Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRADEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ KONFERANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRADEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ KONFERANSI"— Sunum transkripti:

1 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRADEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ KONFERANSI
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRADEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ KONFERANSI Kamuran YAZICI Daire Başkanı 11-12 NİSAN 2009 Kızılcahamam

2 SUNU PLANI 1- Karayolları Genel Müdürlüğü 2-KGM’ nün Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi -5018 Öncesi -Yeni Mali Yönetim Kontrol Sistemi -Strateji Geliştirme Birimi -Yapılanlar -Yapılamayanlar 3-Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 KGM’nin Tanıtımı Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğundan bugünkü ulusal sınırlarımız içinde kalan alanda; 4 000 km’si iyi durumda , km’si stabilize ve km’si toprak yol olmak üzere toplam km bakıma muhtaç bir yol ağı devralmıştır. İlk yıllarda İnsan gücüne dayalı olarak yapılan yol çalışmalarını takiben 2. Dünya savaşından sonra gelişen motorlu taşıt sanayii ve iş makineleri teknolojisindeki yeniliklerle 1948 yılında makineli yol yapımına başlanmıştır. 1 Mart 1950 yılında “5539 Sayılı Kanun”la Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

4 2003 Bölünmüş Yollar KGM’nin Tanıtımı
Yaklaşık Km. uzunluğundaki yol ağımızın bugünki duruma geliş aşamaları Erişebilirlik Yaz-Kış Geçit Veren Yollar Yapımı Asfalt (Sathi Kaplama) Bitümlü Sıcak Karışım 1985 Otoyol Yapım Programı Bölünmüş Yollar

5 KGM 20008 yılı fiyatları son beş yıl harcamaları
YTL YILLAR SENEBAŞI HARCAMA ÖDENEĞİ 2003 CARİ YATIRIM TRANSFER TOPLAM 2004 2005 2006 2007 2008

6

7 YOL AĞI DURUMU ( ) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda; 2015 Km.si Otoyol, Km.si Devlet Yolu, Km.si İl Yolu olmak üzere Toplam Km. yol ağı mevcuttur. KARAYOLLARI VARLIKLARININ TOPLAM DEĞERİ (YTL) 102 MİLYAR BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU (KM) 15 393 YOL YOĞUNLUĞU KM/100 KM2 50 OTOYOL YOĞUNLUĞU KM/1000 KM2 2.5 KARAYOLLARI VARLIKLARININ TOPLAM DEĞERİ (YTL) 105 MİLYAR

8 Bütçe Dairesi Başkanlığı
5018 Öncesi Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Planlama Şubesi Müdürlüğü Ulaşım ve Maliyet Şubesi Müdürlüğü Proje Program Araştırma ve Planlı Koordinasyon Keşif Şartname Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü Bilgi İşlem Organizasyon ve Metod Şubesi Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü Bütçe Dairesi Başkanlığı

9 Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü Ulaşım ve Maliyet Şubesi Müdürlüğü Bütçe ve Performans Şubesi Müdürlüğü İç Kontrol Şubesi Müdürlüğü Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Keşif Şartname Şubesi Müdürlüğü Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü Organizasyon ve AB İlişkileri Şubesi Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

10 SGB Şeması 4 Mali Hizmetler Uzmanı olmak üzere 94 personel çalışmaktadır.

11 Faaliyetler - Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu
- Bütçeyi hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek , - Bütçe Kayıtlarını Tutmak - Ödenek Gönderme Belgelerini Düzenlemek, - Harcama Yapılması ve Gelir Toplanmasına İlişkin Mali İşlemleri Yürütmek - Kesin Hesabı Hazırlamak, - İdarenin Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek, - Ayrıntılı harcama programı hazırlamak, - Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi

12 Faaliyetler

13 Faaliyetler

14 Faaliyetler

15 Faaliyetler

16 Faaliyetler

17 Yapılanlar-1 1- Yeni kurulan başkanlığa atama yapılıncaya kadar bu daire başkanlığının görevleri mevcut teşkilat yapımızdaki Şube Müdürlüklerinde yapılması için olur alınmıştır. 2- Gerçekleştirme Görevlilerinin kimler olabileceği konusunda tamim yayınlanmıştır. 3- Ön Mali Kontrol süreleri yönetmelikte belirtildiği üzere bir kat arttırılması için üst yöneticiden olur alındı. 4- Harcama Birimlerinin Harcama yetkisi uhdesinde kalmak kaydıyla üst yöneticinin onayını alarak ihale yapma yetkisini destek birimine yaptırılması için onay alındı.

18 Yapılanlar-2 5-Bütçe Dairesi Başkanlığındaki personele olur alınarak mali iş ve işlemleri yapmakla görevlendirilen şube müdürlüklerinde çalıştırılması sağlanmıştır. 6- Mevcut şube müdürlüklerine ilave olarak İç Kontrol ile Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi müdürlüklerinin kurulması gerçekleştirilmiştir. 7- İhale komisyonlarına mali üye görevlendirilmiştir. 8- Standart dosya planı hazırlanarak Devlet arşivleri genel müdürlüğüne gönderilmiştir.

19 Yapılanlar-2 Sayılı Kanuna yönelik Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce bir günlük eğitim alınmıştır. 10-Üç yıllık süre içerisinde değişik zamanlarda kanun ve ikincil mevzuatlarla ilgili Harcama birimleri ve üst yönetim bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. 11-Kurumumuz bünyesinde oluşturulan sgb1 intranet aracılığıyla Mali düzenlemelere ilişkin mevzuat değişiklikleri yeni düzenlemeler gecikme olmaksızın üst yönetim,harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine bildirilmektedir. yılında Kurum Stratejik Planı ( ) hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

20 Yapılanlar-3 , 2007 , 2008, 2009 Mali yılı Performans programı Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanarak yayınlanmıştır. ,2007,2008,2009 Kurum faaliyet raporu yayınlanmıştır. 15- Bütçemizle ilgili her yıl 6 aylık uygulama sonuçları, ikinci 6 aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; kapsayan mali durum raporu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

21 Yapılamayanlar-1 -Yeni kurulan Şube müdürlüklerinin görev ve yetkileri ile ilgili çalışma devam etmektedir. -Ön Mali Kontrol, bu konudaki Maliye Bakanlığınca daha önce belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Ön Mali Kontrol Yönergesi taslağı hazırlanmış ancak henüz onay alınmamıştır. -İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

22 Yapılamayanlar-2 -Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi konusunda yapılan yazılım programları bitirilememiştir. Veriler manuel olarak girilmekte ve izlenmektedir. (Coğrafi Tabanlı Karayolu Bilgi Sistemi Projesi ve Karayolları Coğrafi Altlığı Oluşturulması projesi) -Her yıl hazırlanan Performans programı ile ilgili İzleme ve Değerlendirme yapılamamıştır. 22

23 Sorunlar ve öneriler-1 -Yeni Mali sistemin kurumsal düzeyde uyumlaştırma sorumluluğu ağırlıklı olarak Strateji Geliştirme birimlerine verilmiş gibi algılanmakta diğer aktörler bu sorumluluğu henüz tam anlamıyla hissetmemektedirler. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi çerçevesinde yapılması gerekli uyumlaştırma çalışmalar kurumsal düzeyde henüz % 100 ‘e ulaşmamış olmakla beraber zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu zamanın kısa olması öncelikli değişimin hızlı olması açısından üst yönetimin ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından kapsamlı girişimlerde bulunulması gerekmektedir.

24 Sorunlar ve öneriler-2 - Üst yönetim organizasyon ve personel konusunda tam destek vermesine rağmen aynı desteği değişim konusunda alamamaktayız. - Üst yönetim ve harcama birimleriyle tam bir işbirliği ve uyum sağlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Öneri: Harcama birimleriyle sürekli bilgilendirme toplantıları yapmak, üst yöneticilerin desteği ve katılımını sağlamak

25 Sorunlar ve öneriler-3 Ön Mali Kontrol
* İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; * idarenin bütçesi, bütçe tertibi, * kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, * finansman programı, * merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.

26 Sorunlar ve öneriler-4 Açıklanmasına rağmen ihale yetkilileri sadece mali yönden ön mali kontrolün yapılmasını savunmaktadırlar. Öneri: Bu konu ile ilgili bir tebliğ yayınlanabilir. -Sgb’lerin iş yoğunlunun fazla olmasından dolayı fazla mesai yaptırılmakta ancak parasal karşılığı verilememektedir. Öneri: Mevzuatta fazla mesai verilmesi için düzenleme yapılması

27 Sorunlar ve öneriler-6 Harcama Yetkisinin Devri
Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. “Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir. Öneri : Vekaleten görevlendirilen kişi konusunda açıklama yapılması

28 Sorunlar ve öneriler-7 Ödeme Emri Belgelerinin Düzenlenmesi
-Harcama birimleri, mali işlem konusundaki yetersizliklerini ve Harcama Yetkilileri tebliğ Seri No:2 deki açıklamaları öne sürerek ödeme emri belgesinin sgb tarafından düzenlenmesini öne sürmektedirler. Öneri: “Harcama yetkilileri Bazı mali iş ve işlemlerini destek hizmetleri birimine yaptırılabilir” ifadesinin hangi işlemleri kapsadığı yazılmalıdır.

29 Sorunlar ve çözüm önerileri-8 Taşınır mal yönetmeliği
17 Ocak 2007 tarihinde yayınlanan Taşınır mal yönetmeliği ile ilgili; 2008 yılı içerisinde her nevi taşınır işlemleri yeni yönetmeliğe göre yapılmaya başlandı. -Ancak yazılım programının tam olarak bitmemesi, -Muhasebe birimiyle olan ilişkilerin tam olarak anlaşılamaması -Ödeme emri belgeleri ile Tif düzenlemeleri arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulamaması -Harcama birimlerin konuya yeterince hassasiyet göstermemesi -Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yeterli bilgiye sahip olmamaları neticesinde 2008 Mali yılı Kesin Hesabı tam olarak verilememektedir.

30 Sorunlar ve çözüm önerileri-9 Mali Hizmetler Uzmanı ve yardımcıları
Yapılan sınavla kurumlara atanan Mali Hizmetler Uzmanları ile ilgili olarak; -15 olan Mali Hizmetler uzman kadrosuna 5 kişi atanmış, yapılan yönetmelik değişikliği ile 4 kişi başka kuruma geçmiştir. -Her kurumda ücret farklılıkları olduğu için bizim kurumu tercih edenler düşük maaş dan dolayı kurum değiştirmişlerdir. Öneri: Eşit ücret

31 Sorunlar ve çözüm önerileri-10 Mali Hizmetler Uzmanı ve yardımcıları
-Genel Müdürlüğümüzün şemasında hiyerarşik olarak Daire Başkanı, Şube Müdürü, Mühendis vs. iken, Mali Hizmet Uzmanları ile Şube Müdürleri arasında sıkıntı oluşmaktadır. Ayrıca yeni atanacak 5 Uzman yardımcısından 3’ü başvuruda bulunmuştur. Öneri: Kadrolara biran önce atama yapılmasının sağlanması.

32 Sorunlar ve çözüm önerileri-11 Damga vergisi
-5018 öncesi Vize işlemlerinden alınan damga vergisi ihale iptal edilmesi durumunda iade ediliyordu.(488 Sayılı Damga vergisi Kanunu’nun 50 inci seri no Genel Tebliği) Mevcut durum -Ön Mali Kontrol İşleminden sonra iade işlemi iptal edilmiştir.(488 Sayılı Damga vergisi Kanunu’nun 51 inci seri no Genel Tebliği) Ön Mali Kontrol sonucunda uygun görülmeyen kararlar neticesinde yüklenicilere damga vergisi iade edilmiyor. Öneri : Kanun ve Yönetmelik değişikliği

33 Sorunlar ve çözüm önerileri-13 Sayıştay kanunu
-Sayıştay kanunu çıkmamasından dolayı dış denetim katkı ve desteği alınamamaktadır. Bundan dolayıdır ki kurumun amaç ,hedef ve planlarının mevzuatlara uygunluğu yönünden incelenmesi ve raporlanması önem arz etmektedir.

34 sonuç 5018 Sayılı kanunla getirilen yeniliklerle,
Hazırlanacak bütçelerin; stratejik planlara dayandırılması, planda yer alan misyon, vizyon ve stratejik amaçlarla uyumlu olmasını , performans göstergelerine göre değerlendirilmesi, hazırlanan faaliyet raporlarıyla kamuoyuna duyurulmasıyla Hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlanmış Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerçekleşmiş olacaktır.

35 Kamuran YAZICI TEŞEKKÜRLER


"KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRADEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ KONFERANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları