Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAYIŞTAY DENETİMİ Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Düzenlilik Denetimi MURATPAŞA BELEDİYESİ 28 NİSAN 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAYIŞTAY DENETİMİ Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Düzenlilik Denetimi MURATPAŞA BELEDİYESİ 28 NİSAN 2014."— Sunum transkripti:

1 SAYIŞTAY DENETİMİ Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Düzenlilik Denetimi
MURATPAŞA BELEDİYESİ 28 NİSAN 2014

2 Günaydın…

3 PROGRAM 1.Giriş 2.Sayıştay’ın Temel Görevleri 3.Sayıştay Denetimleri 4.Düzenlilik Denetimi

4 GİRİŞ

5 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Teori ve söylemde doğru adımlar Mali disiplin (harcama sınırları) Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Stratejik Planlama Performans Programları Performans Esaslı Bütçeleme Tahakkuk Esaslı Muhasebe Faaliyet Raporları İç Kontrol Sistemi Dış Denetim ve Sayıştay’ın denetim kapsamının genişletilmesi

6 GENEL FELSEFE Mali yönetime bütünsel bir bakış Planlar –Programlar
Orta vadeli harcama sistemine dayanan çok yıllı bütçe Bütçesel süreçteki VURGU’nun programdan, performansa geçişi Sorumluluğun kurumlara devri ve bunu tamamlayan İç Kontrol Sistemi İç Kontrol Sisteminin Önemli Bir Halkası: İç Denetim (güvence ve danışmanlık fonksiyonlarıyla) Yeni sistem/anlayış üzerine oturması beklenen Dış Denetim (Sayıştay) Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık

7 Daha etkin bir mali yönetim sistemi…
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2006) ile Başlayan Mali Milat Planların Kurumsal Düzeye Taşınması: Kurumsal Düzeyde Stratejik Plan ve Performans Programı Çok Yıllı Bütçe: Orta Vadeli Bir Harcama Sisteminin Temellerinin Atılması Değişen Yönetsel ve Mali Sorumluluk: Yönetimsel sorumluluğa sahip olanın aynı zamanda mali sorumlu olması Değişen aslında zihniyet ve iş yapma biçimi Etkin bir iç kontrol sistemi: yetkilerin devriyle yönetimde makul bir güvencenin sağlanması (İDEALİZE EDİLEN)

8 Yeni Mali Yönetim Anlayışı İle Uyumlu Performans Bütçe Sistemi
Kurumsal düzeye geçiş – hizmeti üretenin sorumluluğu Stratejik planlama (kurumsal düzeyde) Performans Programları Sayıştay için başlangıç aşamasında yeni olan husus, bu yeni yapının özellikle performans denetiminde nasıl kullanılacağı ile plan ve programların samimiyetinin değerlendirilmesi olacak.

9 Türk Sayıştay’ının Görevlerinin Hukuki Temelleri

10 Hukuki Temeller -1 Sayıştay Anayasal Bir Kurumdur. 1982 Anayasası MADDE 160- (Değişik: 29/10/ /2 md.) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. ….. (Ek fıkra: 29/10/ /2 md.) Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.

11 Hukuki Temeller -2 Dış Denetim Görevi İlk Olarak 5018 Sayılı Kanunla Sayıştaya Verildi. 5018 sayılı kanunun 68. maddesi: “Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,  kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.          Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile  kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti (Düzenlilik), b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi (Performans), suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.

12 Hukuki Temeller -3 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu,
tarihli R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, Sayıştay’a eski görevlerine ek olarak yeni görevler verilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile getirilmiş olan saymanlık bazında inceleme, her bir idareyi ayrı değerlendirme ve tek çıktı olarak yargı raporu oluşturma süreci yerini kurumsal bazda rapor üretmeye bırakmıştır. Hata aramak yerine idarelerin sistemlerinde veya kontrol aşamalarında oluşan aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir denetim anlayışı uygulanacaktır. Bununla birlikte yargı raporu ile sonuçlanan uygunluk denetimi de devam ettirilecektir. Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar meclise sunularak yetkililerin ( üst yönetici) meclis huzurunda hesap vermesi ve görevlerini iyi şekilde yerine getirmeyen görevlilerin mecliste ifşa edilmesi ve basında duyurulması sağlanacaktır. Sayıştay mali raporlarda olumsuz görüş verdiği veya görüş veremediği Kurumları Meclise bildirecek, gereken işlemlerin yapılması için meclis süreci başlayacak ve tespit edilen eksikliklerin idarelerce tamamlanması konusunun takibini de yine Sayıştay yapacaktır.

13 Hukuki Temeller -4 Amaç ve kapsam 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu:
MADDE 1- Bu Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi (*), muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın kuruluşunu, işleyişini, denetim ve hesap yargılaması usullerini, mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatını düzenlemektir. (*) Düzenlilik: Mali ve Uygunluk Denetimlerini kapsar.

14 Hukuki Temeller -5 Tanımlar
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Tanımlar MADDE 2-  Bu Kanunun uygulanmasında; a) Sayıştay denetimi: Düzenlilik ve performans denetimini, b) Düzenlilik denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimini, c) Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi, ç) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi, d) Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini…..

15 SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI
Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi

16 Hukuki Temeller -6 Sayıştayın görevleri
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Sayıştayın görevleri MADDE 5- Sayıştay; a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

17 Hukuki Temeller -7 Sayıştayın yetkileri 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu:
MADDE 6- (1) Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. (2) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. (3) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.  (4) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. …..

18 Hukuki Temeller -8 Sorumlular ve Sorumluluk Halleri
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Sorumlular ve Sorumluluk Halleri MADDE 7- (1) Bu Kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında; 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen sorumlular ve sorumluluk halleri esas alınır. (2) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayıştay raporlarında belirtilir. Kamu zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın tazminine ilişkin hükme bağlama işlemi ile sonuçlandırılır. (3) Sorumlular; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan ilamda yer alan kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlüdür.

19 Hukuki Temeller -9 Sorumlular ve Sorumluluk Halleri
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Sorumlular ve Sorumluluk Halleri …. (4) Usulüne uygun biçimde görevlendirilmediği halde kendiliğinden veya verilen emir üzerine gelirleri tahakkuk ettiren, toplayan, harcayan ve bu işlemleri onaylayanlar, malları muhafaza eden ve idare edenlerle her türlü mali iş ve işlemleri yürütenlerin işlemleri bir hesaba dahil edilmediği takdirde, sorumluluk bu kişiler hakkında da uygulanır. Bu durum yöneticilerin yazılı emirleri üzerine meydana gelmiş ise sorumluluğa yöneticiler de ortak olur. (5) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar. (6) Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk doğurmaz.

20 Sayıştay Denetiminin Amaç ve Esasları

21 Sayıştay Denetiminin Amaçları
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Denetim Amacı MADDE 34- (1) Denetim; a) Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, b) Kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması, c) Kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi, ç) Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, amacıyla gerçekleştirilir.

22 Sayıştay Denetiminin Esasları -1
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Denetim Genel Esasları MADDE 35- (1) Denetimin genel esasları şunlardır: a) Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve  kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir(!). Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz. b) Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülür. c) Sayıştay ve denetçiler denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütür. Sayıştaya denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde talimat verilemez. ç) Denetimler, güncel denetim metodolojilerinin uygulanmasında gerekli özen gösterilerek gerçekleştirilir. (!) Düzenlilik Denetimi

23 Sayıştay Denetiminin Esasları -2
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Denetim Genel Esasları …. d) Denetim görevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için Kurum mensuplarının teknik ve mesleki yeterlikleri geliştirilir. e) Kalite güvencesinin sağlanması için, denetimin her aşaması denetim standartlarına, stratejik planlara, denetim programlarına ve mesleki etik kurallarına uygunluğu açısından sürekli gözden geçirilir. 6353 sayılı TORBA KANUN(12 Temmuz 2012) MADDE 45 – 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Denetimin yürütülmesi ve kamu zararının tespitinde aşağıdaki hususlara uyulur: a)( iptal)

24 Sayıştay Denetiminin Esasları -3
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Denetim Genel Esasları …. b) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar tarafından usulüne uygun olarak alınan karar veya yapılan iş ve işlemlerin mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve göstergelere uygun olmasına rağmen, yönetsel bakımdan gerekliliği, ölçülülüğü, uygun bulunmadığı yönünde görüş ve öneri içeren yerindelik denetimi sayılabilecek denetim raporu düzenlenemez. Denetim raporlarında, kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez. (c ve ç iptal)

25 Sayıştay Denetiminin Esasları -4
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Denetim Genel Esasları …. d) Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda düzenlenen taslak denetim raporları denetim grup başkanlıkları tarafından Başkanlığa sunulmadan önce üç uzman denetçiden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşler ile bu fıkrada yer alan diğer hususlara uygunluğu yönünden değerlendirilir. Rapor değerlendirme komisyonlarının teşekkülü ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

26 Sayıştay Denetimi ve Süreci -1
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu: Denetim Genel Esasları MADDE 36- (1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. (2) Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.

27 SAYIŞTAYIN PERFORMANS DENETİMİ
Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.

28 Sayıştay’ın Denetim Alanı -1
Organizasyon Bakımından İlgili Kamu İdaresi Kamu idaresine bağlı işletme ve şirketler Kamu idaresince yürütülen sosyal tesisler Kamu idaresince yardım yapılan dernek vb her tür organizasyonlar Kamu hesaplarına girmiş olsun ya da olmasın her tür kaynak ve hesaplar

29 Sayıştay’ın Denetim Alanı -2
Konu Bakımından Kamu idaresinin giderleri Kamu idaresinin gelirleri Kamu idaresinin taşınır malları Kamu idaresinin taşınmaz malları Kamu idaresinin muhasebe ve mali raporları Kamu idaresinin mali yönetim sistemi Kamu idaresinin iç kontrol sistemi Kamu idaresinin performansı

30 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SAYIŞTAY DENETİMİ Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Düzenlilik Denetimi MURATPAŞA BELEDİYESİ 28 NİSAN 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları