Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA VE YÖNETSEL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA VE YÖNETSEL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ."— Sunum transkripti:

1

2 KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA VE YÖNETSEL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

3 Farklı kültürlerde yaşayanların, benzer konu ya da koşullar karşısında farklı tepkiler verdikleri gözlenmektedir. Bu bölümde üzerinde durulacak konular:

4 İletişim Çatışma ve belirsizliğin üstesinden gelme Denetim noktası Toplumsal davranışlara dişilik-erkeklik değerlerinin yansıma oranı Güç mesafesi Bireyci toplumcu davranış

5 Kuşkusuz kültürel farklılıkların algılanamaması sonucu, tek bir yönetsel-örgütsel davranış kalıbından yola çıkarak birtakım yönetim stilleri ve insan kaynaklarının yönetimine ilişkin stratejiler geliştirmek yanıltıcı olacaktır. Bu yüzden farklılık nedenlerine tek tek değinelim:

6

7 A-TÜRK TOPLUMUNA İLİŞKİN MAKRO KÜLTÜREL BİR ÇÖZÜMLEME Bu konu beş bölümde incelenmiştir: 1-Düşük ve yüksek sinerjili toplumlar 2-Toplumsal alanda yüksek ya da düşük güven 3-Geniş bağlamlı ve dar bağlamlı kültürler 4-Toplumda bilginin yayılmasına ilişkin farklılıklar 5Kurumsal süreçler Türk toplumunda nasıl çalışıyor?

8 1-Düşük ve Yüksek Sinerjili Toplumlar Çalışma- işbirliği ayrımında Türk toplumu düşük sinerjili toplumlara yakın durmaktadır.

9 Yüksek Sinerjili Toplumlar Karşılıklı yarar için işbirliği Herkes kazansın yaklaşımı Zenginliğin ve gelirin yaygınlaştırılması eğilimi Erdemliliğin ve alçak gönüllülüğün ve doğruluğun ödüllendirilmesi Etkili, yetenekli ve yetkin liderleri seçme becerisi ve yeteneği Gerçek üstünlükleri, yetenekleri ve becerileri ayırt edebilme yeteneği Tanrı’nın babacan ve yardımcı bir dost olarak algılanması Seven ve verici olanla, sevilen ve alan arasında bir dengenin oluşması Yüksek güven

10 Düşük Sinerjili Toplum Yenme ve çatışma içgüdüsünü üstün tutma Ben kazanayım diğerleri kaybetsin yaklaşımı. Sıfır toplamlı oyunlar. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olması eğilimi Yüksek faizler İleri düzeyde emek sömürüsü Dar gelirlilerin üzerinde vergi yükü Böbürlenmenin, dayılığın ve ‘‘ ben kimim sen biliyor musun? ’’ yaklaşımının ödüllendirilmesi Lider seçiminde kişisel ilişkiye ve çıkar ilişkisine dayalı klancı yaklaşım Gerçek üstünlükleri, yetenekleri ve becerileri örtme ve bastırma, kişisel ilişkileri öne çıkarma eğilimi Tanrı’nın yasakçı, acımasız, ulaşılmaz ve korkutucu bir varlık olarak algılanması Seven ve verici olanın sömürüleceği inancı Düşük güven

11 2-Toplumsal Alanda Yüksek ya da Düşük Güven

12 Bu noktada Türkiye açısından önemli bir saptama yapılabilir. Klan ve içgrup oluşumlarına destek veren inanç ve ideolojilerin kenetleyici bir etki yaparak, düşük sinerjili toplumlardaki düşük ekonomik örgütlenme dinamiklerini arttırma olasılığı da vardır. Aynı değerler sistemini paylaşan gruplar ya da topluluklar, üyeleri arasındaki güven duygusunu yaygınlaştıracakları için geniş insan topluluklarını aynı ekonomik çıkarlar çevresinde toplayabilirler. Son yıllarda Türkiye’de İslami sermaye diye adlandırılan oluşum bu konuda iyi bir örnektir.

13 3-Geniş Bağlamlı ve Dar Bağlamlı Kültürler

14 4-Toplumda Bilginin Yayılmasına İlişkin Farklılıklar Şifrelenmiş : Bürokrasiler, Pazarlar Şifrelenmemiş : Tımarlar, Klanlar

15 5-KURUMSAL SÜREÇLER TÜRK TOPLUMUNDA NASIL ÇALIŞIYOR? Kurumsallaşma süreçleri çözümlenmeye çalışıldığında, ortaklaşa davranışçı toplumlarla bireyci toplumlar arasında bazı farklılıkların olduğu gözlenmektedir. İki kültür arasındaki ilk temel ayrımın bilişsel yaklaşımda ortaya çıktığı söylenebilir. Ortaklaşa davranışçı toplumlarda kişiler kendilerini ve başkalarını bulunduğu alana bağımlı, dışsal rollerden ve normlardan etkilenir bir konumda algılarken, bireyci toplumun üyeleri kendilerini ve başkalarını alandan bağımsız, dışsal rol ve normlardan daha az etkilenir bir konumda görmektedir. İki kültür arasında bu farklılığın, biliş biçimiyle doğrudan ilişkili olduğu savunulan kurumsallaşma süreçlerine yansımaması olanaksızdır.

16 B. İLETİŞİM BİÇİMİ VE KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA İki tane iletişim biçimi vardır. Bunlar: A-Çizgisel İletişim B- Öziletişim

17 a.Farklı Kültürler İçin Farklı İletişim Modelleri Lotman’a göre ‘‘ Ben ’’ ile ‘‘ O ’’ arasında çizgisel biçimde gerçekleşen iletişim modeli, Batının kültürel yapısını simgelemektedir. Batı kültürü somut, ölçülebilir ve nesnel kavramları, öngördüğü iletişim modellerinde de kullanmaktadır. Oysa Doğu kültürlerinin kullandığı varsayılan iletişim modeli soyut, niteliksel ve öznel özellikler içermektedir

18 b-Türk Toplumu ve Öziletişim Araştırma için on soru içeren bir anket kullanılmıştır. Soruların hazırlanmasında öziletişimde önemli olduğu varsayılan kavramlar üzerinde durulmuştur. Soru kâğıtlarının değerlendirilmesi sonucunda kız ve erkek öğrencilerin öziletişim modeline yakın oldukları görülmüştür.

19 C. Örgütsel Davranışlar ve Kültürler Arası Farklılaşma Örgütsel davranışlar ve kültürler arası farklılaşmayı 6 başlık altında inceleyeceğiz: 1-Dişi Kültür-Erkek Kültür 2-Belirsizlikle Baş Edebilmenin Kültürle İlişkisi 3-Toplumsal-Örgütsel Güç Mesafesi ve Kültür 4-Ortaklaşa Davranış ve Bireycilik 5-Denetim Noktası ve Kültür 6-Çatışmanın Yöntemi ve Kültür

20 1-Dişi Kültür-Erkek Kültür Toplumlarda geleneksel anlamda dişilikle ilişkilendirilen kavramlar şevkatli, merhametli, nazik, sadık, çocuklara karşı sevgi dolu olmak benzeri değerleri içermektedir.

21 2-Belirsizlikle Baş Edebilmenin Kültürle İlişkisi Türk insanının önemli ölçüde belirsizlikten kaçınma eğiliminde olduğu görülmüştür. Sözgelimi ülkemizde yaygın bir uygulama olan ‘‘yaşam boyu istihdam’’ belirsizlikten kaçınmanın doğal bir sonucudur

22 3-Toplumsal-Örgütsel Güç Mesafesi

23 Kimin patron olduğu açıkça bilindiği gibi, patronun sözleri yasa yerine geçer.

24 4-Ortaklaşa Davranış ve Bireycilik

25 Fiske dört faklı toplumsal oluşumu tartışmaya açmaktadır : a-Toplumsal paylaşma: Toplumda aile içindeki tipolojinin bu bölümüne girer. ‘‘ Ben ’’ yerine ‘‘ Biz ’’ sözcüğüyle topluluk kimliği de paylaşılır. İç grup üyeleri kollanır, onlara karşı özveri ve cömertlik öne çıkar. b-Pazar fiyatı: Bireyler kaynaklardan katkıları ölçüsünde pay alırlar. Sonuçta yatırımı fazla olan daha çok pay alacaktır. c-Eşitlik sağlama: Kişinin sağladığı katkı önem taşımaz, önemli olan kaynakların eşit dağılımıdır. d-Yekte sağlama: Modelin bu aşamasında paylaşım toplumdaki güç sıralamasına göre yapılır. Hiyerarşinin üst katmanlarında bulunanlara gerek para, gerekse saygınlık açısından daha fazla pay düşer. Hiyerarşide aşağı doğru indikçe para ve saygınlığa ilişkin pay miktarı da azalır.

26 5-Denetim Noktası ve Kültür

27 6-Çatışmanın Yönetimi ve Kültür Çatışmanın ele alınış biçimine yönelik beş davranış tipi ortaya çıkmaktadır: a-Yarışma b-Birlikte Çalışma c-Kaçınma d-Yumuşatma- Dengeleme e-Uzlaşma

28

29 NE ZAMAN BİREYSEL ÇIKARLARIMIZ UĞRUNA DEĞİL TOPLUMSAL ÇIKARLAR UĞRUNA EMEK VERİRSEK O ZAMAN BİR BÜTÜN OLMAYI BAŞARABİLİRİZ….

30 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER... SİYRET AYAS


"KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA VE YÖNETSEL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları