için sözleşmenin devri hariç iş durum belgesi kaldırılmış, belge olarak sadece iş bitirme belgesi kalmıştır. İş denetleme veya yönetme belgesi için sözleşme bedelinin en az %80’inde görev alma zorunluluğu getirilmiştir. Yapımla ilgili hizmet işlerinin iş deneyimi bakımından yapım işlerine tabi olması esası getirildi. Sözleşme devrinde işin en az %80’ini gerçekleştirenin iş deneyim belgesi alabileceği hükme bağlandı.

7 7 İş Deneyimine İlişkin Belirlemeler İş deneyim belgesi sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgelerin ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgelerin tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alacakları belgelerin ise en fazla beşte bir oranında dikkate alınması esası getirilmiştir.

8 8 İlan Sürelerinde Kısalma İlan sürelerinin kısaltılabilmesi için üç yeni araç getirilmektedir. 1- Ön İlan: Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyurudur. Bu hallerde 40 günlük ilan süresi 24 güne kadar inmektedir. (Ön ilanlar EKİB’de ücretsiz yayımlanacaktır.) 2- 40 günlük ilan süresi, ilanların elektronik olarak hazırlanması ve gönderilmesi halinde 7 gün, 3- 40 günlük ilan süresi ve b.i.a.i.’de davet süresi, ilan ve ihale dokümanına; Elektronik kamu alımları platformu üzerinden erişim sağlanması halinde ise 5 gün, kısaltılabilecektir.

9 9 Belli İstekliler Arasında İhale 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde iki önemli değişiklik yapılmıştır. 1- 20 nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiştir. (Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanabilmesinin ön şartı olan, işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamaması hususu kısmen kaldırılmıştır.)

10 10 Belli İstekliler Arasında İhale 2- İdarelere, ön yeterlik ilanında belirtilmesi ve teklif vermeye davet edilecek aday sayısının beşten az olmaması kaydıyla, Dokümanda belirtilen yeterlik kriterlerini karşılayanların tamamını teklif vermeye davet etmek üzere liste oluşturma veya, Dokümanda yer alan değerlendirme kriterlerine göre yeterli olanlardan ilanda belirlenen sınırlı sayıdaki isteklilerin tamamını ihaleye çağırma, seçeneklerinden birini tercih etme imkanı getirilmiştir.

11 11 Doğrudan Temine İlişkin Değişiklik 22 nci maddenin (f) bendinde yapılan değişiklik ile; “stoklanma imkanı bulunmayan” ibaresi yerine “stoklanması ekonomik olmayan” ibaresi getirilerek daha rasyonel bir belirleme yapılması, Diğer taraftan acil durumlarda ihtiyaç duyulacak teşhis ve tedaviye ilişkin mal alımları genişletilerek sağlık kurum ve kuruluşlarının daha etkin hizmet vermeleri Amaçlanmıştır.

12 12 Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi Aşaması Yaklaşık maliyet ilk oturumda teklif fiyatları ile birlikte açıklanacaktır. Kapalı oturumdaki değerlendirmeye ilişkin olarak; -İhale dokümanında istenen belgenin eksikliği tamamlatılmayacak ve teklif elenecektir.Sadece belgedeki bilgi eksikliği tamamlatılacak. Tamamlamayan elenecek ve geçici teminatı gelir kaydedilecek. -Aritmetik hata düzeltilmeyecek ve teklif elenecektir.

13 13 Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi Kanunun 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve sorgulanmasına ilişkin olarak uygulama birliğinin objektif kriterlere dayalı olarak sağlanması amacıyla; Bu süreçte aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde kullanılacak hesaplama yöntemi ile aşırı düşük tekliflerin isteklilerce açıklanmasında hangi bilgi ve belgelerin kabul edileceğine ilişkin olarak Kuruma kriterleri belirleme görevi verilmekte, İhale komisyonlarına ise Kurum tarafından belirlenen kriterler esas alınarak değerlendirme yapma zorunluluğu getirilmektedir.

14 14 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin olarak mevcut uygulamadan farklı şekilde; En düşük fiyatın esas alınması veya, Fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleme yapılması, hususunda idarelere takdir yetkisi verilmektedir.

15 15 İhale Sonucunun Bildirimi Kanunun 41 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Onaylanan ihale kararları bildirilirken teklifi reddedilen veya uygun görülmeyenlere de gerekçelerin aynı yazı ile, iptal edilen ihale kararları bildirilirken de iptal gerekçelerinin ihaleye katılanlara aynı yazı ile bildirilmesi öngörülmekte ve ayrıca gerekçe sormaya ilişkin süreç kaldırılmış olmaktadır. Ayrıca ihale sonucunun bildiriminden itibaren acil durumlarda 5 diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalamaya davetin yapılamayacağı düzenlenerek ihalelere yönelik yapılacak şikayet başvuruları süre yönünden güvence altına alınmaktadır.

16 16 Sözleşmeye Davet Kanunun 42 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Sözleşmenin tesciline dair düzenlemelerin 5018 sayılı Kanunda daha önce yapılmış olan düzenleme ile uyumu sağlanmakta, Sözleşme yapılacak isteklinin ihalelerden yasaklılık durumunun sözleşme imzalanacağı gün de teyit edilmesi zorunluluğu getirilmekte, bu teyit alınırken ihaleye ilişkin Kurum tarafından istenen bilgilerin ve ihale sonucunun gönderilmesi öngörülmüştür.

17 17 Kesin Teminat 43 üncü maddeye eklenen hüküm ile; Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklifler nedeniyle idarelerin karşılaşabileceği riskleri azaltmak üzere, aşırı düşük sınır değerinin altında teklif vererek ihaleyi kazanan istekliden alınacak kesin teminatın, sınır değerin %6’sı olarak alınması öngörülmüştür.

18 18 İhale Sonuçlarının Bildirimi Kanunun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Kanun kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri istisnalar dahil tüm alımlara ilişkin sonuç bilgilerinin (42 nci maddeye göre gönderilenler hariç) Kuruma gönderilmesi zorunluluğu ile, Bu sonuçlardan ihale usullerine göre yapılanlar ile Kanun kapsamında yapılmakla birlikte savunma, güvenlik istihbarat alanındaki ihalelerden Kurumca uygun görülenlerin Kamu İhale Bülteninde elektronik ortamda yayımlanması, düzenlenmektedir.

19 19 Danışmanlık Hizmeti Alımları 48 inci maddede yapılan değişiklik ile; Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçüde imar planı ve imar uygulama işlerinin danışmanlık hizmeti olduğu belirlenmiş, Danışmanlık hizmeti alımlarında 62 nci maddenin (e) bendindeki şartın aranmayacağı belirtilmiş, Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin b/2 bendindeki tutara eşit veya bu tutarı aşan danışmanlık hizmetlerinin 48-52 inci maddeye göre ihale edilmesi zorunlu tutulmuştur.

20 20 İddiaların İncelenmesi 53 üncü maddenin; (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen paragraf kaldırılmak suretiyle Kurumun iddiaları inceleyeceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

21 21 Şikayet Sistemi (Genel hükümler) 54 üncü maddede yapılan değişikliklerle, Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının kimler tarafından yapılabileceği, Başvuruların şekil şartları, Başvuru şartlarına aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği (idare ve Kurumun bildirim zorunluluğu olmaksızın), Başvurular sonucunda alınacak kararlar, Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşmalara yönelik başvurulara ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere Kurum tarafından yönetmelik çıkarılmasına ilişkin hususlar, Düzenlenmektedir.

22 22 Şikayet Sistemi (İdareye Şikayet) 55 inci maddesinde yapılan değişiklikle, 1- Maddede düzenlenmiş süreler kısaltılmakta, 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine ilişkin şikayet başvuru süresi, 15 günden 5 güne, diğer hallerde ise 15 günden 10 güne, idarenin cevap süresi 30 günden 10 güne, Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi ise 15 günden 10 güne indirilmiştir. 2- Dokümana itiraz ile tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin itiraz ayrılmakta, ilan ve dokümana süresinde şikayet hakkını kullanmayanların bu hakkını sonraki aşamalarda kullanamayacağı düzenlenmektedir. Dokümana itirazın ihale veya ön yeterlikten en az 3 gün önce yapılması gerektiği düzenlenmiştir. 3- Dokümana itiraz halinde zeyilname ile ihale tarihinin bir kez ertelenebilmesi imkanı getirilmektedir. 4- Kuruma itirazen şikayet süresi bitmeden ve Kurum tarafından nihai karar verilinceye kadar sözleşmenin imzalanamayacağı kuralı getirilmektedir.

23 23 Şikayet Sistemi (Kuruma İtirazen Şikayet ) Kanunun 56 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, 1- Kuruma itirazen şikayet başvurusunun koşulları düzenlenmekte, 2- İhalenin idare tarafından iptaline ilişkin olarak Kuruma itirazen şikayette bulunulamayacağı öngörülmekte ve istisna olarak şikayet veya itirazen şikayet üzerine idarenin ihaleyi iptal etmesi durumunda beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği belirtilmekte, 3- Kurumun inceleme ve nihai karar verme süresi kısaltılmakta (45 günlük süre 20 güne, Kanunun 21 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile söz konusu ihale iptal kararlarına dair başvurularda ise 10 iş gününe indirilmekte) 4- Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

24 24 Tebligat ve Bildirimlere İlişkin Değişiklikler Kanunun 65 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Bildirim ve tebligatlarda yaşanan zaman kaybını önlemek amacıyla, işin niteliğine uygun olarak daha hızlı ve etkin bildirim araçlarının kullanılması, Dinamik alım sistemi, çerçeve anlaşma ve elektronik eksiltme gibi elektronik araçların yaygın olarak kullanıldığı sistemlerde teknolojik yeniliklerden yararlanılarak elektronik ortamda tekliflerin alınması, imkanının getirilmesi amaçlanmaktadır.

25 25 Elektronik Kamu Alımları Platformu Kanunun Ek 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, İhale sürecindeki işlemlerin elektronik araçlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi, Kurum tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usullerin Kurum tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

26 26 Çerçeve Anlaşma Kanunun Ek 2 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Çerçeve anlaşma yapabilecek kuruluşların kapsamı genişletilmekte, İdarelerin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarının yanında yapım işlerini de çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli veya isteklilerden temin etmelerine imkan sağlanmakta, Çerçeve anlaşmaya dair ayrıntılar düzenlenmektedir.

27 27 Dinamik Alım Sistemi ve elektronik eksiltme 1. 4734 sayılı Kanuna ilave edilen Ek 4, Ek 5 ve Ek 6 ncıci maddeler ile; dinamik alım sistemi ve elektronik eksiltme gibi yeni alım usulleri getirilmesi ve idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında uygulanacak esas ve usullerin Kurum tarafından belirlenmesi, hususları düzenlenmektedir.

28 28 Mutat sözleşmelerin kullanılması 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, İdarelerce yapılacak sözleşmelerde Kurumca hazırlanmış olan tip sözleşmeler kullanılmakla birlikte, finansal kiralama sözleşmeleri gibi özelliği olan veya ilgili mevzuatı gereğince zorunlu hükümler taşıması gereken sözleşmelerde veya 4735 sayılı Kanunda öngörülen ve sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlardan birinin veya bir kısmının sözleşmenin esas niteliğine aykırı olduğu durumlarda, sözleşmelerde yer alacak hususların belirlenmesinde Kuruma yetki verilmesi ve Kurum uygun görüşü alınmak kaydıyla bu tür sözleşmelerin kullanılabilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

29 29 Yapım işlerinde Sigorta 4735 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, yapım işlerinde kullanılması zorunlu olan all-risk sigortanın geçici kabule kadar yaptırılması, teminat süresi için ise, kapsamı idare tarafından belirlenen genişletilmiş bakım devresi sigortası yaptırılması, Öngörülmektedir.

30 30 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları