Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VARLIK BARIŞI For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VARLIK BARIŞI For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area."— Sunum transkripti:

1 VARLIK BARIŞI For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide

2 V A R L I K BARIŞI 17 Ocak 2009 İSTANBUL
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide 17 Ocak 2009 İSTANBUL

3 VARLIK BARIŞI KANUNU 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Resmi Gazete : 22 Kasım 2009

4 Kanunun Amacı gerçek ve tüzel kişilere ait olup
yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır.

5 DAYANAK 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete 5811 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri Nolu Tebliğ 6 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete

6 Kanun Kapsamı Kapsama gerçek veya tüzel kişiler tarafından;
YURT DIŞINDA sahip olunan varlıklar ile, YURT İÇİNDE sahip olunan varlıklar girmektedir.

7 Varlık Tanımı İster Yurt İçinde İster Yurt Dışında Bulunsun para döviz
altın menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları hisse senetleri,tahviller, kar zarar ortaklığı belgeleri,varlığa dayalı menkul kıymetler,gayrımenkul sertifikaları,banka bonoları yada banka garantili bonolar, kıymetli maden bonoları,ipotek teminatlı menkul kıymetler vs. gayrımenkuller

8 Kanunun İşleyişi Yurt dışında bulunan varlıkların yurda getirilmesi,
yurt içinde bulunmakla birlikte işletme kayıtlarında bulunmayan varlıkların ise işletme kayıtlarına alınması gerekmektedir.

9 Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi
Yurtdışı varlıklar için % 2 Yurtiçi varlıklar için ise %5 Oranında vergi ödenecektir.

10 ÖRTÜLÜ VERGİ AFFI Hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacaktır.
Beyan edilen ve üzerinden vergi ödenen bu varlıklar için, Hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacaktır. İleride başka bir nedenle vergi incelemesi yapılması halinde; bu varlıklar, bulunan matrah farkının açıklamasında kullanılacaktır.

11 ÖRTÜLÜ VERGİ AFFI Örneğin,
Yurt dışında bulunan 1 milyon Doların yurda getirilmesi, karşılığı (bildirim ve beyan tarihinde kurun 1.50 TL olduğu varsayımı altında ) 1,5 milyon TL’nin beyan edilerek üzerinden %2 oranında yani TL vergi ödenmesi halinde;

12 ÖRTÜLÜ VERGİ AFFI Örneğin, İleri de herhangi bir nedenle hakkımızda vergi incelemesi yapılması halinde; Şirket için 1 milyon TL kazanç farkı tespit olunması yani matrah farkı bulunması durumunda Beyan ettiğimiz varlıkların değeri 1,5 milyon TL olduğu için herhangi bir vergi tarhıyatı yapılmayacaktır.

13 YURTDIŞI VARLIKLAR I. BÖLÜM
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide I. BÖLÜM

14 YURTDIŞI VARLIKLAR İÇİN KANUNUN İŞLEYİŞİ
1/10/2008 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek ekonomiye kazandırılması ile taşınmazların kaydedilmesi.

15 1 EKİM 2008 TARİHİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
Bu varlıklar tarihi itibariyle yurt dışında bulunmalıdır. Varlıklara, yine bu tarih yada öncesi itibariyle sahip olunmalıdır. Örneğin 2 Ekim 2008 tarihinde yurt dışında açtırılmış bulunan bir hesaptaki dövizin Türkiye’ye getirilmesi halinde yasadan yararlanılamaz.

16 BELGELERLE İSPAT 1/10/2008 tarihi itibarıyla,
Taşınmazların yurt dışındaki varlığının, Diğer varlıkların ise yurt dışında bulunduğunun ispatı zorunludur.

17 İSPAT EDİCİ BELGELER devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller; tapu kayıtları ile diğer sicilleri, yasal yükümlülükler nedeniyle verilen beyannameler bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler

18 İSPAT EDİCİ BELGELER Bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtlar ve düzenledikleri belgeler, Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeler, Posta idaresi nezdindeki çek hesabı ve düzenlenen diğer belgeler, Noter gibi kurum ve kuruluşların düzenledikleri senetler ve sözleşmeler ile diğer kayıt ve belgeler, Defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında belirtilen belgeler ile muadili belgeler, Şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtları

19 İSPAT EDİCİ BELGELER Örneğin,
İngiltere tapu siciline veya tapu sicili niteliğindeki diğer sicillere 1/10/2008 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişiler adına kayıtlı taşınmazların, başka herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu tarih itibarıyla gerçek ve tüzel kişilerce İngilterede sahip olunduğu kabul edilecektir. Yine İngilterede bulunan bankanın hesap cüzdanı da tevsik edici belge olacaktır.

20 YURTDIŞI VARLIKLAR İÇİN BİLDİRİM VE BEYAN
yurt dışında sahip olunan ve kapsama giren varlıklar için, Kanunun yürürlüğe girdiği 22/11/2008 tarihinden itibaren izleyen üçüncü ayın sonuna yani 2 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar Türk Lirası değerleriyle bildirimde bulunmak zorunludur. Bildirimde bulunulmaması halinde bu yasadan yararlanılamayacaktır.

21 YURTDIŞI VARLIKLAR İÇİN BİLDİRİM VE BEYAN
Yurtdışı varlıkların tamamı 2 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar Türk Lirası değerleriyle Ya bankalara dilekçe ile bildirilecek (Ek:1- Bildirim Formu ) Yada bağlı bulunan vergi dairesine beyanname verilecektir. ( Ek:2-Beyanname) Menkul kıymetler için aracı kurumlara bildirimde bulunmakta mümkündür. ( (Ek:4- Bildirim Formu)

22 YURTDIŞI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ ZORUNLUDUR
Yurt dışında bulunduğu ve sahip olunduğu bildirilen veya beyan edilen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, beyan veya bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi veya bu sürede Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi zorunludur.

23 YURTDIŞI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ
2 Mart 2009 tarihinde vergi dairesine 1 milyon Dolar (karşılığı 1.5 milyon TL ) beyanda bulunulması halinde bu tarihden itibaren bir ay içerisinde yani en geç 2 Nisan 2009’a kadar paranın Türkiye’ye fiilen getirilmesi yani Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi zorunludur. Bu tarihe kadar transfer edilmemesi halinde yasa hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

24 YURT DIŞI VARLIKLAR İÇİN VERGİNİN ÖDENMESİ
Bankalara Bildirim Halinde: Bankalara bildirilen varlıkların %2 vergisi bildirim tarihinde bankaya ödenir. Banka veya aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak, varlıkların bildirim değerleri üzerinden % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairelerine, beyanname ile bildirecek ve tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

25 YURT DIŞI VARLIKLAR İÇİN VERGİNİN ÖDENMESİ
Vergi Dairesine Beyanname Verilmesi Halinde: Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler, 2 nolu bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairesi tarafından %2 oranında vergi tarh edilecektir. Vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Örneğin, beyanname 2 Mart 2009 tarihinde verilmiş ise vergi 30 Nisan 2009’a kadar ödenecektir.

26 YURT DIŞI VARLIKLARIN DEFTERLERE KAYDI
yurt dışında sahip olunan varlıklardan bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, istenilmesi halinde, yasal defterlere kaydedilebilecektir. banka veya aracı kurumlara bildirilen ya da vergi dairelerine beyan edilen varlıklar beyan tarihi itibarıyla belirlenen TL karşılığı değerleriyle kaydedilebilecektir.

27 YURT DIŞI VARLIKLARIN DEFTERLERE KAYDI VE ÖZEL FON
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu bu fon hesabı sermayenin cüz’ü addolunacak ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir

28 YURT İÇİ VARLIKLAR YASTIK ALTI
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide II.BÖLÜM

29 KAPSAM Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında işletmelerin özkaynakları arasında yer almayan ; Para, altın, döviz Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Taşınmazlar girmektedir.

30 BİLDİRİM VE BEYANNAME 2 Mart 2009 Pazartesi
Banka yada aracı kurumlara bildirim sözkonusu değildir. Kanunun yürürlüğe girdiği 22 Kasım 2008 tarihinden itibaren izleyen üçüncü ayın sonuna yani 2 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar TL değeriyle, beyanname ile vergi dairelerine beyan edilecektir. ( Ek:5-Beyanname)

31 BİLDİRİM VE BEYANNAME Yıllık beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, varlık barışı kapsamında verecekleri bu 5 nolu beyannameyi de elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

32 ÖDENECEK VERGİ Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince % 5 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

33 ÖDENECEK VERGİ Örneğin 2 Mart 2009 tarihinde 1 milyon TL değerindeki gayrımenkulün vergi dairesine beyan edilmesi halinde, üzerinden hesaplanan %5 oranındaki TL en geç 30 Nisan 2009 tarihine kadar ödenmek zorundadır.

34 YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN DEFTERLERE KAYDEDİLMESİ
Varlıkların yasal defterlere kaydedilmesinde, bu varlıkların rayiç bedelinin TL karşılığı esas alınacaktır. Rayiç bedel, söz konusu varlıkların sahiplerince bildirim veya beyan tarihi itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekmektedir. Döviz ve döviz cinsinden varlıklarda T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak TL karşılığı beyan,bildirim ve kayıtlara konu edilecektir.

35 YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN DEFTERLERE KAYDEDİLMESİ
Türkiye’de bulunan; ancak, 1/10/2008 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarında işletmelerin özkaynakları arasında yer almayan varlıklarda; Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan mükelleflerin söz konusu varlıkları yasal defterlere kaydetmeleri zorunludur.

36 YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN DEFTERLERE KAYDEDİLMESİ
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını, öncelikle banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırmaları gerekmektedir. Bu şekilde banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlığı ispatlanan varlıkların, bu tutarlar üzerinden yasal defterlere kaydedilmesi mümkün olacaktır. Vergi dairelerine beyan edilen taşınmazlar ise yasal defterlere, vergi dairelerine beyan edilen değeriyle kayıt edilecektir.

37 VARLIKLAR İÇİN ÖZEL FON HESABI VE SERMAYE ARTIRIMI
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, Kanun hükümlerine göre yasal defterlerine kaydettikleri varlıklar için; Pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunacaktır. Fon, beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilecektir. Sermayeye ilave zorunluluktur.

38 ORTAKLAR CARİ HESABI İşletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının; bankalara işletme adına yatırılması ve üzerinden %5 vergi ödenmesi koşuluyla; bahse konu borç tutarları bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. beyan edilen bu tutarlar da, ileride yapılacak vergi incelemelerinde bulunacak matrah farklarından mahsup edilebilecektir.

39 ORTAK HÜKÜMLER III.BÖLÜM
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. Click on the Insert tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on Insert. Click Ok. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide III.BÖLÜM

40 VARLIKLARIN DEĞERİ GELİR YADA HASILAT YAZILMAZ
Beyan edilerek defter kayıtlarına yazılan varlıkların değerleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında hasılat/gelir olarak dikkate alınmaz.

41 AMORTİSMAN MEVZUU Bildirilerek veya beyan edilerek yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında VUK’ta yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Yani taşınmazlar için amortisman ayrılamaz.

42 ÖDENEN VERGİLER GİDER YAZILABİLİR Mİ?
5811 sayılı varlık barışı yasası kapsamında %2 ve %5 oranında ödenen vergiler; hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz hiç bir vergiden mahsup edilemez ve indirilemez.

43 VARLIKLARIN SATILMASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI
İşletmeye kaydedilen altın,döviz, menkul kıymet yada taşınmaz varlıkların, daha sonra elden çıkarılmasında zarar doğması halinde; gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından, bu zarar, gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

44 Varlıklar ister yurt dışında ister yurt içinde bulunsun, şirketlerin;
Şirketlerin Kanuni Temsilcileri Ve Ortakları Adına Görünen Varlıkların Durumu Varlıklar ister yurt dışında ister yurt içinde bulunsun, şirketlerin; Kanuni temsilcileri veya ortakları adına görünüyor ise, bunlar şirketler adına beyan edilebilecektir.

45 Şirketlerin Veya Ortakların, Vekilleri Veya Temsilcileri Adına Görünen Varlıkların Durumu
Varlıklar, şirketin veya ortaklarının yetkili kıldığı; Vekiller veya Temsilciler adına görünebilir. Bu kişiler adına görünen varlıklar da şirket adına beyan edilerek yasal defterlere kaydedilebilecektir. Ancak bu durumda, bu kişilerin vekil yada temsilci olduğuna dair ya vekaletname yada temsil belgesi bulunmalıdır. Bu belgelerin ise mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.

46 3. Kişilerce Tasarruf Edilen Varlıkların Durumu
Kanuni temsilci Ortak Vekil Temsilci adına değil 3. bir şahıs adına görünmektedir. Bu durumda yine şirket adına beyan edilip defterlere kaydedilebilir. Ancak, bu varlıkların şirkete/ortağa ait olduğu ispatlanmak zorundadır.

47 5811 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNU
VERGİ İNCELEMELERİ KARŞISINDAKİ DURUM

48 VERGİ İNCELEMELERİ Bildirilen, beyan edilen ve defter kayıtlarına alınan bu varlıklar için, salt bu varlıklara dayanılarak yada salt bu varlıklardan yola çıkılarak vergi incelemesi yapılamaz. Bu varlıklar başlı başına vergi incelemesine konu edilemez.

49 1.1.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLER İÇİN YAPILACAK VERGİ İNCELEMELERİ
Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilecektir. Dolayısıyla, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili olanlar, bu Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarları mahsup etmek suretiyle vergi inceleme raporlarını tanzim edeceklerdir.

50 VERGİ İNCELEMELERİ Tespit Edilen Matrah Farklarından, Varlıklara İlişkin Beyan Edilen Tutarların Mahsup Edilmesi

51 Tespit edilen matrah farklarından, varlıklara ilişkin beyan edilen tutarların mahsup edilmesi
İnceleme, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yani 22 Kasım 2008 tarihinden sonra başlamış olmalıdır. İnceleme 22 Kasım 2008 tarihinden önce başlamış ise kanun hükümlerinden yararlanılamaz. İnceleme 2004,2005,2006 yada 2007 dönemine ilişkin olmalıdır. Dolayısıyla, 2008 ve izleyen yıllara ilişkin incelemeler kapsam dışındadır. Örneğin; bu gün itibariyle, 2008 dışında geçmişe yönelik herhangi bir yıla ilişkin başlayacak incelemeler, kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

52 Tespit edilen matrah farklarından, varlıklara ilişkin beyan edilen tutarların mahsup edilmesi
Örnek: X Sanayi Ve Tic. AŞ, 5811 sayılı yasa hükümlerinden yararlanarak TL beyan etmiş ve üzerinden %5 oranında TL vergi ödemiş ve işletme kayıtlarına almıştır. 1 Aralık 2008 tarihinde mükellef AŞ incelemeye alınmış ve inceleme sonucunda 2006 yılında faturasız satışlar nedeniyle TL kayıtdışı hasılat tespit edilmiştir. Bu durumda kayıtdışı hasılat nedeniyle ne kurumlar vergisi nede KDV tarhiyatı sözkonusu olmayacaktır.

53 Yasa yapılacak incelemelerde vergi avantajı sunmaktadır.
Örneğimizde yasadan yararlanılmamış olsaydı; İnceleme elemanı TL matrah farkı üzerinden %20 oranında TL kurumlar vergisi ve %18 oranında TL KDV tarh edecektir. Ayrıca TL vergi ziyaı cezası kesilecektir. Bu durumda gecikme faizi hariç toplam TL vergi ve ceza istenilecektir.

54 Yasa yapılacak incelemelerde vergi avantajı sunmaktadır.
Örneğimizde X ; Yasadan yararlanılmaması halinde faizler hariç maliyet TL olmaktadır. Ancak yasadan yararlanılması halinde örneğimizdeki maliyet TL’dir. Sağlanan vergisel avantaj ödenen verginin yaklaşık 10 katı olmaktadır.

55 yönünden tespit edilen matrah farklarıyla sınırlıdır.
Tespit edilen matrah farklarından, varlıklara ilişkin beyan edilen tutarların mahsup edilmesi 2008 hariç geçmiş yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde matrah farkından mahsup uygulaması, gelir, kurumlar, geçici, katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarıyla sınırlıdır.

56 Kapsama girmeyen vergiler
İndirimden ve iadeden kaynaklanan gelir,kurumlar ve KDV ile, ÖTV, BSMV, damga vergisi,motorlu taşıtlar vergisi, özel iletişim vergisi,emlak vergisi, gümrük vergisi, harçlar ile KKDF kapsam dışındadır.

57 5811 sayılı Kanunla getirilen istisna
YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA

58 Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması
5811 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile yurt dışında elde edilen bazı kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

59 İstisna uygulamasından yararlanacak olanlar
Türkiye’de tam mükellef olarak vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler dahil, Yurtdışı kazançlarını Türkiye’ye transfer etmeleri şartıyla yararlanabileceklerdir.

60 İstisna kapsamında bulunan yurt dışı kazançlar
İstisna kapsamına,Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin; 1- iştirak kazançları, 2- iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar 3- yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar yani yurtdışı şube kazançları istisna kapsamına girmektedir. Bu kazançlardan 30/4/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilenler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

61 İstisna kapsamında bulunan yurt dışı kazançlar
Ayrıca kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 31/10/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen kazançlar da bu istisna kapsamındadır.

62 İstisna uygulamasının şartları Kazancın Türkiye’ye Transferi
Madde kapsamına giren ve yurt dışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için; Yurt dışı iştirak kazancı ile yurt dışı iştirak hissesi satış kazancının ya da yurt dışı şube kazancının 31/5/2009 tarihine kadar, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazancın ise 31/10/2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması Bu kazançların ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’ye getirildiği, mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilecektir.

63 TEBLİĞ İSTİSNA UYGULAMASINI DARALTMIŞTIR
Kanunun yürürlüğe girdiği yani 22 Kasım 2008 tarihinden itibaren 31/12/2008 tarihine kadar elde edilen ve 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ve yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 2008 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna olacaktır

64 TEBLİĞ İSTİSNA UYGULAMASINI DARALTMIŞTIR
1/1/2009 tarihinden itibaren, 30/4/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen ve 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ve yurt dışı iştirak hissesi satış kazançları 2009 yılı için verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilerek istisnaya konu edilebilecektir.

65 TEBLİĞ İSTİSNA UYGULAMASINI DARALTMIŞTIR
Kanunun yürürlüğe girdiği 22/11/2008 tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan iştirak kazançları, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yurt dışı şube kazançları ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elde edilen yurt dışı tasfiye kazançları ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.


"VARLIK BARIŞI For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 3 of this presentation. The Input area." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları