Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STOK YÖNETİMİ ve İL STOK KOORDİNASYON EKİBİ ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STOK YÖNETİMİ ve İL STOK KOORDİNASYON EKİBİ ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STOK YÖNETİMİ ve İL STOK KOORDİNASYON EKİBİ ÇALIŞMALARI

2 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 / 23 Sayılı Genelge 2009 / 45 Sayılı Genelge 2009 / 63 Sayılı Genelge 2010 / 37 Sayılı Genelge

3 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 / 37 Sayılı Genelge Başhekim veya yerine görevlendireceği bir başhekim yardımcısı, Müdür veya yerine görevlendirilecek ilgili müdür yardımcısı, Satın almadan ve stoktan sorumlu müdür yardımcıları, Faturalandırma birim sorumlusu, Mal alımlarında alım konusuna göre eczacı veya ilaç / tıbbi sarf depo sorumlusu, taşınır kayıt kontrol yetkilileri ile ilgili Uzman veya teknik personel, Hizmet alımlarında, alımı yapılacak hizmetin konusuna göre ilgili uzman/teknik personelin katılımı ile en az 3 kişiden oluşan “İhtiyaç Tespit Komisyonlar“ ının kurulması kararlaştırılmıştır.

4 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 / 37 Sayılı Genelge Mal alımlarında teminine karar verilen bir ürünün sadece, alınacak miktarına değil fiyatlandırılabilir ürünlerde bunun geri ödeme kurumlan tarafından ödenip ödenmediğine ve azami hangi fiyattan alınabileceğine, Hizmet alımlarında alınacak hizmetin nitelik ve kapsamına ve geri ödeme kuruluşlarınca yapılacak ödeme dikkate alınarak bahse konu hizmetin azami hangi fiyattan alınabileceğine, Alternatif ürünleri de araştırarak ihtiyacın daha düşük maliyetlerle karşılanmasının mümkün olup olmadığına, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin alternatif temin yöntemlerinin (bağış, diğer kurumlardan devir, kiralama, hizmet alımı gibi) bulunup bulunmadığına, İhtiyaçların hizmet sunumu için gerekliliği, aciliyeti ile kurumun mali durumu ve ödeme dengesi gibi hususları dikkate alarak temin edilme önceliğine karar verecektir.

5 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 / 37 Sayılı Genelge Komisyon hizmet sunumunun aksatılmaması, gereksiz bürokrasi oluşturulmaması için acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkacak ihtiyaçların ( periyodik dönemler için ) nasıl tespit ve temin edileceğine dair esasları bir defaya mahsus olmak üzere belirleyerek karara bağlayacak ve bu tür acil veya öngörülemeyen ihtiyaçların tespit ve temini için her defasında komisyon toplantısı yapmayacaktır. Diğer taraftan komisyon tarafından gerçekleştirilecek ihtiyaç tespit çalışmaları tutanaklaştırılarak ihale sürecine esas olan ihale onay belgesinin ekinde muhafaza edilecektir. Komisyon çalışma başlangıç tarihi 01 Haziran 2010.

6 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Başkanlığı 04 Haziran 2010 Tarihli Yazısı Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde yayımlanan genelgelerde, hastanelerin stok miktarlarını güncel tutmaları ve işlemlerin daha sağlıklı ve güvenilir yürütülmesi amacıyla çıkış işlemlerinin günlük yapılması gerektiği bildirildiği halde MKYS üzerinden yapılan incelemeler neticesinde bazı hastanelerde aylık toplu çıkışlar yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bazı hastane otomasyon sistemlerinde çıkışların günlük olarak yapılmasına rağmen MKYS çıkışlarının toplu olarak gösterildiği, bu nedenle fiili stok ile kayıtlı stok arasında uyumsuzlukların bulunduğu görülmüştür. Yukarıda belirtilen aksaklıkların yaşanmaması için Hastane Bilgi Sistemlerinden(HBS) klinik/birimlere yapılan ilaç ve tıbbi sarf çıkışlarının MKYS’ ye her gün düzenli olarak kaydedilmesi için HBS firmalarının uyarılması ve konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

7 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL KOORDİNASYON BİRİMLERİ ÇALIŞMA REHBERİ

8 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Bazı kurumlarda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin; mevzuat bilgisi, kişisel beceri ve iş deneyimlerine bakılmadan görevlendirildiği, bazı kurumlarda ise işlem hacmi ve mali boyut açısından birden fazla kişinin takip etmesi gereken taşınır işlemleri için bir Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin görevlendirildiği bu ve benzeri nedenlerle kurumların stok yönetiminde sorunların yaşandığı, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri görevlendirilirken işin niteliği gereği personelin mevzuat bilgisi, kişisel beceri ve iş deneyimlerine dikkat edilerek (ambar veya depoların stok çeşitliği ve miktarca büyüklüğü, işlem hacmi ve mali boyutu dikkate alınarak) yeteri kadar Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevlendirilecek ve zorunlu olmayan durumlar haricinde bu görevliler değiştirilmeyecektir.

9 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Stok koordinasyon ekiplerinin; stok takip ve analizi kapsamında harcama birimlerinin depo ve kayıtlarını inceleme, aylık tüketim bildirimlerini kontrol etme, satın alma uygulamalarını değerlendirme gibi aktif görev ve yetki ile çalıştırılmadığı, Stok koordinasyon ekiplerince; harcama birimlerinin depo ve kayıtlarının uyumu, fiili stokların ve mal kabullerinin azami stok miktarına uygun olup olmadığı, tüketim bildirimlerinin saymanlıklara gönderilip gönderilmediği, satın alma uygulamaları ve alım yöntemleri ile fiyat gerçekleşmeleri gibi hususlarda kurumsal bazda yerinde inceleme ve denetim yapılacak olup il düzeyinde stok takip ve analizi etkin bir şekilde düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

10 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Hastanelerde ihtiyaç tespitinin; önceki yıl veya dönem gerçekleşmeleri ile personel istihdamı ve işlem hacmindeki olası artış veya azalış gibi hususlara dikkat edilmeden belirlendiği ve belirlenen ihtiyaç kalemleri ve miktarlarının herhangi bir komisyon marifetiyle gereklilik yönünden değerlendirilmeden satın alma sürecinin başlatıldığı nedenle de ihtiyaç dışı stoğun oluştuğu, Kurumların satın alma birimleri; gerek ihtiyaç tespiti aşamasında, gerekse ihale kararlarının onaylanmasından önce; taşınır kayıt kontrol yetkilileri, stoktan sorumlu diğer görevliler, faturalandırma birimi ve ilgisine göre talepte bulunan birim ile koordineli olarak çalışma yaparak ihtiyacın sağlıklı olarak belirlenmesi ve maliyet yönünden etkin ve ekonomik bir satın almanın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

11 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kurumların “acil ihtiyaç” gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu bir kısım mal ve malzemenin satın alma öncesinde İl stok havuzunda olup olmadığına bakmaksızın veya diğer kurumlardan tedarik süresinin uzun olacağı kanaatiyle doğrudan temin yöntemi ile tedarik ettiği, Kurum için gerekli olan mal veya malzeme; İl stok havuzundan veya diğer kurumların stok ve ihtiyaç fazlası listelerinden temin edilebilecekken “acil ihtiyaç” gerekçesi ile (bir kaç aylık ihtiyaç) piyasadan tedarik edilmeyecek ve bu husus İl Stok Koordinasyon birimlerince düzenli olarak takip edilecektir.

12 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Bazı hastanelerin, hizmet sunumunda kullanılan ilaç ve tıbbi sarfların yıllık ihtiyaçlarını MKYS sistemine kaydederken; stoklarını, stok fazlası olarak göstermeyecek şekilde yüksek olarak belirlediği veya yüklü miktarda mal girişleri olduğu dönemlerde yıllık ihtiyaç miktarlarını aynı amaçla yükselttiği ayrıca stok koordinasyon ekiplerince de bu yönde inceleme ve denetim yapılmadığı, Tüketime yönelik kullanılmakta olan malzemelerin MKYS sistemine girilirken "Yıllık İhtiyaç Miktarları" ile önceki aylardaki tüketim miktarları dikkate alınarak her bir birim tarafından gerçekçi olarak yeniden belirlenecek ve Stok Koordinasyon Ekiplerince bu husus, kurumlar düzeyinde incelenerek denetime tabi tutulacaktır.

13 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Hastane içerisinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve satın alma birimleri ile İl Stok Koordinasyon Ekipleri arasında tam bir koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle malzeme teminlerinde aksama ve/veya tedarik fiyatlarında kayda değer farklılıkların oluştuğu, İl Stok Koordinasyon Ekipleri ile hastanelerde görevli stoktan sorumlu personel, tüm satın alma uygulamalarında koordineli olarak çalışacak olup il stok havuzunda bulunan malzemeler için satın alma yaptırılmayacak, ayrıca MKYS verilerine göre birim fiyatı yüksek olan ürünlerin satın almasına izin verilmeyecektir.

14 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MKYS modüllerinden yapılacak ihtiyaç /stok fazlası ve satın alma fiyat sorgulaması gibi sorgulamaların hangi birim veya görevliler tarafından yapılacağı hususunda tereddütler yaşandığı, MKYS‘ den yapılacak ihtiyaç fazlası, stok fazlası ve satın alma fiyat sorgulamaları için satın alma birimlerinde gerekli personel kapasitesi oluşturulacak olup, söz konusu sorgulamalar bu personel tarafından yapılacaktır. Ayrıca bu çalışmalar kurum taşınır ve stok yönetiminden sorumlu personel tarafından desteklenecektir.

15 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Stok veya ihtiyaç fazlası malzeme devrinde; adet, kutu veya düzine miktarında mutabık kalınmadan eksik yada fazla malzeme devrine neden olunduğu, devralınan ürünün ihtiyaç duyulan malzeme olmadığı gerekçesiyle iade edildiği, bedelli devir işleminde talep edilen ürünün birim ve toplam fiyatına dikkat edilmeden yapılan talep nedeniyle devir alma işleminden imtina edildiği, bu nedenlere bağlı olarak mükerrer nakliye masraflarının oluştuğu, Harcama birimleri arasında malzeme devrinde ilgili mevzuatta belirtildiği üzere; ürün özellikleri, talep miktarı ve ölçü birimi, ürünün biirm fiyatı ve toplam bedeli, nakliye masrafları ile diğer kurumdan temin süresi gibi hususlar dikkate alınarak hareket edilecektir.

16 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Stok Fazlası Taşınır Modülü'nde yer alan ilaç veya malzemelerin; kurumun kendi ihtiyacı için alındığı, stok fazlası olmakla beraber yıllık ihtiyaç nispetinde olduğu veya bedelinin tahsil edilemeyeceği gibi gerekçelerle talep eden kurumlara devrinden imtina edildiği, Sağlık hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer kurumların satın alma süreçlerinin geciktirilmemesi için; ihtiyaç veya stok fazlası ürün talepleri, herhangi bir gerekçe ile geri çevrilmeksizin devir işlemi en geç 7 gün içerisinde gerçekleştirilecek, ayrıca bu husus Stok Koordinasyon Birimlerince takip edilecektir.

17 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme devirlerinde farklı kargo/nakliye firmaları ile çalışılmasından kaynaklanan ödeme problemlerinin yaşandığı, Malzeme devri yapılmadan önce malzemeyi talep eden kurum ile ürünün gönderileceği kargo/nakliye şirketi arasında mutabakat sağlanarak maliyet yönünden daha uygun olan firmaların tercihi için alternatif teklifler (PTT posta ve kargo uygulamaları gibi) araştırılacak, ayrıca malzeme bedelini ödeyecek kurumun anlaşmalı kargo/nakliye firmasının bulunup bulunmadığı mutlaka teyit edilecektir.

18 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme devir işlemlerinde, ücret ödemelerine bağlı olarak (birim fiyat üzerine eklenecek ilave maliyet farkları, ödemenin zamanında yapılmaması ve nakliye masrafları gibi) problemlerin yaşandığı, Gerek Stok fazlası malzeme devirler işlemlerinde, gerekse satın alma yönünden bağlı hastanelere devir işlemlerinde birim fiyat üzerine sadece maliyet unsurları (şu anki düzenlemelere göre %1 Hazine hissesi, % 1 SHÇEK payı ve % 4 merkez pay olmak üzere toplam % 6 ) ilave edilecek olup bunun dışında hiçbir surette fazla bir bedel talep edilmeyecektir. (% 10 işletme karı gibi) Koordinatör hastanelerin satın alma yönünden kendisine bağlı hastaneye malzeme devir işlemlerinde, malzemenin bedeli en geç 90 gün içinde ödenecek ve nakliye masrafları ürünü talep eden kurum tarafından karşılanacaktır. (Mali durumu uygun kurumların bedelsiz devir yapabileceği hususu unutulmamalıdır.)

19 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma yönünden İl içerisinde bir başka kuruma bağlanan hastanelerin ihtiyaç duydukları tıbbi sarf ve ilaçları değişik gerekçelerle piyasadan tedarik ettiği; kendisine satın alması bağlanan bir kısım koordinatör hastanelerin ise bağlı hastanelere malzeme devrinden imtina ettiği, 2009/45 ve 2009/72 sıra no lu Genelge çerçevesinde, alım yönünden başka bir kuruma bağlı olan kurumlar ihtiyaçlarını bağlı oldukları hastaneden tedarik etmek zorunda olup, bu kapsamda kendisine satın alma yönünden hastane bağlanan koordinatör hastaneler, hiçbir suretle ilgili hastanelerin taleplerini geri çevirmeyerek tedarik işlemlerini yürüteceklerdir. Ancak ihtiyaç fazlası ve stok fazlası modüllerden tedarik edilebilecek bir kısım ihtiyaçlar için satın alması bağlı hastane ilgili kurumlardan da tedarik yoluna gidebilir.

20 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 sıra no lu Genelge uyarınca çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale konusu malların stoklarda olup olmadığı, ne kadar olduğu gibi herhangi bir sorgulama yapılmayacak olup, söz konusu stok sorgulaması, münferit alım aşamasında alım yapacak idare tarafından alım miktarı belirlenmeden önce yapılacaktır. İller arasındaki malzeme talep/devir ve ödeme işlemlerinde ortaya çıkan problemlerin çözümünde ilgili İlin Stok Koordinasyon birimleri ile irtibat sağlanarak mahallinde çözüm yoluna gidilecektir. Buna rağmen neticelendirilemeyen problemler İl Stok Koordinasyon Birimince Bakanlığa tutanak ile bildirilecektir. (Not: Stok Koordinasyon birimleri ile hastanelerin stok birimlerine ait iletişim numaraları www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup MKYS kullanıcı adı ve şifresi ile ilgili servisten yararlanılabilir.)

21 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Stok Koordinasyon Ekibi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri http://sgbsaglik.saglik.gov.tr/sgb/M_Login.aspx MKYS Kullanıcı adı ve şifresi ile çalışmaktadır. İlgili birimler tarafından kontrol edilip değişen bilgiler var ise Müdürlük Stok Koordinasyon Birimi’ne bilgi verilecektir. Sistemde yer alan bilgiler tam olarak verilmelidir. Özellikle iletişim bilgilerinde telefon numaraları işyeri bilgileri olmalıdır.

22 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER3.063.399,14287.455,109,3828,04 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR4.983,54177,003,550,02 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER5.046.826,35713.896,2914,1569,65 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ1.269.363,0723.486,911,852,29 GENEL TOPLAM (TL.) 9.384.572,101.025.015,3010,92

23 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER114.793,30101,910,090,570,04 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER237.839,4813.886,125,8477,021,95 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ144.178,744.041,002,8022,4117,21 GENEL TOPLAM (TL.) 496.811,5218.029,033,631,76

24 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER176.969,164.323,842,445,451,50 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR236,000,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER490.494,7773.988,4215,0893,3210,36 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ33.836,44972,002,871,234,14 GENEL TOPLAM (TL.) 701.536,3779.284,2611,307,73

25 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜRMENE DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER54.167,67561,891,042,670,20 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR794,05177,0022,290,84100,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER98.794,6520.326,5620,5796,422,85 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ1.043,1615,671,500,07 GENEL TOPLAM (TL.) 154.799,5321.081,1213,622,06

26 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAABAT DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER146.330,731.408,920,969,020,49 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR531,000,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER113.733,0014.216,9012,5090,981,99 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ8.785,640,00 GENEL TOPLAM (TL.) 269.380,3715.625,825,801,52

27 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAÇKA MEHMET AKTÜRK DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER16.204,161.404,678,6732,930,49 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER34.063,992.831,108,3166,370,40 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ19.348,9130,000,160,700,13 GENEL TOPLAM (TL.) 69.617,064.265,776,130,42

28 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER672.023,7551.748,467,7045,0118,00 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR175,640,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER1.634.803,8062.157,463,8054,078,71 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ279.726,251.057,210,380,924,50 GENEL TOPLAM (TL.) 2.586.729,4 4 114.963,134,4411,22

29 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FATİH DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER527.162,4373.387,1313,9223,8925,53 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER518.428,72232.180,7244,7975,5932,52 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ276.361,581.609,740,580,526,85 GENEL TOPLAM (TL.) 1.321.952,7 3 307.177,5923,2429,97

30 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER131.360,9637.793,1628,7775,3513,15 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER2.034,95138,386,800,280,02 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ23.606,3112.228,3951,8024,3852,06 GENEL TOPLAM (TL.) 157.002,2250.159,9331,954,89

31 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER72.469,360,00 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR1.019,530,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER167.613,170,00 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ2.012,130,00 GENEL TOPLAM (TL.) 243.114,190,00

32 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER144.180,652.916,572,0219,101,01 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER237.911,7212.353,235,1980,901,73 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ8.154,780,00 GENEL TOPLAM (TL.) 390.247,1515.269,803,911,49

33 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER744.546,8092.140,3512,3827,0632,05 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR2.167,250,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER967.088,52245.376,3225,3772,0734,37 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ424.474,562.967,430,700,8712,63 GENEL TOPLAM (TL.) 2.138.277,1 3 340.484,1015,9233,22

34 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OF DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER136.324,2917.163,2312,5991,295,97 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER112.603,851.545,681,378,220,22 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ20.868,1292,440,440,490,39 GENEL TOPLAM (TL.) 269.796,2618.801,356,971,83

35 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER2.728,16206,647,578,650,07 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER7.393,292.066,6527,9586,520,29 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ1.983,39115,405,824,830,49 GENEL TOPLAM (TL.) 12.104,842.388,6919,730,23

36 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TONYA DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 9.357,84637,18 6,8130,650,22 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR 0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER 17.609,511.442,02 8,1969,350,20 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ 2.084,310,00 GENEL TOPLAM (TL.) 29.051,662.079,207,160,20

37 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYKARA İLÇE HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER7.024,242.605,0537,0913,210,91 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER34.434,7017.120,0449,7286,792,40 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ103,030,00 GENEL TOPLAM (TL.) 41.561,9719.725,0947,461,92

38 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞALPAZARI İLÇE HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER5.033,61220,264,3820,910,08 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER12.749,74498,353,9147,310,07 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ4.391,66334,807,6231,781,43 GENEL TOPLAM (TL.) 22.175,011.053,414,750,10

39 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADSM TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER12.249,43463,323,786,710,16 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR0,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER200.266,416.418,333,2092,960,90 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ1.260,9722,821,810,330,10 GENEL TOPLAM (TL.) 213.776,816.904,473,230,67

40 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI STOK TUTARI (TL.) STOK FAZLASI TUTAR (TL.) STOK İÇERİSİNDE ORANLAMA (%) STOK FAZLASINA ORANLAMA (%) İL STOĞUNA ORANLAMA (%) 150-03-01İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER90.472,58372,520,414,820,13 150-03-02BİYOKİMYASALLAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR60,080,00 150-03-03MEDİKAL MALZEMELER157.057,597.350,024,6895,181,03 150-03-04LABORATUVAR MALZEMELERİ17.143,070,00 GENEL TOPLAM (TL.) 264.733,327.722,542,920,75

41 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İTS İlaç Takip Sistemi

42 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ www.iegm.gov.tr

43 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ www.iegm.gov.tr

44 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ www.iegm.gov.tr

45 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER…


"TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STOK YÖNETİMİ ve İL STOK KOORDİNASYON EKİBİ ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları