Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16 Ocak 2014 TROUG (1) Murat HANÇERO Ğ LU Oracle Spatial ve Veri Kalitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16 Ocak 2014 TROUG (1) Murat HANÇERO Ğ LU Oracle Spatial ve Veri Kalitesi."— Sunum transkripti:

1 16 Ocak 2014 TROUG (1) Murat HANÇERO Ğ LU Oracle Spatial ve Veri Kalitesi

2 Ajanda 16 Ocak 2014 TROUG 2 Oracle Spatial Nedir? Neden Oracle Spatial? Kullanım Alanları Nelerdir? Teknik Analizi Sdo_geometry MDSYS Ş eması Sorgulama ve Indexleme Di ğ er Yetenekler 10g-11g performans kar ş ıla ş tırma Veri Kalitesine Etkisi

3 16 Ocak 2014 TROUG 3 Spatial kelime anlamı olarak mekan,mekana ait anlamına gelmektedir. Oracle Spatial Oracle RDBMS’e mekansal veri kaydetme, sorgulama,i ş leme ve analiz etme yeteneklerini kazandıran, Oracle Enterprise Edition ile birlikte ayrı lisanslanan bir pakettir. Spatial Data Neler İ çerir? Ada,parsel, adres gibi kadastro datası, orman,göl,ırmak gibi do ğ al yapıları, Elektrik, do ğ algaz,su, fiber optik gibi altyapıyı ilgilendiren bilgiler, Araç takip sistemleri, Önemli Noktalar(Restoran,hastane,taksi vb..) Mü ş teri konumu, baz istasyonu vs.. gibi Konum ile ili ş kilendirilebilecek tüm verileri Oracle Spatial Nedir?

4 16 Ocak 2014 TROUG 4 Oracle veritabanlarının tüm versiyonlarında mekansal veriyi kaydetmeye,sorgulama ve i ş leme yeneteklerine sahip Oracle Locator versinyonu bulunmaktadır. Oracle Spatial Nedir?

5 16 Ocak 2014 TROUG 5 Tüm Geometri tiplerini destekler(line,polyline,polygon..) 2 boyutlu data Tüm spatial sorgulamalar(inside,anyinteract etc..) Utility, tuning ve validation i ş lemleri Tüm koordinat sistemlerini Tüm locater yeteneklerini ve Spatial veri i ş lemleri(birle ş tirme, fark,kesi ş im vs.) Geocoder Engine Linear Referencing Network Data Model Partitioned Spatial Index Routing engine GeoRaster Topology Data Model Özel 3D types (LIDAR,TINS) OGC Web Services (WFS, OpenLS) Locater Spatial Oracle Spatial Nedir?

6 16 Ocak 2014 TROUG 6 Tüm mekansal sorgulamalar(inside,nearest neighbour, touch,intersect etc..) İ ki nokta arasındaki en kısa yol, en hızlı yol, yada tüm olası yolların hesaplanması (Navigasyon vs) Geometriler arası topolojik ba ğ lantıların Olu ş turulması 2D objeler 3D ye çevrilebilir ve 3D Sorgulamalar yapılabilir. Di ğ er veri tabanı yönetim sistemleri ile entegrasyon sa ğ layabilir (Open GeoSpatial Consersium standartlarında Veri üretir) Neler Yapılabilir?

7 16 Ocak 2014 TROUG 7 Raster görüntüleri kaydedip, sorgulayabilir ve i ş leyebilir Augmented Reality uygulamaları Oracle Fusion Middleware ile tam entegre ederek Map Viewer ile Haritaların görüntülemesi Ve entegrasyonların gerçeklenmesi Linear Referencing i ş lemleri Neler Yapılabilir?

8 16 Ocak 2014 TROUG 8 Neden Spatial sorusunun cevabını bulmak için geçmi ş ten bugüne konum bazlı uygulamalarının geçmi ş ten bugüne evrimine bakabiliriz 1990 ba ş larında 2000 lere do ğ ru Bugün Application Standalone GIS Apps Application Spatial MiddleWare Traditional DBMS Custom APIS Application Mapping Server Spatial DBMS Open APIs Neden Oracle Spatial?

9 16 Ocak 2014 TROUG 9 Big data konseptinin hayatımıza girmesiyle büyük veri kitlerinin kaydedilmesi ve analiz ihtiyaçlarının giderek artması Veri güvenli ğ i, kalitesi, ar ş ivlenmesi sa ğ laması, client tarafında platform ba ğ ımsızlı ğ ını sa ğ laması, bulk i ş lemler, online bakım gibi klasik veritabanı için yapılan tüm yetkinliklerin spatial veri için de yapılabilmesini sa ğ laması Konum bazlı analizlere dayalı kullanıcı taleplerinin hızla artması ve bu yönde hızla büyüyen Pazar.(Google Earth,Forsquare vb..) Neden Oracle Spatial?

10 16 Ocak 2014 TROUG 10 Veritabanında Spatail ve Locater durumu nedir? select comp_id, comp_name, version, status from dba_registry where comp_id in ('SDO', 'ORDIM'); Spatial – Teknik Genel Bakış COMP_ID COMP_NAME VERSION STATUS ------- ------------------ ----------- ------ SDO Spatial 11.2.0.1.0 VALID ORDIM Oracle Multimedia 11.2.0.1.0 VALID

11 16 Ocak 2014 TROUG 11 Spatial sorgulama yapabilmek için; Konum bilgilerini Mdsys.sdo_geomtry veri tipi İ le kaydedilmesi User_sdo_geom_metadate altına tüm sdo_geomtry kolonları için metadata bilgisini olu ş turulması Create Table, Create sequence hakları Sorgulama yapılacak kolon üzerinde spatial index olu ş turulması(Zorunlu) Spatial – Teknik Genel Bakış

12 16 Ocak 2014 TROUG 12 Oracle Spatial için kullanılan temel veri tipidir. Mdsys ş eması altındadır. CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT (SDO_GTYPE NUMBER SDO_SRID NUMBER SDO_POINT SDO_POINT_TYPE SDO_ELEM_INFO SDO_ELEM_INFO_ARRAY SDO_ORDINATES SDO_ORDINATE_ARRAY); Sdo_Geometry

13 16 Ocak 2014 TROUG 13 Sdo_gtype Number Geometrinin tipini belirler Geometry Type2D3D 1 POINT20013001 2 POLYLINE-LINE20023002 3 POLYGON20033003 4 COLLECTION20043004 5 MULTI-POINT20053005 6 MULTI-(POLYLINE- LINE) 20063006 7 MULTI-POLYGON20073007 Sdo_Geometry

14 16 Ocak 2014 TROUG 14 Number Sdo_Geomtry.Srid Verinin hangi koordinat sistemine ait oldu ğ u bilgisini tutar. MDSYS.CS_SRS bulunmak zorundadır. Sdo_geomtry.sdo_point Point datalara ait x,y,z koordinatlarını içerir. Point data tipleri için optimizasyon sa ğ lar Sdo_Geometry

15 16 Ocak 2014 TROUG 15 Sdo_geometry.sdo_odinates VARRAY OF NUMBER Geometriyi olu ş turan noktaların kaydedildi ğ i ildir. select * from table(select a.geom.sdo_ordinates From scott.us_states a where rownum=1) Sdo_Geometry

16 16 Ocak 2014 TROUG 16 Sdo_geomtry.Sdo_elem_info VARRAY (1048576) OF NUMBER Geometrinin nasıl bir obje oldu ğ unu tarif eder. Sdo_Geometry

17 16 Ocak 2014 TROUG 17 Sdo_geomtry.Sdo_elem_info Ordinate Offset: Ilk ordinatı gösterir Element Type: Tipini gösterir: Line,Polyline,Line String,Compund Interpretation görevi elementype göre farklılık gösterir.Compound tiplerde eleman sayısını gösterir. Sdo_Geometry Db kayıt ş ekli

18 16 Ocak 2014 TROUG 18 Spatial ile ilgili tüm paket,stored procedure, function,metadata,index bilgileri, koordinat sistemlerine ait bilgileri barındırır. Spatial ve locater yüklü tüm DB lerde olmak zorundadır. Sorgulama ve indexleme yapabilmek için sdo_geomtry tüm kolonlar için mdsys.sdo_geom_metadata_table (user_sdo_geom_metadata) de mutlaka olması gerekir. User_sdo_geom_metadata (table_name,Column_name,diminfo,srid) Diminfo collection tipinde veridir. X,Y koordinatlarının üst ve alt sınır de ğ erlerini tutar ve tolerans de ğ erlerini tutar. MDSYS Şeması

19 16 Ocak 2014 TROUG 19 Sorgulama Yapısı Spatial sorgulama yapılabilmesi için spatial index zorunludur. Operatör ve Fonksiyonlar The SDO_FILTER operator The SDO_RELATE operator The SDO_WITHIN_DISTANCE ve SDO_NN operator SDO_FILTER(, )=‘TRUE’ aramanın yapılaca ğ ı kolon,index zorunlu de ğ i ş ken veya bir tablo kolonu olabilir. Sorgulama Ve Indexleme

20 16 Ocak 2014 TROUG 20 SDO_FILTER Sorgulamada en hızlı yöntemdir ancak yakla ş ık bir sonuç verir. Sadece ilk filtreleme i ş lemini yapar. SDO_FILTER(, )=‘TRUE’ SDO_RELATE Tam do ğ ru sonuç için kullanılması gereken sorgudur. SDO_RELATE (,,'MASK= ') = 'TRUE‘ Mask=INSIDE, CONTAINS, COVERS, COVEREDBY, EQUAL, TOUCH, … Spatial Operatorler ve Fonksiyonlar

21 16 Ocak 2014 TROUG 21 Sdo_Relate ile kullanılan yakla ş ımlar SELECT c.county, c.state_abrv FROM us_counties c,us_states s WHERE s.state = 'New Hampshire' AND SDO_RELATE(c.geom,s.geom,'mask=INSIDE') = 'TRUE'; SDO_NN belirti ğ iniz bir geometry en yakın geometriyi hesaplar SDO_WITHIN_DISTANCE belirtilen geometriye belirtilen mesafeki geomtrileri hesaplar Spatial Operatorler ve Fonksiyonlar

22 16 Ocak 2014 TROUG 22 R-TREE INDEX Yapısı kullanılır. MBR:Mininum Boundind Rectable MBV:Mininum bounding Volume for 3D İndexleme

23 16 Ocak 2014 TROUG 23 CREATE INDEX us_states_sx ON us_states (geom) INDEXTYPE IS mdsys.spatial_index; Index olu ş turuldu ğ unda aynı user altına mdrtxxx$ isimli bir tablo olu ş turulur. User create table ve create sequence haklarına sahip olmalı Ek parametreler SDO_INDX_DIMS SDO_RTR_PCTFREE TABLESPACE INITIAL WORK_TABLESPACE SDO_DML_BATCH_SIZE LAYER_GTYPE İndexleme

24 16 Ocak 2014 TROUG 24 Indexleme parça parça yapılır. Tüm objelerin okunması MBR ların olu ş turulması Her geometri için ortalama 10 Byte lik rollback için alan gerekli Clusterların olu ş turulması 5 milyon kayıt için ortalama 1 Gbyte geçici alan gerekli Her index için SGA de ortalama 10 Mbyte alan gerekli SIZE(Mb) = SDO_TUNE.ESTIMATE_RTREE_INDEX_SIZE (NUMBER_OF_GEOMS, DB_BLOCK_SIZE [,SDO_RTR_PCTFREE] [,NUM_DIMENSIONS] [,IS_GEODETIC]) İndexleme

25 16 Ocak 2014 TROUG 25 Linear Referencing Lineer bir yapı boyunca belirli bir noktaya göre olayları veya ba ş ka yapıları kaydetmeye yarar. Demiryolları, hava trafik yönetimi,altyapı Geocoding Referanslı bir adres datasını baz alarak text adresleri koordinarlara çevirebilir. Diğer Yetenekler

26 16 Ocak 2014 TROUG 26 Data Processing Geometrileri birle ş tirme, ayrı ş tırma,alan ve uzunluk hesaplama Network Data Model İ stenilen obje kümeleri için aralarındaki ili ş kileri tanımlayarak analiz yapar Node ve linkler tanımlayarak tüm ili ş ki bu yapı üzerinden sorgulanır. Spatial sorgu kullanmaz. Datayı olu ş turmak için PL/SQL API leri, görüntülemek ve sorgulamak için JAVA API leri mevcuttur. En kısa, en hızlı, gidilebilir güzergah gibi sorgulamalar yapılabilir Diğer Yetenekler

27 16 Ocak 2014 TROUG 27 Redo Log Geli ş tirme Yeni yöntemler ve kod iyile ş tirmeleri ile index kaynaklı I/O miktarı %90 civarında azalmı ş tır DML i ş lemlerinde ki i ş lemler % 50 azalmı ş tır Sorgulamalarda 20 kata kadar hızlanmalar(Oracle User conferece 2012) Oracle 10g-11g Karşılaştırma

28 16 Ocak 2014 TROUG 28 Spatial datanın text veri ile birlikte tutulmasıyla Text verideki tutarlılı ğ ın denetlenmesi için 2. bir kontrol mekanizması olu ş turur. Özellikle altyapı ş irketleri, maden ş irketleri ve belediyeler için altyapının sa ğ lıklı takip edilmesinde önemli katkılar sa ğ lanabilir. Veri Kalitesine Etkiler


"16 Ocak 2014 TROUG (1) Murat HANÇERO Ğ LU Oracle Spatial ve Veri Kalitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları