Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

2 SUNUM PLANI  Bütçe Hazırlık Süreci  Bütçe Hazırlama Rehberi  Rehber Açıklamaları  Form Açıklamaları

3 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ  Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Bakanlığı’nın 11.06.2014 tarih ve 4917 sayılı yazısı ile Bütçe çağrısı yapmasıyla başlamaktadır.  Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacaklardır.  Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır.  Bütçe hazırlama rehberi ve formlar e-bütçe sisteminde Bütçe Hazırlık Bölümünden temin edilebilecektir.

4 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Bütçe hazırlama rehberinde; Genel ilkeler Analitik Bütçe Sınıflandırılması Analitik Bütçe Sınıflandırması Cetvelleri Standartlar (Giyecek yardımı, 237 S.Taşıt Kanununa Tabi Fiyatlar, Memurların Öğle Yemeği bed.) Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlara ilişkin bilgiler Diğer hususlar yer almaktadır.

5 GENEL İLKELER 1.Bütçe teklifleri; çok yıllı bütçeleme anlayışı içerisinde 2015-2017 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 2.Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır. (Elektrik, su, telefon, internet gibi ödemelerde son aya ait faturalar gider fişlerine eklenecektir.) 3.Birimler, bütçelerini hizmet öncelikleri ve performans hedeflerini dikkate alarak Orta Vadeli Mali Plan ekinde yer alan ödenek teklif tavanları dahilinde hazırlayacaklardır.

6 GENEL İLKELER 4.Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak hazırlayacaklardır. 5. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, yürütülen hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler için ödenek teklif edilmeyecek, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak ödenek teklif edilecektir. 6. Döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

7  5018 KMYK Bütçe Hazırlık Süreci 5018 KMYK Bütçe Hazırlık Süreci

8 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE: “BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE” OLARAK TANIMLANMIŞTIR. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

9 BÜTÇE KODLAMASI NEDİR? DEVLET FAALİYETLERİNİN; - KURUMSAL, - FONKSİYONEL, - EKONOMİK, KRİTERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASIDIR.

10 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI - HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA - GELİRİN KODLAMASI - AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI

11 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KURUMSALFONKSİYONELFİN.EKONOMİK IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 00 00 0 00 KURUMSALFONKSİYONELFİN.EKONOMİK IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 39390101 0001 0941002032101 İdari sorumluluğun belirlenmesini ve sorumlularını tespit eder. Devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. Harcamanın hangi kaynakla finansa edildiğini gösterir Devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur.

12 » KURUMSAL SINIFLANDIRMA -DÖRT DÜZEYLİ VE SEKİZ HANELİ BİR KODLAMA BENİMSENMİŞTİR. -BİRİNCİ DÜZEY, BAKANLIKLAR İLE ANAYASAL OLARAK EŞDEĞER KURUMLARI BELİRLEMEKTEDİR. -İKİNCİ DÜZEY, BİRİNCİ DÜZEYDE TANIMLANAN YÖNETİCİLERE KARŞI DOĞRUDAN SORUMLU BİRİMLER -ÜÇÜNCÜ DÜZEY, ANA HİZMET BİRİMLERİ GİBİ İKİNCİ DÜZEYE BAĞLI BİRİMLERİ KAPSAR - DÖRDÜNCÜ DÜZEY, DESTEK VE LOJİSTİK BİRİMLERİ İLE POLİTİKALARI UYGULAYAN BİRİMLERİ TANIMLAR.

13 » KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI » 01-37 Genel Bütçe » 38-39 Yükseköğretim Kurumları » 40-41 Özel Bütçeli Kurumlar » 42 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar » 43 Sosyal Güvenlik Kurumları » 44-45 İl Özel İdareleri » 46-47 Belediyeler » 48 Mahalli İdare Birlikleri

14 FİNASMAN TİPİ SINIFLANDIRMA » HARCAMANIN HANGİ KAYNAKLA FİNANSE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR. » TEK HANELİ KODDAN İBARETTİR.

15 FİNANSMAN TİPİ KODLAR 1- GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5- MAHALLİ İDARELER 6- ÖZEL ÖDENEKLER 7- DIŞ PROJE KREDİLERİ 8- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

16 EKONOMİK SINIFLANDIRMA - DEVLET FAALİYETLERİNİN MİLLİ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE GRUPLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR. - ALTI HANELİ VE DÖRT DÜZEYLİ KOD GRUBUNDAN OLUŞUR. BÜTÇELEME ANLAYIŞI - AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR.

17 BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER

18 GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI -GERİ ÖDEMESİZ KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ BÜTÜN TAHSİLATI İÇERİR. -CARİ VE SERMAYE OLARAK İKİYE AYRILIR.

19 BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI 01 VERGİ GELİRLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER 06 SERMAYE GELİRLERİ 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 09 RED VE İADELER

20 ÜNİVERSİTEMİZCE KULLANILAN GELİR KODLARI Öz gelir-Ödenek Dengesi

21 ÖZ GELİRLER Bu Kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 43/(d) (ortak eğitim), 2547 sayılı Kanunun 44, 46, 58, ek 25, ek26, ek 27, 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.

22 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Bütçe hazırlama rehberinde; Bütçe hazırlık sürecinde üniversitelerin uymaları gereken genel ilkelere yer verilmektedir, Genel ilkelerin yanı sıra birimler için özel düzenlemeler de mevcuttur. Uygulanmakta olan Bütçe Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını teşkil edeceğinden, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır.

23 REHBER AÇIKLAMALARI Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayacaklardır. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan hizmetler için ödenek teklif edilmeyecektir. “Ödenek teklifleri ile Gelir tahminlerine” ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır.

24 REHBER AÇIKLAMALARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu yürütecektir. 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı idareler, bu kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini “01.1.4- Sosyal Haklar” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir.

25 REHBER AÇIKLAMALARI “Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir. Birimlerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt içi maaşları ilgili biriminde; yurt dışı maaşları (01.5.1.05), yollukları (03.3) ve diğer giderleri ise (03.5.9.02) ekonomik kodlarında ve “Rektörlük Özel Kalem” altında izlenecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Öğrenci yemeği Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir.

26 REHBER AÇIKLAMALARI  Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda, buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir.  Üniversitemizin Harcama Birimleri;  Rektörlük (Özel Kalem) ait giderler (09.9.9),  Genel Sekreterliğe ait giderler (01.3.9),  Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ait giderler (08.2.0),  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait giderler (09.6.0),  Fakülte ve Yüksekokullara ait giderler (09.4.1),  Enstitülere ait giderler (09.4.2) fonksiyonu altında,

27 REHBER AÇIKLAMALARI - Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan giderler (öğrencilere ilişkin yapılacak giderler hariç) (09.6.0.00) fonksiyonunda, - Öğrencilerin Beslenmesine ilişkin giderler (09.6.0.03) fonksiyonunda, - Öğrencilerin Barınmasına ilişkin giderler (09.6.0.04) fonksiyonunda, - Öğrencilerin Kültür Ve Spor Faaliyetlerine ilişkin giderler (09.6.0.06) fonksiyonunda, - Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığının Gelirlerinden Karşılanacak Olan Yükseköğretim Kurumunun Diğer Birimlerinin giderleri; Diğer giderler (09.6.0.07) fonksiyonunda,

28 - Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinin Karşılanması amacıyla yapılan her türlü giderler (tedavi ve ilaç hariç) “09.6.0.05 Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” fonksiyonunda, (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle yapılan değişiklik gereğince, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç, diğer yabancı uyruklu öğrenciler 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen miktarlarda kendileri tarafından genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabileceklerinden bu kişilerin sağlık giderleri üniversite bütçesinden karşılanmayacaktır.),

29 REHBER AÇIKLAMALARI Birimler “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertipleri için bütçe fişi açıklamaları doldurmayacaktır. » İdareler, 2015-2017 yılları için atama izni almayı planladıkları memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarının tutar olarak ilave ödenek ihtiyacını her yıl için hesaplayacaklar ve ödenek teklifinde bulunacaklardır. Tavanı aşan ödenek teklifleri ise bu rehber ekinde yer alan ilgili formlarda gerekçeleriyle birlikte gösterilecektir. 03- Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır: - Yurt içi ve özellikle yurt dışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda tutulacak ve buna göre ödenek teklifinde bulunulacaktır. - Eğitim, kurs, seminer panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde düzenlenmek suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir.

30 REHBER AÇIKLAMALARI - Temizlik ve diğer hizmet alımı ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır. - Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimler, bu ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. 21 nolu Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formuna Valilik yazısının bir örneği eklenecektir. - Telefon, cep telefonu, faks ve benzeri haberleşme imkanları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

31 REHBER AÇIKLAMALARI Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin hesaplanmasında EK: Standart 1, 2, 3, 4 ve 5’te yer alan listelerde gösterilen tutarlar; Ek-1: Giyecek Yardım Standardı Ek-2: Parasız Yatılı Okul ve Yurt Öğrencisi Yiyecek ve Giyecek Bedeli Ek-3: 237 Sayılı Kanuna Tabi Taşıtların İşletme ve Bakım-Onarım Maliyetlerine İlişkin Standartlar Ek-4: Hasta Yatak Maliyetine Katkı Ek-5: Memurların Öğle Yemeğine Yardım BÜRO MAKİNELERİ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI İLE İLGİLİ ÖDENEK TEKLİFLERİNDE İSE DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30/6/2014 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYATLARI DİKKATE ALINACAKTIR. Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır.

32 2015 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ CARİ ÖDENEKLERİNİN, ARTTIRILMASI İÇİN NELER YAPMALIYIZ? GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ? » Gider Bütçe fişlerinin gerekçelerinde genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilmelidir. » Teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ve hizmet hedefleri arasındaki ilişki gözönünde bulundurulmalıdır. » Örneğin; » Personel Sayısı (Akademik ve İdari), Öğrenci sayısı, Öğrenci Kontenjan Sayısı, Kullanılan Açık ve Kapalı Alan m2, Kullanılan Taşıt Sayısı, Özel Güvenlik Hizmeti Sayısı vb. » 03.2Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, » 03.3Yolluklar, » 03.4Görev Giderleri, » 03.5Hizmet Alımları, » 03.6Temsil ve Tanıtma Giderleri, » 03.7Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri » 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

33  CARİ ÖDENEKLER  03.2Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, ◦ 03.2.3.02Akaryakıt ve Yağ Alımları ◦ 03.2.1.01Kırtasiye Alımları ◦ 03.2.1.02Büro Malzemesi Alımları ◦ 03.2.3.01Yakacak Alımları ◦ 03.2.3.03Elektrik Alımları ◦ 03.2.2.01Su Alımları ◦ 03.2.2.02Temizlik Malzemesi Alımları  03.3Yolluklar, ◦ 03.3.1.01Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ◦ 03.3.2.01Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ◦ 03.3.1.02Yurtdışı Geçici Görev Yollukları  03.4Görev Giderleri, ◦ 03.4.2.04Mahkeme Harç ve Giderleri

34  CARİ ÖDENEKLER  03.5Hizmet Alımları, ◦ 03.5.1.03Bilgisayar Hizmeti Alımları ◦ 03.5.1.04Müteahhitlik Hizmetleri (Teknik Personel) ◦ 03.5.1.08Temizlik Hizmeti Alım Giderleri ◦ 03.5.1.09Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ◦ 03.5.2.01Posta ve Telgraf Giderleri ◦ 03.5.2.02Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ◦ 03.5.2.03Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri ◦ 03.5.4.01İlan Giderleri ◦ 03.5.4.02Sigorta Giderleri ◦ 03.5.5.02Taşıt Kiralaması Giderleri ◦ 03.5.5.05Hizmet Binası Kiralama Giderleri ◦ 03.5.5.06Lojman Kiralama Giderleri ◦ 03.5.9.03Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri

35  CARİ ÖDENEKLER  03.6Temsil ve Tanıtma Giderleri, ◦ 03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ◦ 03.6.2.01Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri  03.7Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ◦ 03.7.1.01Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ◦ 03.7.1.02Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ◦ 03.7.1.03Avadanlık ve Yedek Parça Alımları ◦ 03.7.1.04Yangından Korunma Malzemesi Alımları ◦ 03.7.1.90Diğer Dayanıklı Tüketim Malzemesi Alımları ◦ 03.7.2.01Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ◦ 03.7.2.02Fikri Hak Alımları ◦ 03.7.3.02Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ◦ 03.7.3.03Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri  03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri ◦ 03.8.1.01Büro Bakım ve Onarım Giderleri ◦ 03.8.1.02Okul Bakım ve Onarım Giderleri ◦ 03.8.2.01Lojman Bakım ve Onarım Giderleri

36 » 2014 BÜTÇE TEKLİFİ TAVANI AŞAN TUTARLAR, 2014 BÜTÇE TEKLİFİ TAVANI AŞAN TUTARLAR,

37 ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (II SAYILI CETVEL) 2013 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI 2014 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (II SAYILI CETVEL) 2014 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (TL) İDARELER PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEK TOPLAM DİĞER TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ TOPLAM İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 22.125.0004.115.0006.499.000 493.00027.974.000 61.206.000 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (II SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (TL) İDARELER PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLE R SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEK TOPLAM DİĞER TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ TOPLAM İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 23.852.0004.437.0006.824.000 517.00031.640.000 67.270.000 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (II SAYILI CETVEL) 2016 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (TL) İDARELER PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEK TOPLAM DİĞER TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ TOPLAM İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 25.938.0004.826.0007.186.000 544.00034.613.000 73.107.000

38 SERMAYE GİDERLERİ İÇİN PLANLANAN SEKTÖREL DAĞILIM EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİM-KÜLTÜR DİĞER KAMU HİZMETLERİ SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

39 FORMLAR Birimler bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. 1. Formlar A4 kağıdı ebadında olacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. 2. Birimlerin dolduracağı bazı formlarda yer alan bilgilere, merkezi yönetim bütçe kanunu, eki belgeler ve bütçe gerekçesinde yer verileceğinden, formların doldurulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 3. Yılsonu harcama tahmin bilgileri de ödenek teklifleri gibi e- bütçe ortamına girileceği için yılsonu harcama tahminleri, geçmiş yıl gerçekleşmeleri, Haziran ayı harcamaları, önümüzdeki döneme ilişkin tahmin ve beklentiler dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde yapılacaktır. 4. KIRTASİYE, BÜRO MALZEMESİ, DÖŞEME, BÜRO MAKİNELERİ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI İLE İLGİLİ ÖDENEK TEKLİFLERİNDE DEVLET MALZEME OFİSİNİN 30.06.2014 TARİHİ İTİBARI İLE GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYATLARI DİKKATE ALINACAKTIR.

40 FORMLAR 5. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin (giyecek ve memurların öğle yemeği yardımları, taşıtların işletme ve bakım onarım maliyetleri) hesaplanmasında Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağının eki standartlarda gösterilen tutarlar dikkate alınacaktır.  6. Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme yapılacağı tahmin edilen personellerin yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının hesaplamalarında 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetveli (10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Tutarları) ile İzmir’den taşıma taban ücretleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.  7. Bu bölümde yer alan formlar ve doldurulmalarına ilişkin bilgiler e- bütçe sistemi Bütçe Hazırlık Bölümünden temin edilebilecektir. 8.Tereddüte düşülen konularda Başkanlığımıza müracaat edebilirsiniz.

41 FORMLAR Formların hazırlanması sırasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında tavanı aşan ilave ödenek teklifleri formu ile gelir ve gider bütçe fişleri özellikle önem arz etmektedir. 2015-2017 dönemi bütçe tekliflerinde 1000 TL ve katlarındaki tutarlara yer verilecektir.

42 BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULACAK FORMLAR BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULACAK FORMLAR

43 Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu Kuruluş bütçelerinde yer alan her birimin hizmet maliyetinin tespitine yönelik olarak düzenlenen bu formda, kuruluşlar hizmetleriyle ilgili bilgilere yer vereceklerdir. Her birim için ayrı ayrı düzenlenecek olan bu form, hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla bu form titizlikle doldurulacak ve hizmet maliyetinin tespiti ile ilgili olarak, kullanılan kömür (ton), odun (ton), fuel-oil (litre), doğalgaz (m3), elektrik (kwh), su (m3) gibi bilgilere yer verilecektir.

44 Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu  Tavana sığmayan ödenek tekliflerine ilgili tertibin gider bütçe fişlerinin bu amaç için ayrılmış bölümünde yer verilmelidir.  Gider bütçe fişlerindeki rakam ve açıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanacaktır.  İlave ödenek tekliflerinin gerekçeleri açık ve net olarak belirtilecektir.

45 NOT: NOT: BİRİMLERİMİZ 2015-2017 BÜTÇE TEKLİFLERİNİ RESMİ YAZI VE ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDECEKLERDİR. TÜM DOKÜMANLAR (FORM, BELGE, RAPOR VB.) RESMİ YAZININ EKİNDE VE ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLECEKTİR.

46 İlginiz için teşekkürler… STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI http://strateji.ikc.edu.tr e-mail: strateji@ikc.edu.tr e-mail: strateji@ikc.edu.tr2014


"İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları