Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KONUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KONUMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KONUMU
TÜRKİYE’NİN COĞRAFI, JEOPOLİTİK KONUMU, DOĞAL KOŞULLARI VE DOĞAL KAYNAKLARI TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KONUMU

2 Coğrafi konum ve sınırlar
Türkiye, 190 dünya ülkesi içinde nüfus itibarıyla (74 Milyon) 16'ncı, toprak büyüklüğü (814 bin km kare) itibarıyla 32'nci ve ekonomik gücü (659 milyar ABD doları-2007)itibarıyla 16'ncı sırada olan bir dünya devletidir. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Kısacası Türkiye bir Avrasya ülkesidir.,

3 Türkiye’nin sınırları: (Kaynak:http://www.dsi.gov.tr
Kara sınırları: 2949 km. Komşu ilkeler ile sınırları: Sıriye sınıırı: 911 km, Irak sınırı: 384 km İran sınırı: 560km Azerbaycan (Nahçivan) sınırı :18 km Gürcistan sınırı: 276 km Ermenistan sınırı: 328 km Yunanistan sınırı: 203 km Bulgaristan sınırı: 269 km

4 DENİZ KIYILARI Toplam kıyı uzunluğu: 7816 km Karadeniz: 1778 km
Marmara Denizi 1275 km Ege ve Akdeniz:4763 km

5 JEOPOLİTİK KONUM Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında ulaşım ve ticaret gibi birçok alanda köprü görevi görmektedir. Dünyada çok az ülkeye nasip olmuş derecede önemli “İstanbul ve Çanakkale Boğazlar” ına sahiptir. Bu boğazlara sahip olması ve dolayısıyla da böylesine önemli bir ulaşım merkezi olması Türkiye’nin en önemli özelliklerindendir.

6 JEOPOLİTİK KONUM Orta Doğu’ da petrol çıkaran ülkeler ürünlerini tüm dünya pazarına en kısa ve en karlı yoldan sunabilmek için ya bizim topraklarımızdan petrol hattı geçirmek; yada limanlarımızdan dağıtım ve satış yapmak zorundadırlar. Yurdumuz dünya coğrafyasında ılıman iklim kuşağında yer alır. Bunun sayesinde aynı anda ülkemizde 4 mevsim birden yaşanabilir. Böylece ülkemiz turizm değerleri bakımından da değerli bir konuma gelmiştir.

7 JEOSTRATEJİK KONUM Türkiye'nin jeostratejik önemini pekiştiren diğer özellikleri ise; - Demokratik, lâik, sosyal hukuk devletine sahip ve piyasa ekonomisini kabul etmiş bir ülke olarak batı sistemlerini uygulaması ve batının tüm kurumlarıyla bütünleşmeyi benimsemiş olması, - 1990'lı yıllardan itibaren büyük değişmelere sahne olan Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle tarihten gelen kültür birliğine ve gelişen olumlu ilişkilere sahip olması, - Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazınınbatıya ulaştırılması için belirlenen güzergâhlardan birini ve en önemlisini ihtiva etmesi, - BM ve NATO'nun barışı koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik girişimlerine iştirakleri ve bazılarında üstlendiği öncü rol ile Avrupa Güvenlik Mimarîsi üzerinde tartışılmaz bir ağırlığa sahip olması veNitelik ve nicelik olarak

8 Jeostratejik Konum Avrupa'da ve bölgesinde güçlü bir Silâhlı Kuvvetlere sahip olmasıdır. 20'nci yüzyılın sonlarında dünyadaki köklü ve hızlı gelişmeler, Türkiye'ye hem farklı sorumluluklar yüklemiş, hem de yeni fırsat ve ufuklar açmıştır. Türkiye, Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir kanat ülkesi konumundan çıkmış, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan Avrasya kuşağında merkezî bir duruma gelmiş, politik, güvenlik ve ekonomik açılardan büyük bir rol ve önem kazanmıştır. Türkiye, geniş olduğu kadar, sorunlar, çatışmalar ve istikrarsızlıklar içeren bir coğrafyada yaşamaktadır. Ancak Türkiye, böyle bir bölgede bir barış ve istikrar adası olma özelliğini koruma başarısını göstermiştir. Türkiye, Avrupa'dan Pasifik'e ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada yer alan ender demokrasilerden biridir.

9 DOĞAL KOŞULLAR YÜZEY ŞEKİLLERİ
Türkiye’nin ortalama yükseltisi metredir. Türkiye yüzölçümünün % 53 ü ortalama olarak metre yükseltidedir. Yüzölçümünün % 10 kadarı ise, yükseltisi 250 metreden daha alçak olan yerlerdir.

10 TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI http://www.mta.gov.tr

11 Türkiye yer şekillerinin yükseklik grafiği kaynak:http://www.cografya.gen.tr

12 TÜRKİYE’NİN İKLİMİ Yükseltinin deniz seviyesinden metreye kadar değişkenlik göstermesi, aynı dönemde hava koşullarının da yerden yere farklılaşmasına yol açar. Türkiye’de yarı kurak iklim özellikleri görülür. Buna karşın Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, yüksek sıradağların kıyılar boyunca uzanışı, ani yükselti değişiklikleri ve kıyıya olan uzaklık, iklim özelliklerinin kısa mesafelerde farklılaşmasına neden olmaktadır. Sıcaklık, yağış ve rüzgârlar da iklim özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterir.

13 İKLİM TİPLERİ Türkiye’de iklim tipleri: Karasal iklim Akdeniz iklimi
Karadeniz iklimi Marmara geçiş iklimi

14 TÜRKİYE İKLİM HARİTASI kaynak: http://www.turkiyerehberi.gen.tr/

15 YAĞMUR Tarımsal ürün yetişme mevsiminde Türkiye’de genellikle yağış azdır. Yıldan yıla yağış miktarında düzensizlikler gözlenir. Genellikle, kıyı bölgeleri yeterli yağış ( mm/yıl) alır. Özellikle dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış boldur ( mm/yıl). Kuzey kıyı bölgesi (Karadeniz Bölgesi) Türkiye’de en fazla yağış alan (1 260 – mm) yeridir. Marmara ve Ege bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun yaylalarında ve dağlarında yağış mm/yıl’dır. Kıyılardan iç bölgelere gidildikçe yağış azalır

16 YAĞMUR İç Anadolu’nun birçok yerinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağış mm/yıldır. Kuralıkla beraber yaz aylarında yüksek sıcaklık ve yüksek buharlaşma seviyesinden dolayı İç Anadolu, Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biridir ( mm/yıl). İç Anadolu, Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en az yağış alan yeridir ( ). Türkiye genelinde ortalama yağış 643 mm dir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağışı görülür

17 TOPRAK K AYNAKLARI Toprak Kaynakları: 78 Milyon Ha
Ekilebilir arazi: 28 Məlyon Ha Sulanabilir arazi: Milyon Ha Kuru tarim alanı: Milyon Ha Sulanan Alan : 5.28 Milyon Ha

18 Toprakların kullanlış biçimi
Ekili-dikili alanlar : %36 ÇayIr ve otlar : %26 Ormanlar : %26 Ürün vermeyen alanlar : %12

19 SU KAYNAKLARI Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Havzaların ortalama yıllık toplam akışları 186 milyar m3 tür. Havza verimleri birbirlerinden farklı olup, Fırat ve Dicle havzalarının toplam ülke potansiyelinin yaklaşık % 28,4’üne sahip olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1600 m3 dür.

20 AKARSULAR Karadenize dökülen başlıca akarsular :
Kızılırmak (ülkenin en büyük nehri) Çoruh, Yeşilırmak Sakarya (ülkemizin ikinci büyük nehri) Marmaraya dökülen başlıca akarsular Susurluk

21 AKARSULAR Egeye dökülen akarsular: Gediz, Küçük Menderes,
Büyük Menderes , Meriç (Trakya kısmı) Hazar Denizine dökülenler: Kür (Kura) Araz

22 AKARSULAR Akdeniz’e dökülenler Göksu, Ceyhan, Seyhan
Basra körfezine dökülenler Fırat Dicle

23 Göller En Büyük olanlar: Van gölü Tuz gölü Beyşehir Eğridir İznik

24 Türkiye’de sektörlere göre su kullanımı

25 Ormanlar Türkiye’nin %26’lık kısmı ormanlarla kaplıdır
Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı (%) Karadeniz Bölgesi ……………………………………25 Akdeniz Bölgesi ………………………………………24 Ege Bölgesi ………………………………………….. .17 Marmara Bölgesi …………………………………….13 Doğu Anadolu Bölgesi ………………………………11 İç Anadolu Bölgesi ……………………………………7 G. Doğu Anadolu Bölgesi …………………………….3 Kaynak:

26 YER ALTI DOĞAL KAYNAKLAR
DEMİR Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Edremit (Balıkesir), Dikili ve Torbalı (İzmir) Simav (Kütahya) Ereğli, Karabük ve İskenderun’da demir - çelik fabrikaları bulunmaktadır.

27

28 BAKIR Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Çayeli (Rize)
Köprübaşı (Giresun) Maden (Elazığ) Ergani (Diyarbakır)'de

29 BAKIR DAĞILIM ALANLARI

30 KROM Fethiye-Köcegiz-Dalaman (Muğla), Guleman-Palu (Elazık),
Eskiflehir, Küahya, Antalya, Kahramanmarafl, Adana

31 BOKSİT Seydişehir (Konya), Akseki (Antalya) İslahiye (Gazi Antep)
Milas (Muğla)

32 BOKSİT DAĞILIM ALANLARI

33 BOR Susurluk, Bigadiç (BalIkesir), Seyitgazi (Eskiflehir),
Emet (Kütahya)

34 ÇİNKO

35 CIVA Sarayönü (Konya), Ödemiş (İzmir), Manisa ve Uşak çevresi

36 URANYUM VE TORYUM URANYUM Aydın, Uşak, Manisa, Çanakkale
Yozgat yöreleri TORYUM Eskişehir çevresi

37 NİKEL, MANGANEZ, ANTİMUAN

38 ALTIN, GÜMÜŞ

39 MERMER

40

41 Kükürt, tuz Kükürt yatakları Keçiborlu (Isparta) Milas (Muğla) Tuz
Cankırı, Kars, Kırşehir, Çamaltı (İzmir) Tuz Gölü

42 PETROL VE DOĞALGAZ Petrol Raman, Garzan, Batman Diyarbak›r, Adyaman
Hamitabat (Kırklareli)

43 TÜRKİYE’NİN YER ALTI KAYNAKLARI KAYNAK: http://www.cografya.biz

44

45

46

47

48

49 Coğrafi konum ve sınırlar
.

50

51

52

53

54

55


"TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KONUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları