Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE BİLİŞİM UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE BİLİŞİM UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE BİLİŞİM UYGULAMALARI
21 Eylül 2011 Çarşamba İzmir Ticaret Odası - Mücahit Büktaş ToplantI Salonu Prof.Dr.Huriye Kubilay İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DEkanI

2 TİCARİ İŞLETME “Ticari işletme”nin, bilgi toplumunun hizmet kavramını, bilişim ve iletişimi kapsayan çağdaş bir tanımı yapılmıştır.

3 Madde Gerekçesi ticarî işletme tanımlandıktan sonra ticarethanenin, fabrikanın ve ticarî şekilde işletilen diğer müesseselerin tanımlanmalarına gerek yoktur. Bunlar ticarî işletmenin ‑biraz da eskimiş – görünüş şekilleridir; başlıca türleri değildir. Ayrıca anılan türler, bilgi toplumunun hizmet kavramı ile bilişime hatta iletişime de yabancıdır; perakende ve toptan ticaretin eskimiş yüzünü taşımaktadırlar. Tür öğretisinin ilkeleri bunları tür olarak nitelendirmeye elverişli değildir. Sadece anılanların tanımlanması da ayrıca yanlış anlamalara yol açacak, ticarî işletmenin bu üç birime özgülendiği zannını uyandıracak niteliktedir.

4 Günümüzde “ticaret” sözcüğü “mal alışverişi” anlamını çok gerilerde bırakan, hizmet, iletişim ve bilişimi de içeren yeni bir boyut ve içerik kazanmıştır. Nitekim “e-ticaret” kavramı da bu yeni anlamın en çarpıcı örneğidir. Fakat ticarethane mal ticaretini ifade ettiği için hizmet sunan, iletişim ve bilişimi kendisine konu alan işletmeleri kapsamıyordu. Fabrika ise ticarî işletme olmayıp bir üretim birimidir. Bu gerekçelerle 6762 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddeleri Tasarıya alınmayarak ticarî işletmeye gelişmelere açık geniş ve çağdaş bir boyut verilmiştir.

5 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ (TTTm.1525)
Taraflar, açıkça anlaşmak suretiyle kayıtlı elektronik posta sistemini kullanma yönünde tercihlerini kullandıkları takdirde kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılan beyanlar geçerli olacaktır (Geçerlilik şartı).       

6 Kayıtlı elektronik posta sistemi ile ilgili bir başka esas, tacirler arasındaki, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe ve sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarların veya ihtarların kayıtlı elektronik posta ile yapılabilmesi ve elektronik posta kayıtlarının kanıt oluşturmasıdır (ispat şartı).             

7 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete

8 ELEKTRONİK FATURA (TTK m.21 (3)
Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.”

9 TİCARET SİCİLİ KAYITLARI
Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK) + Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri= MERSİS

10 DEFTERLERİN TUTULMASI
“... Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.” (TTK m.64 (1))

11 “II - Defterlerin tutulması MADDE 65
“(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.”

12 “Veri taşıyıcıları” terimi, inter alia, mikrofişleri, CD’leri, magnetleri ve elektronik ortamı ifade eder. Yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda oluşturulmasında kullanılacak format ve standartlarla ilgili teknik kılavuzlar ve uygulama yazılımı hazırlanmıştır

13 TACİRİN SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
TTK m.64 (2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür….

14 C) Saklama ve ibraz I - Belgelerin saklanması, saklama süresi
TTK m.82(3) Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki; a) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşsünler; b) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor olsun.

15 V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı
“MADDE 86- (1) Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir.”

16 CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİNDE BAKİYENİN BELİRLENMESİ
“MADDE 94- (1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir. (2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.”

17 TTK m.58 “BASIN, YAYIN, İLETİŞİM VE BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU”
Ttk’da haksIz fiillerine ilişkin kurallar arasInda yer verilen bilişim ağlarına ilişkin düzenlemeler TasarI’nIn ilk halinde yer almamIŞ, adalet komisyonu görüşmeleri sIrasInda eklenmiştir.

18 BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU
KADEMELİ (TABAKA TABAKA) SORUMLULUK

19 KURAL: BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMSUZLUĞU
Haksız rekabet, her türlü bilişim işletmeleriyle, ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmişse, tespit, tecavüzün men’i ve tecavüzün ref’i davaları, “kural olarak” içeriğin sahipleri ile ilan veren kişiler aleyhine açılabilir.

20 İSTİSNA:BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMLU OLDUĞU HALLER
BİRİNCİ KADEME SORUMLULAR:Bilişim araçlarıyla erişime sunulmuş olan içeriğin sahibi ilan verene belirli nedenlerle ulaşılamaması veya haklarında dava açılamaması durumunda (kusur esasına dayalı- subjektif sorumluluk), İKİNCİ KADEME SORUMLULAR:İletiyi iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan servisi şefi (kanuna dayanan kusursuz sorumluluk), ÜÇÜNCÜ KADEME SORUMLULAR:Bunlar gösterilemiyorsa işletme veya kuruluş sahibi haksız rekabet oluşturan içerikten sorumludurlar (kanuna dayanan kusursuz sorumluluk).

21 BÖYLECE, HER KOŞULDA BİR SORUMLUNUN BULUNMASI AMACINA ULAŞILMIŞ OLMAKTADIR. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KADEME SORUMLULUK İÇİN, İRADİ HAREKETLER İLE NETİCE ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ VARLIĞI YETERLİ KADEME SİSTEMİ GEREĞİNCE SORUMLU OLANLAR KUSURLU İSE HAKLARINDA DOĞRUDAN DAVA AÇILIR.

22 İçerik sahibi –ilan sahibi
İçerik sahibi, haksız rekabet oluşturan veriyi ticari işletmesi adına ağ ortamında erişime sunan kişidir. İlan sahibi, haksız rekbet oluşturan ilanı (veriyi) ticari işletmesi adına ağ ortamında erişime sunulmasını isteyen, ilan eden kişidir.

23 İKİNCİ KADEME SORUMLULAR
“Bilişim aracı” terimi yerine “bilişim ağları” terimi önerilmektedir. Bilişim= Bilgi+iletişim Bilişim: Bilginin (verilerin) bilgisayarlar aracılığıyla elektronik olarak depolanması yanında işlenmesini ve iletilmesini de kapsar. Haksız rekabet oluşturan içeriğe sadece yer sağlamak (hosting) ve/veya erişim sağlamak, iletiyi bilişim aracına koymak veya koydurmak olarak kabul edilecek midir? Arama motorlarının verdiği hizmetler bu kapsamda değerlendirilecek midir?

24 TTK m.58/I son cümlesinde yer verilen “iletiyi bilişim aracına koymak veya koydurmak” terimi ile “içeriği bilişim ağında erişime sunmak” ifade edilmektedir.

25 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Bu Kanun’un amacı ile TTK’nın amacı farklı) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yaptırım- İdari para cezası

26 Bilişim işletmeleri Ticari işletmeler (Esnaf işletmeleri bu kurallara göre sorumlu tutulamaz. TTK m.1524 uyarınca, sermaye şirketleri, bilişim işletmesi olarak nitelendirilebilir mi?

27 WEBVERTAISING: Bilişim ağları ve internet ağı üzerinden yapılan her türlü reklam
Banner Buton Logo Ad break

28 İkinci ve üçüncü kademede sorumluluğun şartları
İletinin, bunların sahiplerinin veya ilan verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayımlanması hali İletinin sahibinin veya ilan verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılması hali- anonimlik hakkı İletinin sahibinin veya ilan verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk mahkemesinde dava açılmasının mümkün olmaması hali.

29 TTK m.58 (4) Hizmet sağlayıcıların sorumluluğu
Haksız rekabetin tespiti, men’i ve haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası; Hizmet sağlayıcının haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmış olması ya da Hizmet sağlayıcının haksız rekabet fiiline ait iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği seçmiş olması veya Fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmiş olması şartlarından biri gerçekleşmiş olmalıdır.

30 HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA VERİLCEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesine yönelik tedbirler Haksız rekabet fiilinin önlenmesine yönelik tedbirler Haksız rekabet fiilini oluşturan içeriğin geçici olarak kaldırılması (Bilgi toplumu hizmetleri tamamen durdurulmamaktadır-Oranlılık ilkesi) Somut olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler

31 TTK’NIN TEDBİR KARARI ALINMA SÜRECİNDE GETİRDİĞİ EN ÖNEMLİ YENİLİK, TEDBİR KARARI VERİLMEDEN ÖNCE İLGİLİ HİZMET SAĞLAYICISININ DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN GETİRİLMİŞ OLMASIDIR.

32 TTK’ya göre haksız rekabet fiillerinde cezai sorumluluk
TTK m.62(1)de, 55inci maddeye atıf suretiyle suçun belirlenmesi; Anayasa m.38, TCK m.2deki belirlilik ilkesine uygun değil TTK m.62 (1)d, bilişim ağları ortamında işlenen fiiller yönünden bakıldığında sorun yaratabilir. Kusur sorumluluğu aranmaktadır (Genel kast). Özel kast aranan haller: TTK m.62 (1)b, TTK m.62 (1)c, TTK m.62 (1)a “kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği halde yararlanmak”

33 Takibi şikayete bağlı bir suç
Yaptırımı, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Haksız rekabet fiillerinin tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında işlenmesi halinde, tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gereken organın üyeleri veya ortakları hakkında da uygulanması (Cezaların şahsiliği ilkesine aykırı)

34 TTK. m.127 (1) h Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilir.

35 Ticaret şirketlerinin birleşmesi ve tür değiştirmesi (TTK m
Ticaret şirketlerinin birleşmesi ve tür değiştirmesi (TTK m.194 atfıyla) TTK m. 149 (1) – Birleşme sözleşmesi Birleşme raporu Denetleme raporu sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayınlanır

36 TTK m.149 (3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, TTGS’de yayımlanan ve internet sitelerine de konulan ilanda inceleme yapma hakkına işaret eder.

37 TTK m.149 (4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde ilan eder.

38 Bölünme TTK m.171 (4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.

39 Bölünmede alacaklıların korunması
TTK m.174 Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.

40 Belirli oranda payların edinilmesi veya yitirilmesi
TTK m.198 (1)- Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir.

41 TTK m.359 (2) Tüzel kişinin YK üyesi atanması
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan olunur;  ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

42 YK toplantıları toplantı ve karar yetersayıları
TTK m.390 (1)- Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

43 Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri (TTK m.1524)
(1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır: a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar. c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

44 e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablo lar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar. f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları. g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

45 ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri. i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

46 (2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır. (3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

47 (4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. (5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır. (6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

48 Beyanlar, belgeler ve senetler (TTK m.1525)
Tarafların açıkça anlaşmaları TTK m.18,f.3

49 Güvenli elektronik imza (TTK m.1526)
Güvenli eelektronik imza ile düzenlenemeyen belgeler: Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler Güvenli elektronik imza ile düzenlenen belgeler-konişmento, taşıma senedi, sigorta poliçesi

50 TTK m.1526 (3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir.

51 Elektronik ortamda kurullar (TTK m.1527
Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla   da  icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

52 (2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

53 (3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

54 (4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.

55 (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.

56 (6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

57 Uygulama kuralları (TTK m. 1528)
MADDE (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.


"TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE BİLİŞİM UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları