Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde BOLOGNA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde BOLOGNA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde BOLOGNA SÜRECİ

2 BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2012 Bu sunu, üniversitemiz Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Hamza ATEŞ tarafından verilen Mayıs 2012 tarihinde Maltepe Yerleşkesi Konferans Salonu’nda üniversitemiz mensuplarına yönelik “İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Bologna Süreci” konulu konferansta verilen bilgilerin özetlenmesinden oluşturulmuştur.

3 Bologna süreci-1999 2010 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması için ortaya konan hedef ve reformları ifade eden süreç Mayıs 2012

4 Bologna süreci-1999 Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliğini teşvik
Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece sistemi Ortak kredi sistemi Lisans/Yüksek Lisans, iki kademeli eğitim Kalite güvencesi Avrupa doktora ve araştırma alanlarının oluşturulması Mayıs 2012

5 Bologna süreci neler getiriyor?
Ülkelerin Eğitim sistemlerindeki farklılıkların korunarak ortak hedeflerin benimsenmesi Şeffaflık Karşılıklı güven ve tanıma Birbirinin deneyimlerinden yararlanma Mayıs 2012

6 Bologna süreci-2007 Londra
Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal yeterlilikler Çerçevesi Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki AKTS-ECTS Europass Yaşam Boyu Öğrenme Deneyime dayalı yeterliliklerin tanınması Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması Mayıs 2012

7 Bologna süreci Kurum içi eğitim olarak üniversite içine taşınmak zorunda ‘’Girdi temelli eğitim sistemi’’nden ‘’çıktı temelli eğitim sistemine’’ geçilmesi zorunlu Soru, nasıl bir mezun istiyoruz olmalı Mayıs 2012

8 Eğitim Öğretimde Yeterlilik
Bir eğitim öğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceği, neleri kavrayabileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. Mayıs 2012

9 Yeterlilikler neden önemli
Saydamlık Tanınma Hareketlilik Mayıs 2012

10 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program ve Ders Çıktıları Öğrenim Çıktıları Yetkinlikler

11 Eğitim Öğretimde Yeterliliğin sağlanmasında öncelikler
Kademeler Öğrenim çıktıları ECTS-AKTS/Diploma eki Kalite güvencesi İstihdam edilebilirlik Mayıs 2012

12 Bologna süreci YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ GENEL OLARAK NELERDEN OLUŞUR?
Kademeler Seviye Tanımlayıcıları Öğrenim Çıktıları Krediler Öğrenim Yükü Profil Kalite Güvencesi Mayıs 2012

13 YETERLİLİK ÇERÇEVELERİNİN ANA UNSURLARI
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Kademeler Diploma Profil Seviye Tanımlayıcıları Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yükü Krediler(AKTS) Kalite güvencesi yaz alttaki kutuya Amaçlar: Saydamlık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ Mayıs 2012 13

14 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
QF-EHEA EQF-LLL AKTS EQF Kademe 8 Üçüncü Kademe (Doktora) ??? EQF Kademe 7 İkinci Kademe (Yüksek Lisans) 90-120 Yükseköğretim Kademeleri EQF Kademe 6 Birinci Kademe (Lisans) EQF Kademe 5 Kısa Kademe (Önlisans) 120 Kazanılması gereken yeterlilikleri genel olarak tanımlayan Dublin Tanımlayıcıları EQF Kademe 4 EQF Kademe 3 İlk Ve Orta Öğretim Kademeleri EQF Kademe 2 EQF Kademe 1 Mayıs 2012 Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlilikler

15 Avrupa Yükseköğretim Alanı İçin Yeterlilikler Çerçevesi Kademeleri
Kısa Kademe Önlisans 2 yıl ECTS Birinci Kademe Lisans 3 veya 4 yıl ECTS Kredisi İkinci Kademe Yüksek lisans 2 yıl ECTS Üçüncü Kademe Doktora 4 yıl ? Mayıs 2012

16 YETERLİLİK ÇERÇEVELERİNİN ANA UNSURLARI
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ SEVİYE TANIMLAYICILARI QF-EHEA (DUBLIN) EQF-LLL Bilgi ve kavrama Bilgi Bilinenlerin ve kavrananların uygulanması Beceriler Karar verme Daha geniş anlamda yeterlilikler Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk Öğrenme yetkinliği İletişim ve sosyal yetkinlik Mesleki ve profesyonel yetkinlik İletişim becerileri Öğrenme becerileri Mayıs 2012

17 ÖĞRENİM ÇIKTILARI Öğrenim çıktıları, saydam bir yükseköğretim sisteminin ve sistem içinde tanımlanan derecelerin temel yapı taşlarıdır. Seviye tanımlayıcılarının yol göstericiliğinde, her bir kademe için öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin; ne bileceğini, ne kavrayabileceğini ve ne yapabileceğini ifade eden çıktılardır. Mayıs 2012

18 ÖĞRENİM ÇIKTILARININ OLUŞTURULMASI
Öğrenim çıktıları aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Bilgi /Kavrama Bilgiyi Kullanma Becerileri /Entelektüel Beceriler Özel Alanlarla ilgili Beceriler Anahtar / Aktarılabilir Beceriler Yetkinlikler Öğrenim çıktıları ölçülebilir yazılmalıdır. Mayıs 2012

19 Ö Öğrenim Çıktıları üç seviyede anlam taşır
Yükseköğretim kurumu: Eğitim/öğretim programı tasarımı (ünite/modül) ve geliştirilmesi, Ulusal seviye: Ulusal yeterlilik çerçevesinin oluşturulması, tanınması ve kalite güvencesi, Uluslararası seviye: Tanınma, şeffaflık (karşılaştırılabilen ve uygunluğu yapılabilen dereceler) Mayıs 2012

20 Yetkinlikler Kazanılmış bilgi ve becerilerin,
- karşılaşılan farklı ve karmaşık durum ve konularda, - diğer çevresel verilerle birleştirerek ustalıkla etkin bir biçimde kullanabilme yeterlilikleridir. “BİLGİ VE BECERİNİN DİNAMİK BİLEŞKESİ Mayıs 2012

21 Program iyileştirmede Bologna yaklaşımı
Öğrenciye neler öğretildiği değil, onun neler öğrendiği önemli Bu nedenle onun öğretim sonunda neler kazandığı ölçülmeli Ve bu verilere dayalı olarak öğretim süreci geliştirilmeli Mayıs 2012

22 Paydaşların katkısıyla belirlenmiş amaçlar
Olması İstenenler Paydaşların katkısıyla belirlenmiş amaçlar Bu amaca ulaşmayı sağlayacak bir ders programı uygulaması Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının sistematik ölçülmesi Ölçüm sonuçlarını değerlendiren bir geliştirme süreci Mayıs 2012

23 PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Sürekli İzleme ve İyileştirme Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değerlen AKTS İş Yükü Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Planlarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Mayıs 2012

24 PROGRAMLARIN EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Dış Paydaş Mezunlar, İşverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm vizyon ve misyonu Üniversite vizyon ve misyonu dikkate alınarak Mayıs 2012

25 PROGRAMLARIN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Mayıs 2012

26 Ulusal yeterlikler: LİSANS
Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek, Belli bir alanda genel orta öğretim üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders kitapları ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek, Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek, Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek, Alanındaki kişi ve grupların mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek, Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak, Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak; Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak Mayıs 2012 26

27 ULUSAL YETERLİKLER: YÜKSEK LİSANS
Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak, Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek, Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü aktarabilmek, Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek, Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek, En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak, Mesleğinin gerektirdiği; bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak; Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak; Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek Mayıs 2012 27

28 ULUSAL YETERLİKLER: DOKTORA
Genellikle yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak; algılıma, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olmak. Bir alanda en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olma ve kavramanın yanında bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirilmesini yapma yeterliliğine sahip olmak, Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi resmi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak, Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi toplumunda tanıtıp yüceltebilme yeteneğini kazanmak Mayıs 2012 28

29 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI
Ders Amaç ve Hedefleri Öğrenme Sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Dersin Öğrenim Çıktıları Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir, Çıktı Temelli Öğrenme İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Öğrenci İş Yükü : derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj içn öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi Mayıs 2012

30 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES) Örnek: A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program Çıktıları (PÇ1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi (PÇ2) B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi (PÇ3) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi Mayıs 2012

31 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES) (PÇ4) Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi (PÇ5) Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi (PÇ6) Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi Mayıs 2012

32 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES) (PÇ7) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi (PÇ8) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi (PÇ9) Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma (PÇ10) Sözlü ve yazılı iletişim becerileri Mayıs 2012

33 PROGRAM VE DERS ÇIKTILARI
YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Program Hedefleri (Program Objectives) Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Ders 5 Hedefi Program Çıktıları (Program Outcomes, Learning Outcomes) (derslere özel çıktılar, genel çıktılar) Ders 1 Öğr. Çıktısı Ders 2 Öğr. Çıktısı Ders 3 Öğr. Çıktısı Ders 4 Öğr. Çıktısı Ders 5 Öğr. Çıktısı TANIMLAMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VERİ TOPL. ANALİZ Mayıs 2012

34 KREDİLER VE ÖĞRENİM YÜKÜ
Öğrenim çıktılarının kazanılma sürecinde öğrenme faaliyetlerinin nicel ölçümü olup, dersler, seminerler, uygulamalar, özel çalışmalar, bilgi toplama, araştırma ve sınavlar için tanımlanmış öğrenim yükünü ve kredilendirmesini anlatır. Mayıs 2012

35 AKTS /ECTS Derste hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredidir.Kısıtlayıcılar: 30 AKTS/yarıyıl 60 AKTS/yıl Akademik Takvim Uzunluğu Mayıs 2012

36 Mayıs 2012 Akademik Yıl: 34-40 hafta Haftalık Saat: 40-42 saat
Yıllık Çalışma Saati: saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati:( )/2= 1650 saat/yıl ECTS kredisi başına düşen iş yükü: saat/AKTS 30 25 60AKTS/y ı0 ıl saat/y - = Mayıs 2012

37 Tahmin Edilen İş Yükü saat/yarıyıl
Akademik Yıl: hafta Haftalık Saat: saat Yıllık Çalışma Saati: saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati:( )/2= 1520 saat/yıl 1 AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 1520 saat / 60 AKTS = sa Ders Saat/hft Tahmin Edilen İş Yükü saat/yarıyıl AKTS Kredisi A 2 105 4 B 160 6 C 155 D 3 120 5 E 203 7 F 55 Toplam 20 798 30 Mayıs 2012

38 Program iyileştirmede ana hatlar
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM , ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME ÇIKTI TEMELLİ EĞİTİM DERSLERİN VERİLİŞ ve DEĞERLENDİRME ŞEKLİ DÖNEM DERS SAYILARI 4-6 KREDİ SAATİ (15-20 ya da 30 ECTS) DERSLİK ÖĞRENCİ SAYISI 40 YETERLİKLERİ VE DERS PLANLARINI YURTİÇİ VE YURT DIŞI 2 ÖRNEKLE KIYASLAMA Mayıs 2012

39 Program iyileştirme Program eğitiminin amacı
ve hedeflerinin belirlenmesi Misyon-Vizyon Dış-İç Paydaş Yeterliliklerin belirlenmesi - Ulusal yeterlilikler - Sektörel yeterlilikler - Program yeterlilikleri Ders planlarının oluşturulması Dersin amaç ve hedefleri Dersin öğrenim çıktıları Sürekli izleme Ve iyileştirme ve Anketler-değerlendirme Mayıs 2012

40 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ve KALİTE KÜLTÜRÜ
Ders Başarı Durumunun Değerlendirilmesi Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Öğrenim Çıktılarının Değerlendirilmesi AKTS Çalışma Yükü Değerlendirilmesi İdari Ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalışanların Memnuniyeti ( İdari Ve Akademik)‏ Toplum Memnuniyeti Mezunlar Memnuniyeti Mayıs 2012

41 KALİTE GÜVENCESİ Sorumlulukların tanımlanması (kurum, kişi)
İç ve dış değerlendirme Akreditasyon-belgelendirme Uluslararası katılım, işbirliği ve iletişim ağı Mayıs 2012

42 KALİTE GÜVENCESİ NASIL SAĞLANIR
Kalite Güvencesi kurum/birim için yapılan özdeğerlendirme sonucunda şekillenen ve stratejik planlarda belirginleştirilen kalite / performans göstergeleri veya iyileştirme alanları izlenerek, ölçülerek ve sürekli iyileştirilerek sağlanır. Mayıs 2012

43 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ
içerikte, süreçlerde öğrenim çıktılarının tanımında, ölçme ve değerlendirilmesinde ulusal ve uluslar arası akreditasyonun sağlanmasının ölçüsüdür. Mayıs 2012

44 BOLONYA SÜRECİ: Kalite Güvence Sistemi ve İşbirliği
ÜLKEMİZDEKİ DURUM Mevcut önemli birikim ABET (Accreditation Board for Eng. & Tech.) - 4 Üniversitemizde 42 mühendislik programı akredite olmuş durumda MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) - 6 Üniversitemizde 27 mühendislik programı akredite olmuş durumda Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) - 21 Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Sürecinden geçti Üniversitelerimizde Kalite konusunda yüksek seviyede bilinçlenme ve yapılan çalışmalar. “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ( 20 Eylül 2005) Eğitim, araştırma ve İdari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması Berlin Bildirisi ve ENQA (European Assoc. for QA in HE) prensipleri ile uyumlu Dış Değerlendirmeye açık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu

45 YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSAL YETERLİLİKLER KOMİSYONU – Haziran 2006
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ – 20 EYLÜL 2005 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU – 30 EYLÜL 2005 YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSAL YETERLİLİKLER KOMİSYONU – Haziran 2006 Mayıs 2012

46 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ
Programların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Kalite Güvencesi İçin Politika ve İşlemler Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi Mayıs 2012

47 KALİTE GÜVENCESİ İÇİN POLİTİKA VE PROSEDÜRLER
Kalite Güvencesi İçin Politika ve İşlemler Kurumdaki öğretim ve araştırma ilişkisi Kalite ve standartlarla ilgili kurumun stratejisi Kalite Güvence Sisteminin organizasyonu Bölümlerin, okulların, fakültelerin, diğer kurum birimlerinin ve şahısların kalite güvencesi sorumluluğu Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine katılımı Mayıs 2012

48 PROGRAMLARIN VE KAZANIMLARIN ONAYLANMASI, İZLENMESİ VE DÜZENLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Şeffaf ve net olarak hedeflenmiş öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ve yayınlanması Öğretim programı ve program tasarımı ve içeriğine özen ve dikkat Mevcut programın, programı öğretenlerden oluşmayan başka bir kurul tarafından gerçekleştirilen onay işlemleri Öğrencilerin ilerleme ve başarısının izlenmesi Programların, dış katılımcıları da kapsayan panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi İşverenlerden, iş piyasası temsilcileri ve diğer ilgili kuruluşlardan düzenli olarak geri bildirim alınması Öğrencilerin kalite güvencesi etkinliklerine katılımı Mayıs 2012

49 Öğrenci izlemi ve değerlendirme
Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler Öğrenci devamsızlığını, hastalık ve diğer hafif durumları kapsayan şeffaf yönetmeliklerin olması Mayıs 2012

50 SONUÇ Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
NE, NASIL ÖLÇÜLECEK? Kurumsal Strateji Öğretim, araştırma ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarının saptanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için Kurumsal Strateji NASIL PLANLANACAK? Paydaş Odaklılık İç ve dış paydaş katılımı ile planlama ve geliştirme (öğretim programları, öğrenme çıktıları, araştırma etkinlikleri) Mayıs 2012

51 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
NİÇİN ÖĞRETİM? Toplumsal sorumlu bir insan olmak ve iş bulmak için Öğrenci gelişimine ve mezunların istihdam edilebilirliğine odaklı uygulama NASIL ÖĞRETİM ELEMANI? Pedagojik becerileri yüksek ve yetkin Öğretim elemanlarının yetkinliğine ve kapasite geliştirmesine dayalı kalite güvencesi Mayıs 2012

52 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE HİZMETLER NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLECEK? Veri ve bilgi yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Planlama ve sürekli iyileştirme için etkin bilgi yönetimi, analiz, uygulama, ölçme ve değerlendirme NASIL ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR OLACAĞIZ? Bilgilendirme Kamunun düzenli ve güncel olarak bilgilendirilmesi Mayıs 2012

53 Planlama ve Uygulama İçin Ana Konular
KAYNAKLARIMIZI NASIL DAĞITACAĞIZ VE KULLANACAĞIZ? Öncelikler, Sorumluluk Eşitlik ve Özen Kaynak dağıtım ve kullanımında stratejik öncelikler, özen ve eşitlik, toplumsal sorumluluk Mayıs 2012

54 İÇ KALİTE GÜVENCESİ STANDARTLARI
Öğretim, Araştırma ve Hizmetlerle İlgili Kalite ve Standartların Saptanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sürekli iyileştirilmesi İçin Kurumsal Strateji KALİTE GÜVENCESİ ETKİNLİKLER SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇ KALİTE GÜVENCESİ STANDARTLARI Kurum ve bölüm için. Bölüm için eşdeğerli sayılmanın bitimine ve yeniden değerlendirilmeye girilene kadar “akreditasyon ara sonucu ile sonuçlanıyor. Kalite Yönetimine Geçiş Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon ZAMAN Özdeğerlendirme Mayıs 2012

55 Özdeğerlendirme(ler)
Kurum, fakülte, birim ve öğretim programları için STRATEJİK PLANLAR İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Özdeğerlendirme(ler) ÖZDEĞERLENDİRME, mevcut durumu saptayan ve geleceğe ve iyileştirmeye yönlendiren bir çalışmadır. Özdeğerlendirme raporları ile üniversitenin ne yapmaya çalıştığı, bunu nasıl yaptığı, yaptıklarının ne işe yaradığını nereden bildiği ve gelişebilmek için nasıl bir değişim öngördüğü irdelenir. İncelenen kuruma/birime ilişkin, güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehdit öğeleri öne çıkarılarak, kurumun/birimin vizyonuna uygun misyonu için izlenebilecek yollar irdelenir, hedefler için izlenecek ve ölçülecek performans göstergelerinin belirginleşmesine katkı sağlanır. Özdeğerlendirme, kurumun/birimin ilk fotoğrafıdır, stratejik planın büyümeye aday ikiz kardeşi gibidir. Özdeğerlendirme raporları EUA’nın Kurumsal Değerlendirme Programına hazırlık için çok önemlidir. Mayıs 2012 9

56 ÖZDEĞERLENDİRME ALANLARI (İYİLEŞTİRME ALANLARI)
Mayıs 2012 10

57 Özet olarak Bologna Süreci Biriktirme ve transfer için AKTS (ECTS)
Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi Eğitim Planı Tasarlama Öğrenme Çıktıları Öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme çıktıları Öğrenci iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler Biriktirme ve transfer için AKTS (ECTS) Mayıs 2012

58

59 Yapılacaklar Bologna süreci komisyonu ve alt gurupları
AKTS/DE, öğrenim çıktıları, program iyileştirme komiteleri, Dekanlar ve Bölüm başkanları ile çalıştaylar WEB ortamında öğrenim çıktılarının entegre biçimde görüntülenmesi Geri bildirimlerle değerlendirme Ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması Kalite güvencesi çalışmaları Stratejik Planın periyodik gözden geçirilmesi Mayıs 2012


"İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde BOLOGNA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları