Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGIT 112 8. ÜNITE B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 1. 2  Korhan ile Berk ayni sınıfta ders dinlemislerdir.  Dersin sonunda öğretmenin sorduğu soruları  Korhan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGIT 112 8. ÜNITE B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 1. 2  Korhan ile Berk ayni sınıfta ders dinlemislerdir.  Dersin sonunda öğretmenin sorduğu soruları  Korhan."— Sunum transkripti:

1 EGIT 112 8. ÜNITE B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 1

2 2  Korhan ile Berk ayni sınıfta ders dinlemislerdir.  Dersin sonunda öğretmenin sorduğu soruları  Korhan doğru olarak yanıtlarken,  Berk yamtlayamamıştır.  Bu iki öğrenciye öğretmen tarafından sunulan uyarıcılar aynı olmasına ve  Öğretmen tarafından her iki öğrenciye de pekiştireç verilmemesine rağmen, niçin Korhan Berk'ten daha iyi oğrenmiştir?

3 B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 3  Bu sorunun yantını davranışçı yaklaşımla açıklamak oldukça güçtur.  Bilişsel kuramcılar yukandaki örnekte gözlenen farklılığı öğrenmedeki içse! süreçlerle açıklamaya çalışmaktadır.  Bu görüşe göre bireyin yeni gelen bir bilgiyi öğrenebiimesi için, öğrenme sürecine zihinsel olarak etkin katılması, diğer bir değişle kendine sunulan uyancılan seçmesi, kendisi için anlamlı hale getirmesi ve uygun tepkiyi üretmesi gerekir (Shuell,1986).

4 B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 4 1912-13 yıllarında  Amerika'da davranışcı yaklaşımı benimseyen psikolog ve e ğ itimciler ö ğ renmeyi, uyarıcı ile davranış arasında ba ğ kurma işi olarak ele alırken,  Almanya'da bir grup bilim adamı da ö ğ renmede önemli rol oynayan do ğ rudan gözlenemeyen bilişsel süreçlerle ilgilenmeye başlamıştır.  Bu küçük grup kendilerine "Gestalt psikologları" adını vermiştir.

5 B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 5  Gestalt psikologlarının özellikle algı üzerine yaptıklan araştırmalarla başlayan,  öğrenmedeki bilişsel süreçlere yönelik çalışmalar,  daha sonra Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı,  Atkinson ve Shiffrin'in bellek modelleri,  Bruner ve Ausubel'in öğretim modelleri ile hızla gelişmiş ve bilişsel kuramlar adı altında toplanmıştır.

6 B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 6 Bili§,  insan zihninin  dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yöneiik yaptığı zihinsel işlemlerin tümüdür.  Dıştan alınan uyanımların algılanması,  önceki bilgilerle karşılaştırılması,  yeni bilgilerin oluşturulması,  elde edilen bilgilerin belleğe depolanması, hatırlanmasi ile zihinsel ürünlerin kalite ve mantık yönünden değerlendirilmesi, bilis kapsamma giren zihinsel süreçlerle ilgili etkinliklerdir (Fidan, 1986).  Tanımından da anlaşılacağı gibi biliş oldukça kapsamh bir kavramdır.

7 Davranışçı Yaklaşım ve Bilimsel Yaklaşım Arasındaki Temel Farklar 7 1.  Davranışçı Psikologlar, davranışa neden olan ve davranışı takip eden uyancıları gözleyerek,  ö ğ renmeye açıklık getirmeye çalışmışlardır.  Bilişsel kuramcılar ise, uyarıcının birey tarafmdan algılanmasından itibaren,  bireyde meydana gelen içsel süreçler ve ö ğ renmeye etki eden bireysel ozelliklerle ilgilenmektedirler.

8 Davranışçı Yaklaşım ve Bilimsel Yaklaşım Arasındaki Temel Farklar 8 2  Davranışçı yaklaşıma göre davranış öğrenilir.  BilişseI yaklaşıma göre ise bilgi öğrenilir.  Bilgide meydana gelen değişme davranışa yansır (Shuell, 1986;WooIfoik,1993).

9 Davranışçı Yaklaşım ve Bilimsel Yaklaşım Arasındaki Temel Farklar 9 3  Her iki yaklaşım da pekiştirece önem verir.  Davranişçı yaklaşımda pekiştireç davranışı kuvvetlendirir ve dıştan verilen pekiştireç!er öğrenmede önemli rol oynar.  Bilişse! kuramcılara göre dıştan verilen pekiştireçler öğrenen için, yaptığı davranışın doğruluğu hakkında dönüt sağlar  Öğrenmede, başarılı olma, belirsizlikten kurtulma gibi içsel pekiştireçler önemli rol oynar (Woolfoik, 1993).

10 Davranışçı Yaklaşım ve Bilimsel Yaklaşım Arasındaki Temel Farklar 10 4.  Her iki yaklaşımda da ö ğ rencinin aktif olması gerekir.  Ancak davranışçı yaklaşımda ö ğ renen,  uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekistireç almak için aktif olmailıdır.  Bilişsel yaklaşımda ise ö ğ renen, dikkatini kontrol ederek uyancıları seçerek, onları anlamlı hale getirip kodlayarak ö ğ renme sürecine aktif olarak katılır.

11 Davranışçı Yaklaşım ve Bilimsel Yaklaşım Arasındaki Temel Farklar 11 5.  Davranışçı kuramlar, daha çok kontrollü laboratuvar ortammda, çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklayan genel ilkeleri bulmaya çalışmışlardır.  Bu nedenle genellikle basit davranışların kazandırılması üzerinde durmuşlardır.  Bilişsel kuramcılar insanlann doğal çevre içinde değişik durumlarda nasıl öğrendiklerini araştırmışlardır.  Bilissel kuramcılar,  kavram ve ilke öğrenme,  problem çözme,  Eleştiriel düşünme gibi bilişsel yönü ağırlık taşıyan daha karmaşık davranışların öğrenilmesini açıklamaya calışmışlardır (Shuell,1986).

12 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMI 12 Bilişsel ö ğ renmeyi  en kapsamlı biçimde  algılayan kuramdır.

13 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMI 13 Bilgiyi isleme kuraminm iki temel sayIltIsI vardIr: 1. Öğrenme sürecine öğrenci aktif olarak katılmak zorundadır. 2. Önbilgiler ve bilişsel beceriler öğrenmeyi etkiler. (Seifert,1991)

14 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 14  Ö ğ renmeye etki eden iki temel unsur vardır. 1. bilginin depolandı ğ ı bellekler, 2. bu belleklere bilginin a. işlenmesini, b. saklanmasını ve c. hatırlanmasını sa ğ layan yürütücü kontrol süreçleridir.

15 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 15  bilgi sırasıyla 1. duyusal, 2. kısa süreli ve 3. uzun süreli belleklerde saklanır.

16 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 16 Duyusal kayıtta bilgi çok küçük bir zaman dilimi içinde kalır, sonra unutulur. Duyusal kayıtta çok sayıda uyarıcı geldi ğ i halde, bu uyarıcıların çok azı kısa süreli belle ğ e geçer

17 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ Bilgiyi İ şleme Sistemi 17

18 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 18 Kısa süreli belle ğ in, bilgileri saklama süresi ve kapasitesi çok sınırlıdır.

19 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMI 19 Ancak kısa süreli bellek  bilgilerin kullanılmasını ve  uzun süreli belle ğ e aktarılmasını sa ğ lar.

20 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 20 Uzun süreli belle ğ in ise  hem bilgileri sakla­ma süresi  hem de kapasitesi sınırsızdır.  bilgiler genellikle  şemalar ve  önermeler biçiminde korunur.

21 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 21  Uzun süreli bellek  Bilişsel psikologlar uzun süreli belle ğ e depolanan bilgilerin türü ve örgütleniş biçimlerine göre 3 türlü bellek tanımlamaktadırlar: 1. Anlamlı Bellek; bilgi anlamlı hale gelir. 2. Anısal Bellek; yaşadı ğ mız olaylar depolanır. 3. İ şlemsel Bellek; belli bir işin yapılması için gerekli işlem basmaklarını depolandı ğ ı yerdir.

22 B İ LG İ Y İ İ ŞLEME KURAMININ Ö Ğ ELER İ 22  Bazen ders çalışırken 3-4 sayfa okuduktan sonra,  okuduklarımızdan aklımızda hiçbir şey kalmadığını fark ederiz,  Bilgi işIem kuramına göre bu durumda bilgilier hangi bellege kaydolmuştur?

23 YÜRÜTÜCÜ KONTROL SÜREÇLER İ 23 Bilgilerin  çevreden alınıp  uzun süreli belle ğ e işlenmesi sürecinde,  algı,  dikkat,  tekrar,  anlamlandırma ve  örgütleme (gruplama) önemli rol oynar.

24 YÜRÜTÜCÜ KONTROL SÜREÇLER İ 24 Bireyin neyi ö ğ renece ğ ini  seçici algı, Ö ğ renme düzeyini ise  bilgileri kodlamada kullandı ğ ı stratejiler belirler.

25 YÜRÜTÜCÜ KONTROL SÜREÇLER İ 25  Uzun süreli bellekteki bilgilerin  davranişa dönüşmesi için ise hatırlama sürecinin  iyi çalışması gerekir.

26 İ şleme düzeyi kuramcıları ve bilgi 26  Bilginin hangi belleklere işlendi ğ inden çok,  zihinsel olarak analiz edilme derecesi üzerinde dururlar. Organizma tarafından  dış dünyadan alınan uyarıcılar ya da  bilgiler farkli duzeylerde belle ğ e işlenir.  Bilgiyi işleme süreci ne kadar derin olursa, bilgi o kadar kolay hatırlanır.

27 Yapılandırmacı kuram 27  bütün bilgiler birey tarafından oluşturulur. Birey tarafından oluşturulan bilgi,  kişinin ö ğ rendi ğ inden ve  anladı ğ ından daha çoktur.

28 Yapılandırmacı kuram 28 Ö ğ renmede  bireyin ön bilgilerinin yanı sıra  kültürel ve  sosyal içerik de önemli rol oynar.

29 Yapılandırmacı kuram 29 Belli bir durumda  do ğ ru oiarak kabul edilen bilgi,  başka koşullar altınnda yanlış kabul edilebilir.

30 Bilişsel kuramcılar ve ö ğ retme kuramları 30  buluş yoluyla ve  sunuş yoluyla ö ğ retimdir.

31 Buluş yoluyla ö ğ retim 31  sunulacak bilginin yapısı,  bilgiyi sunuş sırası önemli rol oynar.  ö ğ renci belli bir konunun yapısını tümevarım yoluyla ö ğ renir.

32 Buluş yoluyla ö ğ retim 32  ö ğ renciye bol örnek verilir,  ö ğ rencinin  bu örnekleri inceleyerek  bilgiyi  kendisinin bulması sa ğ lanır.

33 Buluş yoluyla ö ğ retim 33 Başarılı olması için,  ö ğ rencinin güdülenmesi,  ö ğ retmenin ö ğ renciye rehberlik etmesi ve  ö ğ rencinin olumlu davranışlarının pekiştirilmesi gerekir.

34 Sunuş yoluyla ö ğ retim 34  Tümdengelim yaklaşımı kullanılır.  Ö ğ renci kendisine sunulan bilgileri ö ğ renir.  Ö ğ renme anlamlı olmalıdır.  ö ğ rencinin yeni gelen bilgilerle eski bilgileri arasında ba ğ kurması gerekir.  örgütleyiciler bireyin bu ba ğ ı kurmasına yardım eder.

35 Gagne’nin Ö ğ retim Durumları Modelleri 35 Gagne  ö ğ retimin düzenlenmesinde sekiz ö ğ eye yer verilmesi gerektigini savunmaktadir. 1. dikkat çekme, 2. ö ğ renciyi hedeften haberdar etme, 3. önbilgilerin hatırlatılması, 4. uyarıcı materyalin sunulması, 5. ö ğ renciye rehberlik etme, 6. davranışı ortaya çıkarma, 7. dönut-düzeltme verme, 8. kalıcılı ğ ı ve transfer! sa ğ lamadır.

36 Gagne’nin ö ğ renme aşamaları 36 Ö Ğ RENME SÜREÇLER İ Ö Ğ RET İ M DURUMLARI D İ KKAT1.D İ KKAT ÇEKME BEKLENT İ 2. Ö Ğ RENC İ YE HEDEFLER HAKKINDA B İ LG İ VERME ÇALIŞAN BELLEK İ Ç İ N HATIRLATMA3. ÖNB İ LG İ LER İ N HATIRLATILMASI SEÇ İ C İ ALGI4. UYARICI MATERYAL İ N SUNULMASI UZUN SÜREL İ BELLE Ğ E KODLAMA5. Ö Ğ RENC İ YE REHBERL İ K ETME TEPK İ DE BULUNMA 6. DAVRANIŞI ORTAYA ÇIKARMA PEK İ ŞT İ REÇ 7. DÖNÜT-DÜZELTME VERME HATIRLAMA 8. KALICILI Ğ I VE TRANSFER İ SA Ğ LAMA


"EGIT 112 8. ÜNITE B İ L İ ŞSEL YAKLAŞIM 1. 2  Korhan ile Berk ayni sınıfta ders dinlemislerdir.  Dersin sonunda öğretmenin sorduğu soruları  Korhan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları