Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
A.CEVAT OSMANÇELEBİOĞLU EĞİTİM UZMANI-PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 Eğitim ve Öğretim Kavramları
Eğitim, en genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecinden geçen bireyin davranışlarında bir değişme olması beklenir. Varış; eğitim yoluyla kişinin amaçları, bilgileri, davranışları, tavırları ve aklâk ölçülerinin değiştiğini ifade etmektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu değişmenin istenen yönde olması beklenir. Ertürk; eğitimi bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade eder.

3 Eğitim aynı zamanda bir kültürleme sürecidir
Eğitim aynı zamanda bir kültürleme sürecidir. Kültürleme: Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir

4 Kültüleme Zoraki Kasıtlı gelişigüzel

5 Kültürlenme Kültürler arasında etkileşim sonucunda, gerçekleşir ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim sürecine girmesiyle başlar. Bir bireyin ya da grubun kendi kültüründe bulunmayan yepyeni bir birleşime varmasıyla kültürlenme gerçekleşir. Köyden büyük kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel ögeleri ve kentte karşılaştığı yeni kültürel ögeleri kendinde birleştirmesiyle kültürlenme ortaya çıkar.

6 Kültürleşme Bir toplumun diğerinden aldığı, ögeler ve farklı toplumların karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir. Kültürleşme, bir kültürün zorlamasına dayalı olarak gerçekleşmez.

7 Öğrenme Nedir ? Bilgi BİREY İhtiyaç Dürtü Güdü ÇEVRE Etkileşim Beceri
Tutum

8 Eğitim ve Öğretim Kavramları
Öğretim: İnsan yaşamının belli kesimlerinde kazandırılan, plânlı, programlı, destekli, genellikle bir belge ile sonuçlanan bir süreçtir Eğitim Öğretim

9 ÖĞRETİM : Bireyin davranışlarında istenilen değişiklikler oluşturmak için Belli Bir mekan ve Zamanda sürdürülen planlı etkinliklerin tümü Öğretme Öğrenme

10 EĞİTİMİN İKİ BOYUTU PLANLI EĞİTİM (FORMAL) Okul (örgün eğitim)
Okul öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Yaygın eğitim Hizmetiçi eğitim Halk eğitimi FORMAL EĞİTİMİ İNFORMAL EĞİTİMDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ FARK PLANLI VE PROGRAMLI OLMASIDIR…. İnformal eğitim (yapılandırılmamış) eğitim Planlı Eğitim ( Formal Eğitim)Yapılandırılmış eğitim

11 Örgün Yaygın Uzun süreli Kısa süreli zorunlu İsteğe bağlı Aynı yaş grupları Farklı yaş grupları Belli konular Konu sınırlandırması yok diploma sertifika

12 EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ BİREYİN MUTLU OLMASINI SAĞLAMAKTIR
TOPLUMSAL İŞLEVLER Kültürleme Kültürün devamı Toplumsal sorunların çözümüne katkı SİYASAL İŞLEVLER İyi insan, iyi vatandaşın niteliklerini belirlemek İyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek Lider yetiştirmek Bilinçli seçmen yetiştirmek Temel İşlevler EKONOMİK İŞLEVLER Bireyin kendine uygun meslek seçmesi İyi üretici ve tüketici yetiştirmek Nitelikli insan gücü yetiştirmek GİZİL İŞLEVLER Eş seçimi Tanıdık sağlama Statü sağlama BİREYSEL İŞLEVLER Kendini gerçekleştime 12

13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Formal Eğitim süreci İŞLEM GİRDİ (ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ) ÇIKTI (Ürün) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM PROGRAMI

14 PROGRAM : Belli bir hedefe ulaşmak için yapılan düzenek.
1.Niçin ? 2.Ne ? 3.Nasıl ? 4.Ne kadar ? HEDEF DAVRANIŞ İÇERİK DEĞERLENDİRME ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ (EĞİTİM DURUMLARI) Niçin? Ne? Nasıl? Kalite Kontrol

15 EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ
Niçin öğreteceğiz? HEDEFLERİN Ne öğreteceğiz? İÇERİĞİN Nasıl öğreteceğiz? EĞİTİM DURUMLARININ Ne kadar öğrettik? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞELERİNİN KARŞILIKLARIDIR…

16 Hedef Davranış: Yetiştirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özelliklerdir. İçerik : Hedefe ulaşmak için seçilen konular bütünü Eğitim Durumları (Süreç ) Öğrenme İlkeleri Öğretme Stratejileri Yöntemler Teknikler Araç-Gereçler Ölçme ve Değerlendirme : Ölçme ve değerlendirmede izlenecek yol

17 Eğitimde Program Hiyerarşisi
Eğitim programı Öğretim programı Ders programı

18 Eğitim Programı: Öğrenene okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Öğretim Programı : Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan derslerin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. (Öğrenmeyi kılavuzlama)

19 Eğitim programı,belirlenen hedefler doğrultusunda planlanan tüm etkinlikleri kapsamaktadır.
Öğretim programı ise; bir eğitim basamağında çeşitli sınıf ve derslerde ele alınacak konularla ilgili tüm öğretim etkinliklerini belirler ….

20 EKSTRA (FAZLADAN) PROGRAM
POSNER’E GÖRE RESMİ PROGRAM UYGULAMADAKİ PROGRAM ÖRTÜK PROGRAM EKSTRA (FAZLADAN) PROGRAM İHMAL EDİLEN PROGRAM

21 Eğitim (Öğretim) Programının Özellikleri
İyi (etkili) bir eğitim programı aşağıdaki Özelliklere sahip olmalıdır: Görevsel (işlevsel) olmalıdır; Konuların toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi Özelliğidir (yaşama dönüklük). Çerçeve Program özelliği: Öğrenme-öğretme etkinliklerine ilişkin konuların genel hatlarıyla belirlenmesi ve ayrıntılara girmemesi durumudur. Konular, üniteler ve genel başlıklar şeklinde belirlenir. Çerçeve program hem değişmez ve genel olma hem de esneklik özelliğini kapsar.

22 Esnek Olmalıdır. Öğretmen eğitim programındaki konulan ve etkinlikleri görev yaptığı yörenin ekonomik, sosyal Özellikleri ile Öğrencilerin İlgi, ihtiyaç, beklenti ve seviyelerine göre düzenlenmesidir. Değişmez ve genel olma Özelliği: Belli konuların ülkemizdeki bütün okullarda işlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Örnek : 10 Kasım'ın olduğu haftada ülkemizdeki bütün okullarda Atatürk'ü anma etkinliklerinin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. UygulayıcıIara yardımcı olmalıdır. Toplumun değer görüş ve isteklerine uygun olmalıdır. Bilimsel olmalıdır:

23 PROGRAM GELİŞTİRME (CURRICULUM DEVELOPMENT)
İHTİYAÇ HEDEFLERİN İÇERİĞİN EĞİTİM DURUMLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DÖNÜK KOORDİNELİ FAALİYETLERİN TAMAMIDIR…

24 PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ KAPSAMI
Okulun öğrenme koşullarının geliştirilmesi Öğrencilerin yaşantılarının geliştirilmesi Öğretim imkânlarının “zaman”, “mekan”, “araçlar” ve “gereçler” yönünden geliştirilmesi Öğretmenlerin ve diğer ilgililerin bilgi yapısı, öğrenme, öğretim, değerlendirme vb. konularda sürekli biçimde bilgilendirilmesi Eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesi için ilgililerin istekli hâle getirilmesi vb.

25 Program geliştirme sürecinin başlıca ilkeleri
Uygulanmakta olan programlar,araştırma geliştirme faaliyetleri ile değerlendirilerek geliştirilir Program geliştirme dinamik (Dirik) ve devamlılığı olan bir süreçtir Program geliştirme süreci uygulanmakta olan eğitimin kalite kontrolünü yapar Program geliştirme süreci,eğitim programının öğelerini sistem bütünlüğü yaklaşımıyla inceler Operasyonel (İşlemsel) bir süreçtir.

26 PROGRAM GELİŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ
Hazırlanmış olan bir programın araştırmacı bir yaklaşımla uygulamada geliştirilmesidir. Masa başında yapılan bir çalışma değildir. Program Geliştirme merkezden okula, okuldan merkeze doğru haberleşme gerektiren bir süreçtir. Program Geliştirme devamlı, kapsamlı ve uygulamalı bir süreçtir. Program Geliştirmede, değerlendirme önemli ve sürekli bir yer tutar. Program Geliştirme ekip çalışmasını gerektirir.

27 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ
FELSEFİ TEMELLER (HEDEFLER) SOSYAL TEMELLER (TOPLUMUN İHTİYAÇLARI..) PSİKOLOJİK TEMELLER (ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ, GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, HEDEFLERİN ULAŞILABİLİRLİĞİ) EKONOMİK TEMELLER (Maliyet) TARİHİ TEMELLER (HİÇ İBRET ALINSAYDI TEKERRÜR EDERMİYDİ?) BİREYSEL TEMEL

28 Hedeflerin ve içeriğin düzenlenmesinde bireylerin bedensel ve zihinsel gelişim özellikleri; öğrenme öğretme sürecinde ise çok büyük oranda öğrenme modelleri ile öğrenme kuramları kullanılır. Yukarıdaki süreçler program geliştirme çalışmalarının hangi temeli ile ilgilidir? Psikolojik temel

29 psikoloji psikoloji I. Varsayımlarda açıklığa varmada
II. Hedeflerin öğrenci düzeyine uygunluğunu belirlemede III. Hedefleri önem sırasına koymada IV. Kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemede Yukarıdakilerden hangileri hedeflerin oluşturulması aşamasında felsefeden yararlanılan konular arasında yer alır? psikoloji psikoloji

30 Program geliştirme çalışmalarında felsefeden yararlanılır
Program geliştirme çalışmalarında felsefeden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin etkilediği aşama ve süreçlerden biri değildir? A- İçeriğin seçilmesi ve örgütlenmesi B- Hedeflerin belirlenmesi C- Hangi konuların değerli olduğunun belirlenmesi D- Öğretme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi E- Öğretim maliyetinin çıkarılması E 30

31 PROGRAM GELİŞTİRMEDE FELSEFİ TEMELLER
Felsefe ; Biz kimiz? İnanç ve değerlerimiz neler? Var olma nedenimiz nedir? Ne olmak istiyoruz? Nereye gideceğiz? Gerçek nedir? Doğru nedir? Sorularının yanıtını arama çabasıdır.

32 AKSİYOLOJİ (DEĞER BİLİMİ) (ETİK – ESTETİK)
AHLAK-AHLAKSIZLIK, İYİ-KÖTÜ, ÖZGÜRLÜK-TUTSAKLIK, ERDEERDEMSİZLİK, GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK, MUTLULUK-MUTSUZLUK…. NEDİR? EPİSTEMOLOJİ (BİLGİ SORUNU) BİLGİ NEDİR? BİLGİNİN KAYNAĞI NEDİR? BİLGİNİN DOĞRULUĞUNA VE YANLIŞLIĞINA NASIL KARAR VERİLİR? DOĞRU BİLGİ NEDİR? …. ONTOLOJİ (VARLIK BİLGİSİ) İLK NEDİR? GERÇEK NEDİR? İNSAN, RUH, TANRI NEDİR? VARLIK VE YOKLUK NEDİR? TANRI VAR MIDIR, YOK MUDUR? EVREN AKILLICA BİR DÜZENB İÇİNDEMİDİR? MANTIK (AKIL YÜRÜTME) AKIL NEDİR? AKLIN KURALLARI VAR MIDIR? VARSA NELERDİR? DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? DOĞRU DÜŞÜNMENİN KURALLARI NELERDİR?

33 Eğitim Felsefesi Okulların ne için olduğunu,(iş görüsünü)
Hangi konuların öğretilmesi gerektiğini Öğrencilerin nasıl öğrendiğini Eğitimin hedeflerini İçeriğin seçilmesi ve örgütlenmesini Öğrenme-öğretme sürecini belirlemede kısaca program geliştirmenin her öğesi felsefeye dayanır.

34 İDEALİZM GERÇEĞİ RUHSAL SAYAN BİR FELSEFE ÖĞRETİSİDİR. GERÇEK, MADDİ VE FİZİKSEL OLMAKTAN ÇOK METAFİZİK VE RUHSAL MAHİYETTEDİR. GERÇEĞE GİDEN YOL SADECE BİLİMSEL YÖNTEMLE OLMAYIP (GÖZLEM VE DENEY) SEZGİSEL DÜŞÜNMEDE ÖNEMLİDİR. BİLGİNİN KAYNAĞI AKIL VE DÜŞÜNCELERDİR. İYİ, DOĞRU VE GÜZEL EVRENSELDİR. TÜM İNSANLAR İÇİN DEĞERLER MUTLAKTIR VE DEĞİŞMEZ. OKULDA KÜLTÜREL MİRASIN AKTARILMASINA VE DEĞERLERİN ÖĞRETİLMESİNE ÖNEM VERİLMELİDİR. EĞİTİM, İNSAN AKLI VE ZİHİNSEL SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİDİR. FELSEFE, MANTIK, AHLAK GİBİ DERSLER EĞİTİMİN TEMELİDİR. EFLATUN (PLATON)’UN GÖRÜŞLERİNE DAYANIR. LİBERAL EĞİTİM ÖNEMLİDİR. 34

35 REALİZM TEMELDE İDEALİZME KARŞIT OLARAK DOĞMUŞTUR
VAROLAN HERŞEY GERÇEKTİR. DIŞ DÜNYA İNSANIN ALGILAMASINDAN BAĞIMSIZDIR BİLGİ; DUYGU VE ARZULARDAN ÖTE AKLA BAĞIMLIDIR. BU DÜŞÜNCE NESNELLİĞİ DOĞURMUŞTUR. 35

36 PRAGMATİZM ÖNYARGILARIN YERİ YOKTUR, SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLİR. SONUÇLARA BAKILIR; BİR ŞEYİN YARARI ZARARINDAN FAZLAYSA O ŞEY İYİDİR, DOĞRUDUR. İNSAN DENEYİMİNE DAYANDIĞINDAN EĞİTİMDE AMAÇ VE YÖNTEMLERE SÜREKLİ DÜZELTME VE ESNEKLİK İMKANI VERİR. EĞİTİMDE ÇIKIŞ NOKTASI KONU DEĞİL ÖĞRENCİDİR. EĞİTİM HAYATIN KENDİSİDİR. BİR DÜŞÜNCENİN DOĞRULUĞU ONUN BAŞARISINA BAĞLIDIR. DEĞİŞİM GERÇEĞİN ESASIDIR. 36

37 VAROLUŞÇULUK (EGZİSTANSİYALİZM)
İNSANI MERKEZE ALIR. İNSAN HAYATTA ANLAM ARAYAN ÖZGÜR BİR VARLIKTIR. İNSAN BİRİCİKTİR, HERŞEYİN ÜSTÜNDEDİR, HİÇKİMSE BAŞKASINA KARIŞMAMALIDIR. EĞİTİMİN AMACI ÖZGÜRLÜKLERİN ARTMASIDIR. HER ÖĞRENCİ KENDİ DEĞER SİSTEMİNİ KENDİ OLUŞTURMALIDIR.YETİŞKİNLERİN GÖREVİ ONLARI ZORLAMADAN YARDIMCI OLMAKTIR. ÖĞRETMEN BİLGİ VEREN, SORUN ÇÖZEN OLMAMALI; ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİĞİNİ GELİŞTİREN BİRİ OLMALI. EĞİTİMDE UYGULANABİLİRLİĞİ ZORDUR. 37

38 2009 KPSS İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrencilerine seçme özgürlüğü tanımakta, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir. Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gerçekçi İdealist Yararcı Varoluşçu İlerlemeci B

39 DAİMİCİLİK Gerçek bir entellektüel olan Öğretmen Deniz, akıllı öğrencilerini hayata hazırlamak ve karakterli insanlar yetiştirmek için onlara klasik eserler okutmaktadır. Değişmeyen değerlerden ve evrensel eğitimden yanadır ve öğrencilerine sabit bir eğitim uygular. 39

40 Geleneksel eğitimin işleyişi
Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler Her öğrenci aynı yolu izler Şimdiki durum Yol (eğitim) UlaşılacakHedef

41 Eğitim Felsefeleri Daimicilik :( Prenializm)
Eğitim evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillenmelidir.insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez.İnsanların bu değişmez gerçeklere göre yetiştirilmesi gerekir.Eğitim sağlam ve doğru karakterli insan yetiştirmeli ve zihinsel eğitime önem verilmelidir. İlkeleri: Konuların öğretilmesi önemlidir Değişmeyen evrensel bir eğitim Entelektüel eğitim Eğitim hayatın kopyası değil, ona hazırlıktır Kültürü yeni kuşaklara aktarma Maddi ve manevi eğitim Klasik eserler eğitimi

42 Eğitim Felsefeleri Esasicilik (Essentializm)
Öğrencilere bütün insanların sahip olması gereken temel esaslar, geçmiş tecrübe ve değerler öğretilmelidir. İlkeleri: Öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlanma vardır.Disipline önem verilmelidir. Eğitim öğretmen merkezli olmalıdır. Eğitim sürecinin özünü konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. Soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır.

43 Yeni eğitimin işleyişi
Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler Her öğrenci farklı bir yol izler Şimdiki durum Yol (eğitim) UlaşılacakHedef

44 Eğitim Felsefeleri İlerlemecilik : Progressivizm)
Pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır.Eğitimciler yeni bilgi ve çevredeki değişmeler ışığında politika ve yöntemlerini seçmeye hazır olmalılar.Eğitimin özü topluma uyumda değil tecrübelerin sürekli yeniden inşa edilmesindedir. İlkeleri: Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır. Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır. Okul yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır. Öğretmenin görevi yönetmek değil rehberliktir Okul öğrencileri yarıştırmaktan çok, işbirliğini sağlamalıdır. Demokratik eğitim ortamı

45 Eğitim Felsefeleri Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism)
İlerlemeciliğin devamıdır. eğitimin amacı toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmektir.Eğitim sosyal reform hareketi oluşturmada önemli araçlardan biridir. İlkeleri: Eğitim yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır Toplumun yapılandırılmasında, yeni düzenin oluşturulmasında temel sorumluluk okullardadır Esas güç öğretmenlerdedir.Öğretmen yeniden eğitimin merkezindedir. Eğitim davranış bilimlerinin bulgularına dayalı olarak toplumu yeniden inşa etmelidir. (john dewey)

46 Evrende sabit bir düzenin varolduğu ve evreni yöneten yasaların değişmediği anlayışını savunan ve dünyanın maddi ve manevi değerlerinin öğretilmesinde klasik eserlerin önemini vurgulayan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

47 Eğitimin amacı; insanlara kültürel birikimi aktarmak, akıllarını kullanma yollarını geliştirmek ve mutlak doğrulara ulaştırarak onları mutlu etmektir. İnsan aklını merkeze aldıklarından, konu alanının sistematik disiplinlere ayrılarak organize edilmesinin düşünmeyi kolaylaştırdığını kabul ederler. Bu anlayışın yer aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

48 Eğitim programının odağını, klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu, katı program anlayışının yer aldığı eğitim felsefesi hangisidir? İlerlemecilik Yeniden kurmacılık Esasicilik Daimicilik Gerçekçilik

49 Gerçek bir idealist olan Esin öğretmen, geleneksel öğretimden yanadır, konuları ezberlemeleri için öğrencileri zorlamakta, cezalandırmaktadır. Kültürel değerleri aktarır. (tabula rasa) 49

50 Okulunu hayatın kendisi olarak gören öğrenci İbrahim, rehber öğretmeni Dewey’le birlikte problem çözmekte, yaparak öğrenmektedir. İkiside demokrasinin faydasına ve toplumun gelişmesi gerektiğine inanır. 50

51 Eleştirel düşünmeyi öğrencilerinde geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmenin eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Realizm Varoluşçuluk

52 Kemal öğretmen yeni ilköğretim programlarının bireylerin öğrendikleri bilgilerle yaşam arasında bağ kurmalarını sağladığı, bilgiyi özümlediklerini söylemiştir. Buna göre Kemal öğretmen aşağıdaki hangi felsefi akımdan etkilenmiştir?

53 Yeni ilköğretim programlarının dayandığı öğrenme yaklaşımları, öğrenenlerin öğrendikleri bilgilerle günlük yaşamları arasında bağlantı kurmalarına , bilgiyi özümlemelerine ve kalıcı bilgi edinmelerine fırsat vermektedir. Bu özellikler dikkate alındığında yeni ilköğretim programlarının ağırlıklı olarak hangi eğitim felsefesine dayandırıldığı söylenebilir?

54 Toplumu yeniden yapılandırmak için varolduğunu düşünen öğrenci Yaşar, öğretmenlerini sosyal reformun temsilcileri olarak görmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğine inanır. 54

55 Bir eğitim felsefesi olan daimicilik, eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde durur. Aşağıdakilerden hangisi daimicilik eğitim felsefesinin temel ilkelerinden biri değildir? A)Eğitim sürecinde evrensel öğretim yapılmalıdır. B)Entelektüel eğitim verilmelidir C)Geçmiş deneyimler bugünün eğitimine yöne verir D)Klasik eserlere eğitimde yer verilmelidir E)Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği vardır

56 En tutucu olandan itibaren sıralama
Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden kurmacılık

57 Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri “Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır.” şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? İdealizm Daimîcilik Esasicilik Yeniden kurmacılık İlerlemecilik

58 Aşağıdakilerden hangisi esasicilik görüşünün temel ilkelerinden değildir?
A-Öğrenme çok çalışmayı gerektirir B-Eğitimde girişim öğrenciden çok öğretmende olmalıdır C-Eğitim sürecinin özünü konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur D-Okulda zihinsel disiplin yaklaşımlarının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır E-Öğretimde problem çözme yöntemi kullanılmalıdır E 58

59 A Bu düşünceyi yansıtan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
Eğitim programları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmalı, programlar öğrenci merkezli olmalıdır. Bu düşünceyi yansıtan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A- İlerlemecilik B- Daimicilik C- Esasicilik D- Yeniden kurmacılık E- Varoluşçuluk A 59

60 Esasicilik konu manyağı bir eğitim felsefesidir. Cevap C
OKUMA, YAZMA VE MATEMATİĞE AĞIRLIK VEREN BİR EĞİTİM PROGRAMININ AŞAĞIDAKİ EĞİTİM FELSEFELERİNDEN HANGİSİNDEN ETKİLENDİĞİ KESİNLİKLE SÖYLENEBİLİR? A-PRAGMATİZM B-DAİMİCİLİK C-ESASİCİLİK D-VAROLUŞÇULUK E-İLERLEMECİLİK Esasicilik konu manyağı bir eğitim felsefesidir. Cevap C 60

61 VAROLUŞÇULUĞUN ETKİLİ OLDUĞU EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KESİNLİKLE SÖYLENEBİLİR? A-İÇERİĞİN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI ÖNEMLİDİR B-OKUL ORTAMI BİREYLERDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GETİRECEK ŞEKLDE DÜZENLENMELİDİR C-HEDEFLER, GÖZLENEBİLİR DAVRANIŞLAR ŞEKLİNDE İFADE EDİLMELİDİR D-PROGRAMIN AMACI BİREYİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNİ SAĞLAMAKTIR E-BİREYLERİN BİLİŞSEL NİTELİKLERİNİ GELİŞTİRECEK AKTİVİTELER TEMELE ALINMALIDIR D 61

62 E A-İLERLEMECİLİK-YENİDEN KURMACICLIK B-DAİMİCİLİK-İLERLEMECİLİK
EĞİTİM FELSEFELERİ EĞİTİM PROGRAMLARININ FARKLI ÖĞELERİNE AĞIRLIK VERİR. İÇERİĞE ÖNEM VEREN İKİ EĞİTİM FELSEFESİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? A-İLERLEMECİLİK-YENİDEN KURMACICLIK B-DAİMİCİLİK-İLERLEMECİLİK C-YENİDEN KURMACILIK-ESASİCİLİK D-ESASİCİLİK-İLERLEMECİLİK E-ESASİCİLİK-DAİMİCİLİK E 62

63 B A-İLERLEMECİLİK B-DAİMİCİLİK C-YENİDEN KURMACILIK D-ESASİCİLİK
“GERÇEKLİK DEĞİŞMEYEN NESNEDİR. EĞİTİM, ÖĞRENCİLERE DEĞİŞMEYEN EVRENSEL GERÇEKLERİ AKTARMALIDIR.” GÖRÜŞÜNÜ TEMEL ALAN EĞİTİM FELSEFESİ HANGİSİDİR? A-İLERLEMECİLİK B-DAİMİCİLİK C-YENİDEN KURMACILIK D-ESASİCİLİK E-VAROLUŞÇULUK B 63

64 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLERLEMECİLİĞİN KAPSADIĞI İLKELERDEN DEĞİLDİR?
A-DEMOKRATİK EĞİTİM ORTAMI SAĞLANMALIDIR. B-EĞİTİM, ÖĞRENCİLEREİN AKTİF KATILIMII SAĞLAMALIDIR C-OKUL, ÖĞRENCİLERİ İŞBİRLİĞİNE YÖNLENDİRMELİDİR D-OKUL, BİREYİ YAŞAMA HAZIRLAYICI BİLGİLERİ KAZANDIRMALIDIR E-ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİNİN BİLGİYE ULAŞMASINDA REHBER ROLÜ ÜSTLENMELİDİR D 64

65 DAİMİCİLİK - ESASİCİLİK
Aynı okulda görev yapan iki Türkçe öğretmeninden Aylin Hanım; dersinde Tolstoy, Dostoyevski gibi yazarların kitaplarını okutup bu sınvalardan yazılı sınav yaparken Zarife Hanım; Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerini ezberletmiş ve bu konudan yazılı sınav yapmıştır. Bu iki öğretmenin benimsediği eğitim felsefeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? DAİMİCİLİK - ESASİCİLİK 65

66 C A-YENİDEN KURMACILIK-ESASİCİLİK B-DAİMİCİLİK-İLERLEMECİLİK
YOLSUZLUK, RÜŞVET, AÇLIK, SAVAŞ GİBİ TOPLUMSAL PROBLEMLERİ OKUL ORTAMINA GETİREN EĞİTİM FELSEFELERİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİLERİDİR? A-YENİDEN KURMACILIK-ESASİCİLİK B-DAİMİCİLİK-İLERLEMECİLİK C-İLERLEMECİLİK-YENİDEN KURMACILIK D-ESASİCİLİK-İLERLEMECİLİK E-ESASİCİLİK-DAİMİCİLİK C 66

67 ESASİCİLİK eğitim felsefesi İLGİLİ OLARAK HANGİSİ YANLIŞTIR?
A-ÖĞRENMENİN DOĞASINDA SIKI ÇALIŞMA VE ZORLAMA VARDIR B-EĞİTİMDE VURGU, ÖĞRENCİDEN ÇOK KONU ALANINDADIR C-EĞİTİMİN İŞLEVİ KÜLTÜREL MİRASI ÖĞRENCİYE AKTARMAKTIR D-ÖĞRENCİLER BİRER PROBLEM ÇÖZÜCÜDÜR E-ÖĞRETİMDE SUNUŞ YOLU ÖNEMLİDİR D 67

68 Öğretmenin öğrettiği “su 100 derecede kaynar” ifadesini sorgulayan , doğru olup olmadığına dair deneyler yapan bir öğrencinin bu davranışı aşağıdaki hangi felsefe alanının işlevselliğine örnek olur? A-ontoloji B-epistemoloji C-aksiyoloji D-mantık E-metafizik B

69 PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI
Sorun Merkezli Yaklaşım Öğrenen merkezli yaklaşım (Etkinliğe Dayalı) Konu alanı merkezli (Ders merkezli) yaklaşım Yaşam Şartları Çekirdek (core)Korelasyon Desen, Disiplinler arası yaklaşım Toplumsal sorunlar Ve yeniden kurmacılık Çocuk Merkezli Yaşantı Merkezli Romantik (radikal) Hümanistik tasarım Konu tasarımı Geniş Alan tasarımı Disiplin tasarımı Süreç tasarımı

70 Alanların Bütünleştirilmesiyle program düzenlenir.
Geniş alan Tasarımı Alanların Bütünleştirilmesiyle program düzenlenir. Sosyal Bilgiler Fen Bilgisi Hayat Bilgisi Fen Bil. +Sosyal Bil. Tarih +Coğrafya Fizik+ Kimya+ Biy. Fizik Tarih Atom Fiziği + Quantum Fiziği Osmanlı Tarihi+ İlkçağ tarihi Amaç konuları genel hatlarıyla Yüzeysel öğretmektir.

71 Amaç uzmanlaşmayı sağlamaktır.
Disiplin Tasarımı Alanların Ayrıştırılmasını ve konuların derinlemesine öğretilmesini savunur. Fizik Tarih Osmanlı Tarihi İlkçağ tarihi Quantum Fiziği Atom Fiziği Amaç uzmanlaşmayı sağlamaktır.

72 Çekirdek (Core) Derslerin Temel (mihfer) Derslerle (Fen+Sosyal) İlişkilendirilmesini savunur.

73 Disiplinler Arası Yaklaşım
Derslerin diğer derslerle İlişkilendirilmesini savunur.

74 ARA DİSİPLİN ALANLARI AFET EĞİTİMİ ve GÜVENLİ YAŞAM GİRİŞİMCİLİK
İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SAĞLIK KÜLTÜRÜ SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM

75 SINIF: 4 – FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRENME ALANI TEMA/ ÜNİTE DERS KAZANIMLARI SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM KAZANIMLARI Canlılar ve Hayat/ Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 1.5. İskeletin ve kasların birlikte vücuda şekil verdiğini model oluşturarak gösterir. 3. Kasların vücudumuzdaki yerlerini ve işlevlerini bilir. 1.6. Gözlemleri sonucunda hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir. 4. Kemik, kas ve eklemlerin bir bütün olarak hareket sistemini oluşturduğu ifade eder. 1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar. 9.Sporun beden üzerindeki (solunum, dolaşım, sindirim, sinir vb. sistemleri metabolizma yorgunluk, zindelik vb.) etkilerini açıklar.

76 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI
SINIF: 2 - MATEMATİK ÖĞRENME ALANI DERS KAZANIMLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA KAZANIMLARI Ölçme/ Uzunlukları Ölçme 2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 5. Meslekleri tanır ve mesleklerin toplum içindeki önemini kavrar. Ölçme/ Zamanı ölçme 1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar. 17. Zamanını düzenli kullanır, planlı çalışabilme becerisini geliştirir. Veri/ Nesne Grafiği 2. Nesne grafiğini yorumlar. 13. İlgilendiği ve ilgilenmediği faaliyetlerin farkında olur.

77 İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK KAZANIMLARI
SINIF: 3 – HAYAT BİLGİSİ TEMA DERS KAZANIMLARI İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK KAZANIMLARI OKUL HEYECANIM A.3.5 Kendi sağlığı kadar başkalarının sağlığını korumaktan da sorumlu olduğunu kavrar. A Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler. A.3.7. Öğretmeni ve arkadaşları ile iletişim kurarken uygun davranışlar sergiler. A Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. A Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. A Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları tanır ve davranışlarının sonuçlarını üstlenir. A Okulda karşılaştığı sorunları çözmek için en uygun çözüm yolunu uygular. A Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler. 2. Haklarını korumanın önemini açıklar. 32. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. 22. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. 23. Ön yargı, ayrımcılık ve çatışmanın olumsuzluklarını bilir. 38. Okulda karşılaştığı sorunlara yönelik demokratik çözüm yolları üretir. 52. Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. 25. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi gösterir. .

78 Program geliştirme akış şeması
BAŞLA EĞİTİM DUR.HAZ. PROGRAM GEL.KOM. OLUŞTUR İZLEME TESTİ HAZ. ÇALIŞMA PLANI.HAZ. DÜZEY BEL. TESTİ HAZ. İHTİYAÇ BELİRLE PROGRAMI DENE-DÜZELT VE SONUÇLARI RAPORLAŞTIR. HED.YAZ DAV.YAZ BİTİR İÇERİK ANALİZİ YAP BELİRTKE TAB. YAP

79 Program geliştirmenin planlanması
PROGRAM ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI 1.GRUP : Program karar ve koordinasyon grubu 2.GRUP: Program çalışma grubu 3.GRUP : Program danışma grubu üyeleri

80 1.GRUP : PROGRAM KARAR VE KOORDİNASYON GRUBU
A- Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcileri İlgili Genel Müdürlük Temsilcisi/temsilcileri Talim Terbiye Kurulu Temsilcisi Teftiş Kurulu temsilcisi B-Öğretmen örgütlerinin temsilcileri Konu alanı Öğretmenlerinin temsilcisi Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi İşçi ve işveren temsilcisi Meslek odası ve birliği temsilcisi C- Veli Temsilcileri Okul-Aile birliği temsilcisi Okul koruma derneği temsilcisi Öğrenci velisi temsilcisi D- Öğrenci temsilcisi ( Orta ve yüksek öğretim düzeyinde)

81 2.GRUP : Program çalışma grubu (tam süreli çalışma grubu)
Eğitimde program geliştirme uzmanı Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı İlgili konu-alanı uzmanı (üniversiteden bu alanın uzmanı) İlgili konu alanı öğretmenleri (uygulayıcıları)

82 3. GRUP : Program Danışma Grubu
Eğitim felsefecisi Eğitim psikoloğu Eğitim sosyoloğu Eğitim ekonomisti Eğitim denetçisi Okul yöneticisi Eğitim teknoloğu İletişim uzmanı

83 İHTİYAÇ SAPTAMA 1.Toplumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir?
2.Bireyin ihtiyaçları nelerdir? 3.Konu alanı ile ilgili ihtiyaçlar nelerdir?

84 İhtiyaç saptamada temel sorular
Genel durum nedir? Öğrencilerle ilgili genel veriler nelerdir? Ders kitaplarının içeriği nasıldır? Eğitim programının hedefleri neler olmalıdır? Eğitim programları hangi açılardan hedeflere ulaşamamaktadır? Eğitim programlarının hangi yönleri incelenmelidir? Bilimde hangi değişiklikler olmuştur?

85 İhtiyaçları Değerlendirme Süreci
Hazırlık Bilgi toplama Bilgilerin analizi Bilgilerin rapor edilmesi Bilgilerin kullanımı

86 İhtiyaç Analizi Yaklaşımları
Farklar Yaklaşımı

87 GELECEKTE OLMASI GEREKEN
Analitik Yaklaşım Gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerle, Mevcut durum arasındaki farka göre gelecekteki hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine dayanır. - = EĞİTİM İHTİYACI GELECEKTE OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER MEVCUT YETERLİLİKLER

88 Demokratik yaklaşım Toplum çoğunluğunun(BASKI GRUPLARININ) ihtiyaçlarının ve beklentilerinin dikkate alınması temeline dayanır.

89 Betimsel Yaklaşım Bilgi-Beceri ve tutumların kazandırılmasının(eğitim yaşantıları ile) bireye sağlayacağı yarar ile bu kazanımlardan bireyin yoksun olması durumunda ortaya çıkacak zararının belirlenerek ihtiyacın belirlenmesi prensibine dayanır.

90 HEDEF Hedef:Planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan davranış değişiklikleridir.

91 Hedeflerin taksonomisi (sınıflandırılması)
Uzak Hedefler (ülkenin politik felsefesini yansıtır.) Genel Hedefler (okulun hedefleri eğitim felsefesine dayanır) Özel hedefler ( Dersin hedefleri) Bilişsel Duyuşsal Psiko-motor M.E.B hed. Okulun hed. Derslerin hed. Konuların hed.

92 HEDEFLERİN NİTELİKLERİ
Hedefler, öğretmenin değil, öğrencinin neler yapması gerektiğini belirtmelidir. Hedefler, öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalıdır. Hedefler, öğrenme ürününü gösterecek biçimde olmalıdır. Hedef, içeriğe değil, öğrenme ürününe dayalı olmalı. Konu başlığı hedef ifade etmez. Hedef, tek tip öğrenme ürününü ifade etmelidir. Hedef, öğrencilerin kazanacağı davranışı gösteren bir eylemle ifade edilmelidir.

93 HEDEF Eğitim psikolojisi Eğitim felsefesi Eğitim sosyolojisi ADAY
Eğitim ekonomisi ADAY HEDEFLER HEDEF

94 HEDEF HEDEFLERİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA (KAZANIMA) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  Eğitimde her türlü değerlendirme işleminin yapılabilmesi ,  Eğitim durumlarının düzenlenebilmesi  Programların geliştirilebilmesi,  Ölçütler, standartlar belirleyebilmek İçin, Hedefler Davranışa (Kazanıma) Dönüştürülür

95 Hedef Yazma İlkeleri 1.Öğrenci yaşantısına dönüklük 2.Açık-seçiklik
3.Genellik ve sınırlılık 4.Konu alanı ile ilişiklik

96

97 HEDEFLERİN TAKSONOMİSİ
BİLİŞSEL HEDEFLER DEĞERLENDİRME SENTEZ ANALİZ UYGULAMA KAVRAMA BİLGİ SENTEZ ANALİZ UYGULAMA KAVRAMA BİLGİ ANALİZ UYGULAMA KAVRAMA BİLGİ UYGULAMA KAVRAMA BİLGİ KAVRAMA BİLGİ BİLGİ

98 I - BİLGİ DÜZEYİ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLER Hatırlama Tanıma
Vücudumuzu tanıyalım ünitesinde geçen kavram bilgisi Maddenin çeşitlerini sınıflama bilgisi Türkçe de yazım kuralları bilgisi Türkiye'nin komşu ülkeleri bilgisi Eğitim programının öğeleri bilgisi

99 KAVRAMA Önemini açıklama Neden sonuç açıklama İlişkisini kurma
Ana fikrini bulma Özetleme Çevirme Yorumlama Tahmin etme (yordama) Başka bir forma çevirme Kestirme Tarih dersinde haritayı okuyabilme Okuduğu parçanın ana fikrini çıkarabilme Okuduğu bir parçaya başlık bulma Bir metni yorumlayabilirle Dilbilgisi kurallarını kavrayabilme Bir metni özetleme Benzerlik ve farklılıkları açıklama Varolan ilişkileri açıklama Verilen bir grafikten anlam çıkarabilme Coğrafya dersinde bir olayın sonucunu kestirebİl- me (tahmin edebilme) Bir kavrama örnek verebilme

100 Arkadaşlarıyla ilişkilerinde demokratik ilkeleri kullanabilme
UYGULAMA (Öğrenilenleri ilk kez karşılaşılan bir durumda uygulama) Uygulayabilme Gösterme Deneme Kullanma Çizme Arkadaşlarıyla ilişkilerinde demokratik ilkeleri kullanabilme Verilen bir problemi formül kullanarak çözebilme Kuralına uygun cümleler yazabilme Fen bilgisi dersinde deney yapabilme Yön bulma bilgisini harita üzerinde gösterilme Çemberin çevresini ve alanını hesaplaya bilme

101 Okuma parçasını bölümlerine ayırabilme
ANALİZ Öğelerine ayırabilme İlişkileri belirleyebilirle Şemalaştırma İnceleme Alt bölümlere ayırma Okuma parçasını bölümlerine ayırabilme Okuma parçasını, tarih, yer, kahramanları, olaylarına göre inceleyebilme Kimya dersinde maddelerin bileşenleri arasındaki ilişkiyi saptayabilme Öğretini programının öğeleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilme Osmanlı devletini dönemlerine göre inceleyebilme

102 SENTEZ Orjinallik Özgün bir bütün meydana getirme yaratma Yapılandırma
Öneride bulunma Derleme Kurallara uygun bir kompozisyon yazabilme Kimya dersinde yeni bir deney tasarısı hazırlaya- bilme Özgün bir öykü yazabilme Özgün bir şiir yazabilme Türkiye'de enflasyonun düşürülmesine ilişkin yeni yaklaşımlar önerebilme

103 DEĞERLENDİRME (Bir ürünü bir ölçütle karşılaştırıp değerlendirme) İç ölçüt Dış ölçüt Yargıda bulunma Karar verme Değerlendirme Taktir etme Eleştirme Karşılaştırma Atatürk ilkelerinin Ülkemiz ve Dünya Ülkeleriaçısından önemini değerlendirebilme Bir kompozisyonun eleştirisini yapabilme Beden eğicimi dersinde bir davranışı ölçütüne göre değerlendirebilme

104 HEDEFLERİN TAKSONOMİSİ
DUYUŞSAL HEDEFLER KİŞİLİK HALİNE GETİRME ÖRGÜTLEME DEĞER VERME TEPKİDE BULUNMA ALMA ÖRGÜTLEME DEĞER VERME TEPKİDE BULUNMA ALMA DEĞER VERME TEPKİDE BULUNMA ALMA TEPKİDE BULUNMA ALMA ALMA

105 DUYUŞSAL ÖĞRENMELER ÖĞRENME TÜRÜ TANIMI 1- ALMA
Belirli bir fikir yada uyarıcıya dikkat etme, bunlara karşı hoş görülü olma ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme 2 -TEPKİDE BULUNMA Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkide bulunma.aktif katılımda denilebilir 3- DEĞER VERME Bir davranış, olay ya da olguya önem verme, bir değeri diğerlerine tercih etme 4 -ÖRGÜTLEME Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme 5 -BİR DEĞER YADA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE ÖZDEŞLEŞME Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü geliştirme

106 HEDEFLERİN TAKSONOMİSİ
PSİKO-MOTOR HEDEFLER YARATMA UYDURMA BECERİ HALİNE GETİRME MEKANİKLEŞME KURULMA ALGILAMA UYDURMA BECERİ HALİNE GETİRME MEKANİKLEŞME KURULMA ALGILAMA BECERİ HALİNE GETİRME MEKANİKLEŞME KURULMA ALGILAMA MEKANİKLEŞME KURULMA ALGILAMA KURULMA ALGILAMA ALGILAMA

107 PSİKOMOTOR ÖĞRENMELER
ÖĞRENME TÜRÜ TANIMI 1-ALGILAMA(YORUMLAMA) Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme, hareketlerin farkına varma 2- KURULUŞ(HAZIRLANMA) Bir motor hareket için bedensel, duygusal ve zihinsel yönden hazır olma 3-KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA(ÖĞRENME) Bir beceriyi önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek, daha sonra kendi kendine yaparak öğrenme 4-MEKANİKLEŞME(ALIŞKANLIK) Bir beceriyi kimseden yardım almadan gerektiği gibi yapma 5-KARMAŞIK DIŞA VURUK Karmaşık bir beceriyi kolayca , en az zaman ve enerji harcayarak yapma 6- UYARLAMA (DEĞİŞTİRME) Önceden kazanılan bir beceriyi yeni durumlarda kullanma 7- YARATMA Yeni orijinal bir davranış geliştirme

108 İÇERİK

109 ” Okullar ne öğretecektir? ”

110 “ne?” sorusunun karşılığı “içerik ” dir.

111 İçeriğin Seçimi ve Organizasyonu
İçerik doğrudan doğruya hedefle ilişkili mi? İçerikte sunulan bilgi bilimsel açıdan doğru mu? İçerik özel bir alanla ilgili ve güncel mi? Sunulan içerik iyi organize edilmiş ve sistematik mi? Sunulan içerik öğrencilerin önceki öğrenmeleriyle kaynaşıklık sağlıyor mu? Öğrenciler sunulan bilgiyi uygulayabilir yada kullanabilir mi? Konu sunumunda öğrencilere çok fazla materyal sunuluyor mu? Konunun temel ayrıntıları etkili bir şekilde gösteriliyor mu? İçerik kendi başına yeterli mi?

112 İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI
Doğrusal Programlama Yaklaşımı Birbiri ile ardışık sıralı,yakın ilişkili ve zorunlu yada ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır.

113 Sarmal Programlama Yaklaşımı
Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda bu düzenlemeden yararlanılır. Her konunun kendi içindeki konuları arasında da bir ardışıklık söz konusudur.Özellikle dil öğretim programlarının içeriğini düzenlemede bu yaklaşımdan yararlanılmaktadır. A B F C E D

114 Modüler Programlama Yaklaşımı
Öğrenme üniteleri modüllere ayrılır.Her modül kendi içinde doğrusal,sarmal yada farklı yaklaşımla düzenlenir.Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir.Önemli olan her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. M2 M1 M3

115 Piramitsel ve Çekirdek Programlama Yaklaşımı
Piramitsel yaklaşımda ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşım tarzıdır. Çekirdek programda ise ortak çekirdek konular ilk öğrenilecek konular olarak planlanır ve piramit yaklaşımda olduğu gibi her öğrenci tarafından alınır.Bu çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi duyduğu ortak çekirdek alanlarda ders alabilir.Söz gelimi fen bilgisi konuları çekirdek programla,fizik,kimya,biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır ve buna göre içerik düzenlemesi yapılır. Nükleer fizik Fizik Fen Bilgisi Kimya Fizik Fen Bilgisi Biyoloji

116 Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı
Konu Ağı-Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir.Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler.Konular küçük projeler olarak da belirlenir. A B 1 A1 B1 Devreler A2 B2 2

117 Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı
İçerik düzenlemesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur.Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir.

118 Aşağıdakilerden hangisi,öğretim etkinliklerine temel oluşturacak içerik öğelerini belirlemeye çalışırken öğretmenlerin,bu öğelerle ilgili olarak kendi kendilerine sormaları ve olumlu bir yanıt almaları gereken sorulardan biri değildir?(KPSS-2002) a)Hedeflerle ilişkili mi? b)Bilimsel açıdan doğru mu? c)Kullanılacak öğretim yöntemine uygun mu? d)Öğrenci düzeyine uygun mu? e)Önceki öğrenmelerle uyumlu mu? İlköğretim ilk yıllarında bir derste gerçekleştirilecek öğretme öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz?(KPSS-2002) a)kolaydan-zora doğru ilerleme b)bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitme c)yakın çevreden uzağa gitme d)soyut kavramlara öncelik verme e)bugünden geçmişe doğru gitme

119 Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde kapsam değerlendirilirken yanıt aranan temel sorulardan değildir?(KPSS-2003) a)kapsam öğrenciler için anlamlı mı? b)kapsamın ele alınışı öğretmenlerin becerilerine uygun mu? c)kapsam hedeflerle tutarlı mı? d)kapsamın sunuluş sırası öğrenme ilkelerine uygun mu? e)kapsamda yer alan bilgiler önemli,dayanıklı ve geçerli mi? Öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinim duyduğu yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesidir. Bu görüş,aşağıdakilerden hangisini önemli kılmaktadır?(KPSS-2004) a)Açıklık b)Bütünlük c)Yaşama uygunluk d)Somutluk e)Düzeye uygunluk

120 İlk yıllarda geniş tabanlı konuların ele alınması ve giderek küçük birimlerde derinlemesine çalışma yoluna gidilmesi yani uzmanlaşmanın olmasıdır. Burada verilen açıklama aşağıdaki hangi içerik düzenleme yaklaşımına örnektir?(KPSS-2004) a)doğrusal b)sarmal c)modüler d)sorgulama merkezli e)piramitsel Program geliştirme sürecinde içerik seçilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a)hedeflerle tutarlı olmalı b)öğretim ilkelerine uygun olmalı c)öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmalı d)velilerin istekleri doğrultusunda oluşmalı e)günlük yaşamla ilgili olmalı

121 BELİRTKE TABLOSU (Hedef –İçerik Tablosu)
Belirtke tablosu, bir boyutunda hedef ve hedef davranışların, diğer boyutunda program içeriğinin yer aldığı iki boyutlu bir çizelgedir.

122 Belirtke tablosu; -hedeflerin hangi içeriklerle ne yoğunlukta gerçekleştirilebileceğini belirler -soru sayısını içerikle bağlantına dikkat ederek belirlemeyi kolaylaştırır.

123 HEDEFLER X Kavramlar Bilgisi Sınıflama Kümeler İle İlgili
KONULAR Kavramlar Bilgisi Sınıflama Kümeler İle İlgili İlkeler Bilgisi İlkeleri Kavrama Uygu lama Küme ve Eleman Kavramı X Kümelerin Gösterilişi Kümenin Sayısı Boş Küme Karşılaştırılması Alt Küme ve Özalt Küme Sayısı

124 Belirtke tablosunda (X) yerine hedeflerin ağırlığına göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

125 Örnek: Hedefler Konular Toplam 4 5 9 2 3 8 14

126 Eğitim Durumları(öğretme-öğrenme yaşantıları)
Eğitim durumunun özellikleri Hedefe görelik Öğrenene görelik Ekonomiklik

127 Değerlendirme, bilgi toplama işidir. Bu bilgilerle...
program tanımlanır ve kalitesi ölçülür, programın güvenilirliği ve işe yararlığı ortaya çıkar.

128 Eğitim programının Denenmesi ve Değerlendirme
Uygulamanın planlanması Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi Okul yöneticisi ve öğretmenlere programın tanıtılması Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirmesi

129 Değerlendirme çeşitleri
Tanılayıcı değerlendirme Biçimlendirici değerlendirme Düzey belirleyici değerlendirme


"EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları