Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sabancı Hat Koleksiyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sabancı Hat Koleksiyonu"— Sunum transkripti:

1 Sabancı Hat Koleksiyonu
Hat sanatında kullanılan bazı araç ve gereçler: Divit Kalemdan Rihdan Hokka Mikta’ Kalemtraşlar Makas

2 Mehmet Nazif’in yazdığı celi sülüs levha

3 Hattat Sami Efendi’nin bir “istifli sülüs” yazısı: ALLAH HU/LÂ İLÂHE İLLA’LLAH
MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH – Allah O’dur, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın resulüdür. Yazılışı: 1289 / 1872

4 Hattat Seyit Mehmet Sami’nin istifli sülüs bir yazısı: BİSMİLLAH’R-RAHMANİ’R RAHİM
KUL HÜVE’ALLAHU AHAD ALLAHU’S SAMED LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKUN LEHU KÜFÜVEN AHAD – EL-İHLAS suresi: Mealen: De ki O Allah’tır, bir tektir, samed’dir, Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir.

5 El-fevzu li’l-ilmi leyse’l-fevzu li’l-âlimi
Kufi yazı. El-fevzu li’l-ilmi leyse’l-fevzu li’l-âlimi Başarı ilmindir, âlimin değil.

6 Şefik Bey’in 1286/1869 tarihli celî sülüs bir yazısı: Yâ Hazreti Mevlânâ, kuddise sırruhü’l-a’lâ (Ey Hazreti Mevlana, O’nun yüce sırrı kutsal olsun.)

7 Hulusi Efendi’nin 1353/1934 tarihli celi Ta’lik bir hattı:
YUHRİCU’LAHAYYE MİNE’L-MEYYİTİ VE YUHRİCUL-MEYYİTE MİNE’L HAYYİ Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarıyor.

8 5 Muharrem 1310 / 30 Temmuz 1892 tarihli Konstantiniyye’de yazılmış bir tuğra. Tuğrada: Abdülhamid Han bin Abdülmecid Han el muzaffer dâima yazmakta.

9 İzzet’in 1263/1847 tarihli celi sülüs yazısı:
VE UFAVVİDU EMRİ İL’ALLAH İNNE’LLAHA BASİRUN Bİ’L İBAD Meali: Ben işimi Allah’a ısmarlayayım. Çünkü Allah, kullarını çok iyi görendir. (El-Mümin suresi, 44. ayet)

10 Ta’lik yazı: Kale’n-Nebiyyu (SAS) İnne li’llahi Teâlâ tis’aten ve Tis’îne ismen men ahsâhâ
dahale’l-cennete Hadis-i Şerifin manası: Allahü Teala’nın peygamberi buyurdular ki: O’nun doksan dokuz ismi vardır; kim bunları zaptedip sayarsa cennete girer.

11 Abdülfettah Efendi’nin istifli bir celi sülüs yazısı:
VEŞ’ŞEMSE VE’L KAMERE VE’NNÜCÜME MASTAHHARATİN Bİ-EMRİHÎ ELÂ LEHU’L-HALKU VE’L EMRÜ TEBÂREKE’LLAHÜ RABBU’LÂLEMİN El-Araf suresi 54. ayet. Mealen: Güneşi, ayı, yıldızları , hepsini emrine ram olarak yaratan O’dur. Haberin olsun ki yaratmak da emretmek de O’na mahsus. Alemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir.

12 Üstte, Sultan Abdülmecid’in tarihsiz
iki yazısı. Ayetler harekeli Sülüs, hadis ise nesihtir. İKRA’ VE REBBUKE’L- EKREMÜ’LLEZİ ALLEME Bİ’L KALEMİ (El-Alak suresi, 3-4. ayetler. Mealen: Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki, O, kalemle öğretendir.) Altta: Kale Resûllullah (SAS): Ez-Sultanü’l-âdilü’l mütevâziu zıllu’llahi ve rumhuhu fi’lardi yurfa’a hehu amele sab’îne sıddikan. Sadaka Resûllahi. Allahüma salli ve sellim Muhammedin ve Alihi acmaîn. Ketebahu Abdülmecid bin Mahmûd Han.

13 Seyyid Abdullah’ın muhakkak,
harekeli sülüs ve harekeli nesihle bir hilye’si Yazılış tarihi: 1110 / 1698

14 Hattat Arif Efendi’nin (tahminen) 1356/1937 tarihli, istifli sülüsle yazılmış bir yazısı:
Allah hû/lâ ilahe illa’llah Muhammedün Resûlullah Allah O’dur, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun resuludür.

15 Hattat Ali’den ketebeli bir
“Rabb-i Yessir”

16 Mehmet Şefik Bey’in bir eseri
Mehmet Şefik Bey’in bir eseri. Harekeli celî sülüsle 1275/1858’de yazılmış. Allahümme’stür uyûbenâ ve’ğfir zün’ûbenâ ve tahhir kulûbena. Allahümme salli ve sellim alâ Nebiyyi’r-rahmeti ve şefîi’l-ümmeti Muhammedin ve Alihi ve sahbihi. Allah’ım, ayıplarımızı ört, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi temizle. Allah’ım rahmet peygamberi ve ümmetinin şefâatçısı Muhammed’le âline, eshabına salât ve selâm eyle.

17 Mehmet Şefik Bey’in 1251/1835 tarihli
Muhakkak, harekeli sülüs ve harekeli Nesihle duası: BİSMİ’LLÂHİ’R-RAHMANİ’R-RAHİM VE’Ş ŞEMSİ VE DUHÂHÂ VE’L-KAMERİ İZÂ TELÂHÂ VE’N-NEHÂRİ İZÂ CELLÂHA VE’L-LEYLİ İZÂ YAGŞAHÂ VE’S-SEMÂİ VE MÂ BENÂHÂ VE’L-ERDİ VE MÂ TAHÂRÂ Eş-Şems suresi, ayetler. Mealen: Andolsun güneşe ve onun kuşluk vaktine ve ona tâbi olan Ay’a ki, ona tâbi olduğu zaman Ay’a , ona parlaklık verdiği zaman gündüze, onu örtüp bürüdüğü zaman geceye ve onu bina edene, yere onu yayıp döşeyene …

18 Sultan Mahmud’un (Mahmud II) Muhakkak türünden bir yazısı.
VE MÂ TEVKÎKÎ İLLÂ Bİ’LLÂH (Hud suresi, 88. ayet) Mealen: Benim muvaffakıyetim ancak Allah’ın yardımıyladır.

19 Mahmut Celâlettin’in 1215/1800 tarihli
Bir istifli sülüs yazısı: Ala’llahi fi külli’l-umûri tevekküli / Ve bi’l-hamsi Ashâbi’l-’Abâ tevessüli/ Muhammedi(ni)’l-meb’ûsi ve ‘b-neyhib ba’dehû/Ve Fâtımeti’z-Zehrâ ve’l-Murtaz’â Ali Bütün işlerde tevekkülüm Allah’adır. Ve (Allah’a) tevessülüm de Abâ sahipleri olan beş vasıtayladır. Onlar da gönderilen Muhammed (SAS) ve sonra iki torunu ile sonra da Fatımetü’z-Zehrâ ve Aliyyü’l- Murtazâ’dır.

20 Mustafa İzzet Efendi’nin Murakkaı. Tarihi 1280/1863
Ulüvvü’l-himmeti mine’l-iman Himmetin yüceliği imandandır.

21 Mahmut Celâlettin Efendi’nin nefis bir
sülüs yazısı Ey gönül etme gurur dünya fanâdır âkibet Kâmyâb olsan cihanda yine hicran âkibet Çün fenadır gam ve endîş-’tmeğe mûcib nedir Şâd u hurrem hem gam ü mihnet yegâmdır âkibet Gel tevekkül gûşesinde ey gönül kıl vahdeti Görelim Allah ne derse pür-keremdir âkibet Sal keşti-i umûru bahr-i tevekküle ak Aç bâdbân-i himmeti yan gel de seyre bak

22 Mustafa İzzet (Bende-i âl-i abâ, seyyid İzzet Mustafâ)
1280/1863 tarihli celi sülüs Murakkaı YA GALİBEN GAYRE MAĞLÛB Ey yenilmeyen Galib

23 İzzet’in 1279/1862’de yazdığı istifli sülüs bir hattı
HUVE’L-EVVELÜ VE’L-ÂHİRÜ VE’Z-ZÂHİRÜ VE’L-BÂTINÜ VE HUVE Bİ KÜLLİ ŞEY’İN ALÎM El-Hadid suresi, 3. ayet. Mealen: O, hem evveldir, hem ahirdir, hem zâhirdir, hem bâtındır. O herşeyi kemâliyle bilendir.

24 Necmeddin Okyay’ın nefis bir celi Ta’likle 1351/1932’de yazdığı levha
Şefâ’at yâ Nebiyallah Ey Allah’ın nebisi, şefaat istiyorum.

25 Râkım’ın tuğrâ şeklinde
yazısı. Tuğrâ’nın bacakları arasında, sağda: Esteîzü bi’llah (Allah’a sığınıyorum) Tuğrâ’nın içinde: Ve ce’alnâ mine’l-mâi külli şey’in hayyin (Her diri şeyi sudan yarattık)

26 Sami Efendi’nin 1318/1900 tarihli Ta’lik bir yazısı:
HÜVE’S-SEMÎ’U’L-ALÎM (O, her şeyi işiten ve en iyi bilendir)

27 Mehmet Sâmî’nin 1309/1891’de yazılmış Ta’lik bir levhası:
Garîk-ı bahri isyânem Dahîlek yâ Resûlallah İsyan denizine batmışım, Ey Allah’ın Resûlü, sana sığınıyorum

28 Li Ebi’l Huseyn Muhammed bin Cubeyri’l-Endülüsî
Ve cerrebtü ihvâne’z-zamani felem ecid/Sadîkan cemîla’l-gaybi fihâli bu ‘dihi/Ve kem sahibin âşiretühû ve eliftühu/Femâ dâme li yevmen alâ hüsni ahdihi/Fekûn zâ-iktisâdin fi umûrike küllihâ/Feahsin ahvâl’l-fetâ husnü kasdihi. Ebi’l-Hüseyn Muhammed bin Cübeyrü’l-Endülüsi’nin sözü: Zamanın dostlarını denedim. Gözden ırak olduğu zamanlarda vefâkâr dost bulamadım. Nice dostlarla muaşeret ve ülfet ettim de bir gün olsun benim için ahdına devam etmedi. Bütün işlerinde ölçülü ol, çünkü insanın en güzel hali, dengeli halidir. Bu celi sülüs yazı 1310/1892 tarihinde Hattat Hafız-Tahsin tarafından yazılmıştır.

29 Hattat Tahsin’in 1314/18996’da yazdığı harekeli sülüs yazısı:
Dime aşk içre bana kim ola irşâd-i tarîk Sen hemen gir yola Allah veliyyü’t-tevfik

30 FE’L-YENZURİ’L-İNSANÛ MİMME HULİKA
Mehmed Es’ad el-Yesârî’nin 1192/1779 tarihli nefis bir celi Ta’lik hattı FE’L-YENZURİ’L-İNSANÛ MİMME HULİKA (Et-Tarık suresi, 5. ayet. Mealen: Şimdi insan neden yaratıldığına dikkat etsin

31 1271’de yazılmış Zühd imzalı celi sülüs bir yazı Sünnet hakkında bir hadis-i Şerif

32 Bu güzel Ta’lik hattın hattatı ve tarihi belli değildir.
Çık salın ey serv-i nâzım görsün âlemler seni Aşinâlar saf saf olsun beklesün yer yer seni

33 Hattat Hulûsi Efendi’nin 1324/1906 tarihli celi Ta’lik yazısı
Elâ külli şey’in mâ hale’llaha bâtılü Dikkat, Allah’tan başka her şey bâtıldır.

34 Osmanlı arması. Tuğrâda: “Abdülhamid Han el-muzaffer dâima” yazısı ile sağ üst köşede “El-Gazi” ünvanı okunuyor. Kalkan tabir edilen oval biçimli kısmın kenarı boyunca: El-Müstenid bi’t-tavfikati’r rabbâniyye Abdülhamid Han Melikü’d-Devleti’l-Osmaniyye yazısı vardır.

35 Gününüz aydın olsun İsmine Rab, Allah, Kudret,
Yahova, Ulu Babamız, Tengri, Tao … ne dersek diyelim; Hakk’ın (doğruluğun, gerçekliğin) ışığı daima sizlerle olsun. Gününüz aydın olsun Levent Ertürk –


"Sabancı Hat Koleksiyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları