Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cellular Division.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cellular Division."— Sunum transkripti:

1 Cellular Division

2 Cell Division pre-existing cell Neden bölünme ?
prokaryotes (bacteria) and eukaryotes (protists, fungi, plants, & animals) fark?

3 Keeping Cells Identical
Organizmadaki tüm yaşamsal bilgiler DNA bulunur, bu yüzden DNA setinin yeni hücreye taşınması gereklidir

4 Two new, identical DNA strands
DNA Replication DNA replikasyonu Her yeni hücre aynı DNA setine sahip olacak (identical copy) Original DNA strand Two new, identical DNA strands

5 Identical Daughter Cells
Two identical daughter cells Parent Cell

6 Chromosomes

7 Prokaryotic Chromosome
The DNA of prokaryotes (bacteria) is one, circular chromosome attached to the inside of the cell membrane

8 Eukaryotic Chromosomes
All eukaryotic cells store genetic information in chromosomes Most eukaryotes have between 10 and 50 chromosomes in their body cells Human body cells have 46 chromosomes or 23 identical pairs

9 Eukaryotic Chromosomes
Each chromosome is composed of a single, tightly coiled DNA molecule Chromosomes can’t be seen when cells aren’t dividing and are called chromatin

10 Compacting DNA into Chromosomes
DNA is tightly coiled around proteins called histones

11 Chromosomes in Dividing Cells
Duplicated chromosomes are called chromatids & are held together by the centromere Called Sister Chromatids

12 Kromozom Yapısı Kardeş Kromatid Sentromer
Duplike olmuş Ökaryotik kromozomda birbirine bağlanmış zincirlerden herbiri Sentromer Kromozomda, kardeş kromatidlerin birbirlerine bağlandığı dar alan

13 Cell Reproduction

14 Types of Cell Reproduction
Asexual üreme aynı olan 2 yeni hücrenin üretildiği bölünme Mitosis & binary fission asexual üremeye örnek Sexual üreme iki hücre içerir (egg & sperm) birleşerek yeni hücre (zigote) oluşur Yumurta ve sperm hücreleri köken aldıkları hücreye benzemez Mayoz

15 Cell Division in Prokaryotes

16 Cell Division in Prokaryotes
Prokaryotes such as bacteria divide into 2 identical cells by the process of binary fission Single chromosome makes a copy of itself Cell wall forms between the chromosomes dividing the cell Parent cell Chromosome doubles Cell splits 2 identical daughter cells

17 The Cell Cycle

18 Five Phases of the Cell Cycle
G1 – ilk hazırlık evresi S – sentez, DNA replicated G2 – ikinci hazırlık evresi Bu üç faz interfaz basamağında yer alır M - mitoz C - sitokinez

19 Cell Cycle

20 Interphase - G1 Stage Hücre bölünmesinden sonraki ilk büyüme basamağı (citokinez-S faz) Organel ve sitoplazma üretimi mRNA protein üretimi Nukleotid sentezi normal metabolic activitelerine devam eder Genelde en uzun evre Sonsuza kadar bu evrede kalabilir

21 Two identical copies of DNA
Interphase – S Stage Sentez basamağı DNA replikasyonu. Kohezin? Two identical copies of DNA Original DNA

22 Interphase – G2 Stage İkinci büyüme evresi
DNA replikasyonundan sonraki evre Hücre bölünmesi için gerekli tüm yapılar üretilir (sentriol) organelles & protein üretilir İğ iplikleri üretiminde kullanılan alfa ve beta tübilin üretimi

23 Interfazda neler oluyor?
Hücre görünümü Animal Cell Neler oluyor

24 Endoreduplikasyon

25

26 Cells prepare for Division Cell Divides into Identical cells
Cell Cycle DNA Copied Cells prepare for Division Cells Mature Daughter Cells Cell Divides into Identical cells

27 Mitosis

28 Mitosis Nucleus bölünmesi (karyokinesis) Sadece eukaryotes
dört basamak Bazı hücrelerde (brain cells) görülmez

29 Dört Mitotic Basamak Prophase Metaphase Anaphase Telophase

30 Early Prophase Nukleus içindeki Chromatin yoğunlaşarak görülebilen chromosomlara döner Cytoplasm Nucleolus Nuclear Membrane Chromosomes

31 Geç Prophase Nuclear membrane & nucleolus yok olmaya başlar
Chromosomlar kalınlaşmaya devam eder Bazı iğ iplikleri kutuptan kromozomun sentromerine ulaşır (kinetochores)

32 Nucleus & Nucleolus have disintegrated
Late Prophase Chromosomes Nucleus & Nucleolus have disintegrated

33 Spindle Fiber attached to Chromosome
Kinetochore Fiber Chromosome

34 Profazda neler oluyor Hücre görünümü What’s happening

35 Spindle Fibers Spindle fiber (iğ iplikleri) bitkilerde microtubullerden hayvanlarda ise centriolen oluşur Polar fiber bir kutuptan diğerine uzar Kinetochore fiber kutuptan bir kromozomun centromerine uzar Aster sentriolun etrafında kısa fiber

36 Sketch The Spindle

37 Metafaz kinetochore fiberler ile kromozomlar merkeze hareket eder
Kromozlar ekvator düzleminde yer alır Metazfaz plağı Separaz; kohezini parçalar Equator of Cell Pole of the Cell

38 Metaphase Asters at the poles Spindle Fibers
Chromosomes lined at the Equator

39 Chromosomes at Equator
Metaphase Aster Chromosomes at Equator

40 Metafazda neler oluyor
Hücre görünümü What’s occurring

41 Anafaz Hızlı gerçeklesir
Kardeş kromatidler kinetekor fiberler sayesinde karşı kutuplara çekilir

42 Sister Chromatids being separated
Anaphase Sister Chromatids being separated

43 What the cell looks like
Anaphase Review What the cell looks like What’s occurring

44 Telofaz Kardeş kromatidler karşı kutuplarda Spindel bozulmaya başlar
Nuclear envelope her kardeş kromatidler etrafında oluşmaya başlar Nucleolus yeniden görünür CYTOKINESIS gerçekleşir Chromosomlar yeniden chromatin haline döner

45 Cytokinesis stoplazmanın bölünmesi
Hücrenin yavru hücreleri oluşturmak için bölünmesi Bitkilerde, cell plate ekvatorda oluşur hücre ikiye bölünür Fragmoplast ? Hayvan hücresinde, boğumlanma ile bölünme gerçekleşir

46 Cleavage furrow in animal cell Cell plate in animal cell
Cytokinesis Cleavage furrow in animal cell Cell plate in animal cell

47 Mitosis in Onion Root Tips
Do you see any stages of mitosis?

48 Test Yourself over Mitosis

49 Mitosis Quiz

50 Mitosis Quiz

51 Mayoz Formation of Gametes (Eggs & Sperm)

52 Facts About Meiosis chromosome replikasyon (interfaz)
İki bölünme --- Meiosis I ve Meiosis II İndirgeme bölünmesi Original cell is diploid (2n) Üretilen 4 yavru hücre haploid (1n)

53 Facts About Meiosis Yavru hücreler, ana hücrenin yarı kromozomuna sahip Gametler üretilir (eggs & sperm) Erkekte testiste (Spermatogenesis) Dişide ovarumda (Oogenesis)

54 More Meiosis Facts 46 double stranded chromosomes (2n) ile başlarsak
İlk bölünmeden sonra- 23 double stranded chromosomes (n) İkinci bölünmeden sonra- 23 single stranded chromosomes (n)

55 Neden mayoz gerekli sexual üremenin temeli
Fertilization ile iki haploid hücre bir araya gelir ve diploid (2n) zygote oluşur

56 Fertilization – “Putting it all together”

57 Chromosome replikasyonu
Replication kromozom duplikasyonu Bölünmeden önce gerçekleşir Replike olmuş kopyalar kardeş chromatid Centromer bir arada tutar Occurs in Interphase Replication is the process of duplicating chromosome. The new copy of a chromosome is formed by DNA synthesis during S-phase. The chromosome copies are called sister chromatids. Sister chromatids are held together at the centromere.

58 A Replicated Chromosome
Gene X Sister Chromatids (same genes, same alleles) Homologs (same genes, different alleles) Homologlar mayoz I de ayrılır böylece farklı aleller ayrılır

59 Meiosis Forms Haploid Gametes
Mayoz kromozm sayısını yarıya indirmeli Fertilizasyonla yeniden tam set oluşur from mom from dad child too much! meiosis reduces genetic content The right number!

60 Meiosis: Two Part Cell Division
Sister chromatids separate Meiosis I Meiosis II Homologs separate Diploid Diploid Haploid

61 Meiosis I: Reduction Division
Nucleus Spindle fibers Nuclear envelope Early Prophase I (Chromosome number doubled) Late Prophase I Metaphase I Anaphase I Telophase I (diploid)

62 Prophase I Late prophase Early prophase Chromozom oluşumu
Spindle oluşur Nuclear envelope bozulmaya başlar Early prophase Homologs pair Crossing over

63 Tetrad Profaz Ide oluşur
Homologous chromosomes (each with sister chromatids)   Join to form a TETRAD Called Synapsis

64 Crossing-Over Homologous chromosomes in a tetrad cross over each other
Pieces of chromosomes or genes are exchanged Produces Genetic recombination in the offspring

65 Homologous Chromosomes During Crossing-Over

66 Crossing-Over Crossing-over multiplies the already huge number of different gamete types produced by independent assortment

67 Homologous pairs of chromosomes align along the equator of the cell
Metaphase I Homologous pairs of chromosomes align along the equator of the cell

68 Anaphase I Homologs separate and move to opposite poles.
Sister chromatids remain attached at their centromeres.

69 Telophase I Nuclear envelopes reassemble. Spindle disappears.
Cytokinesis divides cell into two.

70 Meiosis II Meiosis II her bir kromozomdan ve genden bir tane kopya var
Her bir kromozomun sadece bir homoloğu hücrede var Gene X Meiosis II her bir kromozomdan ve genden bir tane kopya var Sister chromatid aynı genetik şifreyi taşır

71 4 Identical haploid cells
Meiosis II Prophase II Metaphase II Telophase II Anaphase II 4 Identical haploid cells

72 Prophase II Nuclear envelope fragments. Spindle forms.

73 Metaphase II Chromosomes align along equator of cell.

74 Anaphase II Sister chromatids separate and move to opposite poles.
Equator Pole Sister chromatids separate and move to opposite poles.

75 Telophase II Nuclear envelope assembles. Chromosomes decondense.
Spindle disappears. Cytokinesis divides cell into two.

76 Results of Meiosis Gametler (egg & sperm) üretilir
Dört haploid cell (her bir kromozomdan bir kopya) her gende bir alel Kromozomdaki bir gen için farklı allel kombinasyonu

77 Comparing Mitosis and Meiosis

78 Mitoz vs mayoz Mitosis Mayoz Bölünme sayısı 1 2 Yavru hücre sayısı 4
Genetik yapı aynımı? Yes No Chromosome # Anne ile aynı yarısı nerede Somatic cells Germ cells nezaman Throughout life Seksuel olgunlukta Rol büyüme ve tamir Seksuel üreme


"Cellular Division." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları