Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci ve Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci ve Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Bologna Süreci ve Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi

2 2020 (revize) NİHÂİ HEDEF (2010) Yüksek hareketlilik (öğrenci, akademik ve idari personel), Birbiri ile karşılaştırılabilir ulusal eğitim sistemleri, Birbiri ile çok iyi ilişkilendirilmiş öğretim ve araştırma etkinlikleri İç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetlenen ve izlenen süreç 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması 1) Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) 2) Avrupa Araştırma Alanlarını (ERA)  Bilgi tabanlı toplumu  Bilgi tabanlı ekonomi alanlarını oluşturmak Kalite

3  Öğrenci Merkezli Eğitim son yıllarda Bologna Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişme  İstihdama yönelik giderek artan ihtiyaçlar  Sanayi kollarının kalifiye eleman ihtiyacı  Giderek değişen ve gelişen teknoloji  Müfredatta ihtiyaç duyulan değişiklikler  Yeni programların açılmasına olan talepler

4 Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması Ortak iki seviyeli eğitim sisteminin yerleştirilmesi (Lisans ve yüksek lisans Öğrenci ve eğitmenlerin hareketliliğinin sağlanması Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir dereceler Kredi sistemi (AKTS) Araştırmacıların hareketliliği Kalite güvencesi Yükseköğrenimde Avrupalılık boyutu Yaşam Boyu eğitim (LLP) Sosyal Boyut Yükseköğrenim kurumları ve öğrencilerin katılımı Avrupa Yüksek Öğrenim Alanının Özendirilmesi Kurumsal, Ulusal ve Avrupa seviyelerinde Kalite Güvencesi Doktora eğitiminin 3. seviye olarak kabul edilmesi Derecelerin ve kredilerin tanınması (Diploma Eki) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Eğitim ve araştırma arasında yakın bağlantı Sosyal Boyut’un güçlendirilmesi Kalite Güvencesi’nin standartları ve rehberleri Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri Ortak Dereceler’in takdimi ve tanınması Yükseköğrenimde esnek öğrenme yolları Avrupa Kalite Güvencesi Kaydı’nın oluşturulması Bologna Sürecinin Global Boyutunu geliştirme stratejileri Sosyal Boyutu izleme amaçlı etkin ulusal planların üretilmesi 1998 Sorbonne Deklerasyonu 1999 Bologna Deklerasyonu 2001 Prag Bildirisi 2003 Berlin Bildirisi 2005 Bergen Bildirisi 2007 Londra Konferansı 2009 Leuven Konferansı B O L O G N A S Ü R E C İ 2020 yılına kadar mezunların en az %20’sinin hareketliliğinin sağlanması Yükseköğretimden faydalanan grupların artırılmasının sağlanması Yükseköğretime ayrılan kaynakların artırılması ve çeşitlendirilmesi O r t a k ç a l ı ş m a r u h u 2010 Youth on the move !!! Gençlik Hamlesi!

5 Karar verme süreçlerine öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımının sağlanması Öğrenci merkezli öğrenme 1998 Sorbonne Deklerasyonu 1999 Bologna Deklerasyonu 2001 Prag Bildirisi 2003 Berlin Bildirisi 2005 Bergen Bildirisi 2007 Londra Konferansı 2009 Leuven Konferansı B O L O G N A S Ü R E C İ Gelecek için (krizden kurtulmak için) yükseköğretime yatırım Yükseköğretime erişimin genişletilmesi Öğrenci merkezli öğrenme Kaliteli eğitim istihdam edebilirliği güçlendirmek (mezunların inovasyon, girişimcilik ve araştırma potansiyellerini artırmalarına yardımcı olacak programların geliştirilmesi) Daha iyi öğrenme için hareketliliği güçlendirmek Siyasi hedeflere destek olmak üzere veri toplanma ve şeffaflık konularında iyileştirme ABD ve Asya ile Mücadele 2011 Viyana-Budapeşte Bil. 2012 Bükreş Bildirgesi 2015 Erivan

6 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları İşlem sırası Tamamlandı Yapılması gerekenler

7  Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır.  Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır.  Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür. Yükseköğretim Kademeleri: Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora YETERLİLİKLER VE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

8 Mücevher “parlar” Ancak eğer tüm yüzeyler parlatılmışsa Bologna Süreci: Çok yüzlü bir Mücevher DERECE SİSTEMİ İkili Sistemin Uygulama Düzeyi Lisanstan Yüksek Lisansa Geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi KALİTE GÜVENCESİ Dış Kalite Güvence Sistemi Öğrencilerin Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi DİPLOMA VE ÖĞRENİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİ Diploma Eki Uygulama Düzeyi Lizbon Tanınma Konvansiyonu ECTS Uygulama Düzeyi YAŞAM BOYU ÖĞRENİM Önceki Öğrenimin Tanınması ORTAK DERECELER Ortak Derecelerin Oluşturulması ve Tanınması

9 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Bölüm Misyonu Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

10 TYYÇ FAALİYETLERİ (21.01.2010 tarihli YÖK kararı)TARİH 1Süreci başlatmak için karar alınmasıNisan 2006 2Çalışma takviminin oluşturulması2006 3Sürecin organizasyonu2006 - 2008 4Çerçevenin tasarımıKasım 2008 5Paydaşlardan görüş alınmasıOcak 2009 6Çerçevenin onaylanması Kısmen (TUYÇ)Mayıs 2009 Tamamen (TYYÇ)Ocak 2010 7İdari organizasyonŞubat 2010 8 Çerçevenin yükseköğretimde uygulanması Pilot düzeyde uygulamaAralık 2010 Tüm kurumlarda uyg.Aralık 2012 9Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi2010 - 2015 10Çerçevenin AYÇ ile uyumluluğunun belgelendirilmesi2010 - 2012 11TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması2010

11

12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/ - Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey - Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilm e ve değerlendirebil me, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil me, -Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendire- bilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

13 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/ - Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 Y.LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştire- bilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilm e. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebi lme ve öğrenmesini yönlendire- bilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

14 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Bölüm Misyonu Tamamlandı Bitti

15 Genel Alan No ve Adı Temel Alan No ve AdıAlan sorumlusu Bologna uzmanı / TYYÇ çalışma grubu üyesi 1Eğitim14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Prof. Dr. Meral Aksu, ODTÜ Prof. Dr. Gönül Akçamete Yrd. Doç.Dr. Armağan Erdoğan 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21Sanat Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Nuran Özyer Prof. Dr. İ.Naci Cangül 22Beşeri bilimler Prof. Dr. Nadir Suğur, Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Metin Toprak Prof. Dr. Emin Köktaş 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve davranış bilimleri Prof. Dr. Sedat Murat, İ.Ü 32 Gazetecilik ve enformasyon Prof. Dr. Nejdet Atabek, Anadolu Ü. 34 İşletme ve Yönetim bilimleri Prof. Dr. Ömer Torlak, Çankırı Karatekin Ü. 38Hukuk Prof. Dr. Mustafa Akkaya, Ankara Ü. Prof. Dr. Lerzan Özkale

16 Genel Alan No ve Adı Temel Alan No ve Adı Alan sorumlusu Bologna uzmanı / TYYÇ çalışma grubu üyesi 4Bilim 42Yaşam Bilimleri Prof. Dr. İ. Naci Cangül, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Atabay Düzenli Prof. Dr. Reşat Kasap 44Doğa Bilimleri 46Matematik-İstatistik 5 Mühen- dislik, Üretim ve İnşaat 48Bilgisayar Prof. Dr. Zafer Dursunkaya, ODTÜ Prof. Dr. Hasan Mandal Prof. Dr. Zafer Gül Prof. Dr. Süheyda Atalay 52Mühendislik 54Üretim ve İşleme 58Mimarlık ve Yapı Prof. Dr. Haluk Pamir, ODTÜ Prof. Dr. Muzaffer Elmas, S.Ü 6Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık, Su ürün. Prof. Dr. Ayzin Küden, Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat Sarı Prof. Dr. Fahri Yavuz 64Veterinerlik Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Miraç Akçay

17 Genel Alan No ve Adı Temel Alan No ve Adı Alan sorumlusu Bologna uzmanı / TYYÇ çalışma grubu üyesi 7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık Tıp Diş Hekimliği Eczacılık Sağlık Bilimleri Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Selda Önderoğlu Prof. Dr. Koray Boduroğlu Prof.Dr. Celal Tümer, H.Ü Prof.Dr. Ferda Özdemir, Trakya Ü. Prof.Dr Maksut Coşkun, Ankara Ü. 8 Hizmet81Kişisel Hizmetler Prof. Dr. Salih Kuşluvan, Nevşehir Üniversitesi Doç.Dr. Önder Kutlu Yrd. Doç.Dr. Ömer Açıkgöz SÜRE: 15 Haziran 2010 – Bu tarihte alana özgü yeterlilikler tamamlanmış olmalı (5 aylık bir gecikme oldu – Kasım 2010’da tamamlandı) 2010 yılı sonunda pilot uygulamanın başlatılması (Ekim 2011’de Tamamlandı)

18 Yetkinlik türü Yeterlilikler Türü SAĞLIK ALANI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİKLER (LİSANS DÜZEYİ İÇİN, FAKÜLTELERDE) Beklenen yetkinlik düzeyi (LİSANS DÜZEYİ İÇİN, FAKÜLTELERDE) Bilgi Ulusal Yeterlilikler Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Alan Yeterlilikleri Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Beceri Ulusal Yeterlilikler Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Mesleki yeterlilikler Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. İletişim Ulusal Yeterlilikler Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Alan Yeterlilikleri Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

19 TYYÇ FAALİYETLERİTARİH 1Süreci başlatmak için karar alınmasıNisan 2006 2Çalışma takviminin oluşturulması2006 3Sürecin organizasyonu2006 - 2008 4Çerçevenin tasarımıKasım 2008 5Paydaşlardan görüş alınmasıOcak 2009 6Çerçevenin onaylanması Kısmen (TUYÇ)Mayıs 2009 Tamamen (TYYÇ)Ocak 2010 7İdari organizasyonŞubat 2010 8 Çerçevenin yükseköğretimde uygulanması Pilot düzeyde uygulamaAralık 2010 Tüm kurumlarda uyg.Aralık 2012 9Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi2010 - 2015 10Çerçevenin AYÇ ile uyumluluğunun belgelendirilmesi2010 - 2012 11TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması2010

20 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) – aktif öğrenme Ders A Program Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri Müfredat

21 Dış paydaş görüşleri mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu İç paydaş görüşleri öğretim elemanları, öğrenciler İş piyasasının istediği mezunu yetiştirmek İstihdama katkı sağlamak Sadece öğrenci sayısını artırmak DEĞİL (Vakıf Üniversitesi !!!)

22 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İŞ PAKETİ 1: Program Amaçlarının Belirlenmesi Amaç: Bu bölümden mezun olanların sahip olması beklenen yeterliliklerin Yükseköğretim ve Temel Alan yeterlilikleri doğrultusunda belirlenmesi Dış Paydaş Görüşleri Mezunlar, işverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Görüşleri Öğretim Üye/Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm öngörü ve özgörevi (ORTAK AKIL ÜRÜNÜ OLMALI) (Üniversite öngörü ve özgörevi dikkate alınarak)

23 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü sürekli iyileştirme İŞ PAKETİ 2: Program (Bölüm) Çıktılarının Belirlenmesi (Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilecek / geliştirilebilecek olan) Nasıl bir mezun? Hangi Yetkinlikler ve Beceriler (Competences and Skills)’in kazandırılmış olması bekleniyor? Girdiler Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan yeterlilikleri Eğitim amaçları

24 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İŞ PAKETİ 2: Program (Bölüm) Çıktılarının Belirlenmesi Örnek Program Öğrenme Çıktısı PÇ1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulayabilme PÇ2. B mühendisliği ile ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanıyabilme ve bunlara çözüm üretebilme PÇ3. Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi PÇ4. Elde edilen verileri çözümleyebilme ve sonuçları yorumlayabilme PÇ5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme PÇ6. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi geliştirebilme PÇ7. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışını kavrayabilme PÇ8. İlgili paydaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurabilme PÇ9. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini ve yollarını kavrayabilme

25 Genel Yetkinlikler Temel düzeyde bilgiye sahip olma Belirli dil yeterliliği Belirli bilişim yeterliliği Mesleki etik bilgisi Sorumluluk alma İletişim kurabilme becerisi Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi …………………. Yeterlilikler çerçevesi Yükseköğreti m Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterlilikleri Program A EĞİİTM AMAÇLARI Bölüm Öğrenme Çıktıları B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama,modellem e ve çözme becerisi Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi Sözlü ve yazılı iletişim becerileri Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi Yabancı dille iletişim Müfredat Matematik I, II Fizik I, II Kimya I, II Grup Ödevleri içeren dersler Seminer Mesleki Etik Bitirme Projesi Meslekî İngilizce

26 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İŞ PAKETİ 3: Ders Planı’nın Oluşturulması Program çıktılarını sağlayacak ders planı (Curriculum Design) Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi İŞ PAKETİ 4: Ders Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi Amaç: Modern araç-gereçleri kullanarak temel mühendislik problemlerine çözüm üretebilen, analiz, sentez ve yorum yeteneğine sahip, takım çalışmasına uygun, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve bilgilerini yenilemesini bilen mezunlar üretecek bir eğitim vermek. Hedef: Jeoloji mühendisliğinin gerektirdiği bilgi, beceri, araç ve gereçleri kullanarak etik kurallar çerçevesinde jeolojik problemlere çözüm üretebilen, bilişim alt yapısı güçlü, yeniliğe açık mezunlar yetiştirmektir. Sebep Sonuç

27 1. Yıl Kodu Ders AdıECTSD+U+LZ/SDili Güz Dönemi AITB191 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - I22+0+0ZorunluTürkçe FIZ 121 Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe JLJ 101 Jeoloji Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe JLJ 123 Genel Jeoloji53+0+1ZorunluTürkçe KIM 123 Temel Kimya - I53+0+1ZorunluTürkçe MAT 117 Matematik - I64+0+0ZorunluTürkçe TDB 101 Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe YDI 111 English - I33+0+0Zorunluİngilizce Güz Dönemi Toplamı :3022+0+3 Bahar Dönemi AITB192Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - II22+0+0ZorunluTürkçe ENF 100Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı32+1+0ZorunluTürkçe FIZ 122Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe JLJ 132Mineraloji43+0+1ZorunluTürkçe KIM 120Temel Kimya - II53+0+1ZorunluTürkçe MAT 118Matematik - II64+0+0ZorunluTürkçe TDB 102Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe YDI 112English - II33+0+0Zorunluİngilizce Bahar Dönemi Toplamı :3022+1+3 YIL TOPLAMI :60

28 2. Yıl KoduDers AdıECTSD+U+LZ/SDili Güz Dönemi JFZ 211Uygulamalı Jeofizik53+1+0ZorunluTürkçe JLJ 223Optik Mineraloji62+0+2ZorunluTürkçe JLJ 225Paleontoloji62+0+2ZorunluTürkçe MAT 205Diferansiyel Denklemler64+0+0ZorunluTürkçe MHN 257Mühendislik Mekaniği53+0+0ZorunluTürkçe YDI 211İngilizce Okuma Ve Yazma22+0+0Zorunluİngilizce Güz Dönemi Toplamı :3016+1+4 Bahar Dönemi JLJ 202Stratigrafi63+0+0ZorunluTürkçe JLJ 206Jeoistatistik53+0+0ZorunluTürkçe JLJ 252Yapısal Jeoloji62+2+0ZorunluTürkçe JLJ 254Magmatik Petrografi63+0+1ZorunluTürkçe MHN 242Mukavemet53+0+0ZorunluTürkçe YDM 214Mesleki İngilizce - I22+0+0Zorunluİngilizce Bahar Dönemi Toplamı :3016+2+1 YIL TOPLAMI :60

29 3. Yıl KoduDers AdıECTSD+U+LZ/SDili Güz Dönemi JLJ 303Saha Jeolojisi42+2+0ZorunluTürkçe JLJ 307Hidrojeoloji53+1+0ZorunluTürkçe JLJ 309Kaya Mekaniği53+1+0ZorunluTürkçe JLJ 323Jeokimya53+1+0ZorunluTürkçe JLJ 349Metamorfik Petrografi42+0+1ZorunluTürkçe JLJ 351Sedimantoloji53+0+1ZorunluTürkçe YDM 313Mesleki İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce Güz Dönemi Toplamı :3018+5+2 Bahar Dönemi JLJ 302Maden Yatakları63+0+1ZorunluTürkçe JLJ 310Jeolojide Bilgisayar Uygul.62+2+0ZorunluTürkçe JLJ 348Jeolojik Harita Alımı63+2+0ZorunluTürkçe MHN 328Zemin Mekaniği63+1+0ZorunluTürkçe YDM 314İş Hayatında İngilizce22+0+0ZorunluTürkçe Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe Seçmeli-222+0+0SeçmeliTürkçe Seçmeli Dersler SEC 304Tarihsel Jeoloji22+0+0SeçmeliTürkçe SEC 306Plaka Tektoniği22+0+0SeçmeliTürkçe SEC 310Endüstriyel Hammaddeler22+0+0SeçmeliTürkçe SEC 318Jeoteknik Deneyler22+0+0SeçmeliTürkçe SEC 320Ölçme Bilgisi22+0+0SeçmeliTürkçe SEC 322Coğrafi Bilgi Sistemleri22+0+0SeçmeliTürkçe Bahar Dönemi Toplamı :3017+5+1 YIL TOPLAMI :60

30 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İŞ PAKETİ 5: Derslerin Öğrenme Çıktılarının yazılması Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir Çıktı Temelli Öğrenme (Outcome Based Learning) Öğrenme çıktıları somut ve ölçülebilir olmalı Sıralayabilme, gösterebilme, çizebilme, çözebilme, … gibi Ölçme işlemi herkes için benzer sonuçlar üretmeli

31 Öğrenme çıktıları yazılırken 5 ayrı aşama dikkate alınmalıdır: 1.Öğrencinin neyi yapabilir olmasını istiyorsunuz ? (çıktılar = kazanımlar) - 2.Bu kazanımları sağlamak için öğrenci neyi bilmek zorundadır ? (ders müfredatı = Dersin içeriği) 3.Öğrenmeyi sağlamak için hangi aktiviteler kullanılacak ? (pedagojik yöntemler) 4.Öğrenci, kazanımları sağladığını (öğrendiğini) nasıl gösterecek ? (Ölçme) 5.Öğrencinin öğrenmeyi başardığı nasıl bilinecek? (değerlendirme)

32 BİLGİKAVRAMAUYGULAMAANALİZSENTEZ DEĞERLEN DİRME Tanımlamak, listelemek, adlandırmak, hatırlamak Açıklamak, özetlemek, arasında ayırt etmek, yeniden ifade etmek Göstermek, düzenlemek, ilgilendirmek, uygulamak, uyarlamak Ayırmak (farklılığını ortaya koymak), tahmin etmek, çıkarmak, ortaya koymak Birleştirmek, yaratmak, formüle etmek, yapılandırmak Karar vermek, kritik etmek, doğrulamak ve ayırmak KULLANILAN FİİLLER Kötü Örnek: Öğrenci X ile ilgili problemleri anlayabilir İyi Örnek: Öğrenci X ile ilgili problemleri tanımlayabilir Kötü Örnek: Öğrenci X ile ilgili problemleri anlayabilir İyi Örnek: Öğrenci X ile ilgili problemleri tanımlayabilir

33 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İŞ PAKETİ 6: AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Öğrenci İş Yükü (Student Work Load) Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm eğitim faaliyetlerini (derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj) için gerekli zamanı kapsar. AKTS Kredisi Derste hedeflenen öğrenim çıktılarını edinebilmek için öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi Kısıtlayıcalar (18 hafta x 5 gün x 8 saat = 720 saat / 30 = 24 saat / 1 AKTS Akademik Takvim Uzunluğu ( ? ) 30 AKTS/yarıyıl 60 AKTS/yıl Beklenen: 1 AKTS = 25-30 saat Türkiye’de çok daha az !!!!

34 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü İŞ PAKETİ 7: İş Yükü Tahmini Anket: Öğretim Üyeleri, öğrenciler, 1.Dersinizde hangi yetkinlikleri kazandırmayı düşünüyorsunuz? 2.Dersinizin öğrenim çıktıları nelerdir? 3.Dersinizde hangi eğitim aktiviteleri mevcut? 4.Öğrenim çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsunuz? 5.Bu öğrenim çıktılarını kazandırabilmek için tahmin edilen çalışma süresi nedir?

35 Öğrenme Çıktıları Öğrenim Aktivitesi Tahmin Edilen Süre (saat) Değerlendirme 1-6Teorik ders4*14=56Derse Katılım 1-6Rehberli problem çözme Bireysel çalışma 1*14=14 2*14=28 Aktif Katılım 1-6Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi 2*14=28Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi 7, 8Dönem Projesi15Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi 1-6Ara SınavSınav için 3 Bireysel çalışma 18 Açık kitap, yazılı sınav 1-6Final SınavıSınav için 3 Bireysel çalışma 26 Açık kitap, yazılı sınav 1-6Quiz(4 adet)Sınav için 4 Bireysel çalışma 8 Kapalı kitap, yazılı sınav Toplam: 203

36 Örnek 2.Yıl, 2.Yarıyıl DersSaat/hafta Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi A2105105*30/798= 4 B41606 C41556 D31204 E42038 F2552 Toplam1979830 Akademik Yıl: 34-40 hafta (sınavlar dahil) Haftalık Saat: 40 saat Yıllık Çalışma Saati:1360-1600 saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati: (1360+1600)/2= 1480 saat/yıl 24,6 saat / 1 AKTS AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 24,6 saat / 1 AKTS Beklenen durum Beklenen durum

37 PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 D1XXXXX D2XXXXX D3XXXXXX D4XXXXXXX D5XXXXXXXXXXX D6XXXXXX D7XX ….…. ….…. X Çok üst düzeyde katkı X Üst düzeyde katkıX Orta düzeyde katkı X Düşük düzeyde katkı X Katkı yok

38 HEDEFLERİ BAŞARMAK İÇİN GEREKLİ ÖĞRENİM ÇIKTILARINI BELİRLE ÇIKTILARIN NASIL SAĞLANACAĞINI BELİRLE ÇIKTILARIN NASIL ÖLÇÜLECEĞİNİ BELİRLE HEDEFLERE ULAŞILDIĞINI KANITLAYACAK GÖSTERGELER BELİRLE ÖLÇ / DEĞERLENDİR PAYDAŞLARI BİLGİLENDİR, ÖNLEM AL, İYİLEŞTİR ÖĞRENİM AMAÇLARINI BELİRLE ULUSAL YETERLİLİKLER PAYDAŞ İSTEMLERİ BOLOGNA SÜRECİ YENİ ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİ BELİRLE

39 Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin İşverenlerin Değerlendirmesi YÖN LEN DİR ME Öğrenci anketi (BÖLÜM) PROGRAM Öğrenci Yeni Öğrenci Mezun İyileştirme araçları ÇIKTILARÇIKTILAR Çalışan Mezun Öğrenme Programı/Ortamı Öğretim elemanı Dış paydaşlar İç paydaşlar Öğrencilerin Öğrencilerin Değerlendirmesi

40 DERS ve DERS SORUMLUSU ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇ ÇİZELGESİ AKADEMİSYEN FAKÜLTE/BÖLÜM/PROGRAM DERS KODU ADI DERS HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZORT.ÇOK İYİİYİORTAKÖTÜÇOK KÖTÜ 1 Ders içeriğinin amacıyla uygunluğu4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 2 Ders materyalinin güncelliği ve yeterliliği4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 3 Dersin düşünme yeteneğini geliştirme Özelliği4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 4 Dersin kazandırdığı bilgi ve beceri4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 5 Dersin anlaşılabilirliği4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Yarıyıl içi değerlendirme yöntemi (ödev, proje,...)4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 2 Sınav sorularının anlaşılabilirliği4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 3 Sınav sorularının ders içeriğiyle uyumu4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 4 Sınav süresinin yeterliliği4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) 5 Sınav değerlendirme objektifliği4.677 ( %78 )1 ( %11 ) 0 ( %0 ) KTÜ DENEYİMİ

41 Üniversiteler, çevreleriyle (iç ve dış paydaşlarıyla) sürekli iletişim halinde olmak zorundadır… Gelen-giden öğrenciler ile personel bizleri ve sistemi tartışmaya başladı … Bologna gerekli mi ? !!!

42 Farklı öğrenme süreçlerinin ve ortamlarının denenmesi için olanaklar sunar, bilgi ve deneyimin paylaşılması ve transferini kolaylaştırır Öğrencilerin/personelin kişisel ve mesleki gelişimini teşvik eder, Akademik işbirliklerinin gelişmesine ve kalitenin yükseltilmesine etki eder Öğrencilerin/personelin kendi ülkesi dışında da iş sahibi olabilmesine katkı yapar, Küresel anlamda iş çevrelerinin ihtiyaçlarına katkı sağlar, Küresel vatandaşlığın gelişimine katkı sağlar, Yeni arkadaşlıklar ve kültürler arası etkileşimin gelişimine yardımcı olur ve karşılıklı anlayışın gelişimini sağlar, Öğrencilerin/personelin sahip oldukları ya da olmadıkları imkanları kavramasına yardımcı olur, Öğreten ve öğrenen için dinamizm sağlar, Düşünen, sorgulayan ve çözüm üretmeye çalışan bir toplum oluşumuna katkı sağlar Neden Bologna Süreci ?

43 Süreç; Süreç; uzun ve zahmetli bir yolculuk Ancak imkansız değil

44 Süreç uzun ve zahmetli bir yolculuk

45 Sabrınız için teşekkürler… EKİP ÇALIŞMASI!!!

46 Yaşa bağlı olmadığını… Değişime açık olmak gerekir…. Hiç bir zaman geç değildir….

47 Başarısıklıklar asla bir son olarak değerlendirilmemeli Eğer olayları başarısızlık olarak nitelendirseydi, Acaba başkan olabilir miydi? Abraham Lincoln Örnek bir insan profili Yaş 21: İşinde başarısız oldu, Yaş 22: Bir yasama seçiminde aday oldu ve kaybetti, Yaş 24: İşinde tekrar başarısız oldu, Yaş 26: Eşi vefat etti ve yalnız kaldı, Yaş 27: Ruhsal bunalıma girdi, Yaş 34: Kongre seçimlerinde aday oldu ve kaybetti, Yaş 36: Kongre seçimlerinde tekrar aday oldu ve yine kaybetti, Yaş 45: Senato seçimlerinde aday oldu ve kaybetti, Yaş 45: Başkan yardımcısı seçimlerine aday oldu ve kaybetti, Yaş 49: Senato seçimlerinde tekrar aday oldu ve yine kaybetti, Yaş 52: A.B.D Başkanı seçildi !!!


"Bologna Süreci ve Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları