Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA HAZIRLAMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2 Bilim nedir?(1) Bilim sözü Latince'de bilmek anlamına gelen (scire) kelimesinden üretilmiş bir kavramdır.

3 Bilim nedir? (2) "Bilim sistemli ve organize edilmiş bir bilgiler bütünü ve teknik yöntemdir" bilgilerdir. (Arlı, M - Arseven, A.) "Bilim geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür. " (Arseven, A.) "Bilim düzenlenmiş bilgiler topluluğudur" (Sümbüloğlu, K) "Bilim doğrulanabilir nesnel ve mantıksal özellikleri olan düzenlenmiş anlamlı bilgilerdir"(Sümbüloğlu, K.) "Bilim, düzenlenmiş, sistematik, geçerliliği kabul edilmiş bilgilerdir. " (Karasar, N.)

4 Bilim Adamı: Bir problemi, olayı bilimsel yöntemlerle irdeleyerek çözüme ulaştıran insanlığın yararına sunan kişidir. Bilimsel Yöntem: Bir problemin, olayın, gerekli bilimsel özelliklere uygun çözülmesini sağlayan bir yoldur.

5 Bilimsel Yaklaşım araştırmanın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında objektif davranmaktır.

6 Bilimsel Araştırma Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla;
Planlı ve Sistemli Olarak, Verilerin Toplanması, Analizi, Yorumlanarak Değerlendirilmesi ve Rapor edilmesi sürecidir.

7 Bilimin Temel Nitelikleri(1)
Bilim Fonksiyoneldir. Bilim Mantıklıdır.

8 Bilimin Temel Nitelikleri(1)
Bilim Genelleyicidir. Bilim Gözlemsel ve Deneyseldir. Bilim Doğrulanabilirdir.

9 Bilimin Temel Nitelikleri(1)
Bilim Olgusaldır: Bilimin konusu var olan, gerçeğe dayanan, gözlenebilen olgulardır. Kişisel görüş ve beğenilerden bağımsızdır. Bilim Sistemlidir: Bilim işlediği konuda edindiği olgu ve ilişkileri sistemli bir şekilde incelemeye çalışır.

10 Bilimin Temel Nitelikleri(2)
Bilim Gerçekçidir. Bilim Objektiftir.

11 Bilimsel Araştırma Bilimsel araştırma; Problemi doğru tanımlayarak,
Güvenilir çözümler aramak Planlı ve sistemli, Verilerin toplanması, Analiz edilmesi, Yorumlanması, Genellenmesi sürecidir.

12 Bilimsel Araştırma Süreci
Teorik Yaklaşım Araştırma Soruları, Hipotezler ve Varsayımlar Ölçüm (Gözlem, Deney, Test, Anket, Mülakat, vs) Çözümleme, Yorumlama ve Genelleme

13 Bilimsel Araştırma Süreci
Araştırma sürecinin bütün aşamaları, araştırma amacına uygun bir şekilde yapılandırılmalıdır. Araştırma Amacı, Amaca Uygun Yöntem, Amaca Uygun Veri Toplama, Amaca Uygun Analiz, Amaca Uygun Bulgu, Amaca Uygun Yorum/Tartışma, Amaca Uygun Sonuç Ve Öneri

14 Bilimsel Araştırma Süreci
Araştırma Konusunun Belirlenmesi Araştırmanın Amacı ve Problemler Hipotezler ve Varsayımlar Araştırma Yönteminin Belirlenmesi Literatür Taraması Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmanın Verilerinin Toplanması Araştırmanın Verilerinin Analizi Araştırmanın Raporunun Yazılması

15 Araştırma Konusunun Belirlenmesi(1)
Bilimsel araştırma sürecinin ilk basamağı konu seçimidir.

16 Araştırma Konusunun Seçilmesi
Seçilecek/seçilen konunun Önemli kılan nedir? Yapılabilirlik düzeyi nedir? Özgünlük düzeyi nedir?

17 Araştırma Konusunun Belirlenmesi(2)
Hangi alanlara katkı yapacaktır? Ne düzeyde katkılar sağlayacaktır? Ne kadar değerlidir? Ne kadar anlamlıdır? Kim/kimler için önemlidir? Bilim evrenine nasıl bir katkısı sağlayacaktır? Seçilecek/seçilen konunun yapılabilirlik düzeyi nedir?

18 Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı, ifade biçimine bakılmaksızın açık, anlaşılabilir, basit, kısa, doğrudan ifade edilebilen, araştırmanın yöntemine uygun bir anlatımla ortaya konulmalıdır.

19 Problemin Tanımlanması(1)
Genellikle bilimsel araştırmalarda çözüm aranan problem, Araştırmanın Amacı olarak ifade edilir. Araştırmanın konusu neyin araştırıldığını ifade ederken, araştırmanın amacı da niçin araştırıldığını kesinlikle ortaya koymalıdır.

20 Problemin Tanımlanması(2)
Problem cümlesi yazımında açık ve sade bir dil kullanılır. Araştırma problemi soru cümleleri şeklinde ifade edilmelidir. Problem cümlesi çözülecek problemi net bir şekilde ortaya koymalıdır.

21 Problemin Tanımlanması(3)
Bağımsız Değişken: Araştırıcı tarafından seçilen, bağımlı değişken üzerindeki etkisi öğrenilmek istenen değişkendir.

22 Bağımsız Değişken Örnekleri
Yaş Cinsiyet Boy Kilo Saç Rengi Göz Rengi Medeni Durum Eğitim Durumu

23 Problemin Tanımlanması(4)
Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkenlerin etkilemesi beklenen değişken olarak tanımlanabilir.

24 Bağımlı Değişken Örnekleri:
Memnuniyet Durumu Anksiyete Durumu Başarı Durumu Güven Duyma Durumu Tutum ve Davranışlar

25 Problemin Tanımlanması(5)
Kontrol Değişkenleri: Bağımlı değişkenleri etkileme olasılığı kuvvetli olan değişkenlerdir.

26 Hipotezin (Denence) Kurulması(1)
Hipotez; değişkenler arasında var olduğu söylenen ilişki ya da etkileşim hakkındaki bir varsayımdır.

27 Hipotezin (Denence) Kurulması(2)
Olgular arası ilişkiler, fikirler sınanabilir. Bu da hipotez ile saptanabilmektedir.

28 Hipotezin (Denence) Kurulması(3)
Hipotez ne kadar özgün, anlamlı ve uygun kurulursa yapılan araştırmaya o oranda katkıda bulunur.

29 Hipotezde Aranan Nitelikler
Bilinen kuramlarla çelişki içinde olmamalıdır. Kuramsal bir temele dayandırılmalıdır. Açık ve yalın olmalıdır. İşlevsel bir biçimde açıklanmalıdır. Aralarında ilişki kurulması mantıklı iki değişkene dayandırılmalıdır.

30 Araştırma Yönteminin Belirlenmesi(1)
Araştırmacı tarafından, yapılmak istenilenin Nerede, Ne Zaman, Ne İle ve Nasıl gerçekleştirileceği açık bir şekilde ortaya konulmalıdır.

31 Araştırma Yönteminin Belirlenmesi(1)
Öncelikle araştırma amaçlarının açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına bağlıdır.

32 Literatür (Kaynak) Taraması
Uzmanlar Kütüphaneler / Kitaplıklar Arşivler Kitaplar Dergiler Tezler Konferans Dokümanları Önceki Araştırma Taramaları İnternet Taramaları

33 Online Veri Tabanları

34 Online Veri Tabanları

35 Online Veri Tabanları

36 Online Veri Tabanları

37 Online Veri Tabanları

38 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi(1)
Çalışma Evreni: Araştırıcının, örneklem olarak belirlediği araştırma evrenidir. Örneklem: Bir bütünün parçasıdır.

39 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Örnekleme Yöntemleri Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri Olasılık Dışı Örnekleme Yöntemleri

40 Araştırma Verilerinin Toplanması(1)
Veri ölçmeye dayanır.

41 Araştırma Verilerinin Toplanması(2)
Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama teknikleri; Anket Yöntemi Deney Yöntemi Gözlem Yöntemi Görüşme Yöntemi Tarama Yöntemi

42 Araştırma Verilerinin Toplanması(3)
Anket Yöntemi: Anket belli bir amaç ve plana göre düzenlenmiş soru listesidir.

43 Araştırma Verilerinin Toplanması(4)
Anket Örneği

44 Araştırma Verilerinin Toplanması(5)
Deney Yöntemi: Araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek amacıyla verilerin üretilmesi çalışmalarıdır.

45 Araştırma Verilerinin Toplanması(6)
Tek Değişkenli Deneyler Çok Değişkenli Deneyler

46 Araştırma Verilerinin Toplanması(7)
Gözlem Yöntemi

47 Araştırma Verilerinin Toplanması(8)
Görüşme Yöntemi

48 Araştırma Verilerinin Toplanması(9)
Tarama Yöntemi

49 Araştırma Verilerinin Analizi(1)
Veri analizi ; verinin toplanması, modellenmesi ve gerekirse biçiminin değiştirilmesi sürecidir.

50 Araştırma Verilerinin Analizi(2)
Veri analizi süreci, bilimsel araştırma sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Bu süreçte toplanılan veriler amaca uygun istatistiksel teknikler ile işlenir veya analiz edilir.

51 Araştırma Verilerinin Analizi(3)
Veri analizi sürecinin en önemli aşaması araştırmanın amacına uygun istatistiksel tekniğin belirlenmesidir.

52 İstatistiksel Teknikler
BETİMSEL Frekans Yüzde Dağılımı Tepe Değeri (Mod) Ortanca (Medyan) Ortalama Standart Sapma Korelasyon Regresyon KANITLAMASAL Parametrik Testler * T-Testi * Varyans Analizi Parametrik Olmayan Testler *Ki-Kare Testi *Mann-Whitney U Testi *Wilcoxon Testi *Kruskal-Wallis H Testi *Friedman Testi

53 Araştırma Verilerinin Analizi
Veri analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlar; Sözel ifadeler Tablolar Grafikler gibi yöntemlerle daha anlaşılır hale getirilerek yorumlanır.

54 Araştırma Verilerinin Analizi
Kalitatif Veriler Tablo Metotları * Frekans Dağılımı * Relatif Frekans Dağılımı Grafik Metotlar * Çubuk Grafik * Daire Grafik * Çizgi Grafik Kantitatif Veriler *Kümülatif Relatif Frekans Dağılımı Grafik Metotları * Histogram * Frekans Poligonu * Gövde-Yaprak Gösterimi

55 Grafik Örnekleri Pasta Grafik Sütun Grafik

56 Grafik Örnekleri Histogram Grafik Çizgi Grafik

57 Araştırma Raporunun Yazılması(1)
Özet-Summary Öz-Abstract Giriş Materyal ve Yöntem (Metod) Bulgular ve Tartışma Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler

58 Araştırma Raporunun Yazılması(2)
Özet-Summary: Her araştırmaya mutlaka bir de yabancı dilde özet konmalıdır. Yabancı dilde özet tercihen İngilizce olmalıdır. Öz-Abstract: Araştırmada ya özet -summary ya da öz - abstract bölümü bulunur. Öz kısa özet olarak da bilinir.

59 Araştırma Raporunun Yazılması(3)
Giriş Araştırmanın amacının, öneminin kapsamının belirtilerek araştırmanın gerekçesinin ortaya konduğu bölümdür.

60 Araştırma Raporunun Yazılması(4)
Materyal bir araştırmanın yapılabilmesi için toplanan her türlü malzemedir. Yöntem ise söz konusu bu malzemeyi elde etmek ve elde edilmiş bulunan malzemeyi değerlendirmek amacıyla izlenen yoldur.

61 Araştırma Raporunun Yazılması(5)
Bulgular ve Tartışma Elde edilen bulgulara dayanarak öncelikle kendi yorumunu daha sonra diğer araştırıcıların yorumlarını usulüne uygun olarak kaynak göstermek suretiyle belirtmelidir.

62 Araştırma Raporunun Yazılması(6)
Sonuç ve Öneriler Bu bölümde araştırıcı bulgulara dayanarak genellemelere giden sonuçlar çıkarmalı ve elde ettiği bu sonuçları okuyucuya yansıtmalıdır.

63 Araştırma Raporunun Yazılması(7)
Sonuç ve Öneriler Araştırıcı bu bölümde vardığı yargıya da dayalı olarak iki alana dönük öneriler geliştirmelidir. Problem alanındaki uygulamalara dönük öneriler Araştırma bulguları sonuçlarına ve varılan yargıya ilişkin yeni araştırma öneriler.

64 Araştırma Raporunun Yazılması
Kaynakça Araştırmanın bu bölümünde, araştırmada yararlanılan tüm kaynaklar alfabetik bir düzen ve belirli bir sistem içerisinde verilir.

65 Kaynakça Sümbüloğlu, Vildan ve Sümbüloğlu, Kadir (2000) "Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri" Hatiboğlu Yayınevi Sistem Ofset, Ankara. Büyüköztürk, Şener (2002) "Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSSUygulamaları ve Yorum" Pegem AYayıncılık, Tic. Ltd. Şti., Başak Matbaacılık, Ankara. Altunışık, Remzi. Coşkun, Recai. Yıldırım, Engin. Bayraktaroğlu Serkar 2002 "Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı" Sakarya Kitabevi, Sakarya. Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye, "SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri " Detay Yayıncılık, 2004, Ankara. Ural, Ayhan Ve Kılıç, İbrahim, "Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi", Detay Yayıncılık, 2005, Ankara.

66 Teşekkürler…

67


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA HAZIRLAMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları